Điểm báo

Kế hoạch chuyên môn

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

T TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2014- 2015

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2013- 2014

I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Năm học 2013- 2014, công tác chuyên môn của trường Tiểu học Duy Hải đó đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Trường Tiểu học Duy Hải xây dựng kế hoạch và chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt chủ đề năm học. Đẩy mạnh ứng dụng cụng nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dạy và học. Chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và tổ chức tốt cho học sinh học nhiều buổi/tuần và 2 buổi/ngày.

Kết quả : Xếp loại hạnh kiểm, học lực:

*Kết quả :

Xếp loại hạnh kiểm:

100% học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh Tiểu học.

Xếp loại giáo dục:

- Loại giỏi : 133/410 = 32,4%.

- Loại Khá : 204/410 = 49,8%

- Loại TB : 73/410 = 17,8%

* Tổ chức tham gia có chất lượng các cuộc thi của Phòng giáo dục :

- Giao lưu học sinh giỏi lớp 5 cấp Tỉnh có 1 em học sinh tham dự trong đó 1 em đạt giải Ba.

- Thi học sinh giỏi lớp 3, 4 cấp huyện đạt kết quả tốt.

- Thi cờ vua, bóng bàn cấp cụm, cấp huyện đạt giải Nhất.

- Thi giáo viên giỏi cấp huyện có 4 đồng chí tham dự, cả 4 đồng chí đều được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Thi cán bộ, giáo viên thư viện Giỏi cấp tỉnh đạt giải Xuất sắc.

II- TỒN TẠI

- Chất lượng trí dục còn có những hạn chế, Tỉ lệ học sinh xếp loại Giỏi cấp tỉnh chưa cao.

- Nội dung sinh hoạt tổ, khối đôi khi còn đơn điệu. Hình thức chưa thực sự phong phú.

III- NGUYÊN NHÂN

Số ít giáo viên việc lựa chọn các hình thức dạy học còn chưa linh hoạt. Việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân chưa thường xuyên, liên tục.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014- 2015

I- NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :

- C¨n cø ChØ thÞ sè 3008/CT- BGD§T ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2014 cña Bé tr­ëng BGD&§T vÒ nhiÖm vô träng t©m gi¸o dôc mÇn non, gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc th­êng xuyªn vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp n¨m häc 2014- 2015;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 03/GDĐT-GDTH, ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Sở GD & ĐT tỉnh Hà Nam Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 đối với cấp Tiểu học;

C¨n cø vµo h­íng dÉn ngày 28/8/2014 cña Phßng GD&§T Duy Tiªn về việc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc;

C¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2013-2014 vµ ®Æc ®iÓm cña nhµ tr­êng n¨m häc 2014- 2015;

C¨n cø vµo h­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña phßng GD&§T Duy Tiªn;

C¨n cø vµo kÕ ho¹ch toµn diÖn cña tr­êng TiÓu häc Duy H¶i n¨m häc 2014- 2015 vÒ chØ tiªu nhiÖm vô chuyên môn;

Căn cứ vào kết quả thực hiện công tác chuyên môn năm học 2013- 2014 và tình hình thực tế của nhà trường.

II- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Năm học 2014- 2015, trường Tiểu học Duy Hải có 26 cán bộ giáo viên, công nhân viên. Trong đó :

- Ban giám hiệu : 2 đ/c

- Giáo viên văn hoá : 16 đ/c

(Trong đó : Âm nhạc : 1 đ/c, Mĩ thuật : 1 đ/c; Thể dục : 2 đ/c)

- Giáo viên Anh văn : 2 đ/c.

- Hành chính : 2 đ/c

- 100% giáo viên đạt chuẩn. Trong đó trên chuẩn là 20/22 = 90,9%.

- Tỉ lệ giáo viên/lớp : 22/15 = 1,5%

Tỉ lệ giáo viên giỏi cấp huyện: 10/22= 45,4%

(4 đồng chí giáo viên đang theo học lớp đại học tại chức)

1- Thuận lợi :

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Hà Nam. Phòng GD&ĐT Duy Tiên về công tác dạy và học.

- Nhà trường có đầy đủ các văn bản hướng dẫn của các cấp cho việc thực hiện công tác chuyên môn năm học 2014– 2015.

- Tập thể giáo viên nhà trường có tinh thần đoàn kết nhất trí, cộng đồng trách nhiệm, có khả năng tổ chức các hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

- Kỉ cương nền nếp nhà trường đã trở thành kết quả cụ thể. Nhà trường luôn duy trì được phong trào thi đua hai tốt, phong trào giáo dục có uy tín với ngành và địa phương.

- Số lớp, số học sinh vừa phải. Tỉ lệ học sinh trên lớp đúng với quy định.

- Năng lực chuyên môn của giáo viên ngày càng được nâng lên. 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn trong đó tỉ lệ giáo viên trên chuẩn 90,9%.

- Số đông nhân dân có nhận thức tốt với việc học tập của con em nên đã tạo được những điều kiện nhất định trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Hội phụ huynh vững mạnh có nhiều hoạt động tốt giúp cho nhà trường vượt được những khó khăn, tạo điều kiện cho các mặt hoạt động, đặc biệt là công tác phổ cập và với gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên chăm lo tới tập thể các thầy, cô giáo trong trường.

- Đảng và chính quyền địa phương đã có sự quan tâm tới sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt là về cơ sở vật chất: Năm học 2014- 2015 nhà trường có 15 phòng học/15 lớp. Đảm bảo việc học 2 buổi/ngày ở tất cả các khối lớp.

2- Khó khăn :

- Về học sinh: Một số học sinh hoà nhập, trí tuệ chậm phát triển gặp khó khăn trong quá trình học tập. Số ít phụ huynh học sinh chưa quan tâm tới việc học tập của con em mình.

- Thiết bị đồ dùng dạy học đã có (Từ lớp 1 đến lớp 5) song chưa đầy đủ và đồng bộ cho tất cả các môn học, bài học; sách tham khảo cho giáo viên còn hạn chế nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình những thuận lợi và khó khăn của nhà trường. Trường Tiểu học Duy Hải xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2014- 2015 như sau:

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014- 2015.

A- Phương hướng chung:

Căn cứ vào Luật giáo dục năm 2005, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở hướng dẫn số 3008/BGD-GDTH ngày 18/8/2014 của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nam, Phòng GD-ĐT Duy Tiên về nhiệm vụ năm học 2014- 2015. Nhà trường tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục” tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Nhà trường tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao thực chất chất lượng giáo dục, củng cố thành tựu giáo dục phổ cập GDTH đúng độ tuổi, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá chất lượng gió dục. Củng cố và duy trì kỉ cương nền nếp nhà trường. Tích cực tham gia các phong trào thi đua. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.

Từ đó chỉ đạo và thực hiện hoàn thành kế hoạch năm học.

B- Những chỉ tiêu và biện pháp cụ thể.

Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD - ĐT Hà Nam về việc kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 30/TT-BGD&ĐT.

a) Chỉ tiêu:

- 100% số giáo viên các khối lớp nắm vững phương pháp dạy học, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, giảng dạy có chất lượng tốt.

- 100% giáo viên chấp hành tốt kỉ luật chuyên môn : Soạn bài, kí giáo án đầy đủ đúng quy định , lên lớp, nhận xét đầy đủ, thường xuyên với từng học sinh theo quy định của TT30 năm 2014.

- Trao đổi kịp thời với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh để cùng phụ huynh phối kết hợp trong việc giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- 100% giáo viên có bộ hồ sơ giáo án có chất lượng.

- 100% giáo viên tham gia tự làm đồ dùng dạy học, có ít nhất bốn giáo viên sử dụng giáo án điện tử dạy học.

- 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp trường. Phấn đấu có 70% trở lên đạt giờ dạy giỏi. Còn lại là xếp loại khá. Có một đến hai giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện đạt giải.

- Thi VSCĐ giáo viên và học sinh đạt kết quả tốt.

- Giao lưu HSG lớp 5 cấp tỉnh hai môn Tiếng Việt và Toán với tỉ lệ và chất lượng giải cao hơn năm học 2013- 2014. Phấn đấu có năm đến 3 học sinh đạt giải trong đó có giải nhì, ba giải ba.

- Thi giao lưu Olympic Anh Văn chất lượng tốt.,

- Phấn đấu 100% số học sinh lớp 1, 2, 3, 4 được lên lớp.

- 100% học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình cấp Tiểu học.

- Kèm cặp năm học sinh hoà nhập.

- 100% học sinh các lớp 3, 4, 5 học môn tự chọn Anh Văn.

- Đánh giá chất lượng giáo dục cuối năm học:

- 100% học sinh hoàn thành các môn học.

- 50% học sinh được khen thưởng cấp trường.

b) Biện pháp:

1- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình các môn học và kế hoạch giảng dạy ở các lớp 1, 2, 3, 4, 5. Riêng môn tự chọn (Anh Văn) phải có sự quản lý chỉ đạo chặt chẽ.

2- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn và tổ chức sinh hoạt chuyên môn hai tuần một buổi, tham gia đầy đủ có chất lượng sinh hoạt chuyên môn cụm, trường với nội dung phong phú và đa dạng, trao đổi củng cố thống nhất về phương pháp giảng dạy. Làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên đặc biệt là chuyên môn nghiệp vụ, về ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong việc dạy học, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và có nhiều giáo viên giỏi các cấp.

- Tổ chức hội thảo, thao giảng, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, tăng cường rèn chữ đẹp cho học sinh. Tổ chức thi vở sạch chữ đẹp cho giáo viên và học sinh.

3- Giữ nghiêm kỉ cương, nền nếp chuyên môn : Soạn giảng, chấm trả bài, kí duyệt giáo án, hồ sơ của giáo viên theo quy định.

- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện việc dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình.

- Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS theo TT30 năm 2014.

- Coi trọng sự tiến bộ của HS trong học tập và rèn luyện.

- Đảm bảo tính phân hoá với từng đối tượng, từng mặt hoạt động của HS.

- Động viên, khuyến khích, nhẹ nhàng không gây áp lực trong đánh giá.

- Nâng cao chất lượng dạy học buổi 2 bảo đảm dạy đạt yêu cầu môn tự chọn Anh Văn.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đảm bảo đủ số tiết dạy và dự giờ theo quy định; dạy mẫu, dạy chuyên đề cho giáo viên.

- Tổ chức, tạo điều kiện cho CBGV tham gia học tập tin học nâng cao trình độ hiểu biết và ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng giáo án điện tử trong dạy học.

- Tích cực sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học sẵn có, tăng cường tự làm và bổ sung đồ dùng dạy học để các tiết học đều có đồ dùng dạy học.

4- Thực hiện đầy đủ chương trình theo quy định từng tuần, từng học kỳ theo phân phối chương trình. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt : HS có hoàn cảnh khó khăn dạy HS khuyết tật. Nghiêm túc thực hiện quy định về giáo dục trẻ hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật theo QĐ số 23 ngày 22/5/2006 của Bộ GD&ĐT.

- Phân công giáo viên có kinh nghiệm dạy lớp có HS học hoà nhập, trao đổi kinh nghiệm và kiên trì phụ đạo có biện pháp giáo dục phù hợp.

- Tích cực bồi dưỡng HSG. Chọn giáo viên có năng lực để bồi dưỡng học sinh giỏi. Mua sắm sách và tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động này.

5- Tiếp tục bổ sung, mua sắm các tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo và các thiết bị còn thiếu để nâng cao chất lượng giảng dạy.

6- Thực hiện tốt việc kiểm tra chuyên môn. Thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá qua các kỳ kiểm tra định kỳ, cuối năm. Chỉ đạo nghiêm túc các kì kiểm tra, nâng cao chất lượng giáo dục.

IV- Tổ chức việc học 2 buổi/ngày.

a- Yêu cầu:

Học sinh toàn trường ở tất cả các khối lớp đều được học 10 buổi/tuần, tạo điều kiện nhất định cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.

b- Chỉ tiêu:

- 100% các lớp 1, 2, 3, 4, 5 học 10 buổi/tuần.

- 100% giáo viên giảng dạy nghiêm túc có chất lượng các buổi 2.

c- Biện pháp:

- Tuyên truyền sâu rộng tới địa phương, cha mẹ học sinh để học sinh thấy được vai trò quan trọng của việc học buổi 2 ở trường, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

- Có thời khoá biểu tăng buổi cụ thể với từng khối – lớp.

- Có chương trình giảng dạy cụ thể để đạt hiệu quả cao.

- Ban giám hiệu nhà trường ký duyệt giáo án buổi 2 đầy đủ, dự giờ thăm lớp buổi 2, nhận xét rút kinh nghiệm, đôn đốc giáo viên hoàn thành nhiệm vụ.

- Đảm bảo giảng dạy, thực hiện đúng kế hoạch buổi 2 theo các văn bản hướng dẫn.

- Dành kinh phí mua sắm trang thiết bị, SGK, sách tham khảo, tăng cường đầu tư SGK cho thư viện nhà trường thêm phong phú.

