Điểm báo

Kế hoạch toàn diện


PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2013- 2014

I/ NHỮNG CĂN CỨ

- Căn cứ điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGD ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 1280/GDĐT-GDTH ngày 04 tháng 9 năm 2013 của SGiáo dục và Đào tạo về việc hướng dsẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục tiểu học;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 và đặc điểm của nhà trường năm học 2013- 2014.

II/ Những kết quả đạt được

1.Năm häc 2013- 2014 nhµ tr­êng thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ph¸t triÓn. Cñng cè duy tr× kÕt qu¶ phæ cËp gi¸o dôc TH§ §T møc ®é II.

- Duy trì 15 lớp với 410 học sinh.

- Kết quả phổ cậpGDTHĐ ĐT mức độ II được giữ vững. Huy động 100% số trẻ trong độ tuổi ra lớp. Số trẻ vào lớp 1: 93/93 Đạt 100%

- Duy trì sĩ số đến cuối năm đạt 100%, không có H/S bỏ học

- Nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập.

2.Triển khai và tổ chức tốt 3 cuộc vận động và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

3.Chất lượng giáo dục toàn diện.

a.Giáo dục đạo đức:

- Nhà trường đã có nhiều biện pháp và giáo dục đạo đức học sinh đạt kết quả tốt như thông qua các giờ dạy đạo đức, các hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm năm học.

-100% học sinh từ khối 1 đến khối 5 Thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học.

b. Giáo dục trí dục

- Thực hiện tốt biên chế năm học, đảm bảo dạy đủ các môn theo kế hoạch dạy học ở các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/BGD& ĐT ngày 5/5/2006 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

- Kết quả cụ thể như sau:

+/ Môn tiếng việt: Giỏi 21%. Khá57%. TB 22%. Yếu 0%

+/ Môn toán: 27.9%. Khá53.8%. TB 18.3%. Yếu 0%

+/ Các môn học khác đều đạt yêu cầu trở lên.

- 100% học sinh lớp 5 được công nhận HTCTTH

- Tổ chức tốt việc dạy 10 buổi/ tuần cho 100% HS toàn trường; Khối 3,4,5 được học môn tự chọn Anh văn.

*Tổ chức tốt các đợt kiểm tra định kì, các cuộc thi cấp huyện , tỉnh và các hoạt động khác.

- Tham gia các cuộc thi do phòng và sở tổ chức đạt kết quả tốt. Chất lượng HS giỏi lớp 3,4 được nâng lên rõ rệt. Có 02 em HS giỏi lớp 5 dự thi cấp tỉnh Có 01 giải Ba.

- Thi giáo viên giỏi cấp cụm, huyện có 04 Đ/c tham dự. Kết quả 4 đ/c đều được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.Trong đó có 01 giải Nhất huyện .

- Nhà trường có 01 đ/c dự thi CBGVTV giỏi cấp tỉnh đạt giải Xuất sắc

- Thi thể dục thể thao cấp cụm, huyện đạt kết quả Tốt , Có 04 học sinh tham dự thi thể dục thể thao đạt 01 giải nhất môn chạy 60m, 02 giải nhì môn ném bóng và bật xa giảI 3 môn cờ vua nữ huyện. nhà trường được xếp thứ 1/21 trường trong huyện.

- Tổ chức cho giáo viên và học sinh tham gia thi “Chữ việt đẹp” cấp trường đạt kết quả tốt.Phong trào viết chữ đẹp được giáo viên và học sinh thường xuyên duy trì trong suốt năm học.

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỉ niệm lớn trong năm: Giáo duc ATGT, VSMT,

4. Nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Đảm bảo 4 tiết/ tháng thực hiện tích hợp vào các môn Mĩ thuật, thủ công, kĩ thuật và âm nhạc theo hướng dạy học phù hợp với thực tế của nhà trường. Thực hiện có hiệu quả dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng .

5. Công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự phối kết hợp các ban ngành đoàn thể kịp thời có hiệu quả, củng cố và giữ vững tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

III. TỒN TẠI

- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn đôi khi còn đơn điệu, hình thức chưa thực sự phong phú.

- Một số ít giáo viên còn ngại sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Đánh giá chung: Năm học 2013- 2014 nhà trường đã đạt và vượt một số chỉ tiêu cơ bản đặt ra. Đạt giữ vững danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”.

PHẦN THỨ 2

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014- 2015

* NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ điều lệ trường tiểu học.

Căn cứ Chỉ thị 3008/CT-BGDĐT, ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số /GDĐT-GDTH, ngày tháng năm 2014 của Sở GD & ĐT tỉnh Hà Nam Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với cấp Tiểu học;

Căn cứ vào hướng dẫn ngày 28/8/2014 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc thực hiện nhiệm vụ năm học;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và đặc điểm của nhà trường năm học 2014-2015.

* ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

- Nhà trường có đầy đủ văn bản hướng dẫn cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã quan tâm tới sự nghiệp giáo dục.

- Chất lượng mọi mặt công tác trong năm học vừa qua đạt kết quả tốt.

Công tác XHHGD có chuyển biến tốt trong nhân dân và các bậc phụ huynh học sinh.

- Nhà trường tiếp tục được công nhận danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”.

2. Khó khăn:

- Biên chế đội ngũ GV tuy đủ về số lượng nhưng nhiều giáo viên trẻ đang trong độ tuổi sinh đẻ , trong năm học có 2 Đ/C GV nghỉ chế độ thai sản.( 01 GV tiếng anh; 01 GV vân hoá)

- Duy Hải là một xã nghèo, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông, thu nhập thấp. Ngân sách xã rất hạn hẹp nên việc đầu tư CSVC cho nhà trường còn ít. Thiết bị còn nghèo nàn, cán bộ phụ trách còn kiêm nhiệm.

- Một số ít gia đình chưa quan tâm đến việc học của con cái mình, còn phó mặc cho nhà trường.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015

  1. NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tõm sinh lớ học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hỡnh trường tiểu học mới, mở rộng áp dụng tại các trường có điều kiện; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; triển khai thực hiện tốt phương phỏp "Bàn tay nặn bột"; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Cụng nghệ giỏo dục; triển khai tốt dạy học ngoại ngữ theo chương trỡnh mới 4 tiết/tuần. Những nơi có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm tiếng Anh tăng cường ( phoníc ...); duy trỡ, củng cố và nõng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổ mức độ II; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

Năm học 2014- 2015 là năm học thứ 2 triển khai thực hiện kết luận của hội nghị trung ương 6 khoá XI về: “Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.Trường tiểu học Duy Hải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

Tiếp tục thực hiện các cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, Cuộc vận động “ Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; Điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi; Tăng cường giáo dục đạo đức kĩ năng sống cho học sinh; Chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; Tăng cường cơ hội giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;Áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục; Tiếp tục triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới cho 100% học sinh lớp 3,4,5; Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II; củng cố vững chắc 5 tiêu chẩn của của trường chuẩn quốc gia mức độ I. Tổ chức dạy 2 buổi/ ngày.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lí chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.Tác giả:

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải