Điểm báo

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2018 - 2019

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Tiên

Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học Đọi Sơn                                      

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018 - 2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

440

124

91

68

78

79

III

Số học sinh học 2 buổi/ngày

440

124

91

68

78

79

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

440

124

91

68

78

79

1

Tốt

325

90

65

49

58

63

(Tỷ lệ so với tổng số)

73,9%

72,5%

71,5%

72,0%

74,4%

79,7%

2

Đạt

113

33

25

19

20

16

(Tỷ lệ so với tổng số)

25,6%

26,6%

27,5%

28%

25,6%

20,3%

3

Cần cố gắng

2

1

1

 

 

 

(Tỷ lệ so với tổng số)

0,5%

0,8%

1,0%

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo học tập

440

124

91

68

78

79

1

Hoàn thành tốt

338

89

67

52

67

63

(Tỷ lệ so với tổng số)

76,8%

71,8%

73,6%

76,5%

85,9%

79,7%

2

Hoàn thành tốt

199

33

23

16

16

11

(Tỷ lệ so với tổng số)

22,5%

26,6%

25,3%

23,5%

14,1%

20,3%

3

Chưa hoàn thành

3

2

1

 

 

 

(Tỷ lệ so với tổng số)

0,7%

1,6%

1,1%

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

1

Lên lớp

437

122

90

68

78

79

(Tỷ lệ so với tổng số)

99,3%

98,3%

100,%

100,%

100,%

100,%

a

Trong đó:
HS được khen thưởng
cấp trường (Tỷ lệ so với tổng số)

246
76,2%

78
62,9%

50
73,5%

33
48,5%

41
52,6%

44
57,4%

b

HS được khen thưởng
cấp trên (Tỷ lệ so với tổng số)

17
3,9%

 

 

3
9,0%

5
6,4%

9
11,4%

c

Ở lại lớp
"HS được khen thưởng

3
0,7%

3
1,7%

3
1,0%

 

 

 

Đọi Sơn, ngày 01 tháng 9  năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Vũ Thị Kim Liên

 

Tác giả:

Xem thêm

<>
Trường Tiểu học Đọi Sơn tổ chức Lễ sơ kết học kì I và chia tay đồng chí Vũ Thị Kim Liên
MÚA: VŨ ĐIỆU HOANG DÃ
Múa Lý cây đa - Trường tiểu học Đọi Sơn
Tiếng Anh cho em
Kể chuyện Vịt con xấu xí - Tiểu học Đọi Sơn