KẾT LUẬN

Trên đây là kế hoạch chuyên môn của nhà trường năm học 2014- 2015. Nhà trường phấn đấu tạo ra những bước chuyển biến về mọi mặt quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch và các chỉ tiêu đã đề ra. Góp phần thúc đẩy mạnh mẽ đưa phong trào giáo dục trường Tiểu học Duy Hải đi lên, quyết tâm giữ vững trường Tiểu học đạt chuẩn quốc Gia mức độ I.

Để thực hiện được kế hoạch đã nêu ở trên, trường chúng tôi rất mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ để nhà trường chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Duy Hải, ngày 22 tháng 9 năm 2009

P.HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Thu Hoài

LỊCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2014- 2015

Tháng

Nội dung kế hoạch

Bổ sung kế hoạch

Kết quả

T7+8/2009

- Chỉ đạo nghiên cứu nội dung chương trình dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Học bồi dưỡng giáo viên Tiểu học hè.

- Thực hành trao đổi những quy định, quy chế chuyên môn.

- Chuẩn bị cho khai giảng năm học.

T9/2014

- Khai giảng năm học 2014- 2015

- Phân công chuyên môn.

- Thực hiện chương trình giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 3.

- Dự giờ thăm lớp.

- Khảo sát chất lượng học sinh giỏi.

T10/2014

- Thực hiện chương trình giảng dạy từ tuần 4 đến tuần 8.

- Tập huấn giáo viên Anh Văn.

- SHCM theo chủ đề bàn tay năm bột và mô hình trường học VNEN.

- Tập huấn thông tư 30.

- Phát động hội giảng cấp trường.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi. Phụ đạo học sinh yếu.

- Kiểm tra việc thực hiện nhệm vụ của giáo viên và chuyên đề tra theo kế hoạch.

T11/2014

- Thực hiện chương trình giảng dạy từ tuần 9 đến tuần 12.

- Phát động làm đồ dùng dạy học.

- Thi VSCĐ cấp trường.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm.

- Thi cờ vua, bóng bàn cấp cụm.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi. Phụ đạo học sinh yếu.

- Kiểm tra việc thực hiện nhệm vụ của giáo viên và chuyên đề tra theo kế hoạch.

T12/2014

- Thực hiện chương trình giảng dạy từ tuần 13 đến tuần 16.

- Tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy từ khối 1 đến khối 5.

- Bồi dưỡng HSG khối 3, 4, 5. Phụ đạo học sinh yếu khối 1, 2, 3, 4, 5.

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.

- Thi TDTT, cờ vua, bóng bàn cấp huyện.

- Kiểm tra theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kì I.

T1/2015

- Thực hiện chương trình giảng dạy từ tuần 17 đến tuần 20.

- Hội thảo, thao giảng cấp Tỉnh chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Kiểm tra định kì học kỳ I.

- Bồi dưỡng HSG. Phụ đạo học sinh yếu.

- Kiểm tra việc thực hiện nhệm vụ của giáo viên và chuyên đề tra theo kế hoạch.

T2/2015

- Thực hiện chương trình giảng dạy từ tuần 21 đến tuần 24.

- Bồi dưỡng HSG. Phụ đạo học sinh yếu khối 1, 2, 3, 4, 5.

- Dự tập huấn chuyên môn.

- Chọn đội tuyển thi Olumpic Anh Văn.

- Kiểm tra theo kế hoạch.

T3/2015

- Thực hiện chương trình giảng dạy từ tuần 25 đến tuần 28.

- SHCM theo chuyên đề.

- Dự tập huấn chuyên môn.

- Thi HSG lớp 5 cấp trường và cụm trường vòng 2.

- Giao lưu Olympic giải toán qua mạng, giao lưu Anh Văn cấp Tỉnh.

- Kiểm tra theo kế hoạch.

T4/2015

- Thực hiện chương trình giảng dạy từ tuần 29 đến tuần 32.

- Giao lưu HSG cấp tỉnh.

- Triển khai công tác ôn tập cuối năm.

- Kiểm tra theo kế hoạch.

T5/2015

- Thực hiện chương trình giảng dạy từ tuần 32 đến tuần 35.

- Kiểm tra định kì cuối năm.

- Đánh giá chất lượng giáo dục cuối năm.

- Xét học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học.

- Tổng kết thi đua.

- Đánh giá xếp loại giáo viên.

Tác giả:

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải