Điểm báo

Công khai tài chính 2015

Biểu số : 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY HẢI

Chương 622 MQHNS: 1003154

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

ĐV tính: đồng

Số TT

Chỉ Tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

DỰ TOÁN THU

-

-

I

Tổng số thu

-

-

1

Thu phí, lệ phí

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

4

Thu sự nghiệp khác

Thu tiền học thêm buổi 2

-

II

Số thu nộp NSNN

-

-

1

Phí, lệ phí

Thu tiền học thêm buổi 2

III

Số được để lại chi theo chế độ

-

-

1

Phí, lệ phí

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

3

Thu viện trợ

4

Hoạt động sự nghiệp khác

-

-

Thu tiền học thêm buổi 2

-

-

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.266.166.000

2.266.166.000

I

Loại 490 khoản 492

-

1

Chi thanh toán cá nhân

2.108.820.000

2.108.820.000

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

116.306.000

116.306.000

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

30.000.000

30.000.000

4

Chi khác

11.040.000

11.040.000

II

Loại 490 khoản 492

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

-

-

1

Chi thanh toán cá nhân

-

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

-

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

-

4

Chi khác

-

Ngày 6 tháng 01 năm 2015

KẾ TOÁN

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã kí)

(Đã kí)

Nguyễn Kiều Oanh

Nguyễn Văn Hướng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị: Trường TH Duy Hải

Chương 622 MQHNS: 1003154

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2014

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Số TT

Chỉ tiêu

Số liệu báo quyết toán

Số liệu quyết được duyệt

A

Quyết toán thu

I

Tổng số thu

479.500.000

479.500.000

1

Thu sự nghiệp khác

- Thu tiền học thêm buổi 2

479.500.000

479.500.000

II

Số thu nộp NSNN

479.500.000

479.500.000

1

Hoạt động sự nghiệp khác

- Thu tiền học thêm buổi 2

479.500.000

479.500.000

III

Số được để lại chi theo chế độ

479.500.000

479.500.000

1

Hoạt động sự nghiệp khác

479.500.000

479.500.000

- Thu tiền học thêm buổi 2

479.500.000

479.500.000

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

2.124.137.000

2.124.137.000

- Mục: 6000

995.234.000

995.234.000

+ Tiểu mục 6001

933.446.000

933.446.000

+ Tiểu mục 6051

61.788.000

61.788.000

- Mục: 6050

68.600.000

68.600.000

+ Tiểu mục 6051

68.600.000

68.600.000

- Mục: 6100

556.660.000

556.660.000

+ Tiểu mục 6101

20.004.000

20.004.000

+ Tiểu mục 6112

362.275.000

362.275.000

+ Tiểu mục 6113

14.329.000

14.329.000

+ Tiểu mục 6115

160.052.000

160.052.000

- Mục: 6200

7.245.000

7.245.000

+ Tiểu mục 6201

7.245.000

7.245.000

+ Tiểu mục 6249

-

- Mục: 6250

2.600.000

2.600.000

+ Tiểu mục 6257

2.600.000

2.600.000

- Mục: 6300

316.419.000

316.419.000

+ Tiểu mục 6301

234.800.500

234.800.500

+ Tiểu mục 6302

50.951.000

50.951.000

+ Tiểu mục 6303

19.603.500

19.603.500

+ Tiểu mục 6304

11.064.000

11.064.000

- Mục: 6400

5.040.000

5.040.000

+ Tiểu mục 6406

5.040.000

5.040.000

- Mục: 6500

12.580.000

12.580.000

+ Tiểu mục 6501

12.580.000

12.580.000

+ Tiểu mục 6549

-

- Mục: 6550

23.262.000

23.262.000

+ Tiểu mục 6551

3.822.000

3.822.000

+ Tiểu mục 6552

11.940.000

11.940.000

+ Tiểu mục 6553

7.500.000

7.500.000

- Mục: 6600

4.606.000

4.606.000

+ Tiểu mục 6601

1.870.000

1.870.000

+ Tiểu mục 6612

756.000

756.000

+ Tiểu mục 6617

1.980.000

1.980.000

- Mục: 6750

2.700.000

2.700.000

+ Tiểu mục 6799

2.700.000

2.700.000

- Mục: 6700

8.400.000

8.400.000

+ Tiểu mục 6704

8.400.000

8.400.000

+ Tiểu mục 6702

-

- Mục: 7000

49.504.000

49.504.000

+ Tiểu mục 7003

700.000

700.000

+ Tiểu mục 7004

1.500.000

1.500.000

+ Tiểu mục 7006

925.000

925.000

+ Tiểu mục 7049

46.379.000

46.379.000

- Mục: 9050

52.270.000

52.270.000

+ Tiểu mục 9062

52.270.000

52.270.000

+ Tiểu mục 9099

-

- Mục: 9000

3.000.000

3.000.000

+ Tiểu mục 9003

3.000.000

3.000.000

- Mục: 7750

16.017.000

16.017.000

+ Tiểu mục 7799

16.017.000

16.017.000

C

Quyết toán chi nguồn khác

479.500.000

479.500.000

- Mục:6100

355.201.000

355.201.000

+ Tiểu mục 6104

355.201.000

355.201.000

- Mục:6400

100.324.000

100.324.000

+ Tiểu mục 6449

100.324.000

100.324.000

- Mục:7750

23.975.000

23.975.000

+ Tiểu mục 7799

23.975.000

23.975.000

Ngày 6 tháng 01 năm 2015

KẾ TOÁN

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã kí)

(Đã kí)

Nguyễn Kiều Oanh

Nguyễn Văn Hướng

Tác giả:

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải