Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở gi... Chi tiết
2018-08-22
Chỉ thị số Số: 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục.
Nam h9c 2018 - 2019, nganh Giao due tiep tic tap trung thuc ... Chi tiết
2018-08-10
Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục ph... Chi tiết
2018-07-20
CONG VAN KIEM TRA CONG NHAN PCGD-XMC NAM 2015
CONG VAN KIEM TRA CONG NHAN PCGD-XMC NAM 2015... Chi tiết
2015-10-16
Công văn Hướng dẫn tổ chức Olympic môn học năm học 2015-2016
Công văn Hướng dẫn tổ chức Olympic môn học nă... Chi tiết
2015-10-08
Hướng dẫn công tác Công nghệ thông tin năm học 2015-2016
Hướng dẫn công tác Công nghệ thông tin năm học... Chi tiết
2015-10-01
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2015-2016
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 20... Chi tiết
2015-08-25
Thông tư liên tịch hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế số 01/2015/TTLT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch hướng dẫn chính sách tinh gi... Chi tiết
2015-04-14
Công văn số: 39/BGDĐT-GDTH V/v tổng hợp đánh giá và khen thưởng HS tiểu học theo TT 30/2014/TT-BGDĐT
Công văn số: 39/BGDĐT-GDTH V/v tổng hợp đánh giá... Chi tiết
2015-01-06
Công văn số: 7475 /BGDĐT-GDTH V/v chỉ đạo đánh giá định kì theo Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT
Công văn số: 7475 /BGDĐT-GDTH V/v chỉ đạo đánh g... Chi tiết
2014-12-25
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế số 108/2014/NĐ-CP
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế s... Chi tiết
2014-11-20
Công văn số: 6169/BGDĐT-GDTH V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014
Công văn số: 6169/BGDĐT-GDTH V/v thực hiện đánh ... Chi tiết
2014-10-27
1419/SGDDT-CNTT&CTHSSV
Công văn số 1419/SGDDT-CNTT&CTHSSV của Sở GD&ĐT v... Chi tiết
2014-10-14
1401/SGDDT-GDTX
Công văn số 1401/SGĐT-GDTX về việc điều tra, nh... Chi tiết
2014-10-10
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
30/2014/TT-BGDĐT
Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy định đá... Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 Chính phủ Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 Chính p... Chi tiết
2014-04-23
Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 n... Chi tiết
2009-05-07
Khai giảng
Khoa hoc