Điểm báo

Công khai tài chính các khoản thu khác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị: Trường tiểu học Duy Hải

Chương: 622- Mã số QHNS: 1003154

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN THU KHÁC

NĂM HỌC 2014-2015

Đơn vị : đồng

STT

Chỉ tiêu

Quyết toán số thu chi trong năm học 2014-2015

Ghi chú

A

PHẦN THỰC THU

176.560.000

1

Các khoản thu thỏa thuận khác

20.650.000

a

Nước uống tinh khiết

20.650.000

2

Các khoản đóng góp tự nguyện cho BĐDCMHS

57.820.000

a

Quỹ hội phụ huynh

33.040.000

b

Quỹ khuyến học

24.780.000

3

Các khoản đóng góp tự nguyện, xã hội hóa cho nhà trường

98.090.000

a

Hỗ trợ tiền bảo vệ

12.390.000

b

Quỹ Đội

3.100.000

c

Quỹ hỗ trợ tu sửa đường điện, lán xe

20.650.000

d

Quỹ hỗ trợ học theo mô hình VNEN

61.950.000

B

PHẦN THỰC CHI

176.560.000

1

Chi các khoản thỏa thuận khác

20.650.000

a

Chi mua nước uống tinh khiết cho học sinh

20.650.000

2

Chi các khoản đóng góp tự nguyện của BĐDCMHS

57.820.000

a

Chi tổ chức các hoạt động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh.

33.040.000

b

Chi khen thưởng học sinh, giáo viên cóc thành tích trong năm học

24.780.000

3

Chi các khoản đóng góp tự nguyện, xã hội hóa

98.090.000

a

Hỗ trợ tiền bảo vệ

12.390.000

b

Quỹ Đội

3.100.000

c

Quỹ hỗ trợ tu sửa đường điện, lán xe

20.650.000

d

Quỹ hỗ trợ học theo mô hình VNEN

61.950.000

Ngày 25 tháng 8 năm 2015

KẾ TOÁN

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã kí)

(Đã kí)

Nguyễn Kiều Oanh

Nguyễn Văn Hướng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị : Trường Tiểu học Duy Hải

Chương: 622- Mã số QHNS: 1003154

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN THU KHÁC

NĂM HỌC 2015-2016

- Căn cứ công văn số 6890/BGD ĐT - KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo;

- Căn cứ Thông tư 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Căn cứ QĐ số 18/2015/QĐ - UBND ngày 18 /8/2015 về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh HÀ Nam năm học 2015-2016

- Căn cứ hướng dẫn số 1102/HDLN/GD ĐT – TC- LĐTBXH ngày 19/8/2014 của liên Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Công văn số 1073/SGD Đt - KHTC ngày 25/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

Đơn vị : đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán dự kiến thu trong năm học 2015-2016

Ghi chú

A

PHẦN DỰ KIẾN THU

641.473.000

1

Hoạt động sự nghiệp khác

492.450.000

a

Thu tiền học buổi 2

492.450.000

2

Các khoản thu thỏa thuận khác

21.350.000

a

Nước uống tinh khiết

21.350.000

3

Các khoản đóng góp tự nguyện cho BĐDCMHS

42.700.000

a

Quỹ hội phụ huynh

42.700.000

4

Các khoản đóng góp tự nguyện, xã hội hóa cho nhà trường

84.973.000

a

Hỗ trợ tiền bảo vệ

11.529.000

b

Hỗ trợ tiền sửa chữa đường điện và lán xe

30.744.000

c

Hỗ trợ học theo mô hình VNEN

42.700.000

B

PHẦN DỰ KIẾN CHI

641.473.000

1

Chi tiền học buổi 2

492.450.000

+

73% Chi cho giáo viên trực tiếp đứng lớp

359.488.500

+

2% Chi cho giáo viên chủ nghiệm lớp

9.849.000

+

20% Chi cho công tác quản lý điều hành dạy thêm, học thêm

98.490.000

+

5% Chi cho sửa chữa bàn ghế, điện, nước, VPP của việc dạy thêm học thêm

24.622.500

2

Chi các khoản thỏa thuận khác

21.350.000

a

Chi mua nước uống tinh khiết cho học sinh

21.350.000

3

Chi các khoản đóng góp tự nguyện của BĐDCMHS

42.700.000

a

Chi tổ chức các hoạt động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh.

42.700.000

4

Chi các khoản đóng góp tự nguyện, xã hội hóa

84.973.000

a

Hỗ trợ tiền bảo vệ

11.529.000

b

Hỗ trợ tiền sửa chữa đường điện và lán xe

30.744.000

c

Hỗ trợ học theo mô hình VNEN

42.700.000

Ngày 13 tháng 9 năm 2015

KẾ TOÁN

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã kí)

(Đã kí)

Nguyễn Kiều Oanh

Nguyễn Văn Hướng

Tác giả:

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải