tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG LÝ NHÂN

    CĐCS TIỂU HỌC XÃ HỢP LÝ

Số:     /KH-CĐ

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hợp Lý, ngày   8    tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động

“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

 

       A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

       Căn cứ Kế hoạch số 1724/KH-SGDĐT-CĐGD ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH- PGDĐT-CĐGD ngày 2 tháng 1 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục huyện về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

 Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học xã Hîp Lý;

 Căn cứ vào kết quả thực hiện CVĐ năm học 2017 - 2018 và tình hình thực tế của nhà trường, Lãnh đạo nhà trường và CĐCS trường xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” năm học 2018 - 2019 như sau:

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Số liệu cơ bản

- Về biên chế lớp: Năm học 2018 - 2019 nhà tr­ường có 28 lớp với 894 học sinh: Nữ 450(học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 14 em)

- Về đội ngũ giáo viên:

          - Cán bộ quản lý: 02 đ/c

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 37 đ/c

          + Trình độ đào tạo 12/12: 37 đ/c

            + Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP: 24đ/c; CĐ: 11đ/c,THSP:02 đ/c

          - Nhân viên hành chính: 02 đ/c

          - Đảng viên: 16 đ/c

          - Đoàn viên: 12 đ/c

- Về cơ sở vật chất:

          - Diện tích 11366 m2 đã được cấp quyền sử dụng đất.

          - Số phòng học: 24 phòng.Trong đó cao tầng: 22 phòng, cấp 4: 2 phòng. Phòng  chức năng: 15 phòng trong đó cao trầng: 02, nhà cấp 4: 13

          - Thư viện: 2 diện tích: 72 m2

          - Bàn ghế 411 bộ đạt chuẩn (822 chỗ ngồi)

          - Thiết bị dạy học: 24 bộ

          - Công trình vệ sinh: 02 (GV, HS riêng), nước sạch: Có

          - Sân chơi, bãi tập: 5300m2

         - Khuôn viên, quang cảnh trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp theo tiêu chí trường học thân thiện.

2. Thuận lợi

- Trường Tiểu học xã Hợp Lý là một Tập thể sư phạm đoàn kết. Trường được công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia sau sáp nhập năm học 2014-2015.

- Trình độ chuyên môn của giáo viên tương đối đồng đều.

- Trình độ đào tạo 100 % chuẩn, trong đó tỉ lệ đạt trên chuẩn cao (95%).

3. Khó khăn

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập  chưa đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học.

- Đội ngũ giáo viên nhiều đồng chí tuổi nghề còn quá ít, rất nhiều đồng chí khoảng cách từ nhà đến trường còn quá xa nên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại cũng như làm công tác chủ nhiệm lớp.

C.  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018- 2019

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Làm cho đội ngũ nhà giáo và lao động trong trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về “Tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của mỗi thầy, cô giáo trong hoạt động giáo dục.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên nhà trường về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

             Phát động, tổ chức phong trào thành hành động; để mỗi đoàn viên Công

đoàn phải là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công cuộc đổi mới, hiện đại

hoá nhà trường mà ở đó việc học tập bồi dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực

của đoàn viên và làm nòng cốt vận động phong trào tự học, tự rèn trong cán bộ

quản lý và giáo viên trong trường là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Cuộc vận động phải góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường,

của toàn ngành và trở thành ý thức tự giác rèn luyện của mỗi nhà giáo; đồng thời

có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền, công đoàn, các tổ chức

đoàn thể trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu

100% các tổ chức, đoàn thể trong trường, cán bộ và giáo viên thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động.

          Xếp loại cuối năm : Trường: Xếp loại Tốt. Cá nhân: 100% xếp loại Tốt và Khá, không có đồng chí xếp loại Đạt yêu cầu và Cần cố gắng.

2. Biện pháp

      Nhà trường phối hợp công đoàn cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động.

      Học tập các nội dung cuộc vận động.

      Triển khai kế hoạch số 285/KH-BGDĐT-CĐGDVN của Bộ Giáo dục và Đào tạo và CĐGD Việt Nam, Nghị quyết 442/NQ-CĐN của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Kế hoạch số 1724/KH-SGDĐT-CĐGD ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Kế hoạch số 06/KH- PGDĐT-CĐGD ngày 2 tháng 1 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục huyện về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

         Tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung cuộc vận động giữa nhà giáo - công đoàn - nhà trường.

         Có khẩu hiệu Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo trưng bày ở nơi thích hợp không bị che khuất tầm nhìn.

          Tổ chức hội thảo tại trường học với chủ đề “Đạo đức, tự học và sáng tạo” của nhà giáo gắn với việc tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đặc biệt là học tập Di chúc của Bác.

           Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức sinh hoạt toàn trường, sinh hoạt tổ, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đoàn thể… nhằm tôn vinh nghề dạy học và để cuộc vận động thực sự đi vào thực tiễn của ngành cũng như đi vào đời sống xã hội; đồng thời thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên luôn có ý thức thực hiện cuộc vận động.

Tổ chức để các nhà giáo, tổ công đoàn, tổ chuyên môn, cá nhân tham gia trao đổi ý kiến, giới thiệu những gương người tốt, việc tốt về thực hiện cuộc vận động.

 Mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý, trên cơ sở nội dung cuộc vận động tự liên hệ và tự giác đề ra nội dung phấn đấu cụ thể của bản thân. Cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học trong sinh hoạt tổ (chuyên môn, công đoàn) mỗi người sẽ tự liên hệ kiểm điểm, trao đổi việc thực hiện cuộc vận động trong tổ để đánh giá nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế. Xem đây là một nội dung trong kiểm điểm bình xét thi đua định kỳ.

Tuyên dương kịp thời những cá nhân có nhiều nỗ lực tham gia thực hiện tốt cuộc vận động. Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tiến hành sơ kết đánh giá việc thực hiện cuộc vận động, gửi báo cáo về Ban chỉ đạo cấp Huyện vào cuối năm học. Tổng kết, tuyên dương các cá nhân vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

3. Phân công phụ trách

Thời gian

Nội dung

Biện pháp

Người phụ trách

Kết quả

 

 

 

 

Từ 5-9-2018 đến 15-10-2018

- Tổ chức triển khai các chỉ thị của cấp trên.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện.

- Tổ chức đăng ký cho tập thể và cá nhân. Thực hiện tốt nội dung Tấm gương đạo đức.

- Triển khai, tuyên truyền và quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên đến toàn thể CB,GV,CNV

- Tổ chức cho từng cá nhân và tập thể đăng ký nội dung phù hợp. Thực hiện tốt nội dung 1.

 

 

 

 

Chủ tịch công đoàn và Hiệu trưởng

…………….....

……………….

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

 

 

Từ 15-10-2018 đến

22-12-2018

- Triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch. Trọng tâm nội dung 3: Sáng tạo

 

- Tổ chức sinh hoạt công đoàn triển khai kế hoạch tới toàn thể CB, GV, CNV; tổ chức có hiệu quả phong trào hội giảng, hội học, viết SKKN…

Sơ kết đợt TĐ.

- Cán bộ quản lý

- Các tổ trưởng công đoàn

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

 

 

 

Từ 22-12-2018 đến

3-2-2019

- Tiếp tục thực hiện các nội dung 1,3 có hiệu quả. Trọng tâm hướng vào nội dung 2 Tự học. Vận dụng PP dạy học mới, ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Sơ kết kì I CVĐ.

- Tổ chức sinh hoạt công đoàn tuyên truyền động viên cán bộ giáo viên tăng cường tự học, tự bồi dưỡng. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nâng cao chất lượng các hội thi.

Qua sơ kết biểu dương những cá nhân, tập thể đạt kêt quả cao.

- Cán bộ quản lý

 

 - BCH công đoàn

- Tổ trưởng, cán bộ phụ trách CNTT.

 

………………..

………………..

……………….

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

 

 

 

 

 

Từ 3-2-2019 đến

31-5-2019

- Tiếp tục học tập, hoàn thiện 3 nội  dung.

- Tổ chức sơ kết cả năm học việc thực hiện.

- Tổ chức tuyên truyền, biểu dương các cá nhân thực hiện tốt  qua các ngày kỉ niệm 8/3, 26/3...

- Tổ chức sơ kết, đánh giá, xếp loại với tập thể và từng cá nhân.

Biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích cao. Đề ra phương hướng thực hiện thời gian tiếp theo.

- Cán bộ quản lý

- Các thành viên Ban chỉ đạo.

 

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

      D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng, hiệu trưởng, trưởng ban chỉ đạo duyệt, triển khai đến toàn thể cán bộ công đoàn viên, tổ chức đăng kí và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.

     Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề thay đổi, vướng mắc, khó khăn cần giải quyết, các tổ công đoàn cần phản ánh với Ban chỉ đạo để chỉ đạo kịp thời giải quyết.

 

                                                                                                 TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                           CHỦ TỊCH

 

                                                                                                      NGUYỄN THỊ XUÂN                  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019