tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016-2017

                                                         KẾ HOẠCH

                                  Công tác Pháp chế năm học 2016 - 2017

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

      - Công văn số 4326/BGDĐT-PC ngày 01/9/2016 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác Pháp chế;

      - Kế hoạch số 1344/KH-SGDĐT ngày 09/9/2016 của Sở GD-ĐT Hà Nam về công tác pháp chế năm học 2016-2017;

      - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng Giáo dục- Đào tạo được UBND huyện phê duyệt.

      - Kế hoạch số 696/GDĐT-PC ngày 26/9/2016 của PGD&ĐT Lý nhân về công tác pháp chế năm học 2016-2017;

      - Kế hoạch số 01/KH- THHL ngày 23/9/2016 của nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;

      - Căn cứ  kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường, trường Tiểu học Hợp lý xây dựng kÕ ho¹ch c«ng t¸c ph¸p chÕ năm học 2016 - 2017 víi c¸c néi dung cô thÓ nh­ sau:

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1.Thuận lợi.

- Nhà trường có 2 khu xong khoảng cách giữa 2 khu gần nhau nên thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động của nhà trường.

- Các thành viên trong ban kiểm tra có trình độ nghiệp vụ vững vàng, được tham gia tập huấn, luôn trách nhiệm với công việc.

- Công tác pháp chế đã có nề nếp, có hướng dẫn của cấp trên tình hình đơn vị ổn định, đoàn kết.

- Đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, có kiến thức, đoàn kết, yêu nghề, nhiều giáo viên có tinh thần trách nhiệm, tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề.

2. Khó khăn.

- Một số công việc trong năm học phải triển khai theo kế hoạch, có những công việc phát sinh nên ảnh hưởng đến tiến độ công tác pháp chế đã xây dựng.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy ở một bộ phận giáo viên còn hạn chế .

- Trình độ tay nghề giáo viên không đồng đều, giáo viên giỏi huyện còn ít, chưa có giáo viên giỏi tỉnh.

3. Các số liệu cơ bản

3.1 Về lớp, học sinh.

 

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB

1

5

169

85

34

 

2

11

 

2

5

156

75

31

 

2

7

 

3

5

136

64

27

 

 

6

 

4

4

113

49

28

 

 

10

 

5

5

156

73

31

 

 

7

 

Cộng

24

730

346

30

 

4

41

 

3.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

  * Tổng số cán bộ giáo viên: 41đ/c

            - Cán bộ quản lý: 3 đồng chí. Trong đó: ĐH: 3 đ/c

            - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 36 đ/c

+ Trình độ đào tạo: 12/12: 36 đ/c

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học: 15đ/c, CĐ: 19đ/c, THSP: 2 đ/c

- Nhân viên hành chính: 2đ/c, Trong đó: ĐH: 1 đ/c, TC: 1 đ/c

            - Đảng viên: 13/41 đ/c = 31,7 %

            - Đoàn viên: 22/41 đ/c = 53,6 %

3.3. Cơ sở vật chất

            - Diện tích 11366 m2 đã được cấp quyền sử dụng đất.

            - Số phòng học: 24 phòng.Trong đó cao tầng: 22 phòng, cấp 4: 2 phòng. Phòng  chức năng: 15 phòng trong đó cao trầng: 02, nhà cấp 4: 13

            - Thư viện: 2 diện tích: 72 m2

            - Bàn ghế 411 bộ đạt chuẩn (822 chỗ ngồi)

            - Thiết bị dạy học: 24 bộ

            - Công trình vệ sinh: 02 ( GV, HS riêng), nước sạch: Có

            - Sân chơi, bãi tập: 5300m2

C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. Nhiệm vụ chung

         1. Hoàn thiện thể chế, tiếp tục xây dựng, kiện toàn, phát huy vai trò của bộ phận kiêm nhiệm công tác pháp chế; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT.

         2. Thực hiện rà soát các quy định của các văn bản hiện hành để đề xuất các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

        3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ phụ trách kiêm nhiệm công tác pháp chế;

       4. Tăng cường tố chức tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong CB, GV, CNV nhà trường.

       5. Tiếp tục triển khai Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phối họp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Nhµ tr­êng kiện toàn ban chỉ đạo công tác pháp chế: Thành phần gồm HiÖu tr­ëng là Trưởng ban, Phó hiÖu tr­ëng, Chủ tịch Công đoàn là Phó ban, Tæ tr­ëng c¸c tæ là ủy viên.(Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách và tổ chức thực hiện công tác pháp chế)

- Nhµ tr­êng xây dựng kế hoạch công tác pháp chế theo néi dung c«ng viÖc trong năm học.

 

 

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

1

Phạm Thị Thu Hà

 HT- Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Xuân

Phó HT- Phó ban

3

Lê thị Nguyệt

Phó HT- Phó ban

4

Nguyễn Thị Hồng Yến

TT tổ 2-3 Trưởng ban TTND- Ủy viên

5

Vũ Thị Thu Huyền

Tổ trưởng tổ 4,5- Ủy viên

6

Ngô Thị Thúy Hạnh

Tổ trưởng tổ 1-  Ủy viên

7

Hoàng Văn Hải

Tổ phó tổ 4,5 - Ủy viên

2.  Hoạt động pháp chế.

a. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Trực tiếp tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp theo yêu cầu.

- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn để xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại đơn vị mình đúng pháp luật, đưa các nội dung quy phạm pháp luật vào hoạt động thực tiễn của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể tại nhµ tr­êng.

b. Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của nhµ trường.

- Đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

+ Chủ động tổ chức kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục ở địa phương thuộc thẩm quyền.

+ HiÖu tr­ëng lÊy ý kiÕn đóng góp của các tæ, xây dựng báo cáo gửi Phßng  Giáo dục-Đào tạo và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật không  phù hợp.

- Đối với các văn bản quản lý, điều hành.

+Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do  mình phô tr¸ch, đặc biệt chú ý đến thể thức, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành và nội dung của văn bản để xử lý những văn bản không đúng quy định, trái pháp luật, không phù hợp.

+ Nhµ tr­êng lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo quy định về việc Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến.

c. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

         - Nhà trường lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định số 2653/QĐ-BGD ĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục-đào tạo mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phố biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục tới các đ/c CB, GV, CNV.

- Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

+) Đối với học sinh: Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở tất cả các lớp. Tổ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo. Nâng cao chất lượng việc giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh.

 Nâng cao chất lượng dạy và học môn học đạo đức, chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng và chống các tệ nạn xã hội, nhằm hình thành thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, lối sống tạo tạo tiền đề hình thành ý thức pháp luật.

Ngoài chương trình học chính khóa trường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau như sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, tổ chức thành các cuộc thi, trò chơi, kết hợp trong các dịp kỉ niệm các ngày lễ, các cuộc vận động lớn trong ngành nhằm bổ sung kiến thức cho các bài học chính khóa và các văn bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của học sinh trong quá trình tham gia học tập, rèn luyện ở trong và ngoài nhà trường.

+) Đối với cán bộ công chức, viên chức và lao động.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, của ngành về Giáo dục và Đào tạo như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản pháp luật mới về giáo dục; các văn bản luật liên quan như Luật Viên chức năm 2012; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Giao thông, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Bình đẳng giới.

Các Nghị quyết chuyên đề về Giáo dục-Đào tạo, Chỉ thị nhiệm vụ năm học, Quy chế xét, thi tốt nghiệp, tuyển sinh; Văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng GD-ĐT, nội quy, quy chế của nhµ tr­êng.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03/CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nâng cao chất lượng dạy các môn học.

- Nhà trường triển khai nội dung các cuộc vận động gắn với Giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, chống các hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học sinh. Đặc biệt coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thiếu gương mẫu trong đạo đức, lối sống.

Nhµ trường tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, các tổ chức đoàn thể tại đơn vị mình các văn bản chỉ đạo do Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng GD-ĐT ban hành và các văn bản có liên quan đến công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Nhµ tr­êng thường xuyên bổ sung thêm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập và có kế hoạch khai thác một cách hiệu quả tủ sách pháp luật.

Chú trọng việc sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học đạo đức và giáo dục H§NGLL.

d. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

            - Nhµ tr­êng t¨ng c­êng kiểm tra tập trung vào các nội dung: Phổ biến giáo dục pháp luật; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo ®iÒu lÖ tr­êng TiÓu häc, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và lào động; việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; việc tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo .

- Báo cáo kết quả thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n ®óng quy ®Þnh.

e. Cải cách thủ tục hành chính.

- Thực hiện công khai đẩy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền cña nhµ tr­êng, tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

- Triệt để sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan theo ®óng quy ®Þnh.

g.Về công tác thi đua, khen thưởng

- C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®· x©y dùng trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn, nhµ tr­êng xây dựng tiêu chí đánh giá, công tác pháp chế theo c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ®Þa ph­¬ng vµ c¸c quy ®Þnh cña ngµnh.

III. Tổ chức thực hiện.

- Nhµ tr­êng xây dựng kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016-2017. Tổ chức cho các thành viên tham gia công tác pháp chế theo kế hoạch.

- Tổ chức thanh tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và của học sinh.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, công tác kiểm tra về công tác pháp chế cña nhµ tr­êng theo ®óng quy ®Þnh về PGD&§T.

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác pháp chế của đơn vị cụ thể, khoa học, đầy đủ các nội dung, đảm bảo tính khả thi và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác pháp chế năm học đạt kết quả tốt.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017 cña tr­êng TiÓu häc Hợp Lý

Nơi nhận:                                                                Hợp Lý, ngày 5 tháng 10 năm 2016 
-PGD&ĐT(đểb/c);                                                                                                             HIỆUTRƯỞNG                                                                         
- Lưu: VT                                                                   

                                                                                         

                                                                                                                

                                                                                                  Phạm Thị Thu Hà

 

Tác giả: thhoply

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019