tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÝ NHÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Trường tiểu học Hợp Lý                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:    /KH-TH                                                                   Hợp Lý , ngày 15 tháng12  năm 2015

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲCUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015-2016

   Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh Tiểu học;

   Công văn số   /GDĐT- GDTH ngày    tháng   năm 2015 về Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2015-2016; Trường Tiểu học Hợp Lý xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích:

        - Đối với lớp 1,2,3,4: Đánh giá kết quả học tập của học sinh đã đạt được trong học kỳ 1 năm học 2015-2016.

        - Từ kết quả có được, giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh trong  thời gian tiếp theo.

        - Nhà trường rút ra được những mặt mạnh, yếu từ đó đề ra hướng khắc phục trong công tác chỉ đạo chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

2. Yêu cầu:

        - Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Đề kiểm tra phải đảm bảo phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh:

        + Học sinh nhận biết hoặc nhớ, nhắc lại đúng kiến thức đã học; diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách riêng của riêng mình và áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập;

        + Học sinh kết nối, sắp sếp lại kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống, vấn đề mới, tương tự tình huống, vấn đề đã học;

        + Học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, các vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn hay đưa ra các phản hồi hợp lý trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.

        - Giáo viên căn cứ vào kết quả kiểm tra của những học sinh chưa đạt yêu cầu để có biện pháp tích cực giúp học sinh hoàn thành chương trình, đúng chất lượng.

        - Bài kiểm tra được thông báo đến phụ huynh từng học sinh và được lưu giữ tại trường để phối hợp tổ chức giáo dục học sinh đạt kết quả.

        - Kiểm tra định kỳ học kỳ 1 là hoạt động chuyên môn bình thường, cần chỉ đạo, tổ chức nhẹ nhàng, không gây áp lực tới học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội.

II/ Nội dung, chương trình, môn, đề kiểm tra

1. Nội dung, chương trình

        Nội dung đề kiểm tra theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng do Bộ GD-ĐT quy định; trên cơ sở bộ đề mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không ra đề ở các nội dung đã điều chỉnh).

2. Môn kiểm tra và ra đề kiểm tra

   a. Môn kiểm tra và đánh giá

   - Khối lớp 1, 2: Kiểm tra 2 môn Tiếng Việt và Toán. Đánh giá các môn và phân môn còn lại.

   - Khối lớp 3 kiểm tra 3 môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh. Đánh giá các môn và phân môn còn lại.

   - Khối lớp 4, 5: Kiểm tra 5 môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử - Địa Lý và Tiếng Anh. Đánh giá các  môn và phân môn còn lại.

b. Đề kiểm tra

   - Môn Tiếng Anh lớp 3, 4, 5

          + Phần kiểm tra: Đề do Sở Giáo dục và Đào tạo ra.

   - Môn Tiếng Việt, Toán, các môn và phân môn còn lại của các khối lớp do nhà trường ra đề.

 c. Hình thức kiểm tra

   Đề ra theo kiểu trắc nghiệm và tự luận, học sinh làm trực tiếp vào bản đề.

d. Việc sắp xếp cho học sinh tại các phòng kiểm tra

          - Học sinh Khối 1 kiểm tra theo lớp ( Mỗi lớp là một phòng kiểm tra)

          - Khối 2,3,4 kiểm tra theo phòng ( Mỗi phòng có 20-24 HS)

e. Thời gian kiểm tra:

- Ngày 5/1/2016: Ôn tập + Kiểm tra Khoa, sử, địa khối 4, 5( theo lớp)

- Ngày 7/1/2016

Tại Khu B

   + Sáng: Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 1;

          GV  Khối 1,2 coi kiểm tra

Tại Khu A

                 Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 2;

          GV  Khối 3, 4, 5 coi kiểm tra

   + Chiều: Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 3;

          GV  Khối 5, GV môn chuyên  coi kiểm tra

- Ngày 8/1/2016

   + Sáng: Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 4;

          GV  Khối 1,2 coi kiểm tra

   + Chiều : Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 5;

          GV  Khối 4, GV môn chuyên  coi kiểm tra

- Ngày 9/1/2016 GV toàn trường chấm bài

          Đánh giá bài khối 1: giáo viên khối 2

          Đánh giá bài khối 2: giáo viên khối 1

          Đánh giá bài khối 3: giáo viên khối 4, ÂN, TD

          Đánh giá bài khối 4:  giáo viên khối 5, khối 1 và GV ít giờ

          Đánh giá bài khối 5: giáo viên khối 3, GV MT, ÂN

- Ngày 12/1/2016

    Kiểm tra môn Tiếng Anh 3 theo đề SGD&ĐT

          Giáo viên Tiếng anh và giáo viên khối 1,2 coi

- Ngày 13/1/2016

    Kiểm tra môn Tiếng Anh 4 theo đề SGD&ĐT

          Giáo viên Tiếng anh và giáo viên khối 3,5 coi

- Ngày 14/1/2016

    Kiểm tra môn Tiếng Anh 5 theo đề SGD&ĐT

   Giáo viên Tiếng anh và giáo viên khối 4, giáo viên chuyên coi

- Ngày 15/1/2015 chấm bài môn Tiếng Anh

          Đánh giá bài khối 3: giáo viên Tiếng Anh + GV khối 5, GV Thể dục

          Đánh giá bài khối 4:  giáo viên Tiếng Anh + khối 3 và GV Mỹ thuật

          Đánh giá bài khối 5: giáo viên Tiếng anh + khối 4 và GV Âm nhạc

 - Ngày 19/1/2016 (8 giờ): Nộp kết quả, đề và đáp án kiểm tra về phòng GD-ĐT.

III.Thời gian làm bài:

  - Môn Tiếng Việt và Toán:

  + Khối lớp 1: Thời gian làm bài 40 phút

  + Khối lớp 2,3: Thời gian làm bài 50 phút

  + Khối lớp 4,5: Thời gian làm bài 60 phút

  - Môn Tiếng Anh: Thời gian làm bài theo mẫu của SGD.

* Công tác thống kê báo cáo

- Phân công người thống kê, báo cáo:

        1. Bà Phạm Thị Thu Hà   - HT phụ trách chung

        2. Bà Nguyễn Thị Xuân   - Phó HT phụ trách thống kê.

        3. Bà Lê Thị Nguyệt       - Phó HT phụ trách số liệu

        4. Bà Hoàng Phương Lan -  Phụ trách chung nhập máy

        5. Bà Dương Thị Thanh Thủy   - VP phụ trách thu thập cập nhật số liệu.

- Phân công cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý chất lượng, trên WEBSITE của nhà trường:

        1. Bà Nguyễn Thị Xuân   - Phó HT phụ trách thống kê.

        2. Bà Lê Thị Nguyệt        - Phó HT phụ trách số liệu

        3. Bà Hoàng Phương Lan -  Phụ trách chung nhập máy

        4. Bà Dương Thị Thanh Thủy - VP phụ trách thu thập cập nhật số liệu.

- Phân công quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ tại trường và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

        Đ/C: Ngô Thị Tuyết Mai- VP

+ Hồ sơ nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          + Đề kiểm tra và biểu điểm đánh giá

          + Biên bản coi,đánh giá.

          + Biên bản thanh tra coi, đánh giá

          + Biên bản vi phạm (nếu có).

            + Thống kê kết quả của trường.

V- Một số quy định chung 

          - Thực hiện việc sắp xếp học sinh tại các phòng kiểm tra  từ 18-24 học sinh( Khối ,2,3,4, 5) Khối 1 kiểm tra theo lớp và thực hiện trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Thông tư số 30/2014/BGDĐT;

            - Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh nghiêm túc, phản ánh đúng thực chất, khách quan kết quả dạy của giáo viên, nhà trường và kết quả học tập của học sinh. Thống kê, báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

          - Bài kiểm tra định kỳ được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân.

          - Nhà trường tiếp tục tuyên truyền, giải thích để giáo viên, cha mẹ học sinh hiểu và nhận thức đúng về việc kiểm tra định kỳ.

          - Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để xếp loại học sinh hay so sánh học sinh này với học sinh khác mà chủ yếu để giáo viên, cha mẹ học sinh kiểm chứng lại việc nhận xét, đánh giá thường xuyên quá trình học tập của học sinh trong năm học. Nếu kết quả bài kiểm tra định kỳ chưa phù hợp với các nhận xét, đánh giá thường xuyên, giáo viên cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân để có thể điều chỉnh cách dạy, cách hướng dẫn, giúp đỡ học sinh; có thể cho học sinh làm lại bài kiểm tra khác để xác định thực chất năng lực học sinh hay hiệu quả của các giải pháp giáo dục đã được áp dụng. Mục đích cuối cùng vẫn là sự tiến bộ của học sinh, nhằm giúp học sinh học được và học tốt.

          - Việc kiểm tra môn Tiếng Anh sẽ có hướng dẫn cụ thể của cấp trên.

          Nhà  trường chuẩn bị nguồn điện dự phòng trong các ngày kiểm tra môn Tiếng Anh và các điều kiện cần thiết khác.

          Trên đây là kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2015-2016, đề nghị các đ/c BGH, GV, HS nhà trường tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- LĐ phòng (B/C);                                              

- LĐ trường  (để thực hiện);

- Lưu: VT                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Phạm Thị Thu Hà

         

 

 

 

Tác giả: thhoply

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019