Bạn cần biết

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                        TUẦN THỨ : 01                   TRỰC TUẦN:5D,4A,3B

(Từ ngày 05/09/16 đến ngày 10/ 09/16)

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

05/09

Khai giảng năm học mới

 

CB, GV, NV và HS

BA

06/09

Học bài thứ 2

Nộp báo cáo khai giảng

Đăng ký soạn giáo án điện tử,

 đăng ký ấn phẩm

Làm phổ cập

Học bài thứ 3

 

 

 

 

 

GV,HS

 

Đ/c Giang

 

 

Đ/c Bắc – Tổ VP

07/09

Học buổi 1

Làm phổ cập

Học buổi 2

 

GV,HS

Đ/c Bắc – Tổ VP

NĂM

08/09

Học buổi 1

Ký giáo án khu A

Làm phổ cập

 

Học buổi 2

Trả vở chính tả lớp VNEN về PGD

Ký bảng lương tháng 9

GV,HS

Đ/c Hải, Đ/c Bắc, Đ/c Tùng

Đ/c Yến, Thanh

SÁU

09/09

 Học buổi 1

Ký giáo án khu TT

 

Làm phổ cập

 

Học buổi 2

Ký giáo án khu Đinh

 

 

 

GV,HS

Đ/c Hải,

 

Đ/c Bắc,

 

BẢY

10/09

 

 

 

CN

11/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                TUẦN THỨ : 02                         TRỰC TUN:3C, 3A, 2B

(Từ ngày 12/09/16 đến ngày 17/ 09/16)

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

12/09

Tập trung chào cờ đầu tuần

 

Học buổi 1

Tập huấn luật NSNN năm 2015

           

Học buổi 2

    BGH-GV-HS-TPT- GVTT

GV-HS

Đ/c Yến, Thanh

BA

13/09

Học buổi 1

Các lớp tự kiểm tra nề nếp đồ dùng học tập.

Học buổi 2

 

 

GV-HS

GVCN

 

14/09

Học buổi 1

 

 

 

 

 

Nghỉ học buổi 2 dự tết Trung Thu

SHCM – Triển khai công tác T9                                

GV-HS

HS

 

BGH,GV,NV

 

NĂM

15/09

Học buổi 1

Ký giáo án khu A

Học buổi 2

 

GV-HS

Đ/c Hải

SÁU

16/09

Học buổi 1

Ký giáo án khu Trung tâm

 

Học buổi 2

Ký giáo án khu Đinh

 

GV-HS

Đ/c Hải

 

BẢY

17/09

 

 

 

CN

18/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                TUẦN THỨ : 03                  TRỰC TUN: 2C, 2A, 1B

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

19/09

Chào cờ đầu tuần

Học buổi 1

Làm phổ cập

 

 

Học buổi 2

Làm phổ cập

 

BGH-GV-HS-TPT- GVTT

GV-HS

Đ/c Bắc-Tổ VP

 

BA

20/09

Học buổi 1

Làm phổ cập

 

Học buổi 2

Làm phổ cập

 

GV-HS

Đ/c Bắc-Tổ VP

 

21/09

Học buổi 1

Làm phổ cập

 

Học buổi 2

Làm phổ cập

 

GV-HS

Đ/c Bắc-Tổ VP

 

NĂM

22/09

Học buổi 1

Ký giáo án khu A

Hoàn thiện phổ cập

Học buổi 2

 

Hoàn thiện phổ cập

GV-HS

Đ/c Hải

Đ/c Bắc-Tổ VP

SÁU

23/09

Học buổi 1

Ký giáo án khu Trung tâm

Nộp Thời khóa biểu về PGD

Hoàn thiện phổ cập

 

 

Học buổi 2

Ký giáo án khu Đinh

 

 

 

Hoàn thiện phổ cập

 

 

GV-HS

Đ/c Hải

 

Tổ VP

 

Đ/c Bắc

 

 

BẢY

24/09

 

 

 

CN

25/09

 

 

 

(Từ ngày 12/09/16 đến ngày 17/ 09/16)

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                    TUẦN THỨ : 04                       TRỰC TUN: 2D, 1A, 5A

 

(Từ ngày 26/09/16 đến ngày 31/ 09/16)

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

26/09

Tập trung chào cờ đầu tuần

 

Học buổi 1

Kiểm tra nề nếp đầu năm

 

Học buổi 2

 BGH-GV-HS-TPT-GV TT

 

GV-HS

Đoàn kiểm tra

 

BA

27/09

Học buổi 1

Kiểm tra nề nếp đầu năm

 

 

Học buổi 2

 

 

 

GV-HS

Đoàn kiểm tra

 

 

28/09

                      Học buổi 1

Kiểm tra nề nếp đầu năm

 

 

Học buổi 2

 

 

 

GV-HS

Đoàn kiểm tra

 

 

NĂM

29/09

Học buổi 1

Kiểm tra nề nếp đầu năm

 

 

 

Ký giáo án khu A

Học buổi 2

 

SHCM: “Bàn tay nặn bột” ở trường Quang Trung

 

GV-HS

Đoàn kiểm tra

Đ/c Hiệu trưởng, PHT, Dương,Vân

 

Đ/c Hải

SÁU

30/09

Học buổi 1

Kiểm tra nề nếp đầu năm

Ký giáo án khu khu TT

 

Học buổi 2

 

Ký giáo án khu Đinh

 

GV-HS

Đoàn kiểm tra

Đ/c Hải

 

BẢY

31/09

 

 

 

CN

01/10

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                    TUẦN THỨ : 05                        TRỰC TUN: 1C, 4A, 5B

(Từ ngày 03/10/16 đến ngày 8/10/16)

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

3/10

Tập trung chào cờ đầu tuần

 

Học buổi 1

 

 

BGH duyệt kế hoạch năm học

Phát sổ khám bệnh cho học sinh

 

 

Học buổi 2

Tổng hợp kiểm tra nề nếp

các lớp

    BGH-GV-HS-TPT- GVTT

GV-HS

Đ/c Bắc

 

Yến, Bắc, Hải Thanh,Tổ VP

BA

4/10

Học buổi 1

Mua dụng cụ,trang thiết bị phục vụ cho đoàn khám sức khỏe

 

Học buổi 2

 

 

 

GV-HS

Đ/c Thanh, Tổ VP

 

 

5/10

                      Học buổi 1

 

Họp hội đồng

GV-HS

CB,GV,NV

NĂM

6/10

                  Học buổi 1

Tổng hợp SKKN và

 đăng ký thi đua

 

 

Ký giáo án khu A

 

Học buổi 2

 

 

Chuẩn bị các bàn khám

sức khỏe

 

 

GV-HS

Đ/c Giang

 

 

Tổ VP

Đ/c Hải

 

SÁU

7/10

Học buổi 1

 

 

Ký giáo án khu trung tâm

 

 

 

 

Học buổi 2

Kiểm tra sức khỏe học sinh

 

Ký giáo án khu Đinh

 

 

 

 

GV-HS

Đoàn KT SK Thành phố

Đ/c Hải

 

 

 

 

BẢY

8/10

Sinh hoạt chuyên môn

 

BGH, GV, HS

CN

9/10

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                       TUẦN THỨ : 08                     TRỰC TUN: 5D, 1A, 2B

(Từ ngày 24/10/16 đến ngày 29/10/16)

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

24/10

Tập trung chào cờ đầu tuần

 

Học buổi 1

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên: Đ/c Ngần

 

Học buổi 2

 

BGH-GV-HS-TPT- GVTT

GV-HS

Ban KTNB

 

BA

25/10

Học buổi 1

KT chuyên đề công tác chủ nhiệm: 4 đ/c : Hà, Thủy,

Dương, Chinh

 

Học buổi 2

 

 

 

 

GV-HS

Ban KTNB

 

 

 

26/10

                      Học buổi 1

 

 

Hội giảng tại khu Đinh

GV-HS

GV Khu A,TT

HS khu Đinh

NĂM

27/10

Học buổi 1

 

Ký giáo án khu A

 

Học buổi 2

 

 

 

GV-HS

 

Đ/c Hải

 

SÁU

28/10

Học buổi 1

Ký giáo án khu TT

 

 

 

 

Học buổi 2

Ký giáo án khu Đinh

 

 

 

 

GV-HS

Đ/c Hải

 

 

 

 

BẢY

29/10

Tập huấn công tác KTNB tại nhà văn hóa Tỉnh Hà Nam

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn

Đ/c Yến - Hải

 

BGH- GV- HS

CN

30/10

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                    TUẦN THỨ : 09                        TRỰC TUN: 4C,4A,1B

(Từ ngày 31/10/16 đến ngày 05/11/16)

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

31/10

Tập trung chào cờ đầu tuần

 

Học buổi 1

 

 

 

 

 

 

Học buổi 2

Họp NQT11 tại UBND xã

 

 

 

BGH-GV-HS-TPT- GVTT

GV-HS

Đ/c Yến, Hải

 

 

 

 

BA

01/11

Học buổi 1

 

Học buổi 2

SHCM tổ GV dạy Mỹ thuật

GV-HS

Đ/c Hiên

02/11

                  Học buổi 1

 

 

 

 

 

 

Hội thi GV giỏi cấp trường

Tổ 1;2T; Tổ 2+3; 3 tiết

Tổ 4+5: 3 tiết

GV thi bài năng lực

Thời gian 13h30

GV-HS

GV-HS

 

 

GV

 

NĂM

03/11

Học buổi 1

Ký giáo án khu A

Học buổi 2

 

GV-HS

Đ/c Hải

SÁU

04/11

Học buổi 1

Ký giáo án khu Trung tâm

Học buổi 2

Ký giáo án khu Đinh

GV-HS

Đ/c Hải

BẢY

05/11

 

 

 

CN

6/11

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                   TUẦN THỨ : 09                         TRỰC TUN: 4C, 4A, 1B

(Từ ngày 31/10/16 đến ngày 05/11/16)

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

31/10

Tập trung chào cờ đầu tuần

 

Học buổi 1

 

 

 

Học buổi 2

Họp NQT11 tại UBND xã

BGH-GV-HS-TPT- GVTT

GV-HS

Đ/c Yến,Hải

 

BA

01/11

Học buổi 1

 

Học buổi 2

SHCM tổ GV dạy Mỹ thuật

GV-HS

Đ/c Hiên

02/11

                      Học buổi 1

 

 

 

 

 

 

 

Hội thi GV giỏi cấp trường

Tổ 1;2T; Tổ 2+3; 3 tiết

Tổ 4+5: 3 tiết

GV thi bài năng lực

Thời gian 13h30

 

 

 

GV-HS

GV-HS

 

GV

 

 

 

 

NĂM

03/11

Học buổi 1

Ký giáo án khu A

Học buổi 2

 

GV-HS

Đ/c Hải

SÁU

04/11

Học buổi 1

Ký giáo án khu Trung tâm

Học buổi 2

Ký giáo án khu Đinh

GV-HS

Đ/c Hải

BẢY

05/11

 

 

 

CN

6/11

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                   TUẦN THỨ: 10                          TRỰC TUN: 4D, 3A, 5A

(Từ ngày 7/11/16 đến ngày 13/11/16)

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

7/11

Tập trung chào cờ đầu tuần

 

Học buổi 1

 

Thực hiện thông tư 22/2016

 

 

 

Học buổi 2

 

 

BGH-GV-HS-TPT-GVTT

GV-HS

 

GV

 

 

BA

8/11

Học buổi 1

 

 

Học buổi 2

SHCM VNEN

 

GV-HS

BGH- Đ/c Hạnh,Chinh

 

9/11

                      Học buổi 1

 

 

Thi GV giỏi cấp trường

GV-HS

BGH-GV-HS

 

NĂM

10/11

Học buổi 1

Ký giáo án khu A

Học buổi 2

 

GV-HS

Đ/c Hải

SÁU

11/11

Học buổi 1

Ký giáo án khu TT

 

Học buổi 2

Ký giáo án khu Đinh

 

GV-HS

Đ/c Hải

 

BẢY

12/11

Đội bóng chuyền hơi thi đấu tại nhà thi đấu Bệnh viện Tâm thần từ 7h30.

 

 

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn

Đ/c Bắc (Đội trưởng), Đ/c Dương ( Đội phó)

VĐV:Loan,Ngần,Hiền,Tuyên,Chinh, Hương,Ngọc, Hồng

BGH- GV - HS

 

CN

13/11

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                    TUẦN THỨ : 11                        TRỰC TUN: 3C, 2A, 5B

(Từ ngày 14/11/16 đến ngày 20/11/16)

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

14/11

Tập trung chào cờ đầu tuần

 

Học buổi 1

Đ/c Yến họp UBND xã

Nộp hồ sơ đăng ký Gv dự thi SKKN về cụm

 

Học buổi 2

 

 

BGH-GV-HS-TPT, GVTT

GV-HS

      Đ/c Yến

Đ/c Bắc

BA

15/11

Học buổi 1

 

Học buổi 2

14h đội bóng mặc trang phục thể thao dự tổng kết

 

GV-HS

BGH- CTCĐ

GV tham gia

16/11

Học buổi 1

Dự giao lưu văn nghệ tại trường THCS Trần Phú

Thi Lý thuyết của GV giỏi cấp TP tại TH Minh Khai

Ký giáo án khu A

Học buổi 1 bài thứ 5

 

Các tổ bình xét GV CN lớp giỏi cấp trường lập DS nộp Đ/c Bắc

 

GV-HS

BGH- CTCĐ

 

Loan, Giang

GV các tổ

Đ/c Hải

NĂM

17/11

Học buổi 1 – Bài thứ 6

 

 

 

Ký giáo án khu A

 

Giao lưu văn nghệ và võ cổ truyền kỷ niệm 20/11 tại khu Trung tâm

Ký giáo án khu Đinh, khu TT

GV-HS

BGH,GV,HS

 

 

Đ/c Hải

SÁU

18/11

HS nghỉ

CB,GV,NV về nhà văn hóa xã dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

 

Nghỉ

 

HS

 

CB,GV-HS

 

BẢY

19/11

 

 

 

CN

20/11

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                    TUẦN THỨ : 12                        TRỰC TUN:2C, 1A, 4B

(Từ ngày 21/11/16 đến ngày 26/11/16)

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

21/11

Tập trung chào cờ đầu tuần

 

Học buổi 1

 

 

 

Học buổi 2

GV dự 2 tiết góp ý xây dựng

Tiết 1:Đ/c Loan

Tiết 2: Đ/c Hiên tại khu trung tâm

Nộp báo cáo tháng 11

 

 

BGH-GV-HS-TPT

GVTT

GV-HS

BGH-TT-TP

GV khu TT

 

 

Đ/c Giang

 

BA

22/11

Học buổi 1

Khai mạc hội thi GV giỏi cấp TP tại TH Minh Khai

Họp UBND xã về tuyên truyền bệnh không lây nhiễm

 

Học buổi 2

 

GV-HS

Đ/cBắc,Giang,Hiên

 

 

Đ/c Yến

23/11

Học buổi 1

Nhận sách Đạo đức lối sống ở PGD

 

Học buổi 2

 

 

 

GV-HS

Đ/c Giang

NĂM

24/11

Học buổi 1

Nộp kế hoạch thi Olim pic cấp trường về PGD( Tổ TH)

Ký Giáo án khu A

Học buổi 2

 

 

 

GV-HS

Đ/c Giang

 

Đ/c Hải

SÁU

25/11

Học buổi 1

Họp HT, PHT tại PGD

Ký Giáo án khu Trung tâm

Học buổi 2

 

Ký giáo án khu Đinh

GV-HS

Đ/c Yến, Hải, Bắc

Đ/c Hải

BẢY

26/11

Sinh hoạt chuyên môn

 

BGH-GV-HS

CN

27/11

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                     TUẦN THỨ : 13                         TRỰC TUN:2d,4a,3b

(Từ ngày 28/11/16 đến ngày 03/12/16)

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

28/11

 Tập trung chào cờ đầu tuần

  

   Học buổi 1

Hội giảng cụm 2: Trường TQT

Giang: Tiết 2; Hiên: Tiết 4

Loan: Tiết 3

 

 

Học buổi 2

 

                Giang Tiết 2

Hiên Tiết 3

BGH-GV-HS-TPT- GVTT

GV-HS

 

BGH-GV dự thi

BA

29/11

Học buổi 1

Hội giảng - Loan Tiết 2

 

                 Học buổi 2

 

Họp triển khai NQ tại UBND xã

 

GV-HS

BGH-GV dự thi

Đ/c Yến, Hải

30/11

Học buổi 1

Tổng kết hội thi GV giỏi cấp TP tại PGD-Phủ Lý

 

Học buổi 2

 

GV-HS

HT,PHT,CTCĐ

GV dự thi

NĂM

01/12

Học buổi 1

Giáo viên Tiếng Anh nộp DSHS thi IOE cấp trường cho đ/c Hải

Ký giáo án khu A

 

Học buổi 2

        GV-HS

Đ/c Ngọc, VânAnh

Đ/c Hải

SÁU

02/12

Học buổi 1

Đ/c Bắc bố trí máy tính phục vụ cho HS dự thi

Ký giáo án khu A

                 Học buổi 2

 

 

Ký giáo án khu A

         GV-HS

 

 

Đ/C Hải

BẢY

03/12

HS khối 3-5 dự thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường

 

Đ/c Ngọc,

Vân Anh, Hải và HS

CN

04/12

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                     TUẦN THỨ : 14                       TRỰC TUN:1C, 3A, 2B

(Từ ngày 5/12/16 đến ngày 10/12/16)

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

5/12

Tập trung chào cờ đầu tuần

 

                 Học buổi 1

 

 

 

            Học buổi 2

 

BGH-GV-HS-TPT

GVTT

GV-HS

 

BA

6/12

Học buổi 1

KTNB: KT đ/c Tuyên - đ/c Hải

              KT đ/c Hồng - đ/c Vân

              KT đ/c Hoan - đ/c Bắc

Học buổi 2

 

 

GV-HS

đ/c Hải, Bắc, Vân

7/12

Học buổi 1

 

 

Họp hội đống

 

GV-HS

CB,GV, NV

NĂM

8/12

 

             Học buổi 1

Ký giáo án khu A

 

 

 

Học buổi 2

 

Sinh hoạt CM Tiếng Anh theo cụm

 

GV-HS

Đ/c Hải

Đ/c Ngọc, Vân Anh

 

SÁU

9/12

 

Học buổi 1

Ký giáo án khu TT

 

 

 

Học buổi 2

Ký giáo án khu Đinh

Sinh hoạt CM VNEN theo cụm

 

 

GV-HS

Đ/c Hải

BGH, đ/c Loan, Lan

BẢY

10/12

Sinh hoạt chuyên môn

 

BGH-GV- HS

CN

11/12

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

NĂM HỌC: 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                     TUẦN THỨ : 15                        TRỰC TUN:1D, 2A, 1B

(Từ ngày 12/12/16 đến ngày 18/12/16)

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

HAI

12/12

Tập trung chào cờ đầu tuần

 

                 Học buổi 1

Củng cố phòng họp trực tuyến và các thiết bị ứng dụng CNTT

 

 

Học buổi 2

 

 

BGH-GV-HS-TPT-GVTT

GV-HS

Đ/c Tùng

BA

13/12

Học buổi 1

Đối khớp các loại sách tại PGD

Cặp nhật thông tin gửi website

Kiểm tra các thông tin GV, HS trên phần mềm trực tuyến

Học buổi 2

 

 

GV-HS

Đ/c Tùng

Đ/c Bắc, Giang

Đ/c Bắc, Giang

14/12

Học buổi 1

 

 

Học buổi 2

 

 

 

GV-HS

 

 

 

NĂM

15/12

 

Học buổi 1

Ký giáo án khu A

Nộp đăng ký “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cho đ/c Bắc

Chuẩn bị các điều kiện để HS dự thi Toán bằng Tviệt, Toán bằng TAnh qua mạng

 

Học buổi 2

 

 

 

 

 

 

GV-HS

Đ/c Hải

GV

 

Đ/c Hải, tổ VP

 

 

SÁU

16/12

 

Học buổi 1

Ký giáo án khu TT

 

 

 

Học buổi 2

Ký giáo án khu Đinh

 

 

 

GV-HS

Đ/c Hải

BẢY

17/12

 

 

 

CN

18/12

 

 

 


Những bài hát về giáo viên mầm non
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ trưởng ăn bánh mì tiếp dân mãi được không?

“Báo chí đã phản ánh việc Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ăn bánh mì tiếp dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều đơn thư bức xúc của người dân, các Bộ trưởng có thể ăn bánh mì liên tục mà tiếp dân được không”?...

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Lại xuất hiện 'luống cày' trên cây cầu nghìn tỷ

Tại cầu Thanh Trì, mặt đường hai làn xe gồ lên, lõm xuống và bị cày thành vệt như những luống cày. Đoạn nào nhẹ lún xuống 4cm nhưng cũng có chỗ tới 10 cm.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ
Xem thêm...
Website Đơn vị