tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019

      PHÒNG GD - ĐT  LÝ NHÂN                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số : 41/KH- THHL                                                      Hợp Lý, ngày  28  tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

          Chỉ đạo công tác chuyên môn

    Năm học 2018 - 2019

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo chuyên môn

Năm học 2017-2018

I. Kết quả đã đạt được

          Đánh giá khái quát kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo chuyên môn năm học 2017-2018

          1. Thực hiện chương trình giáo dục (thực hiện chương trình; đánh giá học sinh; dạy ngoại ngữ, tin học; dạy học 2 buổi/ngày, mô hình trường học mới, dạy học mỹ thuật, Tiếng Việt 1 - CGD)

- Thực hiện chương trình giáo dục:

 100% các lớp thực hiện đúng, đủ chương trình do Bộ GD&ĐTquy định.

 + Tổ chức Hội thảo cấp trường và tham gia Hội thảo các cấp nghiêm túc.

 + Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn, chú trọng các nội dung đổi mới.

- Đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng TT 22/2016 BGD&ĐT sửa đổi .

 Thành lập tổ tư vấn đánh giá thông tư 22/2016 BGD do đ/c hiệu trưởng làm trưởng ban, ủy viên là phó hiệu trưởng để giúp đỡ giáo viên tháo gỡ khó khăn trong quá trình đánh giá.

 100% số cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhà trường tiến hành đánh giá TT 22/2016 BGD đến thời điểm đạt hiệu quả.

          -  Chỉ đạo dạy môn Tiếng Anh: 

 100% học sinh lớp 3,4,5 được học Tiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ. 100% học sinh lớp 1,2 được học Tiếng Anh Ponics đạt hiệu quả tốt.

          - Hiệu quả cuả việc dạy 2 buổi/ngày: Chất lượng của học sinh được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh đạt điểm 9-10 cao, học sinh yếu giảm dưới 1%

- Về dạy - học theo mô hình trường học mới:

 100% CB, GV có nhận thức tốt về chủ trương về dạy học theo mô hình trường học mới.

  Kết quả kiểm tra cuối năm lớp 2 đạt kết quả cao.

- Nhà trường có 100% số tiết Mĩ thuật được dạy theo phương pháp mới đạt hiệu quả.

 Học sinh hứng thú tham gia tiết học tốt.

- Giáo viên đã vận dụng tốt phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong quá trình  dạy – học các môn TNXH và Khoa học.

- Giáo viên vận dụng tốt phương pháp giảng dạy môn Tiếng Việt 1- CGD . Học sinh nắm chắc kiến thức và kỹ năng cơ bản của môn học, vận dụng và thực hành tốt. Chất lượng kiểm tra cuối năm đạt cao.

          2. Công tác bồi dưỡng giáo viên.

- Tích cực bồi dưỡng đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức: Chỉ đạo các tổ chuyên môn tăng cường việc dự giờ, trao đổi kinh nghiệm về nội dung, phương pháp giảng dạy. Tổ chức cho GV tham gia dự giờ đánh giá kết quả thi GVG cấp huyện đạt cao.

- Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng đạt hiệu quả tốt.

- Thanh gia sinh hoạt chuyên môn liên trường giúp giáo viên được học tập, rút kinh nghiệm về các nội dung về chuyên môn đạt kết quả tốt.

II. Một số tồn tại, hạn chế

- Đội ngũ giáo viên không ổn định, rất nhiều đồng chí khoảng cách từ nhà đến trường còn quá xa (có 3 đ/c cách trường tới 25 km) nên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại cũng như làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Trình độ tay nghề giáo viên không đồng đều, giáo viên giỏi huyện còn ít, chưa có giáo viên giỏi tỉnh.

          - Đồ dùng, thiết bị dạy học còn thiếu.

          - Mặt bằng dân chí thấp, số phụ huynh đi làm ăn xa nhiều nên việc quan tâm con em cũng như phối hợp nhà trường giáo dục học sinh còn hạn chế.

 

PHẦN THỨ HAI

Kế hoạch chỉ đạo đạo công tác chuyên môn

Năm học 2018-2019

 

A – Căn cứ để xây dựng kế hoạch

I. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Công văn số 840/PGDDT-GDTH ngày 21/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018 - 2019; Công văn số 877 ngày 01 tháng 10 năm 2018 quy định về hồ sơ và công tác chuyên môn năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch số 35 ngày 25 tháng 9 năm 2018 của trường Tiểu học Hợp Lý về việc thực hiện nhiệm vụ năm học  2018- 2019 đã được phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

II – Đặc điểm tình hình:

  1. Số liệu cơ bản:

          - Số liệu về giáo viên:

          - Cán bộ quản lý: 02 đ/c

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 37 đ/c

          + Trình độ đào tạo 12/12: 37 đ/c

          +Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP: 24đ/c; CĐ: 11đ/c,THSP:02 đ/c

          - Nhân viên hành chính: 02 đ/c

          - Đảng viên: 16 đ/c

          - Đoàn viên: 12 đ/c

          - Số liệu và học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

8

254

141

32

 

6

3

 

2

6

188

94

31

1

1

4

 

3

5

167

78

33

1

2

3

 

4

5

148

74

30

 

 

2

 

5

4

137

63

34

 

 

2

 

Cộng

28

894

450

32

2

9

14

 

          2. Thuận lợi , khó khăn.

     a) Thuận lợi :

           - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện về CSVC trang thiết bị dạy học.

- Chất lượng nhà trường có nhiều chuyển biến và đạt kết quả khá.

- Nhà trường có 2 khu xong khoảng cách giữa 2 khu gần nhau nên thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động của nhà trường.

- Cha mẹ học sinh quan tâm tới nhà trường, đóng góp kinh phí tu sửa CSVC, kết hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đánh giá học sinh theo TT30/2014 sửa đổi đạt kết quả tốt

     b) Khó khăn:

- Đội ngũ giáo viên không ổn định, rất nhiều đồng chí khoảng cách từ nhà đến trường còn quá xa nên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại cũng như làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Trình độ tay nghề giáo viên không đồng đều, giáo viên giỏi huyện còn ít, chưa có giáo viên giỏi tỉnh.

B – Kế hoạch chỉ đạo công tác chuyên môn năm học 2018-2019

I – Nhiệm vụ chung

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh.

Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của mô hình trường học mới, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới.

Nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày khi có đủ đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong nhà trường.

II- Chỉ tiêu, biện pháp

1. Chỉ tiêu:

a. Thực hiện chương trình giáo dục

a.1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

          - 28/28 lớp thực hiện đầy đủ chương trình theo quy định.

          - Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, các hoạt động giáo dục.

          + Môn Tiếng Việt và Toán tỷ lệ hoàn thành môn học 98% trở lên.

          + Các môn học và hoạt động khác 100% hoàn thành.

          - Đánh giá định kỳ các môn học cuối năm.

   + Môn Tiếng Việt: Điểm 9-10 từ 10 đến 15% ; Điểm 7- 8 đạt từ 50 đến 65%; Điểm 5- 6  đạt từ 7 đến 20% ; điểm dưới 5 dưới 1%.

   + Môn Toán: : Điểm 9-10 đạt từ 11 đến 15%; Điểm 7- 8 đạt từ 45 đến 50% ; Điểm 5- 6  đạt từ 30 đến 35% trở lên; điểm dưới 5 dưới 1%.

  + Môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý, 100% đạt 5 trở lên.

   - Tỷ lệ học sinh: Lớp 1,2,3,4 HTCT lớp học  98% trở lên.

   - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.

          Giáo dục hình thành và phát triển năng lực của học sinh:

- 100% học sinh biết tự phục vụ, tự quản;

- 100% học sinh biết hợp tác; biết tự học và giải quyết các vấn đề  học tập, liên quan đến nhiệm vụ học tập, trong cuộc sống.

          Giáo dục hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh.

- 100% học sinh có biểu hiện chăm học, chăm làm; tự tin, tự chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

- 100% học sinh biểu hiện trung thực, kỷ luật; đoàn kết và yêu thương giúp đỡ mọi người.

a.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

- 100% giáo viên đánh giá học sinh đúng theo Thông tư 22/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;

- 100% HS được đánh giá thường xuyên về NL, PC.

- 99% học sinh trở lên có khả năng tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

- 100% học sinh được sử dụng kết quả đánh giá để xét lên lớp, hoàn thành chương trình Tiểu học và khen thưởng trong năm học.

a.3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

- 100% học sinh lớp 3,4,5 được học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần.

   - Đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh đạt 99% trở lên.

   - Đánh giá định kỳ: Điểm 9-10: 10% trở lên, Điểm 7- 8: 41% trở lên,  Điểm 5- 6: 47% trở lên, điểm dưới TB dưới 2%.

    + Khối lớp 5: Tham gia ngày hội Tiếng Anh cấp huyện tổ chức đạt kết quả tốt.

   - 100% HS khối 1,2 học Tiếng Anh Ponics đạt hiệu quả.

b. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

*) Mô hình trường học mới

- 100% CB, GV có nhận thức đúng về mục đích ý nghĩa của việc triển khai có hiệu quả Mô hình trường học mới.

- 100% GV- HS khối 2,3,4 tham gia giảng dạy - học mô hình trường học mới; tham gia hội thảo; SHCM cụm trường về dạy học theo mô hình trường học mới đạt kết quả tốt.

          *) Phương pháp “ Bàn tay nặn bột”

- 100% giáo viên vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” khi giảng dạy môn TNXH, Khoa học: có hầu hết các bài có áp dụng PP BTNB vào dạy – học.

          - 100% GV nộp bản đăng ký tiết dạy TNXH, Khoa học áp dụng  phương pháp BTNB vào đầu tháng 9 để nhà trường theo dõi kiểm tra.

           - 100% bài soạn - tiết dạy của giáo viên áp dụng PP BTNB đã đăng ký được CBQL nhà trường kiểm tra giám sát.

*) Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới

- 100%  các tiết dạy môn Mỹ thuật của 02 giáo viên Mỹ thuật áp dụng theo phương pháp mới.

          - 100% học sinh học tập và thực hành môn Mỹ thuật theo phương pháp mới 

          *) Dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục

- 100% CB quản lý, GV, CMHS, HS hiểu cách dạy, cách học TV1 – CGD          - 100% cán bộ, giáo viên tham gia SHCM, hội thảo cấp trường, cấp cụm trường TV1 – CNG đạt hiệu quả.

- 100% HS lớp 1 cuối năm học biết đọc thông viết thạo.

- 100% GV không dạy trước chương trình.

- Kết quả học tập cuối năm môn TV: Điểm 9-10: 65%, điểm 7-8: 31%,  điểm 5- 6: 4%

            *) Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

- 100% CB, GV, NV có nhận thức đúng về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- 100% CB, GV, CNV tích cực bồi dưỡng chuyên môn đáp ứng thực hiện chương trình SGK mới

- 100% CB, GV tham gia tập huấn dạy học tiếp cận chương trình mới.

c. Việc bồi dưỡng giáo viên

          - Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn vào thứ bẩy các tuần nội dung cụ thể có chất lư­ợng, có tiết dạy mẫu. Chú trọng các chuyên đề dạy Tiếng Việt lớp 1 CGD, áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột", PP dạy Mĩ thuật mới, dạy học mô hình trường học mới, tham gia và tổ chức tốt sinh hoạt chuyên môn liên trường, đảm bảo tối thiểu 20 buổi/năm học.

- Có 40 % giáo viên được đánh giá về bồi dưỡng thường xuyên đạt xuất sắc còn lại đạt loại Khá.

- 60% trở lên giáo viên đạt Giáo viên giỏi từ cấp trường. Trong năm học có 03 đ/c trở lên đạt GVG cấp huyện.  

- 40% giáo viên được bình bầu Giáo viên chủ nhiện giỏi cấp trường. Có 01 đ/c GV đạt GV CNG cấp huyện.

