tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

     PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP LÝ

             Số: 06/KH- TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Hợp lý, ngày 2 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2015-2016

 

Phần thứ nhất

Đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học,

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2014-2015

I. Kết quả kiểm tra

TT

Nội dung

Số người (nội dung) được đánh giá

Đạt tỷ lệ

% theo KH

Xếp loại

Tốt

(X. sắc)

Khá

T.bình (Đạt Y/C)

Yếu

1

Kiểm tra HĐSP nhà giáo

39

100

17

22

 

 

2

Kiểm tra chuyên đề khác

12

    100

12

 

 

 

3

Chấp hành chính sách

44

100

44

 

 

 

 

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm.

      - Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền văn bản các cấp, các ngành tới toàn thể các đồng chí CB, GV, CNV nên100% các đồng chí có nhận thức đúng về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước của ngành, của địa phương nơi cư trú.

     - Nhà trường hoàn thành kế hoạch kiểm tra, chất lượng kiểm tra đảm bảo, phát huy được tác dụng của công tác kiểm tra.

      - Công tác kiểm tra thực hiện đúng quy trình, hoàn thiện hồ sơ kịp thời.

     - Trong năm học không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp, sai sự thật, không có giáo viên vi phạm kỷ luật, không có hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

     - Công tác kiểm tra đã thúc đẩy kết quả các nhiệm vụ của nhà trường.

2. Hạn chế:

          - Công tác kiểm tra đội khi chưa đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch do công việc đốt xuất.

          - Nội dung kiểm tra còn chủ yếu tập trung vào chuyên môn.

          - Một số CB, GV, NV chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác kiểm tra.

          - Trong kiểm tra, đôi khi còn mang tính hình thức, đánh giá nể nang.

3. Nguyên nhân

          - Các thành viên Ban kiểm tra còn kiêm nhiệm công tác giảng dạy nên hạn chế về thời gian.

          - Do các hoạt động chuyên môn chiếm nhiều thời gian, việc bố trí sắp xếp kế hoạch chưa khoa học, tính chủ động của các thành viên chưa cao.

          - Nhận thức của 1 số thành viên trong đơn vị còn hạn chế.

4. Biện pháp khắc phục

        - Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích của công tác kiểm tra.

        - Sắp xếp thời gian hợp lý cho các nhiệm vụ theo các mốc thời gian trong năm học.

        - Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ.

       - Tăng cường kiểm tra đột xuất, đổi mới công tác quản lý.

Phần thứ hai

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2015-2016

I.Căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Công văn số 1094/SGDĐT-TTr ngày 31/8/2015 của Sở GD-ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2015-2016; Công văn số 1121/SGDĐT-TTr ngày 04/9/2015 của Sở GD-ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016;

- Công văn số 247 /HD-GDĐT-TTr ngày 17 /9/2015 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2015-2016;

- Kế hoạch số 01/KH-TH ngày 18 /9/2015 của trường Tiểu học xã Hợp Lý  về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, tình hình thực tế và kết quả công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng năm học 2014-2015. Trường Tiểu học xã Hợp lý xây dựng kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

II. Đặc điểm tình hình

1. Những số liệu cơ bản

1.1 Về học sinh.

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

5

155

75

31

 

4

8

 

2

5

138

64

28

 

2

6

 

3

4

116

57

29

 

1

0

 

4

5

156

74

31

 

 

9

 

5

5

160

82

32

 

 

2

 

Cộng

24

725

352

30

 

7

25

 

1.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

  * Tổng số cán bộ giáo viên : 45 đ/c

          - Cán bộ quản lý: 3 đồng chí

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 39 đ/c

+ Trình độ đào tạo: 12/12: 45 đ/c

+Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học: 21/39đ/c = 53,8%, Cao đẳng: 16/39đ/c = 41%, THSP: 2/39 đ/c = 5,2%

- Nhân viên hành chính: 03đ/c

          - Đảng viên: 12/45đ/c = 26,7%

          - Đoàn viên: 23/45 đ/c = 51,1 %

2.Thuận lợi.

- Nhà trường có 2 khu xong khoảng cách giữa 2 khu gần nhau nên thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động của nhà trường.

- Các thành viên trong ban kiểm tra có trình độ nghiệp vụ vững vàng, được tham gia tập huấn, luôn trách nhiệm với công việc.

- Công tác kiểm tra nội bộ đã có nề nếp, có hướng dẫn của cấp trên tình hình đơn vị ổn định, đoàn kết. Nhà trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, có kiến thức, đoàn kết, yêu nghề mến trẻ nhiều giáo viên có tinh thần trách nhiệm, tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề.

3. Khó khăn.

- Một số công việc trong năm học phải triển khai theo kế hoạch, có những công việc phát sinh nên ảnh hưởng đến tiến độ công tác kiểm tra nội bộ đã xây dựng.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy ở một bộ phận giáo viên còn hạn chế .

- Trình độ tay nghề giáo viên không đồng đều, giáo viên giỏi huyện còn ít, chưa có giáo viên giỏi tỉnh.

III.Mục đích, yêu cầu

          - Công tác KTNBTH nhằm giúp Hiệu trưởng đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

    - Hiệu trưởng tự kiểm tra, đánh giá việc tổ chức, hoạt động của nhà trường từ đó tự điều chỉnh các biện pháp chỉ đạo góp phần thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Góp phần tăng cường hiệu lực quản lý trường học nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân tập thể trong nhà trường, tạo động lực thúc đẩy các hoạt động nhà trường ngày một đi lên.

- Góp phần tăng cường kỷ cương, nền nếp, có các biện pháp ngăn chặn biểu hiện tiêu cực trong thi cử, đánh giá học sinh, quản lý tài chính, tài sản.

- Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật

- Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

IV. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

1. Kiểm tra nhà trường

a. Chỉ tiêu: - Kiểm tra toàn diện nhà trường: 01 lần.

   - Kiểm tra chuyên đề: Khoảng 12 chuyên đề

b. Biện pháp

- Rà soát đội ngũ, có kế hoạch kiểm tra phù hợp. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho CB, GV, CNV từ đó chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động tốt.

- Tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên ban kiểm tra

          - Bố  trí, phân công nhân lực kiểm tra theo kế hoạch, bám sát các văn bản hướng dẫn kiểm tra, sau kiểm tra làm tốt công tác tư vấn thúc đẩy, theo dõi sự khắc phục các tồn tại.  

  - Tăng cường kiểm tra đột xuất.

- Củng cố kiện toàn ban kiểm tra nội bộ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Coi trọng việc xây dựng lực lượng, nâng cao tinh thần trách nhiện cho đội ngũ giáo viên, kiểm tra đổi mới phương thức hoạt động của công tác kiểm tra nhà trường đảm bảo chất lượng.

Ban kiểm tra nội bộ trường học

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Nhiệm vụ

1

Phạm Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

ĐHSP

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Xuân

P.Hiệu trưởng

ĐHSP

Phó ban

3

Lê Thị Nguyệt

P.Hiệu trưởng

ĐHSP

Phó ban

4

Ngô Thị Thúy Hạnh

Tổ trưởng 1

ĐHSP

Ủy viên

5

Vũ Thị Thu Huyền

Tổ trưởng 4,5

CĐSP

Uỷ viên

6

Nguyễn Thị Hồng Yến

Tổ trưởng 2,3

CĐSP

Uỷ viên

7

Ngô Thị Hương Duyên

Tổ phó tổ 2,3

CĐSP

Uỷ viên

c. Nội dung kiểm tra

 * Kiểm tra toàn diện các hoạt động của nhà trường:

- Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng;

- Việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học;

- Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục;

- Tổ chức và hoạt động của nhà trường bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường học, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

- Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và tài sản của nhà trường;

- Công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục;

- Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;

- Thực hiện quy định về thu, quản lý, các nguồn lực tài chính khác;

- Kiểm tra các các nội dung các tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng của các cấp các ngành theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục Tiểu học.

2. Kiểm tra chuyên đề: Gồm các chuyên đề sau

 1.  

Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

 1.  

Kiểm tra hồ sơ, giáo án của GV, CBQL

 1.  

Kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

 1.  

Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm

 1.  

Kiểm tra sử dụng thiết bị dạy học

 1.  

Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo thông tư 30/2014

 1.  

Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

 1.  

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục

 1.  

Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện về về việc mượn trả của giáo viên.

 1.  

Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán.

 1.  

Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính

 1.  

Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên

a. Chỉ tiêu:

Kiểm tra toàn diện: 12 GV = 30,7%,

Kiểm tra chuyên đề:  100% số giáo viên còn lại

b. Biện pháp:

  - Xây dựng kỷ cương nề nếp kiểm tra nội bộ trường học theo văn bản hướng dẫn.

          - Nhà trường phổ biến đầy đủ các văn bản chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị tới 100% CB, GV, CNV.

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thông qu HĐSP

          - Kiểm tra theo kế hoạch, đánh giá chính xách, khách quan.

          - Hoàn thiện hồ sơ đúng quy định

c. Nội dung kiểm tra

*Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

* Thực hiện quy chế chuyên môn

- Hồ sơ của giáo viên theo Điều lệ trường và các văn bản hướng dẫn;

- Kiểm tra thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 30/2014

* Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn tay nghề

- Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn của các cấp tổ chức, dự sinh hoạt chuyên môn của trường, tổ, nhóm; dự giờ của đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập (thể hiện qua hồ sơ, đánh giá ý thức phấn đấu của cá nhân);

- Việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học;

- Việc đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Kiểm tra thông qua dự giờ lên lớp (đánh giá theo hướng dẫn của cấp học, bậc học kết hợp với việc tiếp thu kiến thức của học sinh).

* Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

- Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác;

- Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đột xuất.

4. Kiểm tra học sinh

a. Chỉ tiêu:  - Kiểm tra 24/ 24 lớp = 100%

- Số lần kiểm tra: 3 lần/ năm

b.  Biện pháp:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu biện pháp cụ thể để làm tiêu chí kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh trong năm học. Giáo viên xây dựng kế hoạch chủ nhiệm.

- Thông qua hội nghị CMHS đầu năm học nhà trường bàn bạc thống nhất các quy định về nề nếp học sinh, tổ chức cho học sinh học tập nội quy trường lớp, kiện toàn đội ngũ tự quản các lớp.

- Thành lập đội sao đỏ thường xuyên kiểm tra nề nếp học sinh.

-  Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh theo đúng thông tư 30/BGD&ĐTđảm bảo đúng quy định và đạt kết quả tốt.

c. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra về tổ chức lớp học theo điều lệ

- Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong điều lệ trường học

- Kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lớp, các tổ chức trong nhà trường;

- Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập.

IV. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

a. Chỉ tiêu:

- Kiểm tra 2 lần/ năm

  - 100% các đ/c CB, GV, CNV thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b. Biện pháp:

- Triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung về phổ biến tuyên truyền Luật KNTC, thiết lập sổ sách hồ sơ tiếp công dân, giải quyết KNTC một cách cụ thể.

          - Lập hồ sơ sổ sách tiếp công dân.

          - Phân công nhiện vụ tiếp công dân cho 01 đồng chí trực văn phòng và báo cáo với người có thẩm quyền để giải quyết.

          - Phối hợp với ban thanh tra nhân dân làm tốt công tác nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề khi nảy sinh.

       -Thực hiện tốt 3công khai đảm bảo dân chủ, xây dựng đơn vị đoàn kết.

          - Xây dựng quy chề chi tiêu nội bộ, thu chi đúng quy định, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đồi với người lao động.

          - Tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC

c. Nội dung

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật PCTN, Luật tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN trong đơn vị.

- Rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hưỡng dẫn cụ thể để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân; có sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo Luật tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC.

- Thực hiện phòng, chống tham nhũng qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu chi ngân sách, thực hiện XHHGD, thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh,... ;tổ chức kê khai thu nhập và tài sản cá nhân trong đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD-ĐT; công khai minh bạch trong xây dựng kế hoạch, kết quả công tác, thu nhập, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật và các quyền lợi khác.

V. Tổ chức thực hiện

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng năm học 2015-2016 của nhà trường sau khi xây dựng xong, hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của nhà trường. 

          - Ngoài các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong quá trình triển khai và thực hiện hiệu trưởng căn cứ vào thực tế nhà trường, tùy tình cụ thể trong quá trình chỉ đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ năm học, cơ quan quản lý cấp trên, Hiệu trưởng nhà trường còn có các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân trong nhà trường nhằm phục vụ công tác quản lý, giải quyết KNTC.

          -  Phó hiệu trưởng, các tổ chức, cá nhân trong nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp quản lý, của đơn vị và hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra của Phòng GD-ĐT và kế hoạch  kiểm tra nội bộ của nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả cao

Nơi nhận:                                                                  

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ trưởng CM         (để thực hiện);

- Ban KTNBTH

 - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thu Hà

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người phụ trách

 

Tháng 9/2015

- Thư viện, thiết bị

- Các khoản thu chi và tuyển sinh.

- Kiểm tra việc chuẩn bị khai giảng.

- Kiểm tra Phổ cập cấp trường, kiểm tra hành chính, 3 công khai.

 - Kiểm tra dạy buổi 2.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách GV, HS.

- Cán bộ thư viện, thíêt bị

- Hiệu trưởng, kế toán.

 

-  PHT, GVCN,

 

- HT, GV

 

 

- Giáo viên

- GV, HS

 

- HT, PHT

- Trưởng Ban TTND

 

- HT, PHT, TPT

 

- HT, PHT, GV

 

 

- Giáo viên

- HT, PHT

- CTCĐ, TTRND


Tháng 10/2015

- Kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách tổ.

- Kiểm tra cuộc vận động, phong trào thi đua.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

-Tổ CM, giáo viên, nhân viên.

- Giáo viên

 

- đ/c: Nguyễn Thị Phương

- đ/c: Nguyễn Thùy Dung  - đ/c: Ngô Thị Nga

- đ/c: Ngô Văn Quynh

- đ/c: Lã Thị Thanh Nga

- đ/c: Bùi Thị Thoa

- HT, PHT

 

- HT, PHT, Tổ trưởng

 


Tháng 11/2015

- Kiểm tra nội dung chương trình.

-  Kiểm tra toàn diện 2 GV

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

- GV

 

- đ/c: Ngô Thị Thúy Hạnh

- đ/c Ngô T Hương Duyên

- đ/c Nguyễn Thị Tâm

- đ/c: Nguyễn Thị Thắm

- đ/c: Hoàng văn Hải

- đ/c: Nguyễn Thị Nga

- HT, PHT

 

- HT, PHT, Tổ trưởng 


Tháng 12/2015

- Kế hoạch tổ   CM, hồ sơ sổ sách.

- Kiểm tra TDTT cấp trường.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV.

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV.

-Tổ CM, giáo viên, nhân viên

- HS

- đ/c: Chu Thị Thủy

- đ/c:  Nguyễn Thị Hồng

- đ/c: Vũ Thị Thu Huyền

- đ/c: Nguyễn Thị Dịu

- đ/c: Nguyễn T Kim Oanh

 - đ/c: Phạm Thị Yến

 

- HT, PHT

 

- HP, Bí thư chi đoàn

- HT, Tổ trưởng.

 


Tháng 1/2016

- Kiểm tra nội dung chương trình.

- Kiểm tra cuộc vận động, phong trào thi đua.

- Kiểm tra học Kỳ I

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

- GV

 

 - Giáo viên

 

- HS

- đ/c:  Trần Thị ánh Hồng

.- đ/c: Phạm T.Thu Hằng

- đ/c: Nguyễn T Hồng Vân

 - đ/c Phạm Văn Hiệp

- đ/c:  Hoàng Thị Dinh

- đ/c:NguyễnTThanh Loan

- HT, PHT

 

- HT, PHT

 

 

- PHT,GV, HS

- PHT, Tổ trưởng


Tháng 2/2016

- Kiểm tra nội dung chương trình.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

- Giáo viên

 

- đ/c: Lê ngọc Tú

- đ/c:  Đỗ Thị Liễu

- đ/c: Nguyễn Khắc trung

- đ/c Đỗ Thị Lan

-đ/c Trần Thị Thu Hằng

- đ/c:  Hoàng Thị Dung

- HT, PHT

 

- HT, PHT, Tổ trưởng


Tháng 3/2016

-Kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách.

- Kiểm tra nội dung chương trình

- Kiểm tra HĐNGLL,

-  Kiểm tra phổ cập cấp trường. kiểm tra hành chính, 3 công khai.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

-Tổ CM, giáo viên, nhân viên

- GV

 

- HS, GV

 

 

 

- đ/c: Ngô Thị Ánh Tuyết

- đ/c: Nguyễn T.Hồng Yến

- đ/c: Lã Thị Thịnh

- đ/c: Trương T.Thu Hằng

- đ/c: Trần Đình Thùy

- đ/c: Trần Thị Kim Thoa

- HT, PHT

 

- HT, PHT

 

- HT, PHT,BCHCĐ, GV, HS

 

 

- HT, PHT, Tổ trưởng


Tháng 4/2016

- Kiểm tra thực hiện chương trình.

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

- Giáo viên

 

- đ/c: Ngô T. Tuyết Mai

- đ/c: Hoàng Phương Lan

- đ/c: Ng. T. Hồng Nhung

 - đ/c: DươngThanh Thủy

- HT, PHT, BCHCĐ

 

- HT, PHT, Tổ trưởng

Tháng 5/2016

- Kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách.

- Kiểm tra nội dung, TKB

- Kiểm tra cuộc vận động, phong trào thi đua

- Kiểm tra thực hiện chương trình. Thư viện, thiết bị.

- Kiểm tra khoản thu chi và xét  duyệt lên lớp, xét HTCTTH.

-Tổ CM, giáo viên, nhân viên

- GV

 

- Giáo viên

 

-  BGH, GV, VP, KT, BGH.

- đ/c Phạm Thị Thu Hà

- đ/c Nguyễn Thị Xuân

- HT, PHT

 

- HT, PHT

 

- HT, PHT

 

- HT, PHT, BCHCĐ

 

- BCHCĐ, TTRND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP LÝ

             Số: 06/KH- TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Hợp lý, ngày 2 tháng 10 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2015-2016

 

Phần thứ nhất

Đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học,

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2014-2015

I.Kết quả kiểm tra

TT

Nội dung

Số người (nội dung) được đánh giá

Đạt tỷ lệ

% theo KH

Xếp loại

Tốt

(X. sắc)

Khá

T.bình (Đạt Y/C)

Yếu

1

Kiểm tra HĐSP nhà giáo

39

100

17

22

 

 

2

Kiểm tra chuyên đề khác

12

    100

12

 

 

 

3

Chấp hành chính sách

44

100

44

 

 

 

 

II. Đánh giá chung

1.Ưu điểm.

      - Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền văn bản các cấp, các ngành tới toàn thể các đồng chí CB, GV, CNV nên100% các đồng chí có nhận thức đúng về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước của ngành, của địa phương nơi cư trú.

     - Nhà trường hoàn thành kế hoạch kiểm tra, chất lượng kiểm tra đảm bảo, phát huy được tác dụng của công tác kiểm tra.

      - Công tác kiểm tra thực hiện đúng quy trình, hoàn thiện hồ sơ kịp thời.

     - Trong năm học không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp, sai sự thật, không có giáo viên vi phạm kỷ luật, không có hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

     - Công tác kiểm tra đã thúc đẩy kết quả các nhiệm vụ của nhà trường.

2. Hạn chế:

          - Công tác kiểm tra đội khi chưa đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch do công việc đốt xuất.

          - Nội dung kiểm tra còn chủ yếu tập trung vào chuyên môn.

          - Một số CB, GV, NV chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác kiểm tra.

          - Trong kiểm tra, đôi khi còn mang tính hình thức, đánh giá nể nang.

3. Nguyên nhân

          - Các thành viên Ban kiểm tra còn kiêm nhiệm công tác giảng dạy nên hạn chế về thời gian.

          - Do các hoạt động chuyên môn chiếm nhiều thời gian, việc bố trí sắp xếp kế hoạch chưa khoa học, tính chủ động của các thành viên chưa cao.

          - Nhận thức của 1 số thành viên trong đơn vị còn hạn chế.

4. Biện pháp khắc phục

        - Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích của công tác kiểm tra.

        - Sắp xếp thời gian hợp lý cho các nhiệm vụ theo các mốc thời gian trong năm học.

        - Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ.

       - Tăng cường kiểm tra đột xuất, đổi mới công tác quản lý.

 

Phần thứ hai

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

Năm học 2015-2016

I.Căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Công văn số 1094/SGDĐT-TTr ngày 31/8/2015 của Sở GD-ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2015-2016; Công văn số 1121/SGDĐT-TTr ngày 04/9/2015 của Sở GD-ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016;

- Công văn số 247 /HD-GDĐT-TTr ngày 17 /9/2015 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2015-2016;

- Kế hoạch số 01/KH-TH ngày 18 /9/2015 của trường Tiểu học xã Hợp Lý  về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, tình hình thực tế và kết quả công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng năm học 2014-2015. Trường Tiểu học xã Hợp lý xây dựng kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

 

II. Đặc điểm tình hình

1. Những số liệu cơ bản

1.1 Về học sinh.

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

5

155

75

31

 

4

8

 

2

5

138

64

28

 

2

6

 

3

4

116

57

29

 

1

0

 

4

5

156

74

31

 

 

9

 

5

5

160

82

32

 

 

2

 

Cộng

24

725

352

30

 

7

25

 

1.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

  * Tổng số cán bộ giáo viên : 45 đ/c

          - Cán bộ quản lý: 3 đồng chí

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 39 đ/c

+ Trình độ đào tạo: 12/12: 45 đ/c

+Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học: 21/39đ/c = 53,8%, Cao đẳng: 16/39đ/c = 41%, THSP: 2/39 đ/c = 5,2%

- Nhân viên hành chính: 03đ/c

          - Đảng viên: 12/45đ/c = 26,7%

          - Đoàn viên: 23/45 đ/c = 51,1 %

2.Thuận lợi.

- Nhà trường có 2 khu xong khoảng cách giữa 2 khu gần nhau nên thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động của nhà trường.

- Các thành viên trong ban kiểm tra có trình độ nghiệp vụ vững vàng, được tham gia tập huấn, luôn trách nhiệm với công việc.

- Công tác kiểm tra nội bộ đã có nề nếp, có hướng dẫn của cấp trên tình hình đơn vị ổn định, đoàn kết. Nhà trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, có kiến thức, đoàn kết, yêu nghề mến trẻ nhiều giáo viên có tinh thần trách nhiệm, tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề.

3. Khó khăn.

- Một số công việc trong năm học phải triển khai theo kế hoạch, có những công việc phát sinh nên ảnh hưởng đến tiến độ công tác kiểm tra nội bộ đã xây dựng.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy ở một bộ phận giáo viên còn hạn chế .

- Trình độ tay nghề giáo viên không đồng đều, giáo viên giỏi huyện còn ít, chưa có giáo viên giỏi tỉnh.

III.Mục đích, yêu cầu

          - Công tác KTNBTH nhằm giúp Hiệu trưởng đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

    - Hiệu trưởng tự kiểm tra, đánh giá việc tổ chức, hoạt động của nhà trường từ đó tự điều chỉnh các biện pháp chỉ đạo góp phần thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Góp phần tăng cường hiệu lực quản lý trường học nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân tập thể trong nhà trường, tạo động lực thúc đẩy các hoạt động nhà trường ngày một đi lên.

- Góp phần tăng cường kỷ cương, nền nếp, có các biện pháp ngăn chặn biểu hiện tiêu cực trong thi cử, đánh giá học sinh, quản lý tài chính, tài sản.

- Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật

- Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

IV. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

1. Kiểm tra nhà trường

a. Chỉ tiêu: - Kiểm tra toàn diện nhà trường: 01 lần.

   - Kiểm tra chuyên đề: Khoảng 12 chuyên đề

b. Biện pháp

- Rà soát đội ngũ, có kế hoạch kiểm tra phù hợp. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho CB, GV, CNV từ đó chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động tốt.

- Tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên ban kiểm tra

          - Bố  trí, phân công nhân lực kiểm tra theo kế hoạch, bám sát các văn bản hướng dẫn kiểm tra, sau kiểm tra làm tốt công tác tư vấn thúc đẩy, theo dõi sự khắc phục các tồn tại.  

  - Tăng cường kiểm tra đột xuất.

- Củng cố kiện toàn ban kiểm tra nội bộ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Coi trọng việc xây dựng lực lượng, nâng cao tinh thần trách nhiện cho đội ngũ giáo viên, kiểm tra đổi mới phương thức hoạt động của công tác kiểm tra nhà trường đảm bảo chất lượng.

