tin tức-sự kiện

BÁO CÁO Kết quả tham gia cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết sáng tạo học theo lời Bác ”lần thứ hai năm học 2018-2019.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG TH ĐẠO LÝ                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
 
   

 

 

 

            Số 15-BC/TH                                                                                                           Đạo Lý, ngày 1 tháng 3 năm 2019

 

BÁO CÁO

 Kết quả tham gia cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết sáng tạo học theo lời Bác ”lần thứ hai năm học 2018-2019.

 

Thực hiện hướng dẫn số 1017/ PGD&ĐT-NGLL ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc triển khai phát động cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác ”lần thứ hai năm học 2018-2019.

          Trường tiểu học Đạo Lý báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

- Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi nội dung thể lệ cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác ”lần thứ hai năm học 2018-2019. Tới 100% cán bộ giáo viên nhân viên của trường

- Phát động cuộc thi vào sáng ngày thứ hai 12/11/2018.

Kết quả:

-Toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên đã có chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức lối sống văn hóa phong cách tác phong làm việc trong nhà trường theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

          -Cán bộ giáo viên và nhân viên đã tích cực tham gia viết về “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác ”. Cụ thể:

          + Số cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia cuộc thi: 28

+ Số cán bộ giáo viên và nhân viên gửi bài tham gia cuộc thi: 28

Trên đây là kết quả việc triển khai phát động cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác ”lần thứ hai năm học 2018-2019. Trường Tiểu học Đạo Lý trân trọng báo cáo

 

 

                                                                            Đạo lý, ngày 1 tháng 3 năm 2019

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                               (Ký, đóng dấu)

Phòng GD&ĐT để báo cáo

Lưu VT

 

 

 

 

 

                                                                                         Nguyễn Mạnh Chiến

Tác giả: thdaoly

Xem thêm

Hướng dẫn giải Violympic toán 5 vòng 9_2015-2016
Thành phố
Kể chuyển Bác Hồ về thăm làng sen
Hướng dẫn thi Olympic toán 5 vòng 8_2015-2016
rtrwetywerywey