Tổ chức

  • CHI BỘ ĐẢNG

  • Địa chỉ: Trường Tiểu học Duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam
  • Email: thduyminhdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513835198
TT Thông tin
1
Họ tên: Bạch Tường Vân Không có ảnh
Vị trí: Bí thư chi bộ
Email: cthanh64c1dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0948090466
2
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Dung Không có ảnh
Vị trí: Phó bí thư
Email: ntkdung73c1duyminh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0902084315
3
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Tú Không có ảnh
Vị trí: Chi ủy viên
Email: ntttu80c1dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01688227623
Khai giảng
Khoa hoc