tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

        PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP LÝ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

        Số:  35/KH-THHL                                          Hợp Lý, ngày 20 tháng 9  năm  2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

PHẦN  THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017

          I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

          1. Thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.

         - 100% CB - GV - NV đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không có CB- GV - NV vi phạm đạo đức nhà giáo.

         - Tham mưu các cấp các ngành tận dụng thời cơ, tạo nguồn để tu sửa CSVC, tạo cảnh quan trường lớp xanh- sạch- đẹp- an toàn góp phần xây dựng THTT-HSTC

          2. Thực hiện chương trình giáo dục (thực hiện chương trình; đánh giá học sinh; dạy ngoại ngữ, tin học; dạy học 2 buổi/ngày, mô hình trường học mới, dạy học mỹ thuật, Tiếng Việt 1 - CGD)

       - Thực hiện chương trình giáo dục:

      100% các lớp thực hiện đúng, đủ chương trình do Bộ GD&ĐTquy định.

        + Tổ chức Hội thảo cấp trường và tham gia Hội thảo các cấp nghiêm túc.

        + Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn, chú trọng các nội dung đổi mới.

       - Đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng TT 30/2014 BGD&ĐT sửa đổi .

       Thành lập tổ tư vấn đánh giá thông tư 22/2016 BGD do đ/c hiệu trưởng làm trưởng ban, các ủy viên là các phó hiệu trưởng để giúp đỡ giáo viên tháo gỡ khó khăn trong quá trình đánh giá.

         100% số cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhà trường tiến hành đánh giá TT 22/2016 BGD đến thời điểm đạt hiệu quả.

          -  Chỉ đạo dạy môn Tiếng Anh: 

        + Mua sắm thêm trang thiết bị: máy chiếu, ti vi và thiết bị giúp cho việc dạy Tiếng Anh đạt hiệu quả.

100% học sinh lớp 3,4,5 được học Tiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ. 100% học sinh lớp 1,2 được học Tiếng Anh Ponics đạt hiệu quả tốt.

          - Hiệu quả cuả việc dạy 2 buổi/ngày: Chất lượng của học sinh được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh đạt điểm 9-10 cao, học sinh yếu giảm dưới 1%

        - Về dạy - học theo mô hình trường học mới.

       100% CB, GV có nhận thức tốt về chủ trương về dạy học theo mô hình trường học mới.

        Huy động được nguồn kinh phí trang trí lớp và các công cụ hỗ trợ học tập theo mô hình trường học mới góp phần làm cho trường lớp đẹp hơn.

         Kết quả kiểm tra cuối năm lớp 2 đạt kết quả cao.

       - Nhà trường có 100% số tiết Mĩ thuật được dạy theo phương pháp mới đạt hiệu quả.

 Học sinh hứng thú tham gia tiết học tốt.

     - Giáo viên đã vận dụng tốt phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong quá trình  dạy – học các môn TNXH và Khoa học.

      - Giáo viên vận dụng tốt phương pháp giảng dạy môn Tiếng Việt 1- CGD . Học sinh nắm chắc kiến thức và kỹ năng cơ bản của môn học, vận dụng và thực hành tốt. Chất lượng kiểm tra cuối năm đạt cao.

          3. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học

          - Huy động số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%

            - Duy trì sĩ số đạt 100%

            - Hồ sơ phổ cập đạt kết quả cao qua kiểm tra cấp huyện.

             Nhà trường Đạt PCGDTH mức độ 3.

          4. Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và thư viện trường học.

- Nhà trường đã tích cực tham mưu với các cơ quan chức năng. Chính quyền xã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đặc biệt về CSVC.

          - Thư viện nhà trường được quản lý và tổ chức các hoạt động thường xuyên. GV, HS tích cực tham gia sử dụng các tài liệu của thư viện nhà trường.

          5. Công tác bồi dưỡng giáo viên.

        - Nhà trường đã tích cực bồi dưỡng đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức: Chỉ đạo các tổ chuyên môn tăng cường việc dự giờ, trao đổi kinh nghiệm về nội dung, phương pháp giảng dạy. Tổ chức cho GV tham gia dự giờ đánh giá kết quả thi GVG cấp huyện đạt cao.

          6. Công tác kiểm định chất lượng.

          Thực hiện tốt theo kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn đánh giá ngoài của SGD&ĐT Hà Nam.

          7. Công tác thanh tra, kiểm tra.

          - Thực hiện theo kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và có tác dụng thúc đẩy các hoạt động nhà trường.

           8. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

       + Nhà trường triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các hoạt động NGLL (Việc tổ chức sinh hoạt tập thể được duy trì thường xuyên, nề nếp).

       + Tổ chức cho HS tham gia lao động tập thể tổng vệ sinh trường lớp cuối tuần; tổ chức các hoạt động giáo dục lồng ghép cho học sinh trong các môn học và ở các thời điểm thích hợp góp phần GD kỹ năng sống cho HS đạt tốt.

          9. Công tác thống kê, báo cáo.

          - Thống kê báo cáo của nhà trường đảm bảo thực chất, đúng thời gian quy định.

          10. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.   

         + 100% CB - GV - NV nhà trường đã có chứng chỉ B tin học, nhiều giáo viên vận dụng thành thạo máy vi tính và khai thác các thông tin trên mạng Internet một các thường xuyên.

        + 100% GV nhà trường soạn giáo án bằng máy tinhs đạt kết quả khá tốt.

        + Website của nhà trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả đạt kết quả tốt.

          II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

          - Cơ sở vật chất đã xuống cấp. Phòng chức năng còn lồng ghép, phòng bộ môn còn thiếu nên còn gặp khó khăn trong công tác quản lý cũng như giảng dạy.

          - Đội ngũ GV chưa ổn định phần nào ảnh hưởng chất lượng giảng dạy của nhà trường.

          - Mặt bằng dân chí thấp, số phụ huynh đi làm ăn xa nhiều nên việc quan tâm con em cũng như phối hợp nhà trường giáo dục học sinh còn hạn chế.

       PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

          A - Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

          1) Căn cứ pháp lý:

           Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018; Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

          Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc  ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018, Công văn số 2462/UBND-KGVX của UBND tỉnh Hà Nam về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh;

         Công văn số 1246/SGDĐT-GDTH ngày 05/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam;

Căn cứ Công văn số 703/PGDDT-GDTH ngày 12/9/2017 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học  2017 - 2018 cấp Tiểu học.

   Căn cứ  kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và tình hình thực tế của địa phương và nhà trường; trường Tiểu học Hợp Lý xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

2- Đặc điểm tình tình

          1. Lớp - học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

6

187

99

31

 

4

1

 

2

5

165

77

33

1

3

6

 

3

5

155

80

31

 

 

4

 

4

4

137

64

34

 

 

6

 

5

4

113

48

28

 

1

1

 

Cộng

24

757

368

31

1

8

18

 

          2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

          Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên :

          - Cán bộ quản lý: 03 đ/c

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 21 đ/c

          + Trình độ đào tạo 12/12: 21 đ/c

          + Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP:10đ/c; CĐ: 9đ/c , THSP: 02 đ/c

          - Nhân viên hành chính: 02 đ/c

          - Đảng viên: 14 đ/c

          - Đoàn viên: 3 đ/c

          3) Cơ sở vật chất

          - Diện tích 11366 m2 đã được cấp quyền sử dụng đất.

          - Số phòng học: 24 phòng.Trong đó cao tầng: 22 phòng, cấp 4: 2 phòng. Phòng  chức năng: 15 phòng trong đó cao trầng: 02, nhà cấp 4: 13

          - Thư viện: 2 diện tích: 72 m2

          - Bàn ghế 411 bộ đạt chuẩn (822 chỗ ngồi)

          - Thiết bị dạy học: 24 bộ

          - Công trình vệ sinh: 02 (GV, HS riêng), nước sạch: Có

          - Sân chơi, bãi tập: 5300m2     

          4) Thuận lợi , khó khăn.

          a. Thuận lợi.

           - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện về CSVC trang thiết bị dạy học.

          - Chất lượng nhà trường có nhiều chuyển biến và đạt kết quả khá.

          - Nhà trường có 2 khu xong khoảng cách giữa 2 khu gần nhau nên thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động của nhà trường.

         - Cha mẹ học sinh quan tâm tới nhà trường, đóng góp kinh phí tu sửa CSVC, kết hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đánh giá học sinh theo TT30/2014 sửa đổi đạt kết quả tốt

          b. Những khó khăn.

        - Đội ngũ giáo viên không ổn định, rất nhiều đồng chí khoảng cách từ nhà đến trường còn quá xa (có 3 đ/c cách trường tới 25 km) nên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại cũng như làm công tác chủ nhiệm lớp.

       - Trình độ tay nghề giáo viên không đồng đều, giáo viên giỏi huyện còn ít, chưa có giáo viên giỏi tỉnh.

          B- Nội dung kế hoạch 

          I- Nhiệm vụ chung

         Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, của địa phương phù hợp điều kiện nhà trường.

         Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

           Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của mô hình trường học mới, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới.

         Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

          Nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày khi có đủ đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong nhà trường.

          II- Nhiệm vụ cụ thể

        1. Thực hiện chương trình giáo dục

       1.1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

          * Chỉ tiêu:

          - 24/24 lớp thực hiện đầy đủ chương trình theo quy định.

          - Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, các hoạt động giáo dục.

          + Môn Tiếng Việt và Toán tỷ lệ hoàn thành môn học 98% trở lên.

          + Các môn học và hoạt động khác 100% hoàn thành.

          - Đánh giá định kỳ các môn học cuối năm.

          + Môn Tiếng Việt: Điểm 9-10 từ 30 đến 35% ; Điểm 7- 8 đạt từ 45 đến 55%; Điểm 5- 6  đạt từ 7 đến 10% ; điểm dưới 5 dưới 1%.

          + Môn Toán: : Điểm 9-10 đạt từ 35 đến 40%; Điểm 7- 8 đạt từ 40 đến 50% ; Điểm 5- 6  đạt từ 10 đến 15% trở lên; điểm dưới 5 dưới 1%.

          + Môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý, 100% đạt 5 trở lên.

           - Tỷ lệ học sinh: Lớp 1,2,3,4 HTCT lớp học  98% trở lên.

          - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.

          * Biện pháp:

          - Tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ nâng cao tinh thần trách nhiệm cho CB, GV, CNV trong nhà trường.

         - Nhà trường tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất về việc thực hiện chương trình thời khóa biểu giáo viên có điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

         - Tăng cường công tác phụ đạo học sinh để nâng cao chất lượng đại trà đưa chất lượng đại trà là 1 chỉ số quan trọng xếp loại thi đua giáo viên.

         - Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

        - Điều chỉnh nội dung các môn học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh

       - Nhà trường căn cứ vào chất lượng cuối năm học giao chỉ tiêu chất lượng cho các lớp coi đây là một chỉ số thi đua xếp đánh giá xếp loại giáo viên trong năm học.

       - Chỉ đạo giáo viên quan tâm hướng dẫn học sinh cách tự học. Thực hiện tốt và có hiệu quả việc tự quản trong thời gian truy bài đầu buổi học.

       - Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh qua sổ liên lạc, điện thoại  và các lực lượng giáo dục khác.

       - Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp giao trách nhiệm cụ thể cho giáo viên bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu, coi đây là 1 nhiệm vụ trọng tâm trong suốt năm học.

        - Thực hiện tốt việc dà soát, kiểm tra ký duyệt giáo án. Soạn giảng, chấm trả, nhận xét bài học sinh theo đúng quy định.

          Giáo dục hình thành và phát triển năng lực của học sinh:

          * Chỉ tiêu:

       - 100% học sinh biết tự phục vụ, tự quản;

      - 100% học sinh biết hợp tác; biết tự học và giải quyết các vấn đề  học tập, liên quan đến nhiệm vụ học tập, trong cuộc sống.

          * Biện pháp

        - Nhà trường chỉ đạo giáo viên tích hợp các môn học với việc giáo dục học sinh biết thể hiện lời nói và các việc làm cụ thể trong nhà trường và gia đình.

      - Giáo viên tạo cơ hội cho học sinh biết mạnh dạn trình bày quan điểm của mình trước mọi người một cách tự tin, ngắn gọn, biết lắng nghe người khác nói, tranh thủ sự đồng thuận của mọi người để thể hiện quan điểm.

      - Động viên học sinh mạnh dạn vận dụng những hiểu biết, những điều đã học vào giải quyết những nhiệm vụ trong học tập, trong cuộc sống. Biết vượt qua những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Giáo dục hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh.

          * Chỉ tiêu

      - 100% học sinh có biểu hiện chăm học, chăm làm; tự tin, tự chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

      - 100% học sinh biểu hiện trung thực, kỷ luật; đoàn kết và yêu thương giúp đỡ mọi người.

          * Biện pháp

      - Nhà trường thường xuyên phối hợp với gia đình đôn đốc học sinh đi học đều, đúng giờ, biết tham gia một số công việc trong gia đình phù hợp với sức khỏe; động viên và khuyến khích học sinh thường xuyên trao đổi nội dung học tập, hoạt động giáo dục với bạn bè, thầy cô và người thân.

     - Phối hợp các lực lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo môi trường cho học sinh tham gia trải nghiệm.

      - Hướng dẫn, động viên, khích lệ kịp thời để học sinh mạnh dạn trình bày nhiệm vụ học tập, ý kiến cá nhân; biết lựa chọn những công việc vừa sức để tham gia.

      - Dạy tốt môn đạo đức khối 2,3,4,5, môn giáo dục lối sống lớp 1, rèn cho học sinh luôn có ý thức trách nhiệm với công việc mình tham gia, biết nhận lỗi và sửa lỗi, không đổ lỗi cho người khác khi làm chưa đúng.

      - Giáo dục học sinh ý thức trung thực, biết giữ lời hứa, giữ gìn và bảo vệ của công; biết giúp đỡ, nhường nhịn và tôn trọng mọi người.

     - Thông qua các môn học, giáo dục học sinh lòng yêu mến trường, lớp, quê hương, đất nước, biết quan tâm, chăm sóc người thân, biết ơn thầy cô giáo.

     - Động viên và tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu về các địa danh, nhân vật nổi tiếng của địa phương.

     1.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

     * Chỉ tiêu:

      - 100% giáo viên đánh giá học sinh đúng theo Thông tư hợp nhất số 03/VBHN ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;

       - 99% học sinh trở lên có khả năng tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

      - 100% học sinh được sử dụng kết quả đánh giá để xét lên lớp, hoàn thành chương trình Tiểu học và khen thưởng trong năm học.

          * Biện pháp:

      - Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư hợp nhất số 03/VBHN ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;

      - Làm tốt công tác tư vấn, giúp đỡ kịp thời với giáo viên về đánh giá học sinh theo quy định giúp cho việc đánh giá đạt hiệu quả tốt.

     - Kiểm tra, nhận xét, chữa bài học sinh cụ thể sát thực. Đánh giá học sinh đúng theo đúng quy  định.

       - Nghiêm túc đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm sau thời gian thực hiện đánh giá học sinh, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai.

     - Tham gia đầy đủ và có chất lượng các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn cấp trường, liên trường, tư vấn, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực về kĩ thuật đánh giá thường xuyên học sinh theo quy định.

     - Giám sát việc đánh giá của giáo viên với học sinh để kịp thời giúp đỡ giáo viên trong quá trình thực hiện.

      - Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh các khối lớp còn yếu, đặc biệt là học sinh khối 1,2 chưa đạt chuẩn lên lớp; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, không khen tràn lan.

      1.3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

          * Chỉ tiêu: 

      - 100% học sinh lớp 3,4,5 được học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần.

      - Đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh đạt 99% trở lên.

       - Đánh giá định kỳ: Điểm 9-10: 20% trở lên, Điểm 7- 8: 41% trở lên,  Điểm 5- 6: 37% trở lên, điểm dưới TB dưới 2%.

       + Khối lớp 4,5: Tham gia ngày hội Tiếng Anh cấp huyện tổ chức đạt kết quả tốt.

       - 100% HS khối 1,2 học Tiếng Anh Ponics đạt hiệu quả.

          * Biện pháp.

      - Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

       - Bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả bộ thiết bị mua mới. Có kế hoạch tận dụng tối đa phòng máy để dạy cho học sinh.

        - Tạo cơ hội cho HS giao tiếp bằng cách tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

       - Thống nhất kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng dẫn trong Công văn số 3032/BGDĐT-GDTH ngày 09/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của SGD&ĐT Hà Nam, của PGD&ĐT Lý nhân.

      - Đối với học sinh lớp 3,4,5: Dạy đủ 4 tiết/tuần. Tăng thời lượng 1-2 tuần học cho HS khối 5. Tổ chức học tiếng Anh tăng cường (Phonics) cho học sinh lớp 1,2. Tăng cường, tiết kiệm kinh phí từ nguồn thu học phí để mua sắm ti vi các trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

       - Chỉ đạo giáo viên tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường, hội thảo cấp huyện về phương pháp dạy học, đánh giá học sinh; chú trọng học qua mạng và tự học của giáo viên.

      1.4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

     a)  Đối với trẻ khuyết tật

    * Chỉ tiêu:

     -  Duy trì 01 học sinh khuyết tật khối 2 học hòa nhập tại lớp.

      * Biện pháp

      - Dà soát, điều tra, nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi.

      - Tuyên truyền, thực hiện tốt Thông tư Liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.

      - Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

      - Nhà trường tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ về sách vở, đồ dùng học tập và các điều kiện cần thiết khác với học sinh khuyết tật.

      b)  Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

          * Chỉ tiêu:

- Huy động 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn ra lớp.

          * Biện pháp:

       - Thực hiện Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhà trường tiến hành rà soát các đối tượng trẻ khó khăn có biện pháp hỗ trợ về sách vở, đồ dùng học tập và các điều kiện khác để các em được đến trường ngay từ đầu năm học.

      - Các lớp có học sinh diện học sinh quá khó khăn nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm quan tâm nắm vững hoàn cảnh của HS để động viên giúp đỡ khi cần thiết.

      - Nhà trường huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp khai giảng năm học mới, tết Nguyên đán và tổng kết năm học như:  cho mượn SGK, miễn 1 số khoản đóng góp.

        1.5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

       * Chỉ tiêu:

        - 100% học sinh lớp 1,2,3,4,5 biết tự vệ sinh cá nhân, lao động vệ sinh trường lớp.

      Trong đó: Khối lớp 1,2,3 biết lao động tự quét dọn lớp học của mình.

       Khối 4,5 lao động vệ sinh lớp học, lao động tổng vệ sinh chung khu vực trường, lao động làm sạch đường làng ngõ xóm.

     - 100% học sinh nhà trường tham gia hoạt động tập thể: múa hát, thể dục, hoạt động ngoại khóa khác.

    - 100% giáo viên thực hiện tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, công tác giáo dục thể chất, y tế trường học. 

   - Có 90% số lớp đạt VSCĐ cấp trường qua 4 lần kiểm tra.

   - Có ít nhất 5 HS/lớp tham gia thi “ Chữ Việt đẹp” cấp trường mỗi khối lớp có ít nhất: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba.

    * Nội dung, biện pháp

     - Đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HS theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh.

      - Tổ chức thi “ Chữ Việt đẹp” cho HS và kiểm tra VS - CĐ 4 lần/ năm đạt kết quả  tốt góp phần rèn chữ viết, rèn nết người.

      - Nhà trường tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm thông qua các việc làm cụ thể phục vụ trong thực tiễn của học sinh dưới sự định hướng, hướng dẫn của giáo viên tập trung vào các hoạt động rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

     - Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức GV, HS, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

     - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh.

    - Tăng cường tổ chức các loại hình câu lạc bộ; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong nhà trường.

     - Tiếp tục duy trì nền nếp, thực hiện hiệu quả các bài tập thể dục, múa hát giữa giờ, bài võ cổ truyền Việt Nam theo quy định.

     - Nhà trường xây dựng kế hoạch lao động nhằm mục đích giáo dục ý thức, thói quen, kiến thức, kĩ năng về lao động cho học sinh phù hợp với lứa tuổi.

     - Chỉ đạo cho học sinh các lớp 4, 5 trực tiếp tham gia lao động vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường, lao động làm sạch đường làng ngõ xóm. Khuyến khích học sinh lớp 1,2,3 tham gia các hoạt động dọn vệ sinh  lớp học phù hợp với lứa tuổi.

     - Nhà trường mỗi tuần dành từ 20 phút cuối buổi học ngày thứ sáu để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường lao động tổng vệ sinh.

      1.6. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày

          * Chỉ tiêu :

          - Khối 1,2,3,4,5 học 10 buổi/ tuần khi có đủ đội ngũ giáo viên

        - 100% học sinh biết tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

          - 100% giáo viên không tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định ở trong và ngoài nhà trường.

          * Biện pháp:

       - Bám sát vào các văn bản hướng dẫn khi được triển khai, hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

      + Khi có đủ đội ngũ GV.

      + Thời lượng 7tiết/ngày. Sử dụng hết định mức lao động của giáo viên theo quy định.

       + Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, không giao bài tập về nhà cho học sinh.

       - Quan tâm phụ đạo, hỗ trợ học sinh chưa hoàn thành các môn học; bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu để có kỹ năng giải quyết các bài tập mức 4.

      + Tăng cường các hoạt động thực tế tại địa phương; hoạt động ngoại khoá, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ.

      + Động viên CMHS, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong đó có hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi /ngày.

     - Tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương để sớm kế hoạch xây thêm phòng học (những năm học tiếp theo sẽ tăng lớp) để đảm bảo bảo cơ sở vật chất cho dạy học 2 buổi/ngày.

     1.7. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh

      * Chỉ tiêu:

     - Tổ chức sân chơi: đố vui về Toán học; giao lưu Tiếng Việt của chúng em  thời gian tổ chức vào tiết hoạt động tập thể của tháng 11/2017- tháng phát động phong trào hội giảng hội học; tháng 4/2018 - tháng chuẩn bị kết thúc năm học.

     - 100% các lớp tham gia giao lưu tiếng hát dân ca cấp trường; câu lạc bộ Tiếng Anh do nhà trường tổ chức.

      - Có giáo viên, học sinh tham gia giao lưu tiếng hát dân ca cấp huyện đạt kết quả cao.

* Nội dung, biện pháp

-  Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu tiếng hát dân ca giáo viên, học sinh, giao lưu trí tuệ tuổi thơ, các sân chơi bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh như: Liên hoan tiếng hát học sinh chào mừng ngày nhà giáo Việt nam; Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh nhằm phát triển năng lực cho học sinh.

- Qua sân chơi cấp trường  nghiêm túc đánh giá rút kinh nghiệm, tập huấn cho GV, HS tham gia cấp huyện đạt kết quả tốt.

- Tham mưu với các tổ chức xã hội, các bậc CMHS, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để động viên học sinh tham gia giao lưu đạt kết quả tốt.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

2.1. Đổi mới phương pháp dạy học

a) Mô hình trường học mới

          * Chỉ tiêu:

- 100% CB, GV có nhận thức đúng về mục đích ý nghĩa của việc triển khai triển khai có hiệu quả Mô hình trường học mới.

- 100% GV- HS khối 2,3 tham gia giảng dạy - học mô hình trường học mới; tham gia hội thảo; SHCM cụm trường về dạy học theo mô hình trường học mới, áp dụng dạy tại trường đạt kết quả tốt.

100% GV nhà trường, HS các lớp 1,4,5 tiếp cận việc đổi mới, tiếp tục xây dựng thực hiện có hiệu quả các công cụ hỗ trợ học tập theo mô hình trường học mới  và vận dụng tốt thành tố của mô hình trường học mới đạt hiệu quả tốt. 

         

          * Biện pháp.

 - Nhà trường triển khai có hiệu quả công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 của Bộ GDĐT; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trong Công văn số 3459/BGDĐT- GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ GDĐT về triển khai mô hình dạy học mới.

-  Nhà trường làm tốt khâu tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và xã hội về mô hình trường học mới.

- Tổ chức sơ kết tại trường để rút ra những ưu điểm và khắc phục tồn tại trong thời gian tới.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường, cấp huyện, học tập các mô hình các trường trong huyện, trong tỉnh; tăng cường tư vấn, hỗ trợ giáo viên.

- Tổ chức họp CMHS có con học lớp 2,3 vào tháng 8 để giới thiệu, tuyên truyền, chia sẻ nội dung mô hình trường học mới, huy động PH đóng góp nhân lực, vật lực cho lớp học và nhà trường  mua sắm công cụ hỗ trợ dạy - học đạt kết quả tốt.

Nhà trường chỉ đạo, giám sát HS các lớp 1,4,5 tiếp cận việc đổi mới, tiếp tục xây dựng thực hiện có hiệu quả các công cụ hỗ trợ học tập theo mô hình trường học mới  và vận dụng tốt thành tố của mô hình trường học mới đạt hiệu quả tốt.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về CSVC (bàn ghế, tài liệu, sách vở, đồ dùng dạy học, các công cụ hỗ học tập) cho giáo viên, học sinh lớp 2, 3.

- Phối kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, thông báo thường xuyên tình hình học tập của con em tới cha mẹ học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp, kịp thời.

- Chỉ đạo các lớp còn lại thành lập hội đồng tự quản và đi vào hoạt động. Vận dụng linh hoạt các tiết dạy theo mô hình trường học mới.

b) Phương pháp “ Bàn tay nặn bột”

          * Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên cơ bản vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” khi giảng dạy môn TNXH, Khoa học: có ít nhất 15-20 bài/ năm học có áp dụng PP BTNB vào dạy – học.

          - 100% GV cơ bản nộp bản đăng ký tiết dạy TNXH, Khoa học áp dụng  phương pháp BTNB vào đầu tháng 9 để nhà trường theo dõi kiểm tra.

           - 100% bài soạn - tiết dạy của giáo viên áp dụng PP BTNB đã đăng ký được BGH nhà trường kiểm tra giám sát.

          * Nội dung, biện pháp:

- Thực hiện tốt việc thống nhất các chủ đề, các bài dạy áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở các khối lớp; xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng PP-BTNB.

- Tạo điều kiện cho GV tổ chức các giờ học ngoài trời, các tiết học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện,

- Nhà trường thường xuyên kiểm tra việc soạn giáo án, kiểm tra thực tế dạy trên lớp như: phỏng vấn HS, kiểm tra đột xuất việc áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong những tiết dạy mà GV đã đăng ký để có biện pháp giúp đỡ giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường. Tổ chức hội thảo phương pháp “Bàn tay nặn bột” cấp trường, cấp cụm trường.

c) Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới

          * Chỉ tiêu: 

- 100%  các tiết dạy môn Mỹ thuật của 02 giáo viên Mỹ thuật áp dụng theo phương pháp mới.

          - 100% học sinh học tập và thực hành môn Mỹ thuật theo phương pháp mới 

          * Biện pháp:

- Tuyên truyền sâu rộng cho CB, GV, và các em học sinh để nâng cao nhận thức và thấy được hiệu quả của việc dạy Mỹ thuật theo phương pháp mới.

- Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu sách thiết kế từ đó lập kế hoạch bài dạy cho từng hoạt động.phù hợp với tình hình thực tế.

- Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình Mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi.

- Nhà trường chủ động theo dõi, rút kinh nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật kịp thời đối với các giáo viên gặp khó khăn; chỉ đạo giáo viên Mĩ thuật tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường để giáo viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.

- Tiết kiệm kinh phí để mua sắm trang thiết bị đầu tư cho việc áp dụng phương pháp dạy Mỹ thuật theo phương pháp dạy học mới.  

          d) Dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục

          * Chỉ tiêu:

100% CB quản lý, GV cơ bản nhà trường tham gia tập huấn TV1 – CGD theo nội dung điều chỉnh SGK, sách thiết kế mới.

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia SHCM, hội thảo cấp trường, cấp cụm trường TV1 – CNG đạt hiệu quả.

- 100% HS lớp 1 cuối năm học biết đọc thông viết thạo.

- 100% GV không dạy trước chương trình.

- Kết quả học tập cuối năm môn TV: Điểm 9-10: 55%, điểm 7-8: 41%,  điểm 5- 6: 4%

          * Biện pháp:

-  Nhà trường triển khai tập huấn có hiệu quả cho CB, GV cơ bản dạy học Tiếng Việt lớp 1- CGD, sử dụng tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục mới đã điều chỉnh, bổ sung đạt kết quả tốt.

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện chương trình của GV: không dạy trước chương trình theo quy định.

- Chỉ đạo GV tích cực, chủ động tham gia hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cụm trường, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện; chỉ đạo dạy học tăng thời lượng vào buổi 2 khi triển khai dạy.

Tăng cường dạy học tích cực để tổ chức các hoạt động; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học;

- Thường xuyên hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện dạy TV1- CGD.

2.2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống 

* Chỉ  tiêu:

- Tổ chức cho HS khối 4,5 được tham quan chùa Long Đọi Sơn - Duy Tiên vào đầu tháng 3 từ đó giáo dục cho HS nắm được ý nghĩa của việc tham quan di tích lịch sử.

Tổ chức 1 buổi nói chuyện chuyên đề về chủ quyền biển đảo thwoif điểm vào dịp 22/12/ 2017 ( mời đại biểu hội cựu chiến binh xã tuyên truyền)

* Biện pháp:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh có tính khả thi.

- Quan tâm việc lồng ghép, tích hợp giáo dục quốc phòng và an ninh nói chuyện chuyên đề về biển đảo vào dịp 22/12; giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống, các kĩ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông.

- Chỉ đạo tốt công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương để giáo dục học sinh.

- Tạo điều kiện tinh thần và vật chất cho HS đi tham quan danh lam thắng cảnh chùa Long Đọi Sơn – Duy Tiên để giáo dục truyền thống dân tộc cho HS.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

          * Chỉ tiêu: 

- 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn,  98% giáo viên trình độ trên chuẩn.

- 2/2 đ/c cán bộ quản lý được đánh giá xếp loại công chức và chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đạt từ Khá trở lên.

- 60% trở lên giáo viên đạt Giáo viên giỏi từ cấp trường. Trong năm học có 03 đ/c trở lên đạt GVG cấp huyện.

- 40% giáo viên được bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

Có 01 đ/c GV đạt GV CNG cấp huyện.

- Có 30 % số giáo viên, CNV được đánh giá xếp loại công chức, viên chức loại XS, còn lại xếp loại khá.

- Có 20 % giáo viên được đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học đạt xuất sắc còn lại xếp loại Khá.

- Có 40 % giáo viên được đánh giá về bồi dưỡng thường xuyên đạt xuất sắc còn lại đạt loại Khá.

- Phấn  đấu trong năm có 2 đ/c được kết nạp Đảng viên .

          * Biện pháp:

- Làm tốt công tác tuyên truyền Nghị định số 42/2010/NĐ – CP và Nghị định số 65/2014/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua - Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.

- Tiếp tục đẩy mạnh tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của cán bộ quản lý, chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

 - Nhà trường tổ chức thi GVG cấp trường, có kế hoạch lựa chọn đội ngũ bồi dưỡng tham gia thi GVG cấp huyện đạt kết quả cao.

- Tổ chức tốt bình bầu GVCNG cấp trường. Cử chọn GV tham gia thi GV CNG cấp huyện đạt kết quả cao.

          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

- Tích cực đổi mới công tác quản lí, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý;

- Tổ chức và tham gia giao lưu, liên hoan cấp trường, cấp huyện tổ chức.

- Tổ chức liên hoan tiếng hát dân ca giáo viên, học sinh cấp trường, cử chọn các tiết mục xuất sắc tham gia liên hoan cấp huyện.

4. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

* Chỉ tiêu:

- 100% CB, GV, CNV nắm vững chủ trương đổi mới giáo dục Tiểu học.

- Tháng 12 năm 2017 nhà trường chỉ đạo giáo viên Mỹ thuật kết hợp giáo viên chủ nhiệm vẽ trang trí mảng tường giáp THCS (khu A) từng bước tạo ra được diện mạo mới, một bước tiến mới, từng bước tạo thương hiệu nhà trường.

- 100% các lớp trang trí trường lớp, tổ chức ngoại khóa dưới hình thức các sân chơi thu hút học sinh đến trường.

* Biện pháp:

          - Quán triệt Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Đẩy mạnh phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ cho cơ sở; thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và giảng dạy.

- Năm học 2017-2018 vào thời điểm tháng 12 năm 2017 nhà trường chỉ đạo giáo viên Mỹ thuật kết hợp giáo viên chủ nhiệm vẽ trang trí mảng tường giáp THCS (khu A) trang trí trường lớp từng bước tạo ra được diện mạo mới, một bước tiến mới: Tạo khuôn viên nhà trường đẹp, một dấu ấn mới về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo ra một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, để các em học sinh thấy hạnh phúc, tự hào về ngôi trường và thích được đến trường

5. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học.

5.1 Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo có đủ 100% các phòng học văn hóa khi tăng lớp,  phấn đấu xóa phòng học là nhà cấp 4.

* Biện pháp:

- Nhà trường thực hiện tốt việc tham mưu trong việc bổ xung phòng học, quy hoạch trường lớp, tạo không gian xanh, sạch, đẹp, thuận tiện, an toàn cho giáo viên và học sinh, phát huy hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, bảo đảm khả thi, hợp lí và nâng cao chất lượng giáo dục.

5.2 Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học.

a) Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất.

* Chỉ tiêu:

- 100% CSVC hiện có được đảm bảo an toàn tuyệt đối

* Biện pháp:

- Làm tốt công tác tiết kiệm nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng phòng học, thư viện, chuẩn bị tốt cho đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định.

- Tăng cường và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

b) Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

* Chỉ tiêu:

          - 100% giáo viên có đủ bộ sách tối thiểu và tài liệu theo quy định.

     - 100% häc sinh cã ®ñ bé s¸ch tèi thiÓu cho häc sinh TiÓu häc.

* Biện pháp:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo theo Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 và Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có đủ sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT; quan tâm hỗ trợ học sinh khó khăn, gia đình chính sách từ tủ sách của thư viện.

Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Khuyến khích giáo viên tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

Thực hiện việc cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh con hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ các nguồn kinh phí xã hội hóa.

c) Thiết bị dạy học

* Chỉ tiêu:

- 100% học sinh có đủ bộ đồ dùng học tập theo quy định.

- 100% giáo viên có đủ bộ thiết bị dạy học theo quy định

* Biện pháp:

- Rà soát, sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành theo Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009. Tổ chức cho cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cùng làm đồ dùng dạy học.

- Khai thác các nguồn lực để từng bước đầu tư các thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học

6. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, công tác thư viện trường học.

6.1 Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

          *  Chỉ tiêu:

- Duy trì vững chắc kết quả phổ cập GDTH.

-  Huy động 183 học sinh 6 tuổi ra lớp 1 đạt tỷ lệ 100%.

- Duy trì sĩ số đạt 100%. Không có học sinh bỏ học.

- Tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99% trở lên.

- Có bộ hồ sơ phổ cập sạch đẹp, chính xác, khoa học.

          * Biện pháp:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thông qua hội cha mẹ học sinh, hội khuyến học, các ban ngành trong toàn xã, tuyên truyền qua loa truyền thanh của xã, về công tác phổ cập giáo dục.

- Tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền có biện pháp chỉ đạo kết hợp giữa các ban ngành cùng với nhà trường chăm lo hỗ trợ nhà trường trong công tác điều tra độ tuổi. Vận động học sinh ra lớp.

- Thành lập ban phổ cập có kế hoạch cụ thể phân công tới từng thành viên.

- Tổ chức phân công giáo viên xuống xóm điều tra đảm bảo chính xác, vào sổ phổ cập, sổ  điều tra các độ tuổi và thống kê chính xác đúng đủ kịp thời.

- Với giáo viên chủ nhiệm lớp làm tốt công tác duy trì sĩ số, nắm vững hoàn cảnh từng em để tạo điều kiện giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn.

- Thường xuyên cập nhật hồ sơ các trường hợp chuyển đi, chuyển đến  vào hệ thống sổ sách kịp thời chính xác. Lưu trữ hồ sơ có hệ thống không để thất lạc.

- Kết hợp với trường Mầm non và THCS, trung tâm học tập cộng đồng làm tốt công tác phổ cập.

- Điều tra tổng hợp phổ cập một cách chính xác, khoa học. Tổ chức điều tra 2 lần vào tháng 8 và tháng 3 năm sau.

6.2  Nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia

          * Chỉ tiêu:

- Phấn đấu giữ vững các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

Cụ thể: Nâng cao tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và chất lượng giáo dục.

          * Biện pháp:

- Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có kế hoạch bổ xung phòng học văn hóa chuẩn bị tốt cho năm học sau (Do số lớp hàng năm tăng theo thống kê trẻ MN).

- Làm tốt công tác XHH để từng bước tu sửa CSVC nhà trường nâng cao các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia.

- Có biện pháp giúp đỡ tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên tham gia học tập tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tăng cường công tác chuyên môn, dự giờ thăm lớp có các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện .

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức phong phú phù hợp với lứa tuổi học sinh.

6.3 Công tác thư viện trường học

          * Chỉ tiêu:

          - 100% học sinh các lớp (ban thư viện đối với lớp 2,3), biết sắp xếp thư viện và tăng cường hoạt động thư viện lớp học.

- BGH nhà trường kiểm tra định kỳ nhân viên thư viện về tinh thần trách nhiệm, việc quản lý thư viện 3 lần/ năm và kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

- 100% HS nhà trường được tham gia đọc sách tại thư viện vào thời điểm thích hợp: đầu giờ, giữa giờ và những tiết ngoại khóa khác.

-  Phấn đấu nâng cao tiêu chuẩn của thư viện chuẩn (Tiêu chuẩn 4: Tổ chức và hoạt động của thư viện)

          * Biện pháp:

- Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng công tác thư viện.

- Có các biện pháp bồi dưỡng để cán bộ, giáo viên tham gia làm thư viện đạt kết quả.

- Tăng cường hoạt động có hiệu quả và có các biện pháp nâng cao các tiêu chuẩn thư viện.

          Cụ thể: Phát động phong trào quyên góp sách đóng góp vào thư viện lớp học bổ sung vào thư viện lớp học và tủ sách dùng chung của thư viện nhà trường.

Tiết kiện kinh phí để mua bổ sung đầu sách đóng góp vào thư viện nhà trường.

- Đẩy mạnh, tăng cường công tác hoạt động của thư viện để thư viện thực sự là nguồn tri thức có ích cho thầy và trò nhà trường.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

* Chỉ tiêu:

- 100% CB, GV, CNV được tiếp thu và hiểu sâu sắc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục,

- 100% CB, GV, NV làm tốt công tác tuyên truyền về mô hình trường học mới tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và xã hội.

- 100% CB, GV, CNV tiếp tục tuyên truyền về việc đánh giá HS theo TT 30/2014 sửa đổi.

Biện pháp:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin định hướng dư luận, tạo niềm tin xã hội.

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

- Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền về mô hình trường học mới tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và xã hội.

- Tiếp tục tuyên truyền về việc đánh giá HS theo TT 30/2014 sửa đổi giúp CMHS phối hợp đánh giá HS đạt kết quả tốt.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

          * Chỉ tiêu:

- Có từ  95% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính và có máy tính cá nhân nối mạng.

- Có 30 - 50% CB - GV - NV biết sử dụng hiệu quả một số phần mềm phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.

          - Trang website của nhà trường có chất lượng tốt.

          * Biện pháp:

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL,GV, NV nhà trường. Cử CB, GV đi học các lớp Tin học do cấp trên mở.

- Khuyến khích giáo viên tra cứu tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy vào thời gian trống tiết.

- Động viên giáo viên có năng lực, tạo điều kiện mọi mặt tích cực đưa thông tin lên trang website của nhà trường.

        9. Công tác thi đua - khen thưởng.

        * Chỉ tiêu: Tập thể: Tập thể lao động Tiên tiến

- Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh.

- Liên đội, chi đoàn vững mạnh.

          Cá nhân: 

+ Có  4/36 đồng chí (khi có đủ biên chế đội ngũ) CB, GV, CNV đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

+ Có 50 - 60% giáo viên đạt danh hiệu LĐTT.

+ Có 100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ.

+ 01 đ/c CB, GV được nhận giấy khen của UBND huyện.

- Phấn  đấu trong năm có 2 đ/c được kết nạp Đảng viên.

* Xếp chung các lĩnh vực công tác: 17/24 trường.

          * Biện pháp:

- Nêu cao vai trò của cấp ủy chi bộ chỉ đạo các hoạt động nhà trường đạt kết quả cao.

- Thực hiện có hiệu quả 8 lĩnh vực công tác bằng các việc làm cụ thể như : tăng cường hoạt động NGLL, CNTT, phát triển đội ngũ và làm tốt công tác kiểm định chất lượng trong năm học.

- Tãng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho CB, GV, CNV tích cực thi đua, tìm các biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng các hoạt động dạy và học phấn đấu các chỉ tiêu được giao đạt kế hoạch.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia, thư viện chuẩn và các nội dung của các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng: “THTT-HSTC” đã đạt được ở những năm học trước.

10. Một số công việc khác

1. Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và chỉ đạo các lực lượng giáo dục cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Phối hợp hoạt động trong Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường: đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; một số vấn đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; mô hình trường học mới.

4. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác pháp chế và thực hiện tiếp công dân theo quy định. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, nền nếp trong mọi hoạt động của nhà trường.

5. Tích cực tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức. Thực hiện tốt việc phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

6. Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng để nhà trường được công nhận Kiểm định chất lượng mức độ 3 của SGD&ĐT đầu năm học 2017-2018.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        Căn cứ vào kế hoạch nhà trường đã xây dựng và duyệt với Phòng GD - ĐT, các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018 cụ thể, chi tiết và khả thi, duyệt với Hiệu trưởng. Sau đó, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong tổ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học theo kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục, nếu có những vấn đề thay đổi, vướng mắc, khó khăn cần giải quyết, các tổ chuyên môn cần phản ánh với Hiệu trưởng để chỉ đạo và xử lý kịp thời./.

 

 

MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

   * Tháng 8/2017:

      - Tổ chức ôn tập hè cho học sinh;

      - Hội thảo dạy học theo mô hình trường học mới và đánh HS theo TT 30/2014 (sửa đổi);

      - Tập huấn giáo viên Tiếng Anh lớp 5, GV dạy chương trình phonics;

- Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới;

          - Hoàn thiện công cụ lớp học theo mô hình trường học mới.

          - Tổ chức tập luyện cho học sinh chuẩn bị khai giảng năm học mới.

          - Tuyên truyền triển khai thu BHYT häc sinh

   * Tháng 9/2017:

- Khai giảng năm học mới (05/9);

- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 (9/9);

- Tập huấn dạy học Tiếng Việt 1 – CGD, giáo dục lối sống lớp 1 (12/9)

- Hội thảo dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới.

- Xây dựng kế hoạch năm học và duyệt với phòng Giáo dục và Đào tạo;

          - Nhà trường, các tổ xây dựng các loại kế hoạch.

          - Họp hội đồng triÓn khai nhiÖm vô n¨m häc 2017-2018.

          - Triển khai công tác tháng 9

- Đại hội Đội TNTP, đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

          - Họp phụ huynh

          - Phối hợp với BCHCĐ tổ chức đại hội CĐ đạt kết quả tốt.

          - Phát động HS tham gia  BHYT HS.

          - Tăng cường dạy học  theo mô hình trường học mới.

- Điều tra phổ cập, xóa mù chữ; kiểm tra PCGDTH cấp huyện;.

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (môn Tiếng Anh);

- Đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD-ĐT.

   * Tháng 10/2017:

- Phát động phong trào hội giảng, hội họp tổ chức thi GVG cấp trường;

          - Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (tất cả các môn học);

- Hội thảo dạy học Tiếng Việt 1-CGD, Giáo dục lối sống lớp 1;

          - Dạy học theo mô hình trường học mới.

          - Thu BHYT HS đối tượng bắt buộc khối 2,3,4,5

    * Tháng 11/2017:

- Tiếp tục tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường;

- Tổ chức vẽ mảng tường tạo khuôn viên nhà trường đẹp; tổ chức các hoạt động ngoại khóa tạo một dấu ấn mới về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa   - Liên hoan tiếng hát dân ca cấp trường;

- Tổ chức kỷ niệm  ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11;

- Hội thảo dạy học theo mô hình trường học mới

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (môn Tiếng Anh);

- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I lớp 4,5.

- Thu, quyết toán BHYT HS đối tượng bắt buộc khối 2,3,4,5 

  * Tháng 12/2017:

- Tiếp tục tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường;

- Tập huấn chuyên môn;

- Thi Giáo viên giỏi cấp huyện môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh;

- Tổ chức Hội thi “chữ Việt đẹp” cấp trường (dành cho học sinh);

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường;

          - Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (tất cả các môn).

          - Thi TDTT cấp tỉnh môn bóng đá nam (nếu có).

   * Tháng 1/2018:

- Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I;

- Sơ kết học kỳ I;

- Báo cáo giữa năm học;

- Thi GV giỏi môn Tiếng Anh cấp Tỉnh (nếu có);

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (môn Tiếng Anh).

   * Tháng 2/2018:

- Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện;

- Liên hoan tiếng hát dân ca giáo viên và học sinh cấp huyện;

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (tất cả các môn).

          - Tăng cường tư vấn kiểm tra dạy học theo mô hình trường học mới.

 * Tháng 3/2018:

- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp, Công tác thư viện trường học, phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”;

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (môn Tiếng Anh);

- Tổ chức thi giáo viên Tổng phụ trách Đội cấp huyện;

- Tổ chức Ngày hội Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, 5;

- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II lớp 4,5.

- Thi TDTT cấp tỉnh môn bóng bàn (nếu có)

       Kỷ niệm 8/3, 26/3

  * Tháng 4/2018:

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (tất cả các môn);

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tạo một dấu ấn mới giúp cho HS phấn khởi khi đến trường.

- Giao lưu trí tuệ tuổi thơ cấp trường, cấp huyện;

- Khảo sát chất lượng đại trà;

- Tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên;

   * Tháng 5/2018:

   - Kiểm tra định kỳ cuối năm học;

   - Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường;

   - Đánh giá HT, PHT theo chuẩn HT, đánh giá GV theo chuẩn NNGVTH;

   - Đánh giá công chức, viên chức cuối năm học;

          - Duyệt lên lớp, HTCTTH.

           - Bình xét thi đua cuối năm học;

   - Báo cáo, tổng hợp cuối năm học;

   - Tổng kết năm học 2017 -2018;

          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè cho GV

  * Tháng 6/2018:

   - Xét học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học ;

    - Bàn giao học sinh trong hè;

   * Tháng 7,8/2018:

     - Tuyển sinh học sinh lớp 1;

    - Tập huấn giáo viên hè 2018;

    - Tham gia các hoạt động hè và chuẩn bị cho năm học mới.

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019