Bạn cần biết

THỜI KHÓA BIỂU TIỂU HỌC ĐINH XÁ 2016

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 - NĂM HỌC 2016 -2017.

Thực hiện từ ngày 19  / 9 / 2016

 


              Lớp

Thời gian

Tiết

1A

Tuyên

1B

Ngần

1C

Hoan

1D

Túc

Thứ

2

Sáng

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tiếng Anh

Toán

Mĩ thuật

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Chiều

1

Toán

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

2

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

3

Đạo Đức

Tiếng Anh

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

Thứ

3

Sáng

1

Mĩ Thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Âm nhạc

Toán

Toán

4

Toán

Toán

TNXH

Âm nhạc

Chiều

1

BDNKhiếu

BDNKhiếu

BDNKhiếu

BDNKhiếu

2

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

3

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

TiếngAnh

Thứ

4

Sáng

1

Âm nhạc

Mĩ Thuật

Tiếng Anh

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

4

Thể dục

Toán

Toán

Toán

Chiều

1

Luyện Toán

Luyện Toán

Thể dục

Luyện Toán

2

Luyện Tviệt

Luyện Tviệt

Luyện Tviệt

Luyện Tviệt

3

THKThức

THKThức

THKThức

THKThức

Thứ

5

Sáng

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Anh

TNXHội

Âm nhạc

TNXHội

4

Toán

Tiếng Anh

Toán

Toán

Chiều

1

TNXHội

Toán

Luyện Toán

Luyện T.Việt

2

Luyện Tviệt

Luyện Tviệt

THKThức

Luyện Toán

3

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

Thứ

6

Sáng

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Toán

Thể dục

Toán

Toán

4

T.Công

T.Công

T.Công

T.Công

Chiều

1

THKThức

THKThức

Sinh Hoạt

THKThức

2

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

Sinh Hoạt

3

Sinh Hoạt

Sinh Hoạt

TiếngAnh

TiếngAnh

                                                                                                       

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                     

                                                                                           Trần Thị Hồng Yến

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2- NĂM HỌC  2016 - 2017.

 Thực hiện từ ngày 19 /9 / 2016

 


              Lớp

Thời gian

Tiết

2A

Chinh

2B

Lan

2C

Loan

2D

Hạnh

Thứ

2

Sáng

1

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

2

T.Việt

T.Anh

T.Việt

T.Việt

3

T.Việt

T.Việt

Toán

Toán

4

Toán

T.Việt

GD Â.nhạc

GD.M thuật

Chiều

1

Luyện Tviệt

Toán

Luyện T.Việt

Luyện Toán

2

GD.Thể dục

Luyện T.Việt

THKThức

Luyện Tviệt

3

T.Anh

GD.Thể dục

GD.Thể dục

GD.Thể dục

Thứ

3

Sáng

1

GD.Đạo đức

GD.Đạo đức

GD.Đạo đức

GD.Đạo đức

2

GD.M thuật

T.Việt

T.Việt

T.Việt

3

T. Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

4

Toán

Toán

Toán

Toán

Chiều

1

Luyện Toán

Luyện Toán

T.Anh

Luyện T.Việt

2

BDNKhiếu

BDNKhiếu

Luyện Toán

BDNKhiếu

3

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

BDNKhiếu

THKThức

Thứ

4

Sáng

1

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Toán

2

T.Việt

GD.M thuật

T.Việt

T.Anh

3

Toán

Toán

Toán

T.Việt

4

TNXHội

TNXHội

TNXHội

T.Việt

Chiều

1

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

2

Luyện Tviệt

Luyện T.Việt

Luyện Tviệt

TNXHội

3

THKThức

THKThức

THKThức

THKThức

Thứ

5

Sáng

1

T.Việt

T.Việt

GD.M thuật

T.Việt

2

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

3

Toán

Toán

T.Việt

Toán

4

GD.Âm nhạc

GD.Âm nhạc

Toán

GD.Âm nhạc

Chiều

1

T. Anh

GD.Thể dục

Luyện Toán

Luyện Toán

2

GD.Thể dục

T.Anh         

GD.Thể dục

Luyện Tviệt

3

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

Thứ

6

Sáng

1

Toán

Toán

T.Anh    

Toán

2

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Anh         

3

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

4

GDT.Công

GDT.Công

GDT.Công

T.Việt

Chiều

1

THKThức

THKThức

Toán

GDThể dục

2

Luyện Toán

Luyện Toán

LuyệnT.Việt

GDT.Công

3

S.Hoạt

S.Hoạt

S.Hoạt

S.Hoạt

                                                                                                        

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                          Trần Thị Hồng Yến

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

 

   THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 - NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện từ ngày 19 / 9 /2016

 


