tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH SHCM TIÊNG ANH LIÊN TRƯỜNG
 
           PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số: 07/KH-TH                                                              Hợp Lý, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh liên trường

 

Tháng 11 năm 2014

      Căn cứ kế hoạch số 31/KH-GDĐT-GDTH ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân; sau khi thống nhất với nhóm trưởng phụ trách môn Tiếng Anh của cụm 1. Trường Tiểu học Hợp Lý xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh liên trường tháng 11 năm 2014 như sau:

1) Thời gian: 7h30 ngày 29 tháng 11 năm 2014.

2) Địa điểm: Trường Tiểu học Hợp Lý.

3) Nội dung:

- Dạy  01 tiết tại phòng học bộ môn.

 Nội dung tiết dạy theo phân phối chương trình tại thời điểm sinh hoạt chuyên môn;

- Rút kinh nghiệm các tiết dạy.

- Thảo luận tập trung vào những thắc mắc cần giải đáp, những ý kiến đề xuất, kiến nghị.

- Kiểm điểm lại việc thực hiện chương trình tháng trước, trao đổi giải quyết các vướng mắc ở bài dạy, và thống nhất phương pháp giảng dạy, cách xử lý kiến thức theo từng bài, từng tiết dạy của tháng tới về kiến thức trọng tâm cho từng bài, tiết dạy, lựa chọn phương pháp bộ môn, thủ pháp giảng dạy phù hợp, chuẩn bị đồ dùng dạy học, giáo cụ trực quan, tranh ảnh, thiết bị dạy học.

- Luyện phát âm các từ mới phải dạy trong chương trình tháng tới.

- Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo 4 kỹ năng. Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

          - Trao đổi nội dung phương pháp giảng dạy sau khi được tập huấn.

- Giải đáp, thống nhất của cốt cán chuyên môn.

4) Tổ chức thực hiện:

+ Nhà trường cử 01 cán bộ quản lý tham gia quản lý, điều hành buổi sinh hoạt cùng Nhóm trưởng, Nhóm phó; cử giáo viên Tiếng Anh trực tiếp giảng dạy.

+ Nhóm trưởng, nhóm phó tổ chức đánh giá giờ dạy

+ Cử Thư ký ghi biên bản buổi sinh hoạt lưu giữ các loại hồ sơ theo quy định.

*  Phân công  giáo viên Tiếng Anh nhà trường dự và cán bộ quản lý tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn như sau:

          - CBQL nhà trường tham dự: Lê Thị Nguyệt

          - Giáo viên Tiếng Anh dạy thực hành: Đỗ Thị Lan

          Bài dạy: Khối 4 Unist 8. Lesson 1,2          

          Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 11 năm 2014; Trường Tiểu học Hợp Lý trân trọng báo Phòng GD-ĐT và đề nghị các trường trong cụm phối hợp tổ chức đạt kết quả./.

 Nơi nhận                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD-ĐT(để b/c)
- Các trường tiểu học trong cụm( phối hợp thực hiện)
- Lưu: VT      
                                                                                                         Phạm Thị Thu Hà

 

 

 

Tác giả: thhoply

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019