Điểm báo

Thống kê cơ sở vật chất năm học 2015-2016

Tỉnh/TP: Hà Nam
Mẫu 3. PCGDTH


Quận/Huyện: Huyện Duy Tiên


Phường/Xã: Thị trấn Hòa Mạc

Năm học: 2015-2016

TT

Đơn vị

Số Đ.Tr

Số lớp

Phòng học

Số phòng chức năng

Sân chơi

Bãi tập

TSố

Lớp
ghép

Trên C4

Cấp 4

Dưới C4

Thiếu

BGH

VP

T.Viện

GDNT

Đội

Y tế

TB-ĐDDH

Phòng
tin học

Nhà VS

Hỗ trợ KT

TT-Bảo vệ

SL

DT

SL

DT

TS

Xây
mới

TS

Xây
mới

SL

DT

SL

DT

SL

DT

SL

DT

SL

DT

SL

DT

SL

DT

SL

DT

SL

DT

1

Tiểu học thị trấn Hòa Mạc

0

15

0

0

0

15

0

0

0

2

36

1

50

2

90

2

90

1

18

1

45

1

20

1

35

2

40

0

1

1

5000

1

348

 

Cộng

0

15

0

0

0

15

0

0

0

2

36

1

50

2

90

2

90

1

18

1

45

1

20

1

35

2

40

0

1

1

5000

1

348


Hoà Mạc, ngày.... tháng ... năm 2015


Phòng học/lớp

1


NGƯỜI LẬP BẢNGTM.BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP(Kí tên và đóng dấu)


Trịnh Phương Mai

Tác giả:

Xem thêm

<>
Hoạt động dạy theo phương pháp Đan Mạch
Những bài hát hay về Hà Nam
Niềm vui ngày khai trường
Chương trình văn nghệ 20-11
Văn nghệ