Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: /KH-THĐH
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018 ... Chi tiết
2017-09-25
Số: 14/KH -THĐH
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017 - 2018 ... Chi tiết
2017-09-13
Số: 04/KH-KTNB-THĐH
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017... Chi tiết
2016-09-19
Số: 03/KH-THĐH
Kế hoạch năm học 2016-2017... Chi tiết
2016-09-18
03/KHTCD-THĐH
Nội quy tiếp công dân... Chi tiết
2016-09-10
03/QĐBNTD-THĐH
Quyết định bổ nhiệm người tiếp công dân... Chi tiết
2016-09-10
Số: 03/KHTCD
Kế hoạch tiếp công dân... Chi tiết
2016-09-10
số:03/QCLV-THĐH
Quy chế làm việc trường tiểu học xã Đồng Hó... Chi tiết
2016-09-08
Số: /KH-THĐH
KẾ HOẠCH GIAO LƯU: SÂN CHƠI TRÍ TUỆ Năm học: 20... Chi tiết
2016-04-08
Số:12/KH-THĐH
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2015 -2016 ... Chi tiết
2015-10-12
Số: 03/KH-KTNB-THĐH
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2015 - 2016 ... Chi tiết
2015-09-18
Số: 01/KH-THĐH
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016 ... Chi tiết
2015-09-16
Số: 04/QĐ-THĐH
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban kiểm tra nộ... Chi tiết
2015-09-08
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
Giao lưu văn nghệ 20/11 cấp cụm
Ngày hội đến trường
Chào mừng ngày nhà giáo việt Nam 20/11
Lao động trồng hoa
Thi giáo viên dạy giỏi