Điểm báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2016

Biểu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị: Trường tiểu học Đồng Hóa

Chư­ơng: 622
THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2016

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán đ­ược giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

I

Tổng số thu

414.000.000

1

Thu phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

4

Thu sự nghiệp khác

Quỹ vệ sinh, điện nước, SCđiện

Hỗ trợ bảo vệ

Trang trí lớp học

Hỗ trợ mua đồ dùng

Học buổi 2

414.000.000

II

Số thu nộp NSNN

1

Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)

3

Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ

414.000.000

1

Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)

3

Thu viện trợ

4

Hoạt động sự nghiệp khác

414.000.000

Quỹ vệ sinh, điện nước, SCđiện

Hỗ trợ bảo vệ

Trang trí lớp học

Hỗ trợ mua đồ dùng

Học buổi 2

414.000.000

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

3.931.400.000

I

Loại 490, khoản 492

3.931.400.000

1

Chi thanh toán cá nhân

3.759.617.000

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

106.113.000

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

50.000.000

4

Chi khác

15.670.000

II

Loại ..., khoản …

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

1

Chi thanh toán cá nhân

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

4

Chi khác

Ngày 15 tháng 01 năm 2016

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký)

Phạm Quốc Đạt

Tác giả:

Xem thêm

Giao lưu văn nghệ 20/11 cấp cụm
Ngày hội đến trường
Chào mừng ngày nhà giáo việt Nam 20/11
Lao động trồng hoa
Thi giáo viên dạy giỏi