Điểm báo

Kê hoạch kiểm tra nội bộ trường học

PHÒNG GD &ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNGTIỂU HỌC DUY HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:03 /KH-KTNB Duy Hải, ngày 19 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ năm học 2017- 2018

-----* * *-----

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, công văn số 4057/BGDĐT-TTr ngày 18/8/2016 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017- 2018;

Căn cứ Công văn hướng dẫn số 3936/BGDĐT- TTr ngày 28/8/2017 của Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017- 2018; Công văn hướng dẫn số 1254/HD-SGDĐT ngày 05/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017- 2018; Kế hoạch số 94/KH-PGDĐT ngày tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về công tác Kiểm tra nội bộ năm học 2017- 2018; Hướng dẫn số 96/HD-PGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ năm học 2017- 2018.

Trường tiểu học Duy Hải xây dựng Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017- 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Tổng quan về đơn vị

Trường Tiểu học Duy Hải được thành lập từ năm 1992, đến nay CSVC của nhà trường khá đầy đủ. Học sinh được học trên ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Trường được đánh giá là môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực. Năm học 2009- 2010 trường được Bộ GD&ĐT công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I và được công nhận lại sau 5 năm vào 6/2016. Năm 2007 được công nhận đơn vị văn hóa cấp tỉnh. Thư viện nhà trường được công nhận thư viện Tiên tiến năm 2013. Trường được cấp giấy chứng nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục mức độ 3 vào tháng 6 năm 2017.

Đội ngũ giáo viên tương đối ổn định. Các đoàn thể, chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tích cực, cùng với sự quyết tâm của BGH cùng tập thể Công đoàn, Đoàn thanh niên và đội ngũ cán bộ- công nhân viên tham gia nỗ lực ngay từ đầu năm. Trường tiểu học Duy Hải nhiều năm liền đạt danh hiệu trường Tiên tiến.

Kết quả thanh tra, kiểm tra năm học 2016- 2017

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo: 5đ/c

- Kiểm tra hành chính 22 đ/c

Nội dung kiểm tra bao gồm:

+ Kiểm tra về dự giờ thăm lớp, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học(Cả môn Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Ngoại Ngữ).

+ Kiểm tra về thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên và nền nếp của HS

+ Kiểm tra về kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư số 22/2016/BGD&ĐT.

+ Kiểm tra về công tác Đội và Sao nhi đồng, công tác chủ nhiệm.

+ Kiểm tra về công tác phổ cập, công tác sách và thiết bị, kiểm tra hồ sơ văn bằng chứng chỉ của giáo viên.

+ Kiểm tra về công tác thu chi tài chính, công tác chủ nhiệm lớp và đoàn thể.

Kết quả công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016- 2017.

* Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viêncủa giáo viên: 5 giáo viên ở tất cả các khối lớp. Mỗi GV được kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo đều được dự ít nhất 2 tiết.

Kết quả như sau: Loại Tốt : 5/5đ/c = 100%

* Kiểm tra chuyên đề: 22 đ/c kết quả 100% các đồng chí được kiểm tra đều được đánh giá đạt khá, tốt. Không có đ/c nào đạt yêu cầu.

2. Thuận lợi

- Nhà trường luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT Duy Tiên, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng Uỷ - HĐND - UBND xã, sự phối kết hợp chặt chẽ các ban ngành đoàn thể trong xã.

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được đào tạo nâng cao phẩm chất về chính trị, năng lực chuyên môn, quản lý ngày một tốt hơn. Tỉ lệ giáo viên Giỏi các cấp được nâng cao.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy học đảm bảo cho học sinh được học 9 buổi/tuần.

- Đội ngũ giáo viên của trường tương đối ổn định, trẻ, nhiệt tình. Có đủ giáo viên dạy âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, ngoại ngữ. 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; tỷ lệ giáo viên trên chuẩn: 100%.

- Chất lượng trí dục của nhà trường năm học trước ở các khối lớp đều đạt 100%.

- Về cơ sở vật chất: Các phòng học có tủ đựng đồ dùng, thiết bị ở các lớp. 100% các lớp có bàn đôi ghế đơn.

3. Khó khăn

- Duy Hải là một xã nghèo, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, thu nhập thấp. Ngân sách xã rất hạn chế nên việc đầu tư kinh phí xây dựng CSVC cho nhà trường còn hạn chế.

- Do cắt bỏ hợp đồng nên năm học này trường thiếu giáo viên, nhiều giáo viên pải dạy hai lớp.

- Về cơ sở vật chất: Năm học 2017- 2018, trường phá dỡ 1 phòng học và 6 phòng chức năng để xây mới do đó trong năm học trường thiếu phòng học, phải học nhờ trường mầm non. Thiếu các phòng chức năng.

Các số liệu thống kê tính đến thời điểm 9/2017

a. Đội ngũ : Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường là 21đ/c

- Trong đó :

+ Giám hiệu : 2 đồng chí

+ Giáo viên văn hoá : 13 đồng chí

+ Giáo viên Âm nhạc: 1 đồng chí

+ Giáo viên Thể dục : 1 đồng chí

+ Giáo viên ngoại ngữ: 2 đồng chí

+ Hành chính, kế toán : 1 đồng chí

+ Tổng phụ trách (kiêm nhiệm)1 đ/c

+ Giáo dục thường xuyên: 1 đồng chí

*Trình độ đào tạo: - ĐHSP : 10/21 = 47,6%

- CĐSP : 9/21 = 42,8%

- ĐHQL Giáo dục : 1/21 = 4,8%

- Đại học kế toán : 1/21 = 4,8%

* Năng lực giáo viên:

- Giáo viên giỏi cấp tỉnh : 1/17 = 5,9%

- Giáo viên giỏi cấp huyện : 12/17 = 70,6%

- Giáo viên giỏi cấp trường : 3/17 = 17,6%

- Giáo viên khá : 1/17 = 5,9%

Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, năng lực chuyên môn vững vàng, trường đã có nền nếp về hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác.

b.Tình hình học sinh:

- Tổng số HS toàn trường: 480 em.

- Tổng số lớp: 16

Nhìn chung học sinh ngoan, có nền nếp học tập, chất lượng học tập được nâng dần so với những năm trước.

c. Cơ sở vật chất trang thiết bị.

- Về cơ sở vật chất: Năm học 2017- 2018, trường phá dỡ 1 phòng học và 6 phòng chức năng để xây mới do đó trong năm học trường thiếu phòng học, phải học nhờ trường mầm non. Thiếu các phòng chức năng.

- Trường có đủ SGK, SGV đồ dùng giảng dạy dùng cho giáo viên, đồ dùng học tập dùng cho học sinh.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, trường Tiểu học Duy Hải xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm học 2017- 2018 cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, báo cáo kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

- Quản lí giáo viên, nhân viên; quản lí chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

- Quản lí học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; đánh giá, xếp loại học sinh và khen thưởng, kỷ luật học sinh;

- Quản lí tài chính, tài sản của nhà trường. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức hoạt động quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá trong nhà trường;

- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

- Nâng cao vai trò và chất lượng công tác lãnh đạo và quản lí nhà trường. Nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng và phát triển đội ngũ CB-GV-CNV đáp ứng yêu cầu của nhà trường và nhu cầu của xã hội. Huy động nguồn lực tài chính, phát triển cơ sở vật chất và hạ tầng kĩ thuật. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động giáo dục. Xây dựng nhà trường văn hoá. Giữ vững đơn vị trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

III. NỘI DUNG

1. Kiểm tra nhà trường

1.1. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng;

1.2. Việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học;

1.3. Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục;

1.4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

1.5. Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học;

1.6. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm;

1.7. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục;

1.8. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác;

1.9. Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục phổ thông.

* Yêu cầu: Số lượt kiểm tra: 2 lần/năm học

Thời gian:

+ Lần 1: Tháng 12 /2017

+ Lần 2: Tháng 5/2018

- Về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) với các nội dung trọng tâm:

* Chỉ tiêu:

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ thị nghị quyết của cấp trên.

- Tiết kiệm chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ đề ra.

- Thu chi đúng nguyên tắc tài chính. Đảm bảo công khai chính xác, công bằng.

* Biện pháp:

- Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của các cấp về nguyên tắc thu chi theo nguyên tắc tài chính.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật PCTN, các quy định về PCTN trong ngành giáo dục; Luật THTKCLP và các văn bản của cấp trên về công tác này.

- Xây dựng kế hoạch PCTN, THTKCLP của đơn vị.

- Xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn, kiểm tra việc thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng; mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập; hội nghị; hội thảo; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường.

- Thực hiện quy định về việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, nhân viên trong nhà trường.

- Động viên khuyến khích kịp thời những thành tích đạt được.

- Đảm bảo công khai dân chủ. Đoàn kết trong nội bộ cơ quan.

2. Kiểm tra chuyên đề

2.1. Kiểm tra một số nội dung trong mục 1 (Kiểm tra nhà trường);

2.2. Kiểm tra các tổ chức, hoạt động của nhà trường;

2.3. Kiểm tra theo các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

* Yêu cầu: Nắm chắc kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy và giáo dục của các khối lớp, của nhà trường để có kế hoạch kiểm tra chuyên đề phù hợp với từng thời điểm với mục tiêu trọng tâm của công tác quản lý và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác kiểm tra chuyên đề cần được tiến hành theo kế hoạch.

* Chỉ tiêu: Kiểm tra 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

* Biện pháp:

- Lập kế hoạch kiểm tra từng chuyên đề, từng khối lớp, từng tháng, từng thời điểm trong năm học. Nêu cao ý thức tự giác trong giảng dạy và giáo dục của mỗi giáo viên, tránh tư tưởng làm cho xong việc, làm đối phó.

- Tổ chức, rút kinh nghiệm sau mỗi chuyên đề điều chỉnh nội dung, phương pháp đối với từng khối, tổ và cả hội đồng sư phạm.

- Đây chính là biện pháp tốt nhất để nắm được trình độ giáo viên đồng thời mỗi giáo viên cũng được học hỏi, sửa chữa những nhược điểm của mình, giúp giáo viên nâng cao tay nghề đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Động viên khích lệ điều chỉnh kịp thời với giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục.

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

3.2. Thực hiện quy chế chuyên môn

- Hồ sơ của giáo viên theo điều lệ trường;

- Kiểm tra thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư hướng dẫn 22/2016/TT-BGD&ĐT;

3.3. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn tay nghề

- Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn của các cấp tổ chức, dự sinh hoạt chuyên môn của trường, tổ, nhóm; dự giờ của đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập (thể hiện qua hồ sơ, đánh giá ý thức phấn đấu của cá nhân);

- Việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học;

- Việc đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Kiểm tra thông qua dự giờ lên lớp kết hợp với việc tiếp thu kiến thức của học sinh.

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

- Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác;

- Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đột xuất.

* Chỉ tiêu: Cả năm kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên 4/20 cán bộ, giáo viên, công viên chức.

Dự kiến xếp loại như sau: Loại tốt: 3/4đồng chí

Loại khá: 1/4 đồng chí.

* Biện pháp:

- Lập kế hoạch thanh tra cụ thể từng tháng, khối lớp vào thời gian nào của tháng.

- Giáo viên được học tập về các tiêu chuẩn đánh giá các yêu cầu kiểm tra theo thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Từ đó giáo viên có ý thức chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình.

- Ban thanh tra có kế hoạch sắp xếp thời gian phù hợp để tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm cụ thể đối với từng giáo viên được kiểm tra để giúp giáo viên nắm vững nội dung chương trình, SGK, SHD đặc biệt là việc đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học...

- Sắp xếp thời gian kiểm tra toàn diện phù hợp để giáo viên trong cùng khối dự giờ rút kinh nghiệm phục vụ trực tiếp cho bài giảng của đồng nghiệp.

- Ban thanh tra có lịch sinh hoạt vào cuối tuần của từng tháng để đánh giá giúp kinh nghiệm công tác kiểm tra của tháng trước và triển khai (điều chỉnh) kế hoạch tháng sau.

4. Kiểm tra học sinh

- Kiểm tra về tổ chức lớp học theo điều lệ trường tiểu học;

- Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong điều lệ trường học tiểu học;

- Kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lớp, các tổ chức trong nhà trường;

- Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra của nhà trường năm học 2017- 2018 từ đầu tháng 9/2017.

2. Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017- 2018 của nhà trường sau khi xây dựng xong, Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của nhà trường.

3. TriÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra trong nhµ tr­êng theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Ngoài các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, tùy tình cụ thể trong quá trình chỉ đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ năm học, hiệu trưởng nhà trường có các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các tổ khối, cá nhân trong nhà trường nhằm giải quyết KNTC.

3. Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng, cá nhân trong nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của đơn vị và kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả cao.

4. Báo cáo công tác kiểm tra vào đầu tháng 1/2018.

5. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra cả năm học vào cuối tháng 5/2018.

KÕt luËn chung

Ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra trong nhµ tr­êng nh»m gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, néi quy, quy chÕ chuyªn m«n cña ngµnh. ViÖc thùc hiÖn quyÒn lîi chÕ ®é ®èi víi gi¸o viªn còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong nhµ tr­êng. §ång thêi lµm tèt tr¸ch nhiÖm tham m­u cho hiÖu tr­ëng trong viÖc thùc hiÖn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ë c¬ së, kh«ng ®Ó x¶y ra viÖc kiÖn c¸o kÐo dµi, v­ît cÊp ®¬n vÞ... gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô n¨m häc 2017- 2018 ®· ®Ò ra.

N¬i nhËn:

- Phßng GD&§T Duy Tiªn (để báo cáo);

- Phã hiÖu tr­ëng

- L­u: VP

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn Hướng(đã kí)

Phô lôc

mèc thêi gian vµ nh÷ng c«ng viÖc chÝnh

Thời gian

Nội dung kế hoạch

Phân công thực hiện

Ghi chú

9/2017

- Lập kế hoạch kiểm tra.

- Kiểm tra việc thực hiện, lên chương trình kế hoạch giảng dạy của khối.

- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

- Kiểm tra CSVC, SGK, thiết bị dạy học, đồ dùng học tập của học sinh.

- Cán bộ thư viện.

- Kiểm tra về điều tra tập hợp số liệu hồ sơ phổ cập GDTHĐĐT.

- PHT, Giáo viên

10/2017

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên (Đ/c Lê Đức Cử - Dạy Thể dục)

- BGH, CT công đoàn, Giáo viên:

Lê Đức Cử

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- PHT, Giáo viên

- Kiểm tra việc triển khai dạy buổi 2 và rèn luyện viết chữ đẹp GV và HS (Thời gian, chương trình, nội dung.)

- BGH, Giáo viên chủ nhiệm lớp

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề giảng dạy của giáo viên.

- BGH, Giáo viên

11/2016

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên (Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

- GV Tiếng Anh)

- BGH, Tổ trưởng 2+3.

- Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề giảng dạy của giáo viên giảng dạy môn hát nhạc, mỹ thuật, thể dục.

-BGH, Giáo viên âm nhạc, thể dục, mỹ thuật.

12/2017

1/2018

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên (Đ/c Lê Thị Kim Thanh- Lớp 1C).

- BGH, CTCĐ, Giáo viên: Lê Thị Kim Thanh

- Kiểm tra chuyên đề về sử dụng và làm ĐDDH

- BGH, Giáo viên

- Kiểm tra về luyện viết chữ đẹp GV và HS.

- BGH, Giáo viên

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề giảng dạy của giáo viên.

- BGH, Giáo viên

- Kiểm tra về công tác Đội , sao nhi đồng.

- BGH, CT Công đoàn TPT Đội.

- Kiểm tra chất lượng giáo dục đánh giá xếp loại học sinh hết học kỳ I theo TT 22/2016.

- BGH, Giáo viên

- Kiểm tra việc luyện tập TDTT, cờ vua, bóng bàn.

- BGH, Giáo viên thể dục

- Kiểm tra toàn diện của một số lớp có phong trào tốt, còn hạn chế ở một số mặt hoạt động.

BGH, giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Báo cáo công tác kiểm tra HKI.

02/2018

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề giảng dạy - thực hiện chương trình lớp 1,2,3,4,5

-BGH, Giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề lớp chủ nhiệm và luyện viết chữ đẹp của GV và HS .

-BGH, Giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề về quản lý sách và thiết bị về thực hiện quy chế chuyên môn lần 2.

- BGH, Cán bộ thư viện.

03/2018

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề về Phổ cập GDTHĐĐT.

- PHT, Giáo viên

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên (Đ/c Đàm Thị Thu Hằng- lớp 3A).

- BGH, Tổ trưởng 2+3, Giáo viên:

Đàm Thị Thu Hằng

04/2018

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề giảng dạy của giáo viên.

-BGH, Giáo viên

- Kiểm tra về thu chi tài chính.

- Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ, ban thanh tra ND.

- Kiểm tra nền nếp học tập của HS và VSCĐ.

-BGH, Giáo viên

05/2018

- Kiểm tra việc hoàn thành chương trình và ôn tập cuối năm K1 - K5.

- Kiểm tra chất lượng giáo dục cuối năm, đánh giá xếp loại HS vào hồ sơ HS.

-BGH, Giáo viên

- Kiểm tra công tác thi đua. Viết báo cáo tổng kết công tác thanh tra cả năm của trường.

Tác giả:

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải