Điểm báo

Công khai tài chính năm 2018
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường Tiểu học Duy Hải
Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 282 /QĐ-GD&ĐT ngày 128/12/20172018 của UBND huyện Duy Tiên )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đơn vị : đồng
Số
TT
Nội dung Dự toán được giao
1 2 3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3.152.303.000
I Nguồn ngân sách trong nước 3.152.303.000
1 Chi quản lý hành chính 3.152.303.000
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 3.152.303.000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.152.303.000
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
Ngày 10 tháng 01 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Văn Hướng
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Duy Tiên
Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 759 /QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện Duy Tiên )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đơn vị : đồng
Số
TT
Nội dung Dự toán được giao
1 2 3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 12.000.000
I Nguồn ngân sách trong nước 12.000.000
1 Chi quản lý hành chính 12.000.000
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 12.000.000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12.000.000
Ngày 21 tháng 5 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Văn Hướng
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Duy Tiên
Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 1124 /QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện Duy Tiên )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đơn vị : đồng
Số
TT
Nội dung Dự toán được giao
1 2 3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.000.000
I Nguồn ngân sách trong nước 4.000.000
1 Chi quản lý hành chính 4.000.000
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 4.000.000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.000.000
Ngày 22 tháng 6 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Văn Hướng
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Duy Tiên
Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 1126 /QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện Duy Tiên )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đơn vị : đồng
Số
TT
Nội dung Dự toán được giao
1 2 3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.500.000
I Nguồn ngân sách trong nước 2.500.000
1 Chi quản lý hành chính 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non 0
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 2.500.000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.500.000
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Văn Hướng
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Duy Tiên
Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 1544 /QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND huyện Duy Tiên )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đơn vị : đồng
Số
TT
Nội dung Dự toán được giao
1 2 3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 61.231.000
I Nguồn ngân sách trong nước 61.231.000
1 Chi quản lý hành chính 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non 0
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 61.231.000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 61.231.000
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Văn Hướng
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Duy Tiên
Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 1831 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện Duy Tiên )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đơn vị : đồng
Số
TT
Nội dung Dự toán được giao
1 2 3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3.200.000
I Nguồn ngân sách trong nước 3.200.000
1 Chi quản lý hành chính 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non 0
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 3.200.000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.200.000
Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Văn Hướng
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Duy Tiên
Chương: 622
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 1832 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện Duy Tiên )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đơn vị : đồng
Số
TT
Nội dung Dự toán được giao
1 2 3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 90.368.000
I Nguồn ngân sách trong nước 90.368.000
1 Chi quản lý hành chính 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
1,3 Kinh phí chi cải cách tiền lương
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non 0
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 90.368.000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3,3 Kinh phí chi cải cách tiền lương 90.368.000
Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Văn Hướng
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: TRường Tiểu học Duy Hải CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chương: 622 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Trường Tiểu học Duy Hải công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018 như sau:
Đơn vị : đồng
Số
TT
Nội dung Dự toán năm 2018 ( Kể cả bổ sung ) Ước thực
hiện năm 2018
So sánh ( % )
Dự toán Cùng kỳ năm trước
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0 0 0 0
I Số thu phí, lệ phí 0 0 0 0
1 Học phí 0 0 0 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0 0 0 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0 0 0 0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0
2 Chi quản lý hành chính 0 0 0 0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0 0 0 0
1 Học phí 0 0 0 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 0 0
I Nguồn ngân sách trong nước 0 0
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 3.325.602.000 3.325.602.000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.213.534.000 3.213.534.000
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 21.700.000 21.700.000
1,3 Kinh phí chi cải cách tiền lương 90.368.000 90.368.000
Ngày 20 tháng 01 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Văn Hướng
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường Tiểu học Duy Hải
Chương: 622
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 05. /TH-DH ngày 10 tháng 2 năm 2019 của Trường Tiểu học Duy Hải )
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Triệu đồng
Số
TT
Nội dung Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
Trong đó
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa
A Quyết toán Thu 0 0 0 0
I Số thu phí, lệ phí 0 0 0 0
1 Học phí 0 0 0 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0 0 0 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0 0 0 0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0
2 Chi quản lý hành chính 0 0 0 0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0 0 0 0
1 Học phí 0 0 0 0
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 0 0 0 0
I Nguồn ngân sách trong nước 0 0 0 0
1 Chi quản lý hành chính 0 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 3.325.602.000 3.325.602.000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.213.534.000 3.213.534.000
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 21.700.000 21.700.000
1,3 Kinh phí chi cải cách tiền lương 90.368.000 90.368.000
Ngày 10 tháng 02 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Văn Hướng

Tác giả:

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải