tin tức-sự kiện

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiên bộ của phụ nữ năm 2018

  PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP  LÝ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số:    39  / KH - THHL                                       Hợp Lý, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

                                                                          KẾ HOẠCH

                            Triên khai thực hiện công tác bình đăng giới, vì sự tiên bộ của phụ nữ năm 2018

Căn cứ Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 805/KH-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2076/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Khuyến nghị của ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hiệp quốc giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ công văn số 1291/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 04/4/2018 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018; Công văn số 21/CTr-BVSTBPN ngày 02/4/2018 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Nam về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018; Kế hoạch số 561/KH-SGDĐT- VSTBPN ngày 23/4/2018 của Sở GDĐT Hà Nam về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018;

Căn cứ công văn số 361/KH-PGDĐT ngày 26/4/2018 của PGDĐT triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đăng giới, vì sự tiến bộ                                     của phụ nữ năm 2018, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường Tiểu học xã Hợp Lý

xây dựng kế hoạch công tác bình đăng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

như sau:

       I. Mục đích yêu cầu

       - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của chi bộ, nhà trường chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền phố biến và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong nhà trường.

       - Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, nhà trường, sự tham gia của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc thực hiện bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

       - Tăng cường các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tạo mọi điều kiện đế phụ nữ nhà trường được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.

    II. Mục tiêu và các giải pháp

  1. Mục tiêu

     a.  Về   tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giữa nam và nữ trong lĩnh vực chỉnh trị

        - Có 80% trở lên có nữ tham gia làm cán bộ quản lý.

        - Tỷ lệ nữ tham gia chi ủy Đảng nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020 từ 80% trở lên;

        - Tỷ lệ nữ được quy hoạch nguồn cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2016- 2020 và các năm tiếp theo đạt 80% trở lên;

        - Phấn đấu có 80% trở lên lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan là nữ.

                   b.  Về  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bão sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

        - Tỷ lệ nữ có trình độ Trung cấp lý luận chính trị đạt 70% trở lên trong số cán bộ, giáo viên được cử đi bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị.

                 c.  Về   bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

        - Duy trì 100% phối họp với cơ quan y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

       - Bảo đảm 100% thực hiện tuyên truyền giáo dục về sức khỏe sinh sản; thực hiện đúng chế độ chính sách đối với nữ cán bộ giáo viên trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ theo quy định của pháp luật

        d. Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin

Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị được tiếp cận các thông tin văn hóa và các dịch vụ văn hóa.

        đ. Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình; phòng chống bạo lực, bạo lực học đường trên cơ sở giới; thúc đẩy môi trường học tập an toàn thân thiện

        - Phấn đấu 100% về tuyên truyền phòng chống bạo lực trong gia đình và nhà trường, rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam giới.

       - Có lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào giảng dạy trong trường

Phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm của nhà trường được nâng cao năng lực thông qua việc tiếp cận các kiến thức liên quan đến giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới và quản lý bạo lực học đường.

        e. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ở được tập huấn, đào tạo kỹ năng về bình đẳng giới; 100% nữ cán bộ, giáo viên trong được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật và kiến thức về giới và bình đẳng giới.

       g. Tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ

        - Tỷ lệ phụ nữ nhà trường được tuyên truyền, tư vấn về kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình và sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực đạt 100% trở lên.

       - Phấn đấu không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nữ mà Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ không lên tiếng, can thiệp kịp thời.

        2. Các giải pháp

        a.Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới; tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thòi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

         - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Bình Đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái; về vai trò, vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi. Đẩy mạnh tuyên truyền ở những vùng khó khăn và định kiến về giới.

        - Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong nhà trường; "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu- Đảm đang" với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

       - Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động thông tin, lồng ghép các thông tin và kiến thức về giới, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử giới tại nơi làm việc thông qua các đợt sinh hoạt chính trị tại cơ quan, các dịp lễ kỷ niệm hoặc các sự kiện có liên quan, nhằm phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

          b. Tăng cường hoạt động liên ngành trong thực hiện các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

        - Tiếp tục phối hợp triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới; nắm bắt cung cầu lao động, các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động và tiền lương đối với người lao động trong đó có lao động nữ; phối hợp triển khai công tác thống kê số liệu tách biệt giới trong ngành.

        - Triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu trình trạng mất cân bằng giới khi sinh từ góc độ giới; bạo lực giới.

        - Phối hợp các đoàn thể nhà trường xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án nhằm giải quyết những vấn đề có tác động ảnh hưởng tiêu cực tới phụ nữ và trẻ em gái như: vấn đề bạo lực đôi với phụ nữ, xâm hại trẻ em gái, vấn đề chuyển giới. Hướng dẫn và tư vấn cho giáo viên cách làm việc với trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương.

       - Tăng cường hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh kết hợp với nhà trường, cộng đồng về thúc đẩy bình đẳng giới, phá bỏ các khuôn mẫu về giới không còn phù họp, giải quyết các vấn đề bạo lực học đường.

      c. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

      - Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới; thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong các chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động của nhà trường.

       - Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý  nhà trường.

       d.Tố chức Tháng hành động về phòng chống bạo lực gia đình (tháng 6), về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ 15/11 đến 15/12)

       - Xây dựng nội dung phù họp và tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

       - Tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với văn hóa và nhóm đối tượng nhằm đạt hiệu quả cao.

        - Lồng ghép giáo dục phòng chống bạo lực giới vào nội dung, chương trình giảng dạy trong nhà trường, nhất là đối với các môn Đạo đức, Giáo dục kỹ năng sống; Ban hành quy định trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng và phòng chống bạo lực học đường; Tiếp tục trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh

        e. Tăng cường hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

       - Nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, củng cố, kiện toàn nhân sự Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

       - Tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của các đơn vị, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, tuyên truyền giáo dục về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

       - Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, tọa đàm... tạo diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

       - Duy trì hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trường rà soát, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp tình hình thực tế.

       - Giám sát, kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

       - Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác cùng với dự toán kinh phí theo Thông tư số 19/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

         g. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ

Tăng cường kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Trên đây là Triên khai thực hiện công tác bình đăng giới, vì sự tiên bộ   của phụ nữ năm 2018 của Trường Tiểu học Hợp Lý. Đề nghị các bộ phận và thành viên trong đơn vị tổ chức thực hiện ./.

Nơi nhận:     

    - Phòng GDĐT (để báo cáo); 

    - Các tổ CM, GV (để T/h);

     - Lưu: VT.                                                                            

 

              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       

 

 

 

                         Phạm Thị Thu Hà

 
Tác giả: thhoply

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019