              Lớp

Thời gian

Tiết

3A

Giang

3B

Hương

3C

Dương

Thứ

2

Sáng

1

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

2

Toán

Toán

Toán

3

T.Việt

T.Việt

T.Việt

4

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Chiều

1

TNXHội

TNXHội

TNXHội

2

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

3

THKThức

THKThức

THKThức

Thứ

3

Sáng

1

T.Việt

T.Việt

T.Anh

2

T.Việt

T.Việt

T.Anh

3

GD Mĩ thuật

Toán

Toán

4

Toán

GDThủ công

GDThủ công

Chiều

1

Luyện Toán

T.Anh

T.Việt

2

Luyện T.Việt

T.Anh

T.Việt

3

BDNKhiếu

BDNKhiếu

BDNKhiếu

Thứ

4

Sáng

1

T.Anh

T.Việt

Toán

2

T.Anh

T.Việt

GD.Âm nhạc

3

Toán

GD Mĩ thuật

GD.Đạo đức

4

GDT.Công

Toán

GD.Thể dục

Chiều

1

T.Việt

Luyện Toán

Luyện Toán

2

T.Việt

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

3

THKThức

THKThức

THKThức

Thứ

5

Sáng

1

Toán

Toán

T.Việt

2

GD.Âm nhạc

GD.Âm nhạc

T.Việt

3

GD.Đạo đức

GD.Đạo đức

Toán

4

GD.Thể dục

GD.Thể dục

GDThể dục

Chiều

1

TNXHội

T.Anh

TNXHội

2

Luyện T.Việt

T.Anh

Luyện TViệt

3

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

Thứ

6

Sáng

1

T.Việt

T.Việt

GD Mĩ thuật

2

T.Việt

T.Việt

Toán

3

Toán

Toán

T.Anh

4

GDThể dục

GDThể dục

T.Anh

Chiều

1

T.Anh

Luyện TViệt

T.Việt

2

T.Anh

TNXHội

T.Việt

3

S.Hoạt

S.Hoạt

S.Hoạt

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                     Trần Thị Hồng Yến

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

 

                               THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 - NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện từ ngày 19 /9 / 2016

 


              Lớp

Thời gian

Tiết

4A

Hiền

4B

Thanh

4C

Vân

4D

Thủy

Thứ

2

Sáng

1

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

2

T. Đọc

T. Đọc

T. Đọc

T. Đọc

3

T.Anh         

Toán

Toán

Toán

4

T.Anh

Đ. Đức

Đ. Đức

Đ. Đức

Chiều

1

Toán

T.Anh

K.Học

K.Học

2

Đ. Đức

T.Anh

Luyện Toán

Luyện Toán

3

THKThức

Luyện Toán

L.Sử

L.Sử

Thứ

3

Sáng

1

Toán

Toán

T.Anh         

Toán

2

LT&Câu

LT&Câu

T.Anh

T.Dục

3

K.Chuyện

K.Chuyện

K.Chuyện

T.Anh         

4

M.Thuật

T.Dục

T.Dục

T.Anh

Chiều

1

K.Học

K.Học

Toán

LT&Câu

2

Luyện Toán

Luyện T.Việt

LT&Câu

K.Chuyện

3

L.Sử

L.Sử

THKThức

THKThức

Thứ

4

Sáng

1

T. Đọc

T. Đọc

T. Đọc

T. Đọc

2

Toán

Toán

Toán

Toán

3

TLVăn

T.Anh         

TLVăn

TLVăn

4

T.Dục

T.Anh

Â.Nhạc

Â.Nhạc

Chiều

1

Luyện Toán

TLVăn

Luyện Toán

Luyện Toán

2

Luyện T.Việt

T.Dục

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

3

THKThức

THKThức

THKThức

THKThức

Thứ

5

Sáng

1

T.Anh         

Toán

Toán

Toán

2

T.Anh

LT&Câu

M.Thuật

LT&Câu

3

K.Thuật

K.Thuật

LT&Câu

M.Thuật

4

Â.Nhạc

Â.Nhạc

K.Thuật

K.Thuật

Chiều

1

Toán

Luyện Toán

Khoa học

Khoa học

2

LT&Câu

THKThức

Địa lý

Địa lý

3

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

Thứ

6

Sáng

1

T.L.Văn

T.L.Văn

T.L.Văn

T.Anh         

2

Toán

Toán

T.Dục

T.Anh

3

C.Tả

C.Tả

T.Anh         

C.Tả

4

T.Dục

M.Thuật

T.Anh

T.Dục

Chiều

1

Khoa học

Khoa học

Toán

T.L.Văn

2

Địa lý

Địa lý

C.Tả

Toán

3

S.Hoạt

S.Hoạt

S.Hoạt

S.hoạt

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                          Trần Thị Hồng Yến

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 - NĂM HỌC 2016 - 2017 .

Thực hiện từ ngày 19 /9 / 2016

 


              Lớp

Thời gian

Tiết

5A

Thu

5B

Hồng

5C

Hồi

5D

Thứ

2

Sáng

1

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

2

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

3

Toán

T.Anh

Toán

Toán

4

Đạo đức

T.Anh

Đạo đức

Đạo đức

Chiều

1

T.Anh

Toán

K.Học

K.Học

2

T.Anh

Đạo đức

Luyện Toán

Luyện Toán

3

THKThức

THKThức

THKThức

THKThức

Thứ

3

Sáng

1

Toán

Toán

Toán

Toán

2

LT&Câu

LT&Câu

LT&Câu

LT&Câu

3

K.Chuyện

K.Chuyện

K.Chuyện

T.Anh

4

T.Dục

T.Dục

T.Dục

T.Anh

Chiều

1

K.Học

K.Học

L.Sử

K.Chuyện

2

Luyện Toán

Luyện Toán

T.Anh

T.Dục

3

L.Sử     

L.Sử

T.Anh   

L.Sử

Thứ

4

Sáng

1

T. Đọc

T. Đọc

T. Đọc

T. Đọc

2

Toán

T.L.Văn

Â.Nhạc

Â.Nhạc

3

T.Anh

Toán

Toán

Toán

4

T.Anh   

M.Thuật

TLVăn

TLVăn

Chiều

1

Â.Nhạc

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

2

T.L.Văn

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

3

THKThức

THKThức

THKThức

THKThức

Thứ

5

Sáng

1

Toán

Toán

T.Anh

Toán

2

LT&Câu

LT&Câu

T.Anh

LT&Câu

3

K.Thuật

T.Anh

K.Thuật

K.Thuật

4

T.Dục

T.Anh

Mĩ thuật

T.Dục

Chiều

1

Luyện Toán

K.Thuật

Toán

Khoa học

2

Luyện T.Việt

T.Dục

LT&Câu

Địa lý

3

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

HĐNGLLớp

Thứ

6

Sáng

1

C.Tả

C.Tả

C.Tả

C.Tả

2

Toán

Toán

Toán

Mĩ thuật

3

M.Thuật

T.L.Văn

T.L.Văn

Toán

4

T.L.Văn

Â.Nhạc

T.Dục

T.L.Văn

Chiều

1

Khoa học

Khoa học

Khoa học

T.Anh

2

Địa lý

Địa lý     

Địa lý

T.Anh

3

S.Hoạt

S.Hoạt

S.Hoạt

S.Hoạt

                                                                                                         

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                   Trần Thị Hồng Yến

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH

 Thực hiện từ 19/9/2016.

1. Đ/c Ngọc: Dạy khối 5 ; khối 2 ; lớp 3C; lớp 1C. Số tiết dạy 30 tiết

2. Đ/c Vân Anh: Dạy khối 4; lớp 3A; lớp 3B; lớp 1A; lớp 1B; lớp 1D.

                        Số tiết dạy 30 tiết

 

Thứ

 

Tiết

Ngọc

Vân Anh

    Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

2

1

 

Lớp 5A

 

Lớp 4B

2

Lớp 2B

Lớp 5A

Lớp 1A

Lớp 4B

3

Lớp 5B

Lớp 2A

Lớp 4A

Lớp 1B

4

Lớp 5B

 

Lớp 4A

 

 

 

3

1

Lớp 3C

Lớp 2C

Lớp 4C

Lớp 3B

2

Lớp 3C

Lớp 5C

Lớp 4C

Lớp 3B

3

Lớp 5D

Lớp 5C

Lớp 4D

Lớp 1D

4

Lớp 5D

 

Lớp 4D

 

 

 

4

1

Lớp 1C

 

Lớp 3A

 

2

Lớp 2D

 

Lớp 3A

 

3

Lớp 5A

 

Lớp 4B

 

4

Lớp 5A

 

Lớp 4B

 

 

 

5

1

Lớp 5C

Lớp 2A

Lớp 4A

Lớp 3B

2

Lớp 5C

Lớp 2B

Lớp 4A

Lớp 3B

3

Lớp 5B

 

Lớp 1A

 

4

Lớp 5B

 

Lớp 1B

 

 

 

6

1

Lớp 2C

Lớp 5D

Lớp 4D

Lớp 3A

2

Lớp 2D

Lớp 5D

Lớp 4D

Lớp 3A

3

Lớp 3C

Lớp 1C

Lớp 4C

Lớp 1D

4

Lớp 3C

 

Lớp 4C

 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                   Trần Thị Hồng Yến

Những bài hát về giáo viên mầm non
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ trưởng ăn bánh mì tiếp dân mãi được không?

“Báo chí đã phản ánh việc Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ăn bánh mì tiếp dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều đơn thư bức xúc của người dân, các Bộ trưởng có thể ăn bánh mì liên tục mà tiếp dân được không”?...

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Lại xuất hiện 'luống cày' trên cây cầu nghìn tỷ

Tại cầu Thanh Trì, mặt đường hai làn xe gồ lên, lõm xuống và bị cày thành vệt như những luống cày. Đoạn nào nhẹ lún xuống 4cm nhưng cũng có chỗ tới 10 cm.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ
Xem thêm...
Website Đơn vị