tin tức-sự kiện

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Chí Minh” năm 2019
  

    PHÒNG GD VÀ ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP LÝ

        Số:  5 /KH-TH

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Hợp Lý, ngày   19  tháng 1  năm 2019

      KẾ HOẠCH

                               Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập

                                           và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

          I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

         Thực hiện Kế hoạch số 76- KH/TU ngày 18/12/2018 của ban thường vụ huyện ủy về việc thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019  

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy xã Hợp Lý, Chi bộ nhà trường,

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường, trường TH xã Hợp Lý xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 như sau:

       II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

        1. Lớp - học sinh

Năm học 2018-2019 trường có 28 lớp với 894 học sinh; nữ 450. Trong đó Khối 1: 8 lớp với 254 HS. Khối 2: 6 lớp với 188 HS; Khối 3: 5 lớp với 167 học sinh. Khối 4: 5 lớp với 148 học sinh. Khối 5: 4 lớp với 137 học sinh.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

    Tổng số cán bộ giáo viên : 41

    - Cán bộ quản lý : 2 đồng chí.

    - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 37 đồng chí. Nhân viên: 2 Đ/C.

        III. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Ưu điểm

Trong những năm qua, việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, Chi ủy Chi bộ, nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bước đầu có những chuyển biến tích cức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của Chi ủy Chi bộ được nâng lên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong nội bộ luôn được phát huy; chỉ đạo điều hành, thực hiện quy chế làm việc bảo đảm sự lãnh đạo của tập thể, phát huy vai trò của cá nhân phụ trách. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc. Đa số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, giáo viên đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn có ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, giáo viên được chấn chỉnh kịp thời.

2. Hạn chế

Công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính trị tư tưởng có mặt chưa theo kịp tình hình; công tác sơ, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đôi khi còn hạn chế. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, nhất là khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm sau kiểm điểm, gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh có mặt chuyển biến chậm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài cán bộ, đảng viên chủ chốt của trường có lúc chưa cao, nhất là năng lực cụ thể hóa và chỉ đạo điều hành thực nhiệm nhiệm vụ chuyên môn mình phụ trách. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên từng lúc còn diễn ra.

3. Nguyên nhân

Những hạn chế, yếu kém trên là do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân khách quan là do tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch,  nhưng nguyên nhân chủ quan là do vai trò lãnh đạo, điều hành của Chi bộ đôi lúc còn hạn chế; một số cán bộ giáo viên, đảng viên còn thờ ơ trong công việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; trình độ văn hóa, chuyên môn – nghiệp vụ của cán bộ giáo viên còn hạn chế.

        IV. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về " Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp",  nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân và nhận diện được những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong Chi bộ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, giáo viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao phó.

Xây dựng kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong toàn đơn vị; tăng cường chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn chi bộ; đồng thời là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

Cán bộ, giáo viên, đảng viên, nhân viên nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

2. Yêu cầu

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức. Căn cứ điều kiện cụ thể của Trường, khuyến khích các đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tự tìm hiểu học tập, quán triệt Nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động.

Xây dựng kế hoạch hành động phải đảm bảo quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng và gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Tiếp tục triển khai việc học tập và đưa vào nề nếp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ quan trọng và trở thành ý thức họat động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, đoàn viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương Bác và các cuộc vận động của ngành.

          V. NHŨNG CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

       1. Chỉ tiêu

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đăng kí nội dung về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở những nội dung nhất định.

- Tập thể nhà  trường phấn đấu thực hiện tốt cuộc vận động và được nhận giấy khen của ban chỉ đạo tiếp tục "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cấp xã.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đạt loại khá, tốt trở lên; có 1-2 đồng chí được Đảng bộ khen thưởng.

  2. Nhiệm vụ và giải pháp

  2.1. Các tổ chức đoàn thể, cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường tham gia nghiêm túc đợt học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

2.2. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong nhà trường  xây dựng kế hoạch hoạt động làm theo gương Bác: như việc đảm trách nhiệm vụ trồng và chăm sóc cây, hoa trong nhà trường; thành lập các Câu lạc bộ tạo điều kiện cho đội TNTP Hồ Chí Minh và các em học sinh được rèn luyện, sinh hoạt và tham gia các hoạt động bổ ích trong nhà trường. Công đoàn cùng với nhà trường xây dựng kế hoạch giúp đỡ các đồng chí gặp khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Đội TNTPHCM tham gia phong trào “Quỹ tấm lòng vàng” nhằm giúp đỡ những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

2.3. Toàn thể Cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên gương mẫu chấp hành và chỉ đạo cấp dưới chấp hành nghiêm nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp và quy chế, quy định của cơ quan, nhất là việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức.

2.4. Đẩy mạnh phong trào dạy tốt – học tốt ở đơn vị, giao lưu giữa các trường trong cụm, phong trào Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp, làm đồ dùng dạy học, đố vui phỏng theo hình thức rung chuông vàng; Olympic Toán tuổi thơ … tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, vui chơi giải trí bằng các hình thức hội khỏe, hội thi; tổ chức tốt hội thi ATGT, viết văn - vẽ tranh, thi hát Quốc ca, thành lập các câu lạc bộ trong học sinh nhằm bổ trợ cho hoạt động giáo dục trong nhà trường. Phát huy tính tích cực của học sinh, nâng cao vai trò tự quản của Đội. Giáo viên cần phải hết sức chăm lo và giúp đỡ các em làm tốt vai trò của mình.

2.5. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình; đồng thời, phê bình cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng.

2.6. Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, quần chúng, dân chủ, thực hiện nếp sống văn minh cụ thể: 

- Xây dựng tốt phong cách dân chủ: phát huy tốt quyền làm chủ của mỗi đảng viên, CBGV; quy tụ sức mạnh của mọi người, đoàn kết mọi tầng lớp, khai thác những tiềm năng to lớn trong lực lượng cán bộ, viên chức; điều chỉnh các kế hoạch phù hợp, phát huy vai trò giám sát của quần chúng…

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan trường học, phát huy dân chủ trong nội bộ nhà trường và ngoài xã hội.

- Chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, chỉnh đốn đảng. Là công dân gương mẫu, sống và làm việc theo luật pháp. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

        VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

Tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phổ biến những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên lĩnh vực giáo dục, biểu dương gương điển hình người tốt, việc tốt trong cơ quan đơn vị nhất là những gương giáo viên vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chi bộ và nhà trường phân công. Chi bộ và nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tiếp tục tổ chức cho Đoàn Thanh niên thực hiện công trình thanh niên trang trí lớp học, theo chỉ thị 40 của Bộ giáo dục về mô hình “lớp học thân thiện, học sinh tích cực” mỗi lớp đều có ảnh Bác Hồ được treo trang trọng trong lớp, các sản phẩm của các em trưng bày đẹp mắt, có cây xanh trong lớp học tạo nên khung cảnh lớp học luôn gần gũi các em thích được đến trường .

Sau khi nghiên cứu, học tập Nghị Quyết TW4, toàn thể đảng viên, giáo viên và nhân viên phải nhận thức được Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong toàn đơn vị; tăng cường chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quyết tâm rèn luyện nâng cao ý thức đạo đức cách mạng góp phần đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, chống chủ nghĩa cá nhân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cơ quan đơn vị; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên sau khi học tập, mỗi người đều viết kế hoạch hành động cá nhân; liên hệ bản thân, tự phê bình và đề ra mục tiêu phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống chuẩn mực. Chi bộ xây dựng Kế hoạch hành động để mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên căn cứ vào đó thực hiện đúng tinh thần, nội dung Nghị quyết TW4.

2. Đối với các Đoàn thể

Các họat động đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà trường đều đặt công tác trọng tâm này trong kế họach hoạt động hàng tháng có rút kinh nghiệm. Mỗi đồng chí đảng viên, đoàn viên đều tích cực thực hiện. 

Xây dựng tốt phong trào xây dựng Đơn vị văn hóa, Gia đình văn hóa và đưa các họat động này là một trong những tiêu chí để xét thi đua.

Tiếp tục đánh giá và thực hiện cuộc vận động theo các nội dung đã được thực hiện theo kế hoạch chung; tăng cường tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Bác Hồ để học tập, vận dụng vào thực tế công tác, học tập và sinh hoạt hàng ngày. 

Chỉ đạo kịp thời  tổ chức Đoàn – Đội trong nhà trường tăng cường sinh hoạt chủ điểm, giáo dục cho học sinh về năm điều Bác Hồ dạy ..

Cụ thể hơn nội dung cuộc vận động trong từng hoạt động, chú ý đến chất lượng và hiệu quả, giữ vững kỷ cương Nhà trường, nói đi đôi với làm, nêu cao lòng nhân ái thực hiện tốt hơn nội dung cuộc vận động “ Hai không” với bốn nội dung trong đó nhân cách Nhà giáo đặt lên hàng đầu. Xây dựng đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

3. Đối với đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị

Nâng cao ý thức và đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm pháp luật và đạo đức, lối sống, phấn đấu để mỗi nhà giáo là tấm gương đạo đức và tự học cho học sinh noi theo. Bên cạnh đó cần tăng cường tu dưỡng rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đẩy lùi suy thoái về đạo đức và các tệ nạn xã hội.

Trong giảng dạy và giáo dục học sinh phải dạy thực chất, học thực chất cụ thể ở việc đổi mới phương pháp dạy – học và giáo dục, tránh áp đặt học sinh, phải tìm hiểu tâm tư tình cảm, hoàn cảnh gia đình từng đối tượng học sinh không chỉ là những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mà cả các em học sinh khối 4 và 5 có những thay đổi về tâm sinh lý, chú ý điều chỉnh phương pháp dạy học và giáo dục theo đối tượng học sinh. Mỗi thầy, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, các hạn chế luôn được lãnh đạo Nhà trường đánh giá, uốn nắn kịp thời.

Tăng cường giáo dục học sinh “Năm điều Bác Hồ dạy” không phải bằng lời nói chung chung mà được lồng ghép vào nội dung bài dạy có liên quan bằng hoạt động liên hệ thực tế gần gũi, dễ hiểu với đời sống học sinh, bằng các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đội như thi Nghi thức có lồng vào hoạt động tìm hiểu, phát thanh Đội được xây dựng kế hoạch cụ thể liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và những câu chuyện về Bác Hồ…

4. Đối với học sinh

Thực hiện tốt 5 điều Bác dạy và thực hiện tốt nhiệm vụ của học sinh. Lễ phép, kính trọng ông bà cha mẹ, thầy cô; xây dựng lối sống và chuẩn mực đạo đức trong hành vi ứng xử và giao tiếp.

Lồng ghép nội dung học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học Đạo đức, Lịch sử, Tiếng việt,……

Sinh hoạt chủ đề theo tháng vào các ngày chủ điểm.

Tham gia đọc truyện Thiếu nhi, kể chuyện, nói chuyện, thi sáng tác, văn nghệ, thể thao… về tấm gương Bác Hồ.

          VI. THỜI GIAN, NỘI DUNG THỰC HIỆN

Thời gian

Nội dung

Biện pháp

Người PT

Ghi chú

 

 

Từ 9/2/2019 đến 15/3/

2019

- Tổ chức triển khai các chỉ thị của cấp trên.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện.

- Tổ chức đăng ký từ 2-3 không biểu hiện cho tập thể và cá nhân.

- Triển khai, tuyên truyền và quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên đến toàn thể CB,GV,CNV

- Tổ chức cho từng cá nhân và tập thể cam kết các nội dung phù hợp.

 

 

 

 

Hiệu trưởng, BTCB và chủ tịch Công đoàn

…………….....

……………….

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

 

 

 

Từ 16/3/2019 đến

30/5/2019

- Triển khai kế hoạch và tổ chức làm theo Bác.

- Tổ chức đọc thư Bác Hồ cho học sinh nghe.

- Sơ kết năm học 2018 - 2019 ở tổ và nhà trường

- Tổ chức sinh hoạt công đoàn triển khai kế hoạch tới toàn thể CB, GV, CNV;

- Tổ chức lễ kỉ niệm ngày 19/5 trang trọng và thi kể chuyện về Bác.

 

 

 

 

 

- CB quản lý.

- Các tổ trưởng chuyên môn

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

 

Từ 1/6/2019 đến

30/8/2019

- Tiếp tục học tập các nội dung năm 2019 về đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị.

- Giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về truyền thống uống nước nhớ nguồn.

- Tổ chức sinh hoạt công đoàn triển khai học tập chuyên đề năm 2019.

- Qua các tiết HĐNGLL giáo viên TPT nêu ý nghĩa các ngày lễ.

 

- CB quản lý.

 - BCH công đoàn

- Các giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Tổng phụ trách Đội.

………………..

………………..

……………….

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

 

 

Từ 1/9/2019 đến

31/12/2019

- Tiếp tục học tập các chuyên đề năm 2019  trong đơn vị.

- Giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về truyền thống thông qua các môn Đạo đức, Lịch sử...

- Tổ chức sinh hoạt công đoàn triển khai học tập chuyên đề năm 2019.

- Qua các tiết HĐNGLL giáo viên TPT nêu ý nghĩa các ngày lễ.

 

- CB quản lý.

 - BCH công đoàn

- Các giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Tổng phụ trách Đội.

………………..

………………..

……………….

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

 

          VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chi bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS căn cứ vào kế hoạch xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế các các đoàn thể. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, cuối năm Chi bộ tổng kết báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

- Trong quá trình thực hiện nếu cần thiết phải sửa chữa bổ sung Kế hoạch hành động thì Ban giám hiệu; các đoàn thể trong nhà trường đề xuất với Chi bộ, nhà trường xem xét chỉnh sửa.

      Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm Theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Đề nghị các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trong nhà trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân phản ánh kịp thời về Ban chỉ đạo cuộc vận động  để kịp thời giải quyết./.       

Nơi nhận :

  • Các Đoàn thể (t/h);
  • Lưu VT.

 

                  KT. HIỆU TRƯỞNG

                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                   Nguyễn Thị Xuân

                                                                                        

 

 

 

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019