Điểm báo

Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016-2017

Biểu mẫu 07

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÓA

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016-2017

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

27/27

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

1,39

1

Phòng học kiên cố

27

-

2

Phòng học bán kiên cố

-

3

Phòng học tạm

-

4

Phòng học nhờ

-

III

Số điểm trường

02

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

16.028

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

7.300

VI

Tổng diện tích các phòng

1

Diện tích phòng học (m2)

1.296

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

3

Diện tích thư viện (m2)

54

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

653

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

6

1 bộ/lớp

2

Khối lớp 2

6

1 bộ/lớp

3

Khối lớp 3

5

1 bộ/lớp

4

Khối lớp 4

5

1 bộ/lớp

5

Khối lớp 5

5

1 bộ/lớp

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

02

2

Cát xét

06

3

Đầu Video/đầu đĩa

01

4

Máy chiếu

05

5

Phòng thiết bị Anh văn

02

6

Máy tính

11

7

Máy in

04

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

XIII

Khu nội trú

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

X

X

0.043

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

Điện lưới

XVII

Kết nối internet (ADSL)

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

XIX

Tường rào xây

Đồng Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2016

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký)

Phạm Quốc Đạt

Tác giả:

Xem thêm

Giao lưu văn nghệ 20/11 cấp cụm
Ngày hội đến trường
Chào mừng ngày nhà giáo việt Nam 20/11
Lao động trồng hoa
Thi giáo viên dạy giỏi