tin tức-sự kiện

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm học 2018-2019 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

     PHÒNG GD – ĐT LÝ NHÂN                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:  39 /KH- THHL                                                  Hợp Lý, ngày  9  tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai phong trào thi đua năm học 2018-2019

với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

A.NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

Căn cứ công văn số 4908/BGD-TĐKT ngày 19/10/2017 của Bộ giáo dục và đào về việc hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ;

Trường Tiểu học  Hợp lý và Công đoàn nhà trường xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm học 2018 - 2019 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” với nội dung cụ thể như sau:

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Lớp - học sinh

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

8

254

141

32

 

6

3

 

2

6

188

94

31

1

1

4

 

3

5

167

78

33

1

2

3

 

4

5

148

74

30

 

 

2

 

5

4

137

63

34

 

 

2

 

Cộng

28

894

450

32

2

9

14

 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

          - Cán bộ quản lý: 02 đ/c

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 37 đ/c

          + Trình độ đào tạo 12/12: 37 đ/c

          +Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP: 24đ/c; CĐ: 11đ/c,THSP: 02 đ/c

          - Nhân viên hành chính: 02 đ/c

          - Đảng viên: 16 đ/c

          - Đoàn viên: 12 đ/c

3. Cơ sở vật chất

          - Diện tích 11366 m2 đã được cấp quyền sử dụng đất.

          - Số phòng học: 28 phòng.Trong đó cao tầng: 27 phòng, cấp 4: 1 phòng; Phòng bộ môn: 6 phòng trong đó: Cao tầng: 5, cấp 4: 1; Phòng chức năng: 13 phòng trong đó cao tầng: 08, nhà cấp 4: 5

          - Thư viện: 2 diện tích: 72 m2

          - Bàn ghế 580 bộ đạt chuẩn (1160 chỗ ngồi)

          - Thiết bị dạy học: 28 bộ

          - Công trình vệ sinh: 02 (GV, HS riêng), nước sạch: Có

          - Sân chơi, bãi tập: 5300m2     

4. Thuận lợi, khó khăn.

a. Những thuận lợi chính.

           - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện về CSVC trang thiết bị dạy học.

- Chất lượng nhà trường có nhiều chuyển biến và đạt kết quả khá.

- Nhà trường có 2 khu xong khoảng cách giữa 2 khu gần nhau nên thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động của nhà trường.

- Cha mẹ học sinh quan tâm tới nhà trường, đóng góp kinh phí tu sửa CSVC, kết hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đánh giá học sinh theo TT 22/2016 đạt kết quả tốt

b. Những khó khăn.

- Đội ngũ giáo viên không ổn định, rất nhiều đồng chí khoảng cách từ nhà đến trường còn quá xa (có 3 đ/c cách trường tới 25 km) nên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại cũng như làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Trình độ tay nghề giáo viên không đồng đều, giáo viên giỏi huyện còn ít, chưa có giáo viên giỏi tỉnh.

C - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

I.  NHIỆM VỤ CHUNG

Tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kế hoạch hành động của CĐGD Việt Nam, Kế hoạch hành động của UBND huyện Lý Nhân triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW; động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong toàn trường thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý giáo dục, trong hoạt động dạy của nhà giáo và hoạt động học của học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 Cụ thể hóa nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cho phù hợp với chuyên môn để thực hiện trong năm học 2018 - 2019. Qua đó, mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động có ý thức và giải pháp để thường xuyên cải tiến, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và giáo dục của mình. Mỗi tập thể có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, chủ động tiếp cận chủ trương, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình triển khai đổi mới một cách hiệu quả.

 Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” một cách thiết thực, hiệu quả, hạn chế tính hình thức; lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Kết quả các giải pháp triển khai phải được lượng hóa cụ thể. Từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong đơn vị góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ trong toàn trường.

II - NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

Triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong năm học 2018-2019, với các nội dung cụ thể sau đây:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, triển khai thực hiện phong trào thi

đua. Cụ thể hoá nội dung thi đua thành những tiêu chí cụ thể phù hợp với đơn vị.

- Tổ chức cho cá nhân và tập thể đăng ký thi đua theo các nội dung trong kế hoạch trong năm học 2018-2019.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua, tổ chức lồng ghép với sơ kết học kỳ I và tổng kết cuối năm học 2018-2019.

- Khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời.

- Tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo, hội nghị nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến các giải pháp hay, cách làm mới, những sáng tạo, những đổi mới mà mỗi nhà giáo, mỗi tổ chuyên môn đã thực hiện có hiệu quả trong quá trình triển khai phong trào thi đua.

- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua về Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục huyện.

- Lưu hồ sơ thực hiện phong trào thi đua ”Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tương tự như hồ sơ cuộc vận động: ”Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ...

- Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Trên cơ sở đó, bằng những việc làm cụ thể, mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thể hiện tính tự giác, đồng lòng quyết tâm thực hiện, đồng thời tuyên truyền tích cực triển khai nhiệm vụ đổi mới một cách hiệu quả.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019. 

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường, đơn vị; mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với nghề, yêu thương học sinh, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực mô phạm trong cơ quan, đơn vị trường học. Nghiêm túc và gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế chuyên môn, điều hành công việc của lãnh đạo nhà trường và cấp trên. Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ tốt với địa phương, nhân dân nơi công tác, cư trú.

- Thường xuyên, tích cực trong học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý; đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 - Xây dựng mối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau trên cơ sở xây dựng các nhóm "Nhà giáo cùng nhau phát triển

trong các tổ chuyên môn, trong các nhà trường, trong trường.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương những cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động có những sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy và trong các công tác khác; kịp thời nhân rộng, phổ biến những đổi mới, sáng tạo có hiệu quả; khuyến khích động viên, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động triển khai phong trào, làm cho phong trào có chiều sâu, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực.   

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

* Với tập thể

- Tỷ lệ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thực hiện có sáng tạo, hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội so với tổng số cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động của đơn vị. Tỉ lệ, kết quả giáo viên trong các cuộc thi, hội thi đạt cao.

- Số lượng việc làm đổi mới, sáng tạo đã thực hiện có hiệu quả so với số lượng  cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động tại cơ quan, đơn vị. Số lượng sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiệm thu, được áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả.

- Số lượng các việc làm đổi mới mang lại hiệu quả được đồng nghiệp công nhận, học tập làm theo, được phổ biến nhân rộng trong và ngoài đơn vị; làm thay đổi tích cực đến hình ảnh và chất lượng giảng dạy, giáo dục của đơn vị.

- Số lượng các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” được thành lập trong

đơn vị, trường học. Số lượng và kết quả các việc làm đổi mới, sáng tạo mà

các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” đã thực hiện.

- Kết quả chất lượng các mặt giáo dục của nhà trường so với cùng kỳ năm học trước. Kết quả này được lượng hóa bằng các số liệu: tỷ lệ xếp loại cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động; số lượng học sinh vi phạm kỷ luật, bỏ học; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học.

* Đối với cá nhân

Đối với cán bộ quản lý

- Thực hiện có sáng tạo, hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

- Giải pháp đổi mới trong công tác quản lý đơn vị.

- Giải pháp đổi mới trong công tác khác: giảng dạy, nghiên cứu khoa học,…

- Kết quả học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

-  Kết quả thực hiện các giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp.

 Đối với nhà giáo

- Thực hiện có sáng tạo, hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

- Giải pháp đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học,…

- Kết quả học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

- Kết quả thực hiện các giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp.

- Kết quả tham gia các cuộc thi, hội thi.

 Đối với nhân viên.

- Thực hiện có sáng tạo, hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

- Giải pháp đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Kết quả học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

- Kết quả thực hiện các giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp.

IV. THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

* Tháng 10-12/2018

- Nhà trường quán triệt các văn bản của các cấp theo quy định với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tới toàn thể cán bộ giáo viên CNV được 100% các đồng chí nhất trí.

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai

với các chỉ tiêu cụ thể, các biện pháp giải pháp hữu hiệu góp phần đổi mới sáng tạo các nội dung trong công tác dạy học.

- Hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong đơn vị đăng ký, dự kiến số lượng và nội dung công việc sẽ sáng tạo, đổi mới thực hiện trong năm học 2018-2019

- Tổ chức đăng ký thành lập các nhóm trong các tổ chuyên môn, trong nhà trường, cụm trường.

- Nhà trường tạo điều kiện cần thiết để cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thực hiện các nội dung thi đua đã đăng ký, đồng thời để cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trao đổi, chia sẻ những kết quả bước đầu thực hiện nội dung thi đua năm học; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và trong công tác chỉ đạo; từ đó động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả. 

* Tháng 01/2019

Căn cứ điều kiện thực tế, nhân dịp sơ kết học kỳ I, nhà trường tổ chức biểu dương những cá nhân, tập thể bước đầu thực hiện tốt phong trào thi đua; tổ chức tuyên truyền điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, những giải pháp đổi mới mang lại hiệu quả thiết thực.

* Từ tháng 02/2019 đến tháng 7/2019

- Chỉ đạo thực hiện trong học kỳ II năm học 2018-2019, nhà trường tổ chức tọa đàm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” để rút kinh nghiệm.

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nội dung thi đua trong năm học 2018- 2019, đồng thời tiến hành tổng kết 12 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

  Tổ chức toạ đàm, hội thảo nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến các giải pháp hay, cách làm mới, những sáng tạo, những đổi mới mà mỗi nhà giáo, trong quá trình triển khai phong trào thi đua.

* Tháng 8/2019

Nhà trường rút kinh nghiệm việc: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” theo hướng thường xuyên, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

            Trên đây là kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm học 2018 - 2019 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Nơi nhận:

- PGD-ĐT   (để báo cáo);

- Lưu: VT, CĐ.

                                          TM. BAN CHẤP HÀNH CĐ                                HIỆU TRƯỞNG

                                                          (đã ký)                                                       (đã ký)

 

                                          Nguyễn Thị Xuân                                       Phạm Thị Thu Hà

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019