Điểm báo

THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN- NĂM HỌC 2016-2017
THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN- NĂM HỌC 2016-2017


Nhân sự

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chia theo chế độ lao động

Trong tổng số

Trên ĐH

Đại học

Cao đẳng

TH 12 + 2

TH 9 + 3

Dưới THSP

Biên chế

Hợp đồng

Thỉnh giảng

Nữ

Dân tộc

Nữ
dân tộc

Tổng số CB, GV, NV:

28

0

15

11

2

0

0

25

3

0

28

0

0

Cán bộ
quản lý

H.Trưởng

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

PH.Trưởng

2

0

2

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

Trong đó

Nữ

2

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Dân tộc

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nữ DT

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng phụ trách Đội

Chuyên trách

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiêm nhiệm

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Tổng số giáo viên

22

0

10

11

1

0

0

21

1

0

22

0

0

Trong đó

Nữ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dân tộc

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nữ dân tộc

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra

Tiểu học

16

 

6

10

 

 

 

16

 

 

16

 

 

Thể dục

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Mĩ thuật

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Tin học

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng DT

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

3

 

3

 

 

 

 

2

1

 

3

 

 

Ngoại ngữ #

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số nhân viên

3

0

2

0

1

0

0

1

2

0

3

0

0

Chia ra

Văn
phòng

Kế toán

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

Y tế

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

Văn thư

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

Thư viện, thiết bị

Ch.Trách

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiêm nhiệm

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

Bảo vệ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trợ giảng ngôn ngữ L1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trợ giảng ngôn ngữ L2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp dưỡng

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo mẫu

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV khác

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Tiếng Anh
chia theo chuẩn năng lực

Tổng số

C2

C1

B2

B1

Dưới B1

Chứng chỉ SP

Biên chế

Hợp đồng

Thỉnh giảng

Nữ

Dân tộc

Nữ
dân tộc

3

 

1

2

 

 

 

2

1

0

3

0

0Tác giả:

Xem thêm

<>
Hoạt động dạy theo phương pháp Đan Mạch
Những bài hát hay về Hà Nam
Niềm vui ngày khai trường
Chương trình văn nghệ 20-11
Văn nghệ