Điểm báo

Quyết định thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 56/QĐ-THĐL

Đồng Lý, ngày 22 tháng 03  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2017-2018

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG LÝ

 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học được ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Ngành giáo dục đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn số 480/HD-GDĐT ngày 27/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tọa Lý Nhân về việc rà soát, kiện toàn đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và giao phụ trách tổ Văn phòng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo;

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức bộ máy và số lượng, chuyên môn đào tạo, năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 03 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng trong năm học 2017-2018 có danh sách kèm theo.

Điều 2. Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ các tổ chuyên môn được thực hiện theo Điều lệ trường Tiểu học phổ thông hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) thuộc các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và Lãnh đạo trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban giám hiệu;

-Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Liễu

Tác giả:

Xem thêm

Hoạt động NGLL: Múa hát tập thể bài 'Con gà gáy' của hs trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài tập thể dục giữa giờ của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài võ cổ truyền của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Đến Thăm trại điều dưỡng thương binh