tin tức-sự kiện

Dạy học môn Đạo đức theo chương trình giáo dục phổ thông mới

1. Quan điểm xây dựng chương trình môn Đạo đức

- Chương trình môn Đạo đức ở cấp Tiểu học được xây dựng theo quan điểm xây dựng chương trình môn Giáo dục công dân, tuân thủ các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.

- Chương trình bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm và tính thực tiễn. Nội dung được xây dựng theo hướng đồng tâm và phát triển, mở rộng và nâng cao dần từ lớp 1 đến lớp 5.

- Chương trình được xây dựng theo hướng mở, chỉ quy định những yêu cầu cần đạt, những nội dung dạy học cơ bản, cốt lõi, những định hướng chung về phương pháp giáo dục.

2. Mục tiêu của chương trình môn Đạo đức

- Bước đầu hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và sự cần thiết thực hiện theo các chuẩn mực đó trong quan hệ với bản thân và người khác, với công việc, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường,…

- Giúp học sinh bước đầu nhận biết và điều chỉnh được cảm xúc, thái độ, hành vi của bản thân, biết quan sát, tìm hiểu về gia đình, quê hương, đất nước và về các hành vi ứng xử, hình thành thói quen, nền nếp cơ bản cần thiết trong học tập, sinh hoạt.

3. Nội dung giáo dục môn Đạo đức

Nội dung chủ yếu của chương trình môn Đạo đức gồm: giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật và kinh tế.

- Giáo dục đạo đức gồm năm mạch nội dung là: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Các nội dung này chiếm khoảng 55% đến 60% tổng thời lượng dành cho cả chương trình môn Đạo đức.

- Giáo dục kĩ năng sống được thiết kế gồm hai mạch nội dung là giáo dục kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân và kĩ năng tự bảo vệ.

- Giáo dục pháp luật gồm: Tuân thủ quy định nơi công cộng, Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông, Quyền và bổn phận của trẻ em.

- Giáo dục kinh tế nhằm hình thành, phát triển cho học sinh thái độ và hành vi đối với tiền và sử dụng, giao dịch tiền (được dạy cho học sinh lớp 4,5) với các chủ đề nội dung cần thiết và phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Quý trọng đồng tiền, Sử dụng tiền hợp lí.

4. Phương pháp giáo dục môn Đạo đức

- Tổ chức hoạt động trong dạy học môn Đạo đức được coi là phương pháp dạy học chủ yếu và quan trọng nhất. Kết hợp giữa học tập cá thể (hình thức học cá nhân) với học tập hợp tác (hình thức học theo theo nhóm, theo lớp), kết hợp học với hành, nâng cao tri thức với rèn luyện các kĩ năng, gắn với thực tiễn cuộc sống.

- Sử dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học. Kết hợp sử dụng phương pháp truyền thống với phương pháp dạy học hiện đại, tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học như: giải quyết vấn đề, kể chuyện, trò chơi, đóng vai, dạy học dự án,…

- Kết hợp giáo dục trong nhà trường và giáo dục ở gia đình và xã hội. Chú trọng tổ chức các hoạt động học tập để học sinh liên hệ, vận dụng kiến thức đã học vào xử lí các tình huống thường gặp trong gia đình, ngoài xã hội.

5. Đánh giá kết quả giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội

- Kết quả giáo dục môn Đạo đức phải được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên, đình kì.

+ Đánh giá định tính thường là đánh giá bằng nhận xét thông qua quan sát học sinh học tập, sinh hoạt ở lớp, trường, gia đình và cộng đồng.

+ Đánh giá định lượng thường là đánh giá bằng điểm số thông qua các bài kiểm tra, bài trắc nghiệm, bài tập giải quyết tình huống,…

- Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá cộng đồng, trong đó đánh giá cảu giáo viên là qua trọng nhất, coi trọng đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

Tác giả: thdm

Xem thêm

Khai giảng
Khoa hoc