Tin tức/(Trường Tiểu học Đinh Xá)/Tin tức - Sự kiện/
THỜI KHÓA BIỂU 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

                                THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 - NĂM HỌC 2018 -2019.

Thực hiện từ ngày 5/ 9/ 2018

             Lớp

Thời gian

Tiết

1A

Tuyên

1B

Loan

1C

Ngần

1D

Hoan

1E

        Túc

Thứ

2

Sáng

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Thể dục

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Tiếng Việt

Toán

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Chiều

1

Toán

Âm nhạc

THK Thức

Toán

Toán

2

GDL.Sống

Luyện Toán

Luyện Tviệt

GDL.Sống

GDL.Sống

3

Luyện Tviệt

Luyện Tviệt

Tiếng Anh

Luyện Tviệt

Luyện Tviệt

Thứ

3

Sáng

1

Âm nhạc

Mĩ thuật

TNX.Hội

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Tiếng Anh

4

TNX.Hội

TNX.Hội

Tiếng Việt

TNX.Hội

TNX.Hội

Chiều

1

Luyện T việt

Tiếng Anh

Luyện Tviệt

Luyện T việt

Luyện T việt

2

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

3

THK Thức

THK Thức

THK Thức

THK Thức

THK Thức

Thứ

4

Sáng

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

4

GDL.Sống

GDL.Sống

GDL.Sống

GDL.Sống

GDL.Sống

Chiều

1

Luyện Tviệt

Luyện T việt

Luyện T việt

Luyện T việt

Luyện T việt

2

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

3

HĐNGLL

HĐNGLL

HĐNGLL

HĐNGLLH

HĐNGLL

Thứ

5

Sáng

1

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Mĩ thuật

Toán

Toán

Tiếng Anh

Toán

4

Tiếng Việt

GDL.Sống

GDL.Sống

Toán

Tiếng Anh

Chiều

1

Toán

Luyện T việt

Luyện T việt

Luyện T việt

Luyện T việt

2

Luyện Toán

Thể dục

Luyện Toán

Âm nhạc

Mĩ thuật

3

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Thể dục

Mĩ thuật

Âm nhạc

Thứ

6

Sáng

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

4

Thủ công

Thủ công

Thủ công

Thủ công

Thủ công

Chiều

1

Luyện Tviệt

Luyện T việt

Tiếng Anh

Luyện Toán

Luyện Toán

2

THK Thức

THK Thức

Âm nhạc

THK Thức

THK Thức

3

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

                                                                                                             

                                                                                                            Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       Trần Thị Hồng Yến

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

                                THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 - NĂM HỌC 2018 -2019.

Thực hiện từ ngày 5/ 9 / 2018

 

 

              Lớp

Thời gian

Tiết

2A

Hiền

2B

Quyền

2C

Hạnh

2D

Dương

Thứ

2

Sáng

1

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

2

Tiếng Anh

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

3

Tập đọc

Âm nhạc

Thể dục

Tập đọc

4

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Chiều

1

Toán

Toán

Toán

Tiếng Anh

2

Luyện T việt

THK Thức

THK Thức

Luyện T việt

3

THK Thức

GDKN Sống

GDKN Sống

THK Thức

Thứ

3

Sáng

1

Toán

Thể dục

Toán

Toán

2

Âm nhạc

Toán

Đạo đức

Đạo đức

3

Tập viết

Mĩ thuật

Tiếng Anh

Tập viết

4

Đạo đức

Tập viết

Tập viết

Tiếng Anh

Chiều

1

GDKN Sống

Đạo đức

Mĩ thuật

GDKN Sống

2

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

3

Luyện T việt

Luyện T việt

Luyện T việt

Luyện T việt

Thứ

4

Sáng

1

Tập đọc

Tiếng Anh

Tập đọc

Tập đọc

2

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

3

Chính tả

Toán

Chính tả

Thể dục

4

TNX Hội

Chính tả

TNX Hội

Chính tả

Chiều

1

Tiếng Anh

Luyện T việt

Luyện T việt

TNX Hội

2

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

3

THK Thức

THK Thức

THK Thức

Mĩ thuật

Thứ

5

Sáng

1

Toán

Toán

Âm nhạc

Toán

2

Thể dục

LT& Câu

Toán

LT& Câu

3

LT& Câu

Thủ công

Thể dục

Thủ công

4

Thủ công

Kể chuyện

LT& Câu

Kể chuyện

Chiều

1

Kể chuyện

Thể dục

Thủ công

THK Thức

2

Luyện T việt

Luyện T việt

Luyện T việt

Luyện T việt

3

HĐNGLL

HĐNGLL

HĐNGLL

HĐNGLL

Thứ

6

Sáng

1

Toán

Toán

Toán

Toán

2

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

3

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Thể dục

4

Sinh hoạt

TNX Hội

Kể chuyện

Chính tả

Chiều

1

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

2

Thể dục

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

3

Mĩ thuật

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Âm nhạc

                                                                                                                 

                                                                                                     Hiệu trưởng                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                     

                                                                                                  Trần Thị Hồng Yến

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

                                THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 - NĂM HỌC 2018 -2019.

Thực hiện từ ngày 5 / 9 / 2018

              Lớp

Thời gian

Tiết

3A

Chinh

3B

Thủy

3C

Lan

3D

Thành

Thứ

2

Sáng

1

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

3

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

4

Toán

Âm nhạc

Toán

Toán

Chiều

1

Luyện Toán

Toán

Đao đức

Luyện Toán

2

Luyện T việt

Luyện T việt

Luyện T việt

Luyện T việt

3

GDKN Sống

GDKN Sống

GDKN Sống

GDKN Sống

Thứ

3

Sáng

1

Toán

Toán

Tiếng Anh

Toán

2

Tập viết

Thể dục

Tiếng Anh

Tập viết

3

Âm nhạc

Tập viết

Toán

TNX Hội

4

TNX Hội

Mĩ thuật

Tập viết

Thủ công

Chiều

1

THK Thức

Luyện Toán

TNX Hội

Luyện Toán

2

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Âm nhạc

Mĩ thuật

3

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Âm nhạc

Thứ

4

Sáng

1

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Thể dục

2

Toán

Toán

Thể dục

Tập đọc

3

Chính tả

Chính tả

Toán

Tiếng Anh

4

Thủ công

Thủ công

Thủ công

Tiếng Anh

Chiều

1

Luyện Toán

Thể dục

Chính tả

Toán

2

Luyện T việt

Luyện Toán

Luyện Toán

Chính tả

3

Đạo đức

THK Thức

THK Thức

Luyện T việt

Thứ

5

Sáng

1

Toán

Toán

Toán

Toán

2

LT&Câu

LT&Câu

LT&Câu

LT&Câu

3

Thể dục

Đạo đức

Tiếng Anh

Đạo đức

4

TNX Hội

TNX Hội

Tiếng Anh

TNX Hội

Chiều

1

Tiếng Anh

Tiếng Anh

TNX Hội

THK Thức

2

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Luyện Toán

Luyện Toán

3

HĐNGLL

HĐNGLL

HĐNGLL

HĐNGLL

Thứ

6

Sáng

1

Toán

Toán

Toán

Toán

2

Tập làm văn

Tập làm văn

Thể dục

Tập làm văn

3

Chính tả

Chính tả

Tập làm văn

Thể dục

4

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Chính tả

Chính tả

Chiều

1

Thể dục

TNX Hội

Luyện Toán

Tiếng Anh

2

Mĩ thuật

Luyện Toán

Luyện T việt

Tiếng Anh

3

Luyện Toán

Luyện T việt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

                                                                                                            

                                                                                                  Hiệu trưởng                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                              Trần Thị Hồng Yến

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

                                THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 - NĂM HỌC 2018 -2019.

Thực hiện từ ngày 5 / 9 / 2018

 

 

              Lớp

Thời gian

Tiết

4A

Giang

4B

Thu

4C

Hạnh

4D

Thứ

2

Sáng

1

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

3

Tiếng Anh

Toán

Toán

Tiếng Anh

4

Tiếng Anh

Đạo đức

Đạo đức

Tiếng Anh

Chiều

1

Toán

Mĩ thuật

Tiếng Anh

Toán

2

Đạo đức

Thể dục

Tiếng Anh

Đạo đức

3

Khoa học

Khoa học

Khoa học

Khoa học

Thứ

3

Sáng

1

Toán

Tiếng Anh

Toán

Toán

2

LT& Câu

Tiếng Anh

LT& Câu

LT& Câu

3

Thể dục

Toán

Kĩ thuật

Thể dục

4

Âm nhạc

LT& Câu

Thể dục

Kĩ thuật

Chiều

1

Địa lý

Địa lý

Địa lý

Địa lý

2

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

3

GDKN Sống

GDKN Sống

GDKN Sống

GDKN Sống

Thứ

4

Sáng

1

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

2

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

4

Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử

Chiều

1

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

2

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Âm nhạc

Mĩ thuật

3

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Âm nhạc

Thứ

5

Sáng

1

Toán

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

2

Mĩ thuật

Kĩ thuật

Tiếng Anh

Tiếng Anh

3

Kĩ thuật

LT& Câu

Toán

Toán

4

LT& Câu

Kể chuyện

LT& Câu

LT& Câu

Chiều

1

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

2

THK.Thức

THK.Thức

THK.Thức

THK.Thức

3

HĐNGLL

HĐNGLL

HĐNGLL

HĐNGLL

Thứ

6

Sáng

1

Toán

Toán

Toán

Toán

2

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Chính tả

3

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

4

Khoa học

Khoa học

Khoa học

Khoa học

Chiều

1

Kể chuyện

Âm nhạc

Kể chuyện

Thể dục

2

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Kể chuyện

3

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

                                                                                                  

                                                                                                 Hiệu trưởng

 

                                                                                         

 

 

                                                                                             Trần Thị Hồng Yến                                                                                                   

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

                                THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 - NĂM HỌC 2018 -2019.

Thực hiện từ ngày 5 / 9 / 2018

              Lớp

Thời gian

Tiết

5A

Hồng

5B

Hương

5C

Hồi

Thứ

2

Sáng

1

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

3

Toán

Toán

Toán

4

LT& Câu

LT& Câu

LT& Câu

Chiều

1

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

2

Âm nhạc

Mĩ thuật

Tiếng Anh

3

Mĩ thuật

Âm nhạc

Tiếng Anh

Thứ

3

Sáng

1

Toán

Toán

Toán

2

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

3

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

4

Khoa học

Khoa học

Khoa học

Chiều

1

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

2

Thể dục

Thể dục

Thể dục

3

GDKN Sống

GDKN Sống

GDKN Sống

Thứ

4

Sáng

1

Tiếng Anh

Tập đọc

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Anh

3

Tập đọc

Tiếng Anh

Tập đọc

4

Toán

Tiếng Anh

Toán

Chiều

1

Luyện Toán

Luyện Toán

Mĩ thuật

2

Địa lý

Địa lý

Địa lý

3

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

Luyện T.Việt

Thứ

5

Sáng

1

Toán

Toán

Toán

2

LT&Câu

LT&Câu

LT&Câu

3

Thể dục

Thể dục

Thể dục

4

Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử

Chiều

1

HĐNGLL

Kĩ thuật

HĐNGLL

2

Kĩ thuật

HĐNGLL

Kĩ thuật

3

THK.Thức

THK.Thức

THK.Thức

Thứ

6

Sáng

1

Tiếng Anh

Toán

Toán

2

Tiếng Anh

Tập làm văn

Tập làm văn

3

Toán

Tiếng Anh

Chính tả

4

Tập làm văn

Tiếng Anh

Khoa học

Chiều

1

Chính tả

Chính tả

Luyện Toán

2

Khoa học

Khoa học

 THK.Thức

3

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

                                                                                                

                                                                                                  Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                                                Trần Thị Hồng Yến                                                                                           

                                      

                             

                              THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH

 Thực hiện từ 5/ 9 /2018.

