Điểm báo

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học.

UBND XÃ DUY HẢI
BAN CHỈ ĐẠO PCGDTH Mức độ 3

Số: 17/BC-PCGD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Duy Hải, ngày 19 tháng 10 năm 2015


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3
năm 2015
Căn cứ Kế hoạch số 11a /KH-BCĐ ngày 27/9/2014 của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục- xóa mù chữ xã Duy Hải; Công văn số 135/BCĐ-PCGD ngày 16/10/2015 của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục- xóa mù chữ năm 2015 huyện Duy Tiên về việc chỉ đạo kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015;
Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 xã Duy Hải báo cáo kết quả thực hiện công tác PCGDTH Mức độ 3 năm 2015 như sau:

Phần thứ nhất
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG
1. Đặc điểm tình hình địa phương:
- Duy Hải là một xã có tổng số dân là 5396 : Gồm 5 thôn.
- Dân số nhìn chung ổn định, song cũng có sự thay đổi hàng năm một số hộ đi vào vùng kinh tế mới. Hoặc theo họ hàng đi lao động, học tập ở nơi khác, song lại chuyển về.
- Nền kinh tế địa ph¬ương ngày càng ổn định, đi lên theo sự phát triển của xã hội.
- Là một địa ph¬ương có truyền thống hiếu học. Song nền kinh tế còn một số gia đình khó khăn, nhận thức cho con đi học ch¬ưa cao. Nên hiện t¬ượng bỏ học ở trư¬ờng THCS vẫn còn. Đồng thời ý thức phấn đấu học THPT và THCN rất yếu.
2. Những thuận lợi khi thực hiện PCGDTH Mức độ 3 của xã Duy Hải:
Công tác PCGDTH Mức độ 3 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể trong công tác xã hội hoá giáo dục.
Các trường được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang bằng nhiều nguồn vốn, trang thiết bị, đồ dùng dạy học được cung ứng tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động dạy và học.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công kiêm nhiệm công tác phổ cập luôn nhiệt tình công tác, với tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác PCGDTH Mức độ 3 được duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao về chất lượng.
3. Những khó khăn khi thực hiện công tác PCGDTH Mức độ 3:
Đội ngũ giáo viên đa số là nữ và nhiều đồng chí đang ở độ tuổi nuôi con nhỏ, gặp khó khăn trong công tác, trong năm học có 2 giáo viên nghỉ chế độ thai sản và 3 giáo viên đang theo học ĐHSP tại chức.
Địa bàn dân cư rộng, giao thông đi lại khó khăn. Một số phụ huynh chưa hiểu đầy đủ về phổ cập giáo dục và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi nên quan tâm chưa chu đáo đến việc học tập của con em mình.
Ngân sách xã rất hạn chế nên việc đầu tư kinh phí xây dựng CSVC cho nhà trường còn ít hạn chế; một số phòng chức năng đang xuống cấp.

Phần thứ hai
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GDTH Mức độ 3
1. Sự quan tâm lãnh đạo của huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện thể hiện ở các văn bản sau:
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2010- 2015; 2015-2020.
2. Tổ chức chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 các cấp:
2.1 Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 huyện Duy Tiên:Đã ban hành
- Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 24/09/2014 của UBND huyện Duy Tiên về việc Thành lập ban chỉ đạo PCGD - xóa mù chữ huyện Duy Tiên giai đoạn 2010-2015.
- Quyết định số 89/QĐ- GDTX ngày 21/07/2014 của Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên về việc Thành lập tổ công tác triển khai hệ thống thông tin điện quản lý PCGDTH Mức độ 3 xã Duy Hải từ năm học 2014-2015;
- Quyết định số 105/QĐ- PGDĐT ngày 07/09/2015 của Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên về việc Thành lập tổ công tác triển khai hệ thống thông tin điện quản lý PCGDTH Mức độ 3 huyện Duy Tiên năm học 2015-2016;
- Kế hoạch số 85/KH- PGDĐT ngày 17/7/2014 của Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên về việc triển khai hệ thống thông tin điện rquanr lý PCGDTH Mức độ 3 từ năm học 2014-2015;
2.2. Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 xã Duy Hải:
Tham mưu UBND xã Ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 3/9/2014 của UBND xã Duy Hải về việc thành lập ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục-xóa mù chữ (PCGDTH Mức độ 3) xã Duy Hải giai đoạn 2010- 2015; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND xã Duy Hải về việc kiện toàn ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục- xóa mù chữ (PCGDTH Mức độ 3) xã Duy Hải năm học 2015-2016;
Kế hoạch số 8a /KH-BCĐ ngày 25/9/2014 của Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 xã DuyHải về việc thực hiện các mục tiêu PCGDTH Mức độ 3 từ năm học 2014- 2015;
3. Công tác tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền về các mặt:
3.1. Về mạng lưới trường học:
Trường nằm trên vị trí trung tâm xã Duy Hải đảm bảo học sinh đi học thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác PCGDTH Mức độ 3.
3.2. Việc huy động đối tượng PCGDTH Mức độ 3 ra lớp:
Hàng năm, Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 xã Duy Hải luôn quan tâm, giúp đỡ, cùng với các nhà trường phối hợp thực hiện tốt việc huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 11 tuổi hoàn thành CTTH đạt 100%. Các độ tuổi theo từng cấp học luôn đảm bảo duy trì sĩ số, đối tượng có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh khó khăn được Ban chỉ đạo cùng với nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để các em được đến trường.
3.3. Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:
Đội ngũ nhà giáo luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn chiếm tỉ lệ trên 95%. Các thầy, cô giáo trẻ, khỏe, nhiệt tình, yêu nghề, mền trẻ, tư tưởng an tâm công tác, hết lòng vì học sinh thân yêu. Nhiều thầy cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Vì vậy, chất lượng giáo dục tiểu học ngày càng được nâng cao, chất lượng, tỉ lệ PCGDTH Mức độ 3 vững chắc.
Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đảm bảo đạt trên chuẩn về trình độ, có đủ về số lượng, có năng lực công tác. Cán bộ quản lý các nhà trường có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tốt. Do đó việc sử dụng phần mềm PCGDTH Mức độ 3 là một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp Ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCGDTH Mức độ 3 từ năm 2014.
3.4. Về xây dựng cơ sở vật chất trường học:
Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND các cấp. Cơ sở vật chất các trường học luôn được quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị hàng năm. Vì vậy, trường Tiểu học đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
3.5. Phối hợp với các ban ngành:
Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 xã Duy Hải luôn chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu mục đích, ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác PCGDTH Mức độ 3. Chính vì vậy, việc huy động trẻ ra lớp, công tác tuyển sinh lớp 1, duy trì sĩ số luôn được đảm bảo. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, tỉ lệ học sinh giỏi hàng năm đều tăng, tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp đạt nhiều giải cao. Đó là động lực và là tiền đề quan trọng để khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện cho con em được đến trường đầy đủ.
Hằng năm, các nhà trường phối hợp với Ban văn hóa, Đoàn thanh niên xã tổ chức các hoạt động trong dịp vui xuân, ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, tổ chức Tết thiếu nhi 01/6, tết Trung thu…. Hội khuyến học xã hằng năm đều tổ chức biểu dương, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng…Thông qua các hoạt động tập thể giúp học sinh phấn khởi, hăng hái thi đua học tập đầy đủ, chuyên cần, không bỏ học.
4. Kết quả công tác PCGDTH Mức độ 3 năm 2015 (đánh giá theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP):
- Tổng số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 là 103/103 đạt = 100%.
- Tổng số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học năm qua là 82/82 đạt 100%.
- Căn cứ Điều 11, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ. Xã Duy Hải đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3
* Số liệu tổng hợp kết quả PCGD tiểu học năm 2014, (in từ phần mềm, gồm các biểu: Thống kê trẻ em từ 6 đến 14 tuổi; Thống kê đội ngũ giáo viên Tiểu học; Thống kê cơ sở vật chất) và biểu 2-TH.
5. Đánh giá chung về hoạt động của BCĐ PCGDTH Mức độ 3 trong năm 2015
- Ưu điểm:
Đã kịp thời tham mưu với UBND xã ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 từ năm 2014, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để có cơ sở thực hiện tốt công tác PCGDTH Mức độ 3. Đồng thời, thành lập bộ phận thường trực Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 là lãnh đạo các trường học, chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo về công tác PCGDTH Mức độ 3.
Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCGDTH Mức độ 3 kịp thời, đảm bảo khoa học, có lộ trình cụ thể, thời điểm bắt đầu điều tra, tổng hợp, xử lý số liệu, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định và lưu trữ
Luôn chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu mục đích, ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác PCGDTH Mức độ 3. Vì vậy, việc huy động trẻ ra lớp, công tác tuyển sinh lớp 1, duy trì sĩ số được đảm bảo. Đó là cơ sở vững chắc để thực hiện tốt PCGDTH Mức độ 3.
Định kỳ họp Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả đã thực hiện, họp đột xuất nếu có sự việc phát sinh. Có sơ kết, tổng kết công tác PCGDTH Mức độ 3 hằng năm, biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích tốt nhất.
- Hạn chế:
Các thành viên Ban chỉ đạo kiêm nhiệm nhiều công việc quan trọng của địa phương, nên thời gian còn hạn chế khi tham gia các hoạt động PCGDTH Mức độ 3.
Trình độ dân trí, nhận thức của một bộ phận nhân dân không đồng đều, nên Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 gặp không ít khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cho trẻ đến trường, tuyển sinh, duy trì sĩ số nhất là dịp sau tết Nguyên đán.
6. Bài học kinh nghiệm:
Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 đã làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền để mọi người dân được hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác PCGDTH Mức độ 3, tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, phát huy tốt công tác xã hội hoá giáo dục.
Tổ chức tốt việc xây dựng kế hoạch PCGDTH Mức độ 3 cụ thể cho từng năm, huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng thôn, xóm, cùng với giáo viên, nhân viên các trường học phối hợp điều tra để thống nhất chính xác số liệu.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện công tác PCGDTH Mức độ 3 của Ban chỉ đạo. Chỉ đạo kịp thời công tác điều tra, tổng hợp, xử lý số liệu, thiết lập các loại hồ sơ.
Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá quá trình triển khai, thực hiện, rút kinh nghiệm cho năm tiếp theo.Phần thứ ba
PHƯƠNG HƯỚNG
CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC THĐĐT- XÓA MÙ CHỮ
NĂM HỌC 2015 - 2016
1. Biện pháp củng cố kết quả đã đạt được:
Tăng cường sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo PCGDGDTH Mức độ 3 chủ động xây dựng kế hoạch từng năm nhằm phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng, tỉ lệ đạt PCGDGDTH Mức độ 3.
Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hoá trường học, các phòng học chức năng với trang thiết bị hiện đại. Giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia.
Huy động và duy trì trẻ 6 tuổi ra lớp, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh đầu cấp, duy trì sĩ số đạt 100% trở lên.
Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục. Nâng cao ý thức của mọi tầng lớp nhân dân xã Duy Hải về trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục nói chung, công tác PCGDTH Mức độ 3 nói riêng.
Đối với các nhà trường chủ đông tham mưu kịp thời với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đề xuất các vướng mắc và cùng tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện các mục tiêu PCGDTH Mức độ 3. Có kế hoạch và biện pháp cụ thể phối hợp tốt với chính quyền thôn, xóm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của nhân dân, quan tâm chăm lo cho việc học hành của con em mình nhằm chống bỏ học.
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác PCGDTH Mức độ 3 và công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cao hơn nữ hiệu quả hoạt động của Hội khuyến học và Ban đại diện hội cha mẹ học sinh trong nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với ban văn hóa, mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể gắn việc tích cực tham gia học tập của học sinh với các phong trao thi đua xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, động viên, khen thưởng kịp thời các gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, học sinh đạt thành tích cao trong học tập.
2. Chỉ tiêu phấn đấu:
Duy trì và giữ vững đơn vị xã Duy Hải đạt chuẩn phổ PCGDTH mức độ 3.
3. Các giải pháp cơ bản trong năm học 2015 - 2016:
Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục và công tác tuyên truyền PCGDTH Mức độ 3, tạo điều kiện cho các em vừa học tập, vừa vui chơi giải trí, ngăn chặn việc bỏ học, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được theo học đầy đủ.
Bổ sung, cập nhật kịp thời số liệu hàng năm về PCGDTH Mức độ 3.
Tăng cường công tác kiểm tra, động viên khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, vận động học sinh đến trường, có tâm huyết với công tác PCGDTH Mức độ 3, uốn nắn kịp thời những sai sót trong việc thực hiện công tác PCGDTH Mức độ 3.
Kiên quyết thực hiên duy trì sĩ số, tuyển sinh lớp 1, nhằm thực hiện tốt công tác PCGDTH Mức độ 3 cho những năm tiếp theo và nâng cao tỷ lệ, mức độ đạt chuẩn.
Thường xuyên phối hợp, trao đổi với phụ huynh học sinh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em học tập, tăng cường học phụ đạo đối với học sinh chưa hoàn thành nội dung môn học.
4. Kiến nghị, đề xuất:
Ban chỉ đạo PCGDTH Mức độ 3 huyện Duy Tiên đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý hệ thống nâng cấp hoạt động của máy chủ để các đơn vị thực hiện công tác PCGDTH Mức độ 3 trên phần mềm hiệu quả hơn.
Nơi nhận: T/M. BAN CHỈ ĐẠO
- Phòng GD ĐT ( để báo cáo) TRƯỞNG BAN
- UBND xã ( để báo cáo)
- BCĐ PCGDTH Mức độ 3xã,
trường Tiểu học (để thực hiện)
Lưu: BCĐ, văn phòngTác giả:

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải