Điểm báo

Công khai dự toán thu chi năm 2015

       Phòng GD&ĐT Kim Bảng

Đơn vị: Trường tiểu học Hoàng Tây

Biểu số 2

Chương: 622

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015

ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

342.364.000

 

I

Tổng số thu

342.364.000

 

1

Thu phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

 

 

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

342.364.000

 

 

Thu quỹ dạy buổi hai

294.006.000

 

 

Thu quỹ hỗ trợ bảo vệ

4.760.000

 

 

Thu tiền gửi xe đạp

0

 

 

Thu quỹ đội

4.440.000

 

 

Thu tiền điện nước vệ sinh

39.158.000

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

 

 

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

Thu quỹ dạy buổi hai

 

 

 

Thu quỹ hỗ trợ bảo vệ

 

 

 

Thu tiền điện nước vệ sinh

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

1.863.395.000

 

I

Loại…, khoản…

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

1.652.246.500

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

195.678.500

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

10.100.000

 

4

Chi khác

5.370.000

 

II

Loại…, khoản…

 

 

 

 

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

0

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

4

Chi khác

 

 

Ngày   31    tháng   12     năm 2015 

Thủ trưởng đơn vị

Trương Thị Thanh Huyền

 

Tác giả:

Xem thêm

<
Tập văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20-11
Vòng sơ khảo ngày hội âm nhạc chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Chúng em thi kể chuyện Bác Hồ
Phòng dịch covid-19
Vòng chung khảo ngày hội âm nhạc năm học 2019 - 2020