tin tức-sự kiện

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU 'NHÀ GIÁO ƯU TÚ' NĂM 2017 VÀ LẤY Ý KIẾN THĂM DÒ DƯ LUẬN

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ DUY MINH

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGƯT

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ DUY MINH

Duy Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách sơ duyệt xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

năm 2017 và lấy ý kiến thăm dò dư luận

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” năm 2017 Trường Tiểu học xã Duy Minh trân trọng thông báo:

1. Thực hiện quy trình thủ tục xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” theo Nghị định 27/2015 NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ; Công vănsố 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn 1441/SGDĐT-VP ngày 30/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Hội đồng xét duyệt cấp trường đã họp ngày 21/10/2016, xem xét danh sách đề nghị của nhà trường, lấy ý kiến thăm dò các thành viên trong hội đồng và tiến hành bỏ phiếu sơ duyệt.

2.Danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” năm 2017 đạt số phiếu sơ duyệt gồm có:

TT

Học hàm, học vị hoặc ông/bà

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Chu Thị Hạnh

Hiệu trưởng - Trường Tiểu học xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

3. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” đưa thông báo này lên trang web của trường, thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, phụ huynh học sinh trong đơn vị để lấy ý kiến thăm dò danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” trên.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi cho Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” của trường qua email: hoidongthdm@gmail.com hoặc gửi trực tiếp cho thầy Lê Văn Hải - Trưởng ban Thư ký Hội đồng. Thời gian góp ý từ ngày ra thông báo này đến ngày 4/11/2016./.

Độc giả có thể tham gia đánh giá tại đây

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Dung

Tác giả: Hội đồng xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Ưu tú'

Xem thêm

Khai giảng
Khoa hoc