tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017- 2018

 

    PHßNG GD-§T Lý NH¢N

TR­êng tiÓu häc hîp lý

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 

KẾ HOẠCH

 CÔNG TÁC THƯ­ VIỆN TRƯ­ỜNG HỌC

NĂM HỌC 2017- 2018

 

        Căn cứ Quyết định số 01/1998/QĐ/ BGD& ĐT ngày 06/11/1998 của BGD- ĐT về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động th­ư viện tr­ường học phổ thông;                             

       Căn cứ công văn số 11185/GDTRH của Bộ Giáo Dục và đào tạo ngày 7/12/2005 về việc hư­ớng dẫn thực hiện tiêu chuẩn th­ư viện trườ­ng phổ thông;

      Căn cứ vào ch­ương trình công tác thư­ viện tr­ường học năm học 2016 – 2017 cuả BGD & ĐT(Ban hành theo công văn số 7565/BGD & ĐT-VP  Ngày 19 /8 /2001 cửa bộ trư­ởng  Bộ GD& ĐT),

      Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018 thư viện tr­ường Tiểu học Hợp Lý xây dựng kế hoạch  hoạt động công tác th­ư viện năm học 2017 - 2018 nh­ư sau:

I . TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình học sinh và giáo  viên

 +   Tổng số học sinh: 758 học sinh

 +   Tổng số lớp có : 24 lớp

 Trong đó :

  • Lớp 1 : 6 lớp : 188 học sinh.
  • Lớp 2 : 5  lớp : 165 học sinh.
  • Lớp 3:  5 lớp : 155 học sinh.
  • Lớp 4 : 4 lớp : 137 học sinh.
  • Lớp 4:  5 lớp : 113 học sinh.

+ Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 40 đồng chí .

     Trong đó:

 -  Cán bộ quản lý: 2 đồng chí.

 -  Giáo  viên đứng lớp: 36 đồng chí.

 -   Nhân viên văn thư: 2 đồng chí.

2: Tổng số sách báo tạp chí trong th­ư viện: 8207 bản:

-  Sách nghiệp vụ: 995 cuốn.

          -  Sách tham khảo: 3071 cuốn.

          -  Sách giáo khoa: 2598 cuốn.                                    

          -  Báo tạp chí các loại: 1543 cuốn.

3 . Tổng số độc giả: 767 ngư­ời.

          - Cán bộ giáo viên, nhân viên, tới th­ư viện đọc sách và m­ượn sách là 40 đồng chí đạt 100% 

          - Học sinh tới th­ư viện đọc sách là 727 học sinh đạt 96%.

- Thư­ viện tổ chức cho học sinh các lớp đọc và luân chuyển lần l­ượt các đầu sách mà trong thư­ viện có cho học sinh .

 - Lần lư­ợt luân chuyển trong ngày là 59 lư­ợt,  mỗi tuần cho m­ượn vào

các buổi sáng thứ 2,3,4,5,6.

4. Cán bộ th­ư viện .

           - Cán bộ chỉ đạo : Đ/c Nguyễn Thị Xuân – Phó hiệu trư­ởng.

                             Đ/c Dương Thị Thanh Thủy – Phụ Trách thư viện.

5. Cơ sở vật chất thư­ viện.

          + Trụ sở th­ư viện gồm hai kho sách

          Phòng và kho sách và nơi làm việc của thư viện: Khu A: 24m

          Phòng và kho sách và nơi làm việc của thư viện khu B: 12m

+ Trang thiết bị thư viện gồm.

          - 1 tủ giới thiệu sách.

          - 2 tủ đạo đức.

          - 2 tủ phích.

- 12 giá sách.

-  2 giá treo tranh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017- 2018

A.Ph­ương h­ướng chung :

Trong năm học phấn đấu xây dựng thành công th­ư viện đạt chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lư­ợng dạy và học của nhà trường. Tập chung chỉ đạo đủ cơ sơ vật chất, mua sắm các trang thiết bị và các lọại báo chí theo quy định .Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, cùng nhân viên và học sinh m­ượn đọc sách báo đạt hiệu quả tốt. Từng bư­ớc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ th­ư viện để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác th­ư viện trư­ờng học.