 

 

 

Ban kiểm tra nội bộ trường học

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Nhiệm vụ

1

Phạm Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

ĐHSP

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Xuân

P.Hiệu trưởng

ĐHSP

Phó ban

3

Lê Thị Nguyệt

P.Hiệu trưởng

ĐHSP

Phó ban

4

Ngô Thị Thúy Hạnh

Tổ trưởng 1

ĐHSP

Ủy viên

5

Vũ Thị Thu Huyền

Tổ trưởng 4,5

CĐSP

Uỷ viên

6

Nguyễn Thị Hồng Yến

Tổ trưởng 2,3

CĐSP

Uỷ viên

7

Ngô Thị Hương Duyên

Tổ phó tổ 2,3

CĐSP

Uỷ viên

c. Nội dung kiểm tra

 * Kiểm tra toàn diện các hoạt động của nhà trường:

- Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng;

- Việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học;

- Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục;

- Tổ chức và hoạt động của nhà trường bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường học, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

- Thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và tài sản của nhà trường;

- Công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục;

- Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;

- Thực hiện quy định về thu, quản lý, các nguồn lực tài chính khác;

- Kiểm tra các các nội dung các tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng của các cấp các ngành theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục Tiểu học.

 

2. Kiểm tra chuyên đề: Gồm các chuyên đề sau

 1.  

Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

 1.  

Kiểm tra hồ sơ, giáo án của GV, CBQL

 1.  

Kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

 1.  

Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm

 1.  

Kiểm tra sử dụng thiết bị dạy học

 1.  

Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo thông tư 30/2014

 1.  

Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

 1.  

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục

 1.  

Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện về về việc mượn trả của giáo viên.

 1.  

Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán.

 1.  

Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính

 1.  

Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên

a. Chỉ tiêu:

Kiểm tra toàn diện: 12 GV = 30,7%,

Kiểm tra chuyên đề:  100% số giáo viên còn lại

b. Biện pháp:

  - Xây dựng kỷ cương nề nếp kiểm tra nội bộ trường học theo văn bản hướng dẫn.

          - Nhà trường phổ biến đầy đủ các văn bản chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị tới 100% CB, GV, CNV.

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thông qu HĐSP

          - Kiểm tra theo kế hoạch, đánh giá chính xách, khách quan.

          - Hoàn thiện hồ sơ đúng quy định

c. Nội dung kiểm tra

*Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

* Thực hiện quy chế chuyên môn

- Hồ sơ của giáo viên theo Điều lệ trường và các văn bản hướng dẫn;

- Kiểm tra thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 30/2014

* Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn tay nghề

- Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn của các cấp tổ chức, dự sinh hoạt chuyên môn của trường, tổ, nhóm; dự giờ của đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập (thể hiện qua hồ sơ, đánh giá ý thức phấn đấu của cá nhân);

- Việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học;

- Việc đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Kiểm tra thông qua dự giờ lên lớp (đánh giá theo hướng dẫn của cấp học, bậc học kết hợp với việc tiếp thu kiến thức của học sinh).

* Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

- Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác;

- Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đột xuất.

4. Kiểm tra học sinh

a. Chỉ tiêu:  - Kiểm tra 24/ 24 lớp = 100%

- Số lần kiểm tra: 3 lần/ năm

b.  Biện pháp:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu biện pháp cụ thể để làm tiêu chí kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh trong năm học. Giáo viên xây dựng kế hoạch chủ nhiệm.

- Thông qua hội nghị CMHS đầu năm học nhà trường bàn bạc thống nhất các quy định về nề nếp học sinh, tổ chức cho học sinh học tập nội quy trường lớp, kiện toàn đội ngũ tự quản các lớp.

- Thành lập đội sao đỏ thường xuyên kiểm tra nề nếp học sinh.

-  Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh theo đúng thông tư 30/BGD&ĐTđảm bảo đúng quy định và đạt kết quả tốt.

c. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra về tổ chức lớp học theo điều lệ

- Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong điều lệ trường học

- Kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lớp, các tổ chức trong nhà trường;

- Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập.

 

 

IV. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng

a. Chỉ tiêu:

- Kiểm tra 2 lần/ năm

  - 100% các đ/c CB, GV, CNV thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b. Biện pháp:

- Triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung về phổ biến tuyên truyền Luật KNTC, thiết lập sổ