 

 

Thứ

 

Tiết

                  

              Ngọc

 

Hòa

    Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

2

1

 

Lớp 4C

 

Lớp 2D

2

Lớp 1A

Lớp 4C

Lớp 1D

Lớp 5C

3

Lớp 4A

Lớp 1C

Lớp 4D

Lớp 5C

4

Lớp 4A

 

Lớp 4D

 

 

 

3

1

Lớp 3C

Lớp 1A

Lớp 4B

Lớp 1B

2

Lớp 3C

Lớp 3A

Lớp 4B

Lớp 3B

3

Lớp 2C

Lớp 3A

Lớp 1E

Lớp 3B

4

 

 

Lớp 2D

 

 

 

4

1

Lớp 5A

Lớp 2A

Lớp 3D

Lớp 2B

2

Lớp 5A

Lớp 4A

Lớp 3D

Lớp 4B

3

Lớp 5B

Lớp 4A

Lớp 5C

Lớp 4B

4

Lớp 5B

 

Lớp 5C

 

 

 

5

1

Lớp 4C

Lớp 3A

Lớp 4D

Lớp 3B

2

Lớp 4C

Lớp 3A

Lớp 4D

Lớp 3B

3

Lớp 3C

Lớp 1A

Lớp 1D

Lớp 1B

4

Lớp 3C

 

Lớp 1E

 

 

 

6

1

Lớp 5B

 

 

Lớp 3D

2

Lớp 5B

Lớp 1C

 

 

3

Lớp 5A

Lớp 2C

 

Lớp 2B

4

Lớp 5A

 

 

 

 

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                 

                                                                                        Trần Thị Hồng Yến

 

              

              THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÂM NHẠC, THỂ DỤC, MĨ THUẬT

 Thực hiện từ 5 / 9 /2018.

 

 

Thứ

 

Tiết

  

      Môn Âm nhạc

 

     Môn Mĩ thuật

 

      Môn Thể dục

Sáng 

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

2

1

 

Lớp 1B

 

Lớp 4B

 

 

2

Lớp 4B

Lớp 5A

 

Lớp 5B

Lớp 1E

 

3

Lớp 2B

Lớp 5B

 

Lớp 5A

Lớp 2C

 

4

Lớp 3B

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Lớp 1A

Lớp 5C

Lớp 1B

Lớp 2C

Lớp 2B

 

2

Lớp 2A

Lớp 3C

Lớp 1C

Lớp 3D

Lớp 3B

 

3

Lớp 3A

Lớp 3D

Lớp 2B

Lớp 3C

Lớp 1D

 

4

Lớp 4A

 

Lớp 3B

 

 

 

 

 

4

1

 

Lớp 2C

 

Lớp 5C

Lớp 3D

Lớp 3B

2

 

Lớp 4C

 

Lớp 4D

Lớp 3C

 

3

 

Lớp 4D

 

Lớp 4C

Lớp 2D

Lớp 2C

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

Lớp 4A

Lớp 2D

Lớp 1A

Lớp 3B

2

 

Lớp 1D

Lớp 1A

Lớp 1E

Lớp 2A

Lớp 1B

3

 

Lớp 1E

 

Lớp 1D

Lớp 3A

Lớp 1C

4

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

Lớp 1C

 

 

Lớp 3C

Lớp 3A

2

 

 

 

Lớp 3A

Lớp 3D

Lớp 2A

3

 

Lớp 2D

 

Lớp 2A

Lớp 2D

 

4

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                       

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                               Trần Thị Hồng Yến

Tác giả: thdinhxa

Xem thêm

Những bài hát về giáo viên mầm non
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ trưởng ăn bánh mì tiếp dân mãi được không?

“Báo chí đã phản ánh việc Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ăn bánh mì tiếp dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều đơn thư bức xúc của người dân, các Bộ trưởng có thể ăn bánh mì liên tục mà tiếp dân được không”?...

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Lại xuất hiện 'luống cày' trên cây cầu nghìn tỷ

Tại cầu Thanh Trì, mặt đường hai làn xe gồ lên, lõm xuống và bị cày thành vệt như những luống cày. Đoạn nào nhẹ lún xuống 4cm nhưng cũng có chỗ tới 10 cm.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ
Xem thêm...
Website Đơn vị