B.Nhiệm vụ công tác thư viện

1. Mua bổ sung sách, báo, tạp chí thư­ viện.

- Sách giáo khoa:150 bản.  

          - Sách tham khảo: 135 bản.

- Sách nghiệp vụ: 75 bản.

- Báo tạp chí: 125 bản.

          - Băng, đĩa hình giáo khoa, tranh ảnh các loại.

2. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện.

 Trong năm học 2017 – 2018  nhà tr­ường đã đủ cơ sơ vật chất, trang thiết bị thư­ viện theo quy định gồm:

- Kho sách thư viện và nơi làm việc của cán bộ thư viện

- Các loại tủ giá sách báo.

- Phòng đọc của giáo viên và bàn ghế ngồi đọc: 8 bộ và 20 chỗ ngồi.

- Phòng đọc của học sinh và bàn ghế ngồi đọc 12 bộ và 30 chỗ ngồi.

- Trang trí kho sách phòng đọc đẹp, đúng qui định.

3. Sắp xếp, trưng bầy sách, báo tạp chí.

           - Phân loại đánh số, sắp xếp các loại sách báo tạp chí đảm bảo chính xác và hợp lý.

           - Sắp xếp phích theo mục lục.

           - Trưng bày tủ giới thiệu sách, đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ.

           - Trang trí thư viện theo qui định

4. Công tác tuyên truyền giới thiệu sách.

      - Trong năm học 2017 - 2018 thư­ viện trư­ờng tổ chức biên soạn giới thiệu những thư­ mục mang tính chất giáo dục cao cụ thể như­ sau.

     - Th­ư mục ( Truyện kể về các anh hùng liệt sĩ ) nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt  Nam. Truyền thống tôn sư trọng đạo”, giới thiệu cuốn sách tâm huyết nhà giáo” Những gương mặt giáo dục Việt Nam 2009.

  5. Tổ chức mư­ợn, trả sách, đọc sách.

   -  Mỗi tuần thư­ viện nhà trư­ờng tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh mư­ợn trả vào các buổi sáng từ thứ 2 – thứ 6.

-  Mỗi tuần thư­ viện giao sách về các lớp để các em tự chuyền nhau đọc sách.

6. Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài sản thư­ viện.

- Trư­ờng chuẩn bị đủ điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn không bị mất mát, hư­ hỏng các trang thiết bị sách báo trong thư­ viện

- Trong năm học tổ chức kiểm kê kho sách báo vào thời gian kết thúc năm học.

- Sau kiểm kê lập biên bản, quy kết trách nhiệm công tác thư­ viện cho năm học mới và tiếp tục làm kế hoạch.

III. KÕ ho¹ch tõng th¸ng

 

 

Tháng,Năm

 

STT

             

                 Nội dung công việc

 

Ghi chú

 

 

 

8/ 2017

 

 

 

1

  - Thực hiện chủ ch­ương của bộ GD&ĐT cán bộ,gi¸o viªn viên thư­ viện đề xuất, phối hợp với ban giám hiệu nhà trư­ờng và các đoàn thể tổ chức quyên góp sách giáo khoa cũ cho thư­ viện nhà trường. vÖ sinh kiÓm tra kho s¸ch bæ sung c¸c lo¹i s¸ch phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc n¨m häc míi.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

  - Tranh thñ sù chØ ®¹o cña ban gi¸m hiÖu phèi hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm víi c«ng tys¸ch.   TiÕp tôc giíi thiÖu vµ ph¸t hµnh s¸ch gi¸o khoa, s¸ch tham kh¶o phôc vô n¨m häc míi ®¶m b¶o mçi häc sinh ®ñ 1 bé s¸ch gi¸o khoa.

 

 

3

 

  -  Củng cố và bổ sung SGK mới cho tủ SGK dùng chung, đồng thời tổ chức cho học sinh , giáo viên thuê, mư­ợn SGK phục vụ năm học mới.

 

 

 

4

 

-Tham gia chư­ơng trình tặng SGKcho con thương binh, liệt sĩ do nhà tr­ường Phòng GD-ĐT tổ chức .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   

  - Tranh thủ sư chỉ đạo của CBQL và phối hợp với GVCN kiểm tra nhắc nhở, bảo 100% học sinh có đủ SGK để học nhiều biện pháp:

 - Hư­ớng dẵn học sinh mua dùng riêng.

- Dùng lại SGK cũ hoặc thuê mư­ợn SGK của th­ư viện .

 -  Tặng SGK quyên góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn .

 

 

 

2

 

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu tài liệu nhân kỉ niêm ngày thành lập nư­ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

 

3

  - Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường­ ( Phối hợp với cán bộ phụ trách Đoàn ,

Đội về kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cả năm học).

 

 

 

4

- Đề xuất với hiệu trư­ởng kí quyết định thành lập tổ công tác TVTH. Thông báo lịch làm việc của thư­ viện .

 

 

 

5

 

 - Bổ sung sách tham khảo cho thư­ viện  theo danh mục STK do Bộ GD&ĐT quy định bổ sung sách cho tủ sách Giáo dục đạo đức, theo quyết định của BGD&ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   - Thực hiện xử lý kĩ thuật tài liệu. Tham gia điều tra khảo sát tình hình sử dụng sách giáo khoa đầu năm học theo chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo .

 

 

 

2

  - Chủ động lập kế hoạch và đề xuất với CBQL chẩn bị kế hoạch giới thiệu sách về chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

 

 

3

  - Thực hiện sử lý kĩ thuật sách, báo, tài liệu

 ( Hướng dẫn cho công tác viên thực hiệu ) Tổ chức xử lý tài liệu xây dựng tủ sách giáo dục đạo đức, tủ sách pháp luật và các tủ sách trong TVTH.

 

 

 

4

 

  - Tiếp tục s­iêu tầm tài liệu và biên soạn thư­ mục chuyên đề về phục vụ chư­ơng trình giảng dạy và học tập của nhà tr­ường.

 

 

 

5

 

  - Phối hợp với CBQL, Đoàn, Đội đôn đốc kiểm

tra phong trào đọc sách của giáo viên và học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2017

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 - Hư­ớng dẫn học sinh sử dụng sách bài tập, vở bài tập, sách tham khảo bổ trợ chọn lọc .

 

 

2

 

- Tiếp tục bổ sung và sử lý kĩ thuật tài liệu mới.

 

 

 

 

3

 

- Tổ chức tr­ưng bày giới thiệu, điểm sách theo chủ đề . Nhà giáo Việt Nam ( Theo kế hoạch đã đ­ược CBQL duyệt )

 

 

 

4

 

 

- Chủ động phối hợp với GVchủ nhiệm, GV bộ  môn và công ty sách – TBTH bổ sung giới thiệu và hư­ớng dẫn học sinh sử dụng các SGK phục vụ ôn tập,  kiểm tra học kì I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

- Tiếp tục bổ sung sách ,báo ,tạp chí tài liệu cho th­ư viện ( L­ưu ý : SGK  phục vụ kỳ II ,  Các SGK mới và sách giáo dục đạo đức ) Và tổ chức xử lý kĩ thuật .

 

 

 

 

2

 

 

 

 - Giới thiệu và phát hành SGK, STKphục vụ học kỳ II. Tổ chức cho học sinh mư­ợn SGK trong thư­ viện,  đồng thời hư­ớng dẫn, vận động học sinh dùng lại SGK cũ .

 

 

   

    3

 - Lựa chọn đề tài, biên soạn th­ư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy và học tập học kì II.

 

 

 

4

 

 - Sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách,

điểm sách, kể truyện theo sách cùng với việc sơ kết học kì I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2018

 

 

 

 

 

 

 

1

 - Phối hợp với GVCN và công ty sách – TBGD các sách tham khảo bổ trợ, các sách bài tập, vở bài tập phục vụ học kỳ II .

 

 

 

 

2

 - Đề xuất với ban giám hiệu  nhà trư­ờng và phối hợp với cán bộ phụ trách Đội, tiếp tục kiểm tra đôn đốc phong trào đọc sách, hư­ớng dẫn vào chủ đề: Chào mừng năm học mới, chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2 .

 

 

 

3

 

 

 

 

 - Tiếp tục xử lý kĩ thuật tài liệu (Hư­ớng dẫn phối hợp với cộng tác Đoàn thanh niên thực hiện)

- Kiểm tra tự đánh giá việc thực hiện năm tiêu chuẩn báo cáo cấp huyện về thẩm định và giúp đỡ .

- Hoàn thiện các thư­ mục phục vụ giảng dạy và học tập học kì II.

 

 

 

 

 

 

 

2/2018

 

 

 

 

 

1

 - Tổ chức giới thiệu sách theo chủ đề các môn

học cho giáo viên và học sinh .

 

 

2

- Tiếp tục bổ sung và sử lý các kĩ thuật tài liệu mới .

 

 

3

 - Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách.

 

 

 

 

4

 - Giới thiệu danh mục các sách phục vụ kỷ niệm ngày mång 8 - 3 và ngày thàng lập Đoàn TNCS HCM 26 -  3 .

 

 

 

 

3/2018

 

                                

                

 

1

Tổ chức giới thiệu sách theo chủ đề phụ nữ và Đoàn TNCS HCM .

 

 

 

2

 - Chủ động phối hợp với GVCN hoặc tổ trưởng bộ môn chuẩn bị sách và giới thiệu hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập và kiểm tra cuối năm học .       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 - Tiếp tục bổ sung sử lý kĩ thuật tài liệu mới bổ sung. Tổ chức tr­ưng bầy, giới thiệu sách nhân ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nư­ớc.

 

 

 

 

2

 - Chủ động phối hợp với GVCN và GV bộ môn và công ty sách TBTH giới thiệu và hướng dẫn việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ ôn tập và kiểm tra cuối năm học .

 

 

 

 

3

 - Thực hiện việc kiểm tra đánh giá th­ư viện theo kế hoạch của địa ph­ương ( Nếu có )

 

 

 

 

 

 

4

 - Chuẩn bị kế hoạch giới thiệu và phát hành SGK phục vụ năm học mới  ( Chủ động liên hệ với phòng GD hoạc Sở GD & ĐT và công ty sách TBTH để nắm danh mục sách, bảng giá sách, phiếu ­u tiên giảm giá sách và có kế hoạch đọc sách, nhận sách với công ty bán cho học sinh tr­ớc khi nghỉ hè kết hợp với việc vận động học sinh dùng lại SGK cũ, tích cực xây dựng tủ SGK dùng chung tại th­ư viện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 - Chủ động với ban CBQL, BCH Đoàn, Đội trư­ng bày, giới thiệu điểm sách báo về Bác Hồ nhân ngày kỉ niệm lần thứ 128 n¨m ngày sinh nhật Bác Hồ.

  - Tiếp tục giới thiệu hư­ớng học sinh sử dụng sách phục vụ ôn tập kiểm tra cuối năm.

 

 

 

2

 - Thu hồi sách cho mư­ợn, sử lý kho sách và kế hoạch bảo quản kho sách báo, tạp chí, tài liệu và các trang thiết bị của thư­ viện trong thời gian nghỉ hè .

 

 

 

 

3

 - Tổng kết công tác thư­ viện phục vụ năm học ( Cùng với tổng kết năm học của trư­ờng học ) .Báo cáo kết quả hoạt động th­­ viện phục vụ năm học mới .

 

 

 

6 - 7 /2018

 

 

 

 

 

1

 - Tổ chức việc bảo quản, kiểm kê tài liệu tài sản và các trang thiết bị của thư­ viện trong thời gian nghỉ hè ( Chú ý vệ sinh bảo quản cho trống mất mát, hư­ hỏng ẩm  ư­ớt,  mối sông chuột cắn tài liệu.)

 

 


                                                                     Hợp Lý , ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

  HiÖu tr­ëng ký duyÖt                                C¸N Bé TH¦ VIÖN

 

 

 

                                                                           

 

Tác giả: TH Hợp Lý

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019