tin tức-sự kiện

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018-2019

   LĐLĐ HUYỆN LÝ NHÂN

CĐCS TRƯỜNG T.H HỢP LÝ     

Số: 05 /ĐKTĐ-CĐCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hợp Lý, ngày 15 tháng 11. năm 2018.

                                                           ĐĂNG KÝ

                                   Thi đua Công đoàn, năm học 2018 - 2019

          Kính gửi: Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân.

         Căn cứ Hướng dẫn của LĐLĐ huyện Lý Nhân về việc đăng ký thi đua khen thưởng Công đoàn năm học 2018 - 2019 Công đoàn Tiểu học Hợp Lý đăng ký thi đua năm học 2018 - 2019 như sau:

I/ Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen

1. Tặng Cờ thi đua toàn diện

Cờ thi đua toàn diện tập thể: Không

2. Tặng Bằng khen

- Tập thể: Không

- Cá nhân: Không

II/ Đề nghị LĐLĐ tỉnh Hà Nam khen

1. Tặng Cờ thi đua toàn diện

Cờ thi đua toàn diện tập thể:  Không

2. Tặng Bằng khen

- Tập thể: Không

- Cá nhân: Không

III/ Đề nghị LĐLĐ huyện tặng Giấy khen

- Tập thể: Không

- Cá nhân: Không

IV/ Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện công nhận

- Tập thể: CĐCSVMXS        ;   CĐCSVM      X  .
 

Nơi nhận:                                                                                       TM. BAN CHẤP HÀNH

- LĐLĐ huyện Lý Nhân;                                                                           CHỦ TỊCH

- Lưu: VT.

 

                                                                                                           Nguyễn Thị Xuân

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

HOẠT ĐỘNG THƯ VIÊN NHÂN DÂN
TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019