tin tức-sự kiện

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY SÁCH VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUY TIÊN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỌI SƠN                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số       /QĐ-HT                                                                    Đọi Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỌI SƠN

Căn cứ kế hoạch số 421/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017;

Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Đọi Sơn;

Căn cứ kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, kế hoạch hoạt động của thư viện năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Đọi Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 gồm các ông bà có tên sau:

  1. Bà Vũ Thị Kim Liên               Hiệu tr­ưởng - Tr­ưởng ban
  2. Bà Đỗ Thị Mai                        Phó Hiệu Tr­ưởng - Phó ban
  3. Bà Trần Thu H­ường               Phó Hiệu Tr­ưởng - Phó ban
  4. Bà Phạm Thị Kim Cúc             Cán bộ thư viện - Thư kí
  5. Bà Lê Thu Trang                     Bí thư Đoàn thanh niên - Uỷ viên
  6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền         Chủ tịch Công đoàn - Uỷ viên
  7. Bà Lê Thu Trang                      Bí thư­ Đoàn thanh niên - Uỷ viên
  8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa        Tổng phụ trách Đội - Uỷ viên
  9. Bà Trần Thị Hương Liên          Tổ trưởng tổ 4, 5 - ủy viên
  10. Bà Nguyễn Thị Mến                 Tổ trưởng tổ 2, 3 - ủy viên

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 theo kế hoạch nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi và mang tính giáo dục cao.

Điều 3: Các ông bà có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.           

Nơi nhận:

- Như điều 3;  

- Lưu.                                                                              

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

           Vũ Thị Kim Liên                                                      

 
Tác giả: Tiểu học Đọi Sơn

Xem thêm

MÚA: VŨ ĐIỆU HOANG DÃ
Múa Lý cây đa - Trường tiểu học Đọi Sơn
Tiếng Anh cho em
Kể chuyện Vịt con xấu xí - Tiểu học Đọi Sơn
Văn nghệ giao lưu Olympic Tiếng Anh