Điểm báo

Kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT

UBND XÃ DUY HẢI

BCĐ PHỔ CẬP GDTHĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Duy Hải, ngày 10 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHỔ CẬP GDTHĐĐT

MỨC ĐỘ 2 NĂM HỌC 2014- 2015

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

PHỔ CẬP GDTHĐĐT NĂM HỌC 2013- 2014

I. Những kết quả đạt đ­ược

Năm học 2013- 2014, Tr­ường Tiểu học Duy Hải đã tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 đảm bảo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo, h­ướng dẫn của cấp trên và đạt kết quả tốt. Cụ thể là:

* Công tác phổ cập

- Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp: 93/93 em = 100%

- Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%

- Duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm đạt 100%

- Học hai buổi/ngày: 410/410 HS đạt 100%

- Số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 76/76 = 100%

- Nhà trường có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, hồ sơ được sắp xếp khoa học, có phương tiện bảo quản tốt, số liệu chính xác có độ tin cậy cao.

* Đội ngũ giáo viên

- Đảm bảo tỉ lệ giáo viên /lớp: 22 GV/15 lớp = 1,5 GV/lớp

- Trình độ đào tạo: Đạt chuẩn: 22/22 GV = 100%

Trên chuẩn: 21/22 GV= 95%

* Cơ sở vật chất

- Hiện tại: Cơ sở vật chất nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Có 15/15 phòng học kiên cố đạt 100%.

Có 250/258 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi.

Trường có thư viện đạt tiên tiến, phòng thiết bị, đồ dùng dạy học đạt yêu cầu duy trì hoạt động đều đặn có hiệu quả.

Trường thường xuyên thực hiện tốt quy định về vệ sinh trường Tiểu học.

* Giáo dục trẻ khuyết tật, lang thang cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn

- Số trẻ khuyết tật được học hoà nhập: 6 HS (Trong đó: Lớp 1: 2 HS; Lớp 2: 1HS; Lớp 4: 1HS; Lớp 5: 2 HS)

- Số trẻ có hoàn cảnh khó khăn: 30 HS được nhà trường quan tâm động viên về tinh thần và vật chất 3 đợt: đầu năm học, tết Nguyên đán, cuối năm học.

* Công tác xoá mù chữ: Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn không có người mù chữ và có 01người tái mù chữ đang được học lớp xóa mù.

Kết quả công tác phổ cập GDTHĐĐT: Đạt chuẩn phổ cập GDTHĐĐT mức độ 2.

II - Những tồn tại

Việc đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy để nâng cao chất lượng phổ cập GDTHĐĐT ở một số giáo viên còn hạn chế.

* Nguyên nhân:

Đạt đư­ợc kết quả nêu trên là do sự chỉ đạo sát sao, cụ thể, đúng h­ướng dẫn của Ban chỉ đạo phổ cập GDTHĐĐT, Ban giám hiệu nhà trư­ờng, sự nỗ lực cố gắng của giáo viên, học sinh và sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phư­ơng và phụ huynh học sinh nhà tr­ường.

Song còn những tồn tại là do một số giáo viên mới vào nghề kinh nghiệm giảng dạy chưa có, nhiều giáo viên nuôi con nhỏ và nghỉ thai sản khó khăn trong việc tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lí chư­a có nhiều đổi mới.

Đánh giá chung: Năm 2013- 2014, Trường Tiểu học Duy Hải đã tích cực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH PHỔ CẬP NĂM HỌC 2014- 2015

I- Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Căn cứ Luật phổ cập giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

Căn cứ chỉ thị số 3008/CT- BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành năm học 2014- 2015;

Căn cứ QĐ số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/5/2006 của BGD&ĐT ban hành quy định về giáo dục hoà nhập dành cho nguời tàn tật, khuyết tật;

C¨n cø c«ng v¨n sè 03/GD §T- GDTH ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2014 cña Së GD & §T Hµ Nam vÒ h­íng dÉn nhiÖm vô n¨m häc 2014- 2015 ®èi víi gi¸o dôc TiÓu häc;

Căn cứ hướng dẫn ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về nhiệm vụ năm học 2014- 2015 đối với cấp Tiểu học;

Căn cứ kế hoạch nhà trường, tình hình thực tế địa phương, đặc biệt là kết quả bài học kinh nghiệm rút ra từ năm học trước về công tác phổ cập GDTHĐĐT và xóa mù chữ.

II. Mục đích, yêu cầu :

1.Mục đích:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014- 2015.

- Đánh giá kết quả công tác PCGDTH đúng độ tuổi ở xã Duy Hải.

- Báo cáo, đề nghị BCĐ Phổ cập GDTHĐĐT cấp huyện về kiểm tra công nhận xã Duy Hải đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 (M2) trong năm học 2014- 2015.

2.Yêu cầu:

- Làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương; trong các đoàn thể và nhân dân để mọi người, mọi cấp lãnh đạo hiểu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 của xã đạt theo kế hoạch đề ra.

- Số liệu rõ ràng đúng yêu cầu theo Thông tư 36/2009/BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

- Kết quả phải chính xác trung thực.

III- Đặc điểm tình hình

Năm học 2014- 2015, Trường tiểu học Duy Hải có:

+ Tổng số cán bộ giáo viên: 26 đ/c

Trong đó: - Cán bộ quản lý: 2 đ/c

- Giáo viên văn hoá: 16 đ/c - Giáo viên môn ít giờ: 4 đ/c

- Giáo viên Tiếng Anh: 2đ/c - Hành chính: 2 đ/c

+ Tổng số học sinh: 413 HS (Trong đó có 5 HS khuyết tật học hoà nhập)

Số lớp: 15 lớp Trong đó:

Khối 1: 81 HS - 3 lớp Khối 4: 71 HS - 3 lớp

Khối 2: 93 HS - 3 lớp Khối 5: 84 HS - 3 lớp

Khối 3: 84 HS - 3 lớp

+ Số phòng học: 15 phòng

1- Thuận lợi

Có đầy đủ các văn bản của cấp trên hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập.

Có nền tảng vững chắc cơ bản của năm học trước về công tác phổ cập

Cơ sở vật chất đầy đủ đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Đội ngũ giáo viên đủ theo biên chế. Các đồng chí giáo viên nhiệt tình trách nhiệm, tích cực tự giác say sưa với nghề nghiệp.

Có sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân đã nhận thức đúng đắn về giáo dục, phổ cập giáo dục và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, họ quan tâm khá tích cực đến việc học tập của con em mình.

Các em học sinh chăm ngoan, có ý thức vươn lên trong học tập, tích cực tham giam các hoạt động của nhà trường.

2- Khó khăn

Đội ngũ giáo viên đa số là nữ và nhiều đồng chí đang ở độ tuổi nuôi con nhỏ, gặp khó khăn trong công tác, trong năm học có 2 giáo viên nghỉ chế độ thai sản và 4 giáo viên đang theo học ĐHSP tại chức.

Trong xã có một số gia đình nghèo, một số phụ huynh chưa hiểu đầy đủ về phổ cập giáo dục và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi nên quan tâm chưa chu đáo đến việc học tập của con em mình.

Ng©n s¸ch x· rÊt h¹n chÕ nªn viÖc ®Çu t­ kinh phÝ x©y dùng CSVC cho nhµ tr­êng cßn Ýt h¹n chÕ; mét sè phßng chøc n¨ng cßn sö dông phßng cÊp 4.

IV- Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch

A- Phương hướng chung

Quán triệt tinh thần các văn bản hướng dẫn về công tác phổ cập và phổ cập GDTHĐĐT nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh. Huy động trẻ vào lớp 1 và trẻ trong diện phải phổ cập đảm bảo hết số lượng tuyệt đối không bỏ sót. Duy trì sĩ số ổn định đến cuối năm không để học sinh bỏ học. Đưa học sinh khuyết tật đến trường vào học hoà nhập ở các lớp. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Giữ vững và nâng cao chất lượng đơn vị đạt chuẩn phổ cập GDTHĐĐT mức độ 2.

B- Nhiệm vụ cụ thể

1. Chỉ tiêu

* Công tác phổ cập

- Huy động số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1 đạt: 78/78 em = 100%

- Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%.

- Duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm đạt 100%.

- Học hai buổi/ngày: 408/408 HS đạt 100%

(Và 5 học sinh khuyết tật học hoà nhập cũng đều học hai buổi/ngày)

- Số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 84/84 em = 100%

* Đội ngũ giáo viên

+ Đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp: 22 GV/15 lớp = 1,5 GV/lớp.

+ Trình độ đào tạo: - Đạt chuẩn: Số l­ượng 22/22 GV = 100%

- Trên chuẩn: 20/22 GV = 91%

+ Có đầy đủ giáo viên chuyên trách dạy các môn: Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ.

* Cơ sở vật chất

Hiện tại: Cơ sở vật chất nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Tr­ường lớp phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ em đi học thuận lợi.

- Phòng học : Kiên cố: Số l­ượng 15/15 phòng học, tỉ lệ 100%

Cấp 4: Số l­ượng: 0

Phòng học còn thiếu: 0

- Bàn ghế học sinh:

Tổng số bộ bàn ghế: 265 bộ.

Trong đó: Số bộ 2 chỗ ngồi: 265/265 bộ (không còn bàn ghế 4 chỗ ngồi).

- Thư­ viện, phòng đồ dùng dạy học: Trường có thư viện đạt tiên tiến, phòng thiết bị, đồ dùng dạy học đạt yêu cầu duy trì hoạt động đều đặn có hiệu quả.

- Có sân chơi, bãi tập rộng: 2950/10030 m2 = 29,4% diện tích mặt bằng của trường.

- Trường thường xuyên thực hiện tốt quy định về vệ sinh trường Tiểu học

* Giáo dục trẻ khuyết tật, lang thang cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn

- Số trẻ khuyết tật được học hoà nhập: 5 HS (Trong đó: Lớp 1: 1HS; Lớp 2: 2HS; Lớp 3: 1HS; Lớp 5: 1 HS)

- Số trẻ có hoàn cảnh khó khăn: 18 HS được nhà trường quan tâm động viên về tinh thần và vật chất 3 đợt: đầu năm học, tết Nguyên đán, cuối năm học.

* Công tác xoá mù chữ: Hiện tại trên địa bàn không có người mù chữ, có 01 người tái mù chữ (đang theo học lớp xóa mù).

Kết quả công tác phổ cập GDTHĐĐT: Đạt chuẩn phổ cập GDTHĐĐT mức độ 2

2. Biện pháp

+ Tham mưu với địa phương củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và giáo dục trẻ khuyết tật. Thành lập Ban thực hiện phổ cập GDTHĐĐT mức độ 2.

+ Phân công giáo viên phụ trách các luỹ tre (tận dụng tối đa các giáo viên địa phương) điều tra và làm sổ sách lên thống kê ngay từ đầu năm học, tự kiểm tra đối chiếu, lập hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2.

+ Tổ chức tốt cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" phổ biến tuyên truyền làm cho mọi nguời cùng nhà trường hiểu rõ và thực hiện đúng "Luật phổ cập giáo dục".

+ Làm tốt công tác bàn giao học sinh giữa 2 giáo viên để có sự nắm bắt thông tin cụ thể về từng học sinh, tổ chức khảo sát đầu năm, phân loại trình độ học sinh.

+ Giao chỉ tiêu, trách nhiệm phụ đạo học sinh có học lực trung bình, tiếp thu chậm cho giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp, quan tâm sát đối tượng giúp các em đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng theo yêu cầu từng lớp.

+ Đồng thời tạo điều kiện để bổ sung cơ sở vật chất nâng cao tính hấp dẫn trường lớp, tạo cảnh quan sạch đẹp thu hút học sinh đến trường.

+ Tổ chức tốt hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao vui chơi giải trí cho học sinh nhất là vào các dịp ngày lễ lớn như: 05/9, 15/10, 20/11, 22/12,...

+ Phân công giáo viên điều tra số lượng trẻ khuyết tật, nhà trường phân loại (dựa vào giám định của cơ sở y tế) đánh giá và đưa các em vào học hoà nhập, giao trách nhiệm giáo dục, giảng dạy cho giáo viên chủ nhiệm ở lớp đó.

+ Việc dạy học hoà nhập cho trẻ khuyết tật được tiến hành bình đẳng như mọi trẻ em khác.

+ Căn cứ vào khả năng, năng lực của từng trẻ khuyết tật nhà trường xem xét điều chỉnh nội dung, phương pháp, kế hoạch dạy học cho phù hợp.

+ Khi đánh giá kết quả của trẻ khuyết tật phải căn cứ vào sự tiến bộ của trẻ đảm bảo nguyên tắc động viên khích lệ học sinh. Nhà trường xem xét và tuyên dương những học sinh khuyết tật có tiến bộ.

+ Giao cho GV phụ trách các thôn th­ường xuyên kiểm tra xem xét phát hiện tr­ường hợp tái mù chữ (nếu có) để có kế hoạch kèm cặp kịp thời.

+ Tiếp tục giao cho giáo viên dạy 01 người trong diện tái mù.

Kết luận chung

Năm học 2014- 2015, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi xã Duy Hải hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng còn có những khó khăn nhất định. Song được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, ban chỉ đạo phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi xã Duy Hải quyết tâm hoàn thành tốt công tác phổ cập GDTHĐĐT.

Đăng ký xếp loại công tác phổ cập: Đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2.

Xếp loại: TỐT

BAN CHỈ ĐẠO PCGDTHĐĐT XÃ

Vũ Minh Quang

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hướng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

Sau khi kết thúc năm học 2013- 2014:

Tháng, năm

Nội dung công việc

Bổ sung công việc

Nhận xét việc đã làm

7/2014

- Chuẩn bị các điều kiện về CSVC, đội ngũ giáo viên cho năm học mới. Xây dựng kế hoạch PCGDTHĐ ĐT cho năm học tới 2014- 2015.

8/2014

- Phát phiếu điều tra, hướng dẫn, phân công giáo viên điều tra trình độ dân số từ 0 đến 60 tuổi, huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp.

- Tổ chức tập huấn điều tra.

-Tổ chức điều tra trình độ dân số trong độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi, huy động trẻ ra lớp.

- Phụ đạo học sinh yếu, tu sửa cơ sở vật chất.

- Tuyên truyền cho ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường", ngày khai giảng.

9/2014

- Kiện toàn BCĐ PCGDTH ĐĐT xã.

- Ban chỉ đạo PC cấp xã (thị trấn) tổ chức điều tra, nhập dữ liệu, tập hợp số liệu, lên thống kê, lập biên bản tự kiểm tra đạt Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Lập hồ sơ trình và báo cáo Ban chỉ đạo phổ cập cấp huyện kiểm tra công nhận lại Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.

- Tổ chức tốt ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường".

- Giao chỉ tiêu sĩ số, chỉ tiêu chất lượng cho giáo viên chủ nhiệm. Huy động trẻ ra lớp 100%.

- Huy động kèm cặp 5 học sinh khuyết tật học hoà nhập.

10/2014

- Thống kê số lượng HS gia đình khó khăn ảnh hưởng tới học tập và số HS yếu trong toàn trường, xây dựng kế hoạch phụ đạo, giúp đỡ, giao chỉ tiêu nâng dần đầu yếu theo từng giai đoạn với từng lớp.

-Tổ chức Lễ đón thư bác 15/10.

- Chuẩn bị các điều kiện đón Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Phổ cập cấp huyện tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi cấp xã, TT công nhận lại các đơn vị xã.....đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2;

- Đón Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Phổ cập cấp Tỉnh về huyện kiểm tra công nhận lại Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 huyện Duy Tiên.

11/2014

- Duy trì sĩ số 100%.

- Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.

- Phụ đạo HS yếu, kèm cặp 5 học sinh khuyết tật học hoà nhập.

- Đón Đoàn kiểm tra kiểm tra kĩ thuật Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 của Bộ GD&ĐT.

12/2014

- Củng cố hồ sơ phổ cập.

- Phụ đạo HS yếu, kèm cặp 6 học sinh khuyết tật học hoà nhập, tổ chức kỉ niệm ngày 22/12.

- Đón Đoàn kiểm tra Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 của Bộ GD&ĐT.

01/2015

- Rà soát đối tượng HS có khó khăn vượt khó học giỏi, động viên các em vào dịp Tết Nguyên đán.

- Khảo sát đầu yếu qua một thời gian phụ đạo.

02/2015

- Ổn định và duy trì sĩ số.

- Tiếp tục phụ đạo cho học sinh yếu, kèm cặp cho 5 học sinh khuyết tật học hoà nhập.

- Tổ chức kỉ niệm ngày 03/02.

3/2015

- Nắm chắc tình hình giải quyết kịp thời các biến động về sĩ số (nếu có).

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu, kèm cặp 5 học sinh khuyết tật học hoà nhập.

- Tổ chức kỉ niệm 8/3, 26/3.

4/2015

- Rà soát, kiểm tra lại hồ sơ phổ cập.

- Tiếp tục phụ đạo kèm cặp học sinh yếu, kèm cặp 5 học sinh khuyết tật học hoà nhập.

- Điều tra trẻ sinh năm 2009 xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2015- 2016, duyệt với Phòng GD&ĐT.

5/2015

- Cập nhật tu sửa hồ sơ phổ cập.

- Tổ chức kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

- Tổng kết rút kinh nghiệm về công tác phổ cập qua một năm.

6/2015

- Nhận bàn giao trẻ 5 tuổi sinh năm 2009 từ trường Mầm non.

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2015- 2016.

Tác giả:

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải