Điểm báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học Duy Minh

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học

Năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

23/23

Sốm2/học sinh

II

Loại phòng học

-

1

Phòng học kiên cố

23

-

2

Phòng học bán kiên cố

-

3

Phòng học tạm

-

4

Phòng học nhờ

-

III

Số điểm trường

-

IV

Tổng diện tích đất(m2)

6295

8,5

V

Diện tích sân chơi, bãi tập(m2)

3435

4,5

VI

Tổng diện tích các phòng

1098

1,51

1

Diện tích phòng học (m2)

966

1,26

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

3

Diện tích thư viện (m2)

120

0,16

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

180

0,23

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

23

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

5

1

2

Khối lớp 2

6

1

3

Khối lớp 3

4

1

4

Khối lớp 4

4

1

5

Khối lớp 5

4

1

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập(Đơn vị tính: bộ)

40

Số học sinh/bộ (18,0)

IX

Tổng số thiết bị

32

Sốthiết bị/lớp

1

Ti vi

1

0,04

2

Cát xét

5

0.22

3

Đầu Video/đầu đĩa

3

0,13

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

5

0,22

5

Đàn

18

0,8

6

…..

Nội dung

Số lượng(m2)

X

Nhà bếp

2 (45)

XI

Nhà ăn

1 (45)

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích(m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

1 (190)

250

0,76

XIII

Khu nội trú

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Sốm2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩnvệ sinh*

2

2

0,06

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

XVII

Kết nối internet (ADSL)

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

XIX

Tường rào xây


Duy Minh, ngày14tháng9năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊBạch Tường Vân

Tác giả:

Xem thêm

Khai giảng
Khoa hoc