2. Các biện pháp

a. Thực hiện chương trình giáo dục

a.1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

          - Đổi mới nội dung phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp đặc trưng môn học.

          -  Nhà trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng, phù hợp điều kiện thực tế theo nội dung công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017; Công văn số 5131 /BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Bộ GDĐT nhằm phát triển năng lực học sinh.

     - Có các biện pháp hữu hiệu giám sát việc thực hiện chương trình của  GV nhà trường.

     - Tổ chức kiểm tra định kỳ đảm bảo nghiêm túc, chính xác công bằng danhd giá thực chất kết quả giảng dạy của GV và kết quả học tập của học sinh.

     - Thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong một số môn học và hoạt động giáo dục.

     - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn sổ 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp; Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về Ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Nhà trường tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất về việc thực hiện chương trình thời khóa biểu, giáo viên có điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

 - Tăng cường công tác phụ đạo học sinh để nâng cao chất lượng đại trà đưa chất lượng đại trà là 1 chỉ số quan trọng xếp loại thi đua giáo viên.

- Tăng cường hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tổ chức các câu lạc bộ phù hợp với sở thích phù hợp với tình hình thực tế và khả năng học tập của học sinh.

    - Nhà trường căn cứ vào chất lượng cuối năm học giao chỉ tiêu chất lượng cho các lớp coi đây là một chỉ số thi đua xếp đánh giá xếp loại giáo viên trong năm học.

          Giáo dục hình thành và phát triển năng lực của học sinh:

- Nhà trường chỉ đạo giáo viên tích hợp các môn học với việc giáo dục học sinh biết thể hiện lời nói và các việc làm cụ thể trong nhà trường và gia đình.

- Giáo viên tạo cơ hội cho học sinh biết mạnh dạn trình bày quan điểm của mình trước mọi người một cách tự tin, ngắn gọn, biết lắng nghe người khác nói, tranh thủ sự đồng thuận của mọi người để thể hiện quan điểm.

          Giáo dục hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh.

- Nhà trường thường xuyên phối hợp với gia đình đôn đốc học sinh đi học đều, đúng giờ, biết tham gia một số công việc trong gia đình phù hợp với sức khỏe; động viên và khuyến khích học sinh thường xuyên trao đổi nội dung học tập, hoạt động giáo dục với bạn bè, thầy cô và người thân.

- Phối hợp các lực lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo môi trường cho học sinh tham gia trải nghiệm.

- Hướng dẫn, động viên, khích lệ kịp thời để học sinh mạnh dạn trình bày nhiệm vụ học tập, ý kiến cá nhân; biết lựa chọn những công việc vừa sức để tham gia.

- Dạy tốt môn đạo đức khối 2,3,4,5, môn giáo dục lối sống lớp 1, rèn cho học sinh luôn có ý thức trách nhiệm với công việc mình tham gia, biết nhận lỗi và sửa lỗi, không đổ lỗi cho người khác khi làm chưa đúng.

a.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư hợp nhất số 03/VBHN ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;

    - Làm tốt công tác tư vấn, giúp đỡ kịp thời với giáo viên về đánh giá học sinh theo quy định giúp cho việc đánh giá đạt hiệu quả tốt.

   - Kiểm tra, nhận xét, chữa bài học sinh cụ thể sát thực. Đánh giá học sinh đúng theo đúng quy  định.

   - Nghiêm túc đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm sau thời gian thực hiện đánh giá học sinh, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai.

- Tham gia đầy đủ và có chất lượng các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn cấp trường, liên trường, tư vấn, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực về kĩ thuật đánh giá thường xuyên học sinh theo quy định.

- Giám sát việc đánh giá của giáo viên với học sinh để kịp thời giúp đỡ giáo viên trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh các khối lớp còn yếu, đặc biệt là học sinh khối 1,2 chưa đạt chuẩn lên lớp; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, không khen tràn lan.

a.3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

     - Bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả bộ thiết bị mua mới. Có kế hoạch tận dụng tối đa phòng máy để dạy cho học sinh.

          - Đa dạng hình thức dạy - học tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi, tương tác hiệu quả cho học sinh học tiếng Anh đồng thời tạo cho HS có nhiều cơ hội được giao tiếp bằng tiếng Anh, tránh quá tải đối với học sinh trong tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh.

- Chỉ đạo giáo viên tích cực tham gia sinh hoạt chuyên cấp trường, cụm trường, hội thảo cấp huyện; tăng cường tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy học, đánh giá học sinh. Có biện pháp cải tiến phù hợp, hiệu quả để nâng cao chất lượng đại trà khối 3,4,5 môn Tiếng Anh.

     - Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

     - Thống nhất kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng dẫn trong Công văn số 3032/BGDĐT-GDTH ngày 09/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của SGD&ĐT Hà Nam, của PGD&ĐT Lý nhân.

     - Đối với học sinh lớp 3,4,5: Dạy đủ 4 tiết/tuần. Tăng thời lượng 1-2 tuần học cho HS khối 5. Tổ chức học tiếng Anh tăng cường (Phonics) cho học sinh lớp

b. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

*) Mô hình trường học mới

- Triển khai có hiệu quả công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 của Bộ GDĐT; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trong Công văn số 3459/BGDĐT- GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ GDĐT về triển khai mô hình

dạy học mới.

-  Làm tốt khâu tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và xã hội về mô hình trường học mới.

- Tổ chức sơ kết tại trường để rút ra những ưu điểm và khắc phục tồn tại trong thời gian tới.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường, cấp huyện, học tập các mô hình các trường trong huyện, trong tỉnh; tăng cường tư vấn, hỗ trợ giáo viên.

- Tổ chức họp CMHS có con học lớp 2,3 vào tháng 8 để giới thiệu, tuyên truyền, chia sẻ nội dung mô hình trường học mới, huy động PH đóng góp nhân lực, vật lực cho lớp học và nhà trường  mua sắm công cụ hỗ trợ dạy - học đạt kết quả tốt.

  - Khối 5 chưa triển khai dạy học theo mô hình trường học mới thiết kế bài dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD-ĐT.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về CSVC (bàn ghế, tài liệu, sách vở, đồ dùng dạy học, các công cụ hỗ học tập) cho giáo viên, học sinh lớp 2, 3, 4.

- Phối kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, thông báo thường xuyên tình hình học tập của con em tới cha mẹ học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp, kịp thời.

- Chỉ đạo các lớp còn lại thành lập hội đồng tự quản và đi vào hoạt động. Vận dụng linh hoạt các tiết dạy theo mô hình trường học mới.

*) Phương pháp “ Bàn tay nặn bột”

- Thực hiện tốt việc thống nhất các chủ đề, các bài dạy áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở các khối lớp; xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng PP-BTNB.

- Tạo điều kiện cho GV tổ chức các giờ học ngoài trời, các tiết học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện,

- Nhà trường thường xuyên kiểm tra việc soạn giáo án, kiểm tra thực tế dạy trên lớp như: phỏng vấn HS, kiểm tra đột xuất việc áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong những tiết dạy mà GV đã đăng ký để có biện pháp giúp đỡ giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường. Tổ chức hội thảo phương pháp “Bàn tay nặn bột” cấp trường, cấp cụm trường.

*) Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới

- Nhà trường tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT về triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới; xây dựng thời khóa biểu hợp lý để giáo viện thuận tiện trong giảng dạy (bố trí 2 tiết Mỹ thuật liền nhau).

- Làm tốt công tác bảo quản và trưng bày sản phẩm của học sinh, tổ chức các câu lạc bộ Mỹ thuật để tham gia giao lưu “Ngày hội Mỹ thuật” cấp trường, cấp huyện.

- Chủ động theo dõi, rút kinh nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật kịp thời đối với các giáo viên gặp khó khăn; chỉ đạo giáo viên Mĩ thuật tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường để giáo viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.

          *) Dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục

- Thực hiện tốt việc dạy học Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục theo Công văn số 3674/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT. Tiếp cận chương trình giáo phổ thông áp dụng năm 2019-2020.

- Chỉ đạo GV tích cực, chủ động tham gia hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cụm trường, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện; chỉ đạo dạy học tăng thời lượng vào buổi 2 khi triển khai dạy.

- Tăng cường dạy học tích cực để tổ chức các hoạt động; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học;

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện chương trình của GV: không dạy trước chương trình theo quy định.

- Thường xuyên hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện dạy TV1- CGD.

          *) Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

- Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ, trong đó chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên để chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đẩy mạnh tổ chức học 2 buổi/ngày, tăng thời lượng tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phô thông mới.

- Lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, đảm bảo chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, có năng lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc phân công dạy lớp 1 năm học 2018-2019.

c. Việc bồi dưỡng giáo viên

          - Giữ nghiêm kỷ c­ương nền nếp chuyên môn, thực hiện đúng quy định về  sinh hoạt chuyên môn, mỗi tháng sinh hoạt tổ chuyên môn ít nhất 2 lần theo quy định. Chuẩn bị và thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường.

          - Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các trường Tiểu học; đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh,... cho giáo viên, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Trường tổ chức đăng kí, kiểm tra trình độ vi tính của các GV ngay từ đầu năm học.

          - Tăng cư­ờng công tác thanh tra, kiểm tra việc đổi mới chư­ơng trình giáo

dục phổ thông theo đúng văn bản quy định.

          - Tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tr­ường theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 ban hành điều lệ giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, trên cơ sở đó lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên thi GVG cấp huyện.

- Chỉ đạo GV tích cực việc sử dụng các thiết bị và đồ dùng dạy học đư­ợc trang bị, thực hiện việc tự làm thêm đồ dùng dạy học.

- Tổ chức bình bầu  giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường Tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015); bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

III- Tổ chức thực hiện

        Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng, các đồng chí tổ trưởng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn tổ năm học 2018 - 2019 cụ thể, chi tiết và khả thi. Sau đó, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong tổ để giáo viên xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã xây dựng.

    Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề thay đổi, vướng mắc, khó khăn cần giải quyết, các tổ chuyên môn cần phản ánh với cán bộ quản lý nhà trường để chỉ đạo và xử lý kịp thời.

           Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Hợp Lý, yêu cầu các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:     

    - Hiệu trưởng (để báo cáo) 

    - Các tổ CM (để T/h);

- Lưu: VT.                                                                            

 

 

 

 

   

                  KT.HIỆU TRƯỞNG

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       

 

                  Nguyễn Thị Xuân   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỐC THỜI GIAN VÀ MỘT  SỐ CÔNG VIỆC CHÍNH

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thời gian

Một số công việc chính

Điều chỉnh,

bổ sung

 

 

 

8/2018

- Tập trung giáo viên, học sinh, nhận lớp, địa điểm dạy, dọn vệ sinh, tu sửa trư­ờng lớp, ôn tập trong hè.

-  Giáo viên, học sinh chuẩn bị đồ dùng, mua sách giáo khoa, vở.

- Hội thảo dạy học theo mô hình trường học mới và đánh HS theo TT 22/2016.

- Tập huấn giáo viên Tiếng Anh lớp 5, GV dạy chương trình phonics.

- Dạy tuần 0 với L1.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy các khối lớp.

- Họp cha mẹ học sinh khối lớp 2,3.

 

 

 

 

9/2018

-  Họp liên tịch, phân công chuyên môn, thống nhất nền nếp, quy chế chuyên môn của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn của nhà trư­ờng;

- Tăng cường dạy học  theo mô hình trường học mới.

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (môn Tiếng Anh).

- Triển khai dạy ATGT cho các khối lớp.

- Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh.

- Các tổ, các giáo viên, các bộ phận xây dựng kế hoạch.

- Dự giờ khối 2,3 dạy theo mô hình trường học mới;

 

10/2018

- Phát động phong trào hội giảng, hội họp tổ chức thi GVG cấp trường;

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (tất cả các môn học);

- Hội thảo dạy học Tiếng Việt 1-CGD, Giáo dục lối sống lớp 1,2;

- Dạy học theo mô hình trường học mới.

- Kiểm tra chuyên môn GV, kiểm tra dạy học mô hình trường học mới.

 

 

 

11/2018

- Tiếp tục tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường;

- Tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện.

- Tổ chức ngày hội Mỹ thuật cấp trường.

- Liên hoan tiếng hát dân ca học sinh cấp trường;

- Tổ chức kỷ niệm  ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11;

- Dự hội thảo về tổ chức hoạt động trải nghiệm.

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (môn Tiếng Anh);

- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I lớp 4,5.

- Sơ kết công tác hội giảng cấp trường, chọn và bồi dưỡng giáo viên thi GVG cấp huyện.

- Kiểm tra GV theo kế hoạch.

- Tập huấn chuyên môn, bồi dư­ỡng thường xuyên cho GV.

 

12/2018

- Tiếp tục tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường;

- Tập huấn chuyên môn.

- Thi Giáo viên giỏi cấp huyện môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.

- Tổ chức Hội thi “chữ Việt đẹp” cấp trường (dành cho học sinh);

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (tất cả các môn).

- Chỉ đạo ôn tập kiểm tra học kỳ I.

- Tiếp tục bồi d­ưỡng HS năng khiếu, phụ đạo  HS chưa HTKT môn học.

-  Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch.

 

01/2019

- Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I;

- Thi Violympic TV, Toán, Tiếng Anh cấp huyện (nếu có);

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (môn Tiếng Anh).

- Đánh giá  học sinh theo đúng quy định.

- Tiếp tục bồi d­ưỡng HS năng khiếu, phụ đạo  HS chưa HTKT môn học.

- Dự giờ giáo viên theo quy định.

 

02/2019

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (tất cả các môn).

 - Tăng cường tư vấn kiểm tra dạy học theo mô hình trường học mới.

- Thi Violympic TV, Toán, Tiếng Anh cấp Tỉnh (nếu có);

- Tăng cường tư vấn kiểm tra dạy học theo mô hình trường học mới.

- Duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn theo tổ.

-  Kiểm tra theo kế hoạch.

- Dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và dạy học theo mô hình trường học mới.

- Tiếp tục bồi d­ưỡng HS năng khiếu, phụ đạo  HS chưa HTKT môn học.

 

3/2019

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (môn Tiếng Anh);

- Tổ chức Ngày hội Tiếng Anh cho học sinh lớp 5;

- Giao lưu các câu lạc bộ môn học cấp trường, cấp cụm trường.

- Giao lưu các câu lạc bộ Trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện.

- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II lớp 4,5.

- Duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn theo tổ.

- Tiếp tục bồi d­ưỡng HS năng khiếu, phụ đạo  HS chưa HTKT môn học.

- Tiếp tục công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ GV.

 

4/2019

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường (tất cả các môn);

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

- Tham gia ngày hội Mỹ thuật cấp cụm trường.

- Giao lưu trí tuệ tuổi thơ cấp trường, cấp huyện;

- Giao lưu các câu lạc bộ Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Tỉnh ( nếu có).

- Khảo sát chất lượng đại trà;

 - Xây dựng kế hoạch ôn tập cuối năm cho từng khối lớp.

 - Tiếp tục bồi d­ưỡng HS năng khiếu, phụ đạo  HS chưa HTKT môn học.

- Thảo luận đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

 

5/2019

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra định kỳ cuối năm học.

- Đánh giá học sinh cuối năm, hoàn thành hồ sơ, học bạ của học sinh. Xét HS lớp 5 HTCTTH, xét lên lớp.

- Tổng kết năm học.

- Chuẩn bị tuyển sinh lớp 1; triển khai hoạt động hè cho HS.

- Lập kế hoạch triển khai bồi d­ưỡng cho giáo viên hè.

- Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường;

- Bàn giao học sinh trong hè về các thôn xóm;

- Lên kế hoạch triển khai bồi dưỡng cho giáo viên hè 2019.

 

 

 

 

 

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019