Điểm báo

THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ. NĂM HỌC 2017-2018

Nhân sự

Tổng số

Trong đó nữ

Chia theo chế độ lao động

Biên chế

Hợp đồng

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên

28

27

25

25

3

2

* Số Đảng viên

19

19

17

17

2

2

Chia ra: - Đảng viên là giáo viên

14

14

14

14

 

 

 - Đảng viên là cán bộ quản lý

3

3

3

3

 

 

 - Đảng viên là nhân viên

2

2

 

 

2

2

4.1 Giáo viên

Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo

22

21

21

21

1

 

Chia ra: - Trên chuẩn

21

20

20

20

1

 

 - Đạt chuẩn

1

1

1

1

 

 

Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo

22

21

21

21

1

 

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

1

1

1

1

 

 

 - Cao đẳng

12

11

11

11

1

 

 - Đại học

9

9

9

9

 

 

Số giáo viên theo môn dạy

22

21

21

21

1

 

Chia ra: - Thể dục

1

1

1

1

 

 

 - Âm nhạc

1

1

1

1

 

 

 - Mỹ thuật

1

1

1

1

 

 

 - Tin học

1

 

 

 

1

 

 - Tiếng Anh

3

3

3

3

 

 

 - Còn lại

15

15

15

15

 

 

4.3 Cán bộ quản lý

Tổng số

3

3

3

3

 

 

Chia ra: - Hiệu trưởng

1

1

1

1

 

 

 - Phó hiệu trưởng

2

2

2

2

 

 

Trình độ đào tạo (Hiệu trưởng)

1

1

1

1

 

 

 - Đại học

1

1

1

1

 

 

Trình độ đào tạo (Phó Hiệu trưởng)

2

2

2

2

 

 

 - Đại học

2

2

2

2

 

 

4.4 Nhân viên

Tổng số

3

3

1

1

2

2

Chia ra: - Văn phòng (*)

2

2

1

1

1

1

Trong đó: + Nhân viên kế toán

1

1

1

1

 

 

             + Nhân viên y tế

1

1

 

 

1

1

 - Thư viện

 

 

 

 

 

 

 - Thiết bị

 

 

 

 

 

 

 - Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 - Nhân viên khác

1

1

 

 

1

1

(*) Bao gồm văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tếTác giả:

Xem thêm

<>
Hoạt động dạy theo phương pháp Đan Mạch
Những bài hát hay về Hà Nam
Niềm vui ngày khai trường
Chương trình văn nghệ 20-11
Văn nghệ