Tin từ đơn vị khác

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TRỊNH XÁ NĂM HỌC 2019-2020
<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn khởi, vui tươi v&agrave; h&agrave;o hứng dư &acirc;m của Lễ khai giảng năm học mới, ng&agrave;y 26/9/2019 Li&ecirc;n đội trường THCS Trịnh X&aacute; tổ chức Đại hội Li&ecirc;n đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh năm học 2019-2020.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Về dự Đại hội c&oacute; thầy Nguyễn Trung Ki&ecirc;n:&nbsp; B&iacute; thư chi bộ - Hiệu trưởng nh&agrave; trường ; c&ocirc; gi&aacute;o Nguyễn Thị T&acirc;m &ndash; Chủ tịch c&ocirc;ng đo&agrave;n nh&agrave; trường; c&ocirc; gi&aacute;o Đỗ thu H&agrave;- B&iacute; thư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, &nbsp;c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o l&agrave; anh chị phụ tr&aacute;ch chi đội v&agrave; 33 học sinh ti&ecirc;u biểu đại diện cho 263 đội vi&ecirc;n to&agrave;n trường.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đại hội đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi trong năm học 2018 - 2019, kiểm điểm những ưu khuyết điểm của Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều h&agrave;nh hoạt động của Li&ecirc;n đội; đồng thời đề ra một số chương tr&igrave;nh trọng t&acirc;m năm học 2019-2020 với chủ đề:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong><em>&laquo;&nbsp;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố</em></strong></p> <p><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đo&agrave;n kết, chăm ngoan </em></strong><strong>&raquo;</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đại hội đ&atilde; bầu ra Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội gồm 8 th&agrave;nh vi&ecirc;n bằng h&igrave;nh thức giơ tay biểu quyết. Em Đỗ Đức Quyết &nbsp;học sinh lớp 6B được bầu l&agrave; Li&ecirc;n đội trưởng.</p> <p><strong>DANH S&Aacute;CH BAN CHỈ HUY LI&Ecirc;N ĐỘI </strong><strong>THCS TRỊNH X&Aacute;</strong></p> <p><strong>NĂM HỌC 2019-2020</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:60px"> <p><strong>STT</strong></p> </td> <td style="width:253px"> <p><strong>HỌ V&Agrave; T&Ecirc;N</strong></p> </td> <td style="width:129px"> <p><strong>CHI ĐỘI</strong></p> </td> <td style="width:183px"> <p><strong>CHỨC VỤ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px"> <p>1</p> </td> <td style="width:253px"> <p>Đỗ Đức Quyết &nbsp;</p> </td> <td style="width:129px"> <p>6B</p> </td> <td style="width:183px"> <p>Li&ecirc;n đội trưởng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px"> <p>2</p> </td> <td style="width:253px"> <p>Trịnh T&ugrave;ng Nam</p> </td> <td style="width:129px"> <p>6A</p> </td> <td style="width:183px"> <p>Ủy vi&ecirc;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px"> <p>3</p> </td> <td style="width:253px"> <p>Mai hồng Sơn</p> </td> <td style="width:129px"> <p>7A</p> </td> <td style="width:183px"> <p>Ủy vi&ecirc;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px"> <p>4</p> </td> <td style="width:253px"> <p>Nguyễn Thị Kh&aacute;nh Linh</p> </td> <td style="width:129px"> <p>7B</p> </td> <td style="width:183px"> <p>Ủy vi&ecirc;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px"> <p>5</p> </td> <td style="width:253px"> <p>Phạm Thị Ngoan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td style="width:129px"> <p>8A</p> </td> <td style="width:183px"> <p>Li&ecirc;n đội ph&oacute;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px"> <p>6</p> </td> <td style="width:253px"> <p>Mai tố Uy&ecirc;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td style="width:129px"> <p>8B</p> </td> <td style="width:183px"> <p>Ủy vi&ecirc;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px"> <p>7</p> </td> <td style="width:253px"> <p>Trần Anh Đạt&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td style="width:129px"> <p>9A</p> </td> <td style="width:183px"> <p>Ủy vi&ecirc;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px"> <p>8</p> </td> <td style="width:253px"> <p>Ng&ocirc; Thị Thu Tr&agrave;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td style="width:129px"> <p>9B</p> </td> <td style="width:183px"> <p>Ủy vi&ecirc;n</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Đại hội &nbsp;được nghe &yacute; kiến ph&aacute;t biểu v&agrave; chỉ đạo của thầy gi&aacute;o Nguyễn Trung Ki&ecirc;n:&nbsp; B&iacute; thư chi bộ - Hiệu trưởng nh&agrave; trường về việc r&egrave;n luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hiện tốt nội quy trường lớp, phấn đấu trở th&agrave;nh con ngoan tr&ograve; giỏi, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ để x&acirc;y dựng Li&ecirc;n đội trường THCS Trịnh X&aacute; l&agrave; Li&ecirc;n đội vững mạnh trong Th&agrave;nh phố.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đại hội Li&ecirc;n đội trường THCS Trịnh X&aacute; đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Đại hội đ&atilde; bầu ra được ban chỉ huy li&ecirc;n đội mới với những gương mặt ti&ecirc;u biểu, đầy triển vọng. C&ugrave;ng với sự qua t&acirc;m của Hội đồng đội x&atilde; v&agrave; ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, t&ocirc;i tin rằng những chỉ ti&ecirc;u m&agrave; Li&ecirc;n đội đ&atilde; đề ra trong Nghị quyết sẽ được thực hiện c&oacute; hiệu quả. Li&ecirc;n đội THCS Trịnh X&aacute; sẽ c&oacute; một năm học mới đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong học tập v&agrave; trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>TỔNG PHỤ TR&Aacute;CH</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đỗ Thu H&agrave;</em></strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/q1l_eFxwdV8" width="560"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/69bbbc08e7a600f859b7.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/82e8bc62e7cc009259dd.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/3c63c2e799497e172758.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/2f55ccff9751700f2940.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/969390efcb412c1f7550.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/5e94e8fbb355540b0d44.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/b9e8198d4223a57dfc32.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: Đỗ Thu Hà
data/10492469402196564285/tintuc/files/09.2019/Tin%20v%E1%BB%81%20%C4%90HL%C4%90.docx

Xem thêm

le khai giang truog TH Don Xa
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường