tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2018

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ĐỌI SƠN                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/KH-THĐS                                                                                  Đọi Sơn, ngày 05 tháng 3 năm 2018      

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2018

Thực  hiện Công văn số 236/SGDĐT-CTTT  ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2018, Trường Tiểu học Đọi Sơn xây dựng kế hoạch với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2018” với chủ đề "Go more green" (Hôm nay tôi sống xanh hơn)(trong tháng 3/2018, sự kiện chính thức diễn ra từ 20h30-21h30 thứ 7 ngày 24/03/2018) góp phần vào nỗ lực chung của thế giới, đồng thời thúc đẩyviệc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

2. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh nâng cao ý thức tự giác,trách nhiệm trong việc tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra.

3. Góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng từ đó dẫn đến hành động cụ thể của mỗi cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần làm giảm sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, Công văn số 236/SGDĐT-CTTT  ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 đến toàn thể cán bộ công chức cơ quan.

2. Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và hành động hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất bằng hình thức treo băng rôn tại cổng trường (từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 3 năm 2018).

3. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh  tắt các thiết bị điện không cần thiết tại các phòng làm việc, phòng học trong gia đình vào thời điểm diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, từ 20h30’đến 21h30’ngày 19 tháng 3 năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn thanh niên:

- Đăng tải Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, Công văn số 236/SGDĐT-CTTT  ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 trên Trang thông tin điện tử của trường.

- Treo băng rôn hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất tại cơ quan (từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 3 năm 2018).

- Thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh tắt các thiết bị điện không cần thiết tại phòng làm việc, phòng học trong gia đình vào thời điểm diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, từ 20h30’đến 21h30’ngày 19/3/ 2018.

2. Ban chấp hành công đoàn:

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2018của trường Tiểu học Đọi Sơn./.

 

                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                              (đã kí)

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     Vũ Thị Kim Liên 

Tác giả: thdoison

Xem thêm

<>
Trường Tiểu học Đọi Sơn tổ chức Lễ sơ kết học kì I và chia tay đồng chí Vũ Thị Kim Liên
MÚA: VŨ ĐIỆU HOANG DÃ
Múa Lý cây đa - Trường tiểu học Đọi Sơn
Tiếng Anh cho em
Kể chuyện Vịt con xấu xí - Tiểu học Đọi Sơn