<>
Hoạt động dạy theo phương pháp Đan Mạch
Những bài hát hay về Hà Nam
Niềm vui ngày khai trường
Chương trình văn nghệ 20-11
Văn nghệ
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
2060/QĐ-SGDĐT
V/v cử đại biểu tham dự Hội thảo và tập hu... Chi tiết
2018-11-30
1782/SGDĐT-GDTH
V/v tập huấn kỹ thuật đánh giá học sinh Tiểu ... Chi tiết
2018-10-23
71/BC-PGDĐT
Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ 2017-2018.... Chi tiết
2018-08-16
1290/SGDĐT-GDTH
V/v triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn c... Chi tiết
2018-08-06
1278/SGDDT-GDTH
V/v tập huấn chuyên môn cho chuyên viên, giáo viên... Chi tiết
2018-08-06
1277/SGDĐT-GDTH
V/v tập huấn chuyên môn chương trình Tiếng Anh Ph... Chi tiết
2018-08-06
23/2018/NQ-HĐND
Mức học phí đối với GDMN, phổ thông công lập... Chi tiết
2018-08-01
53/GDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018... Chi tiết
2018-05-21
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
30/2014/TT-BGDĐT
Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học... Chi tiết
2014-08-28
30/2014/TT-BGDĐT
Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học... Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
58/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh tru... Chi tiết
2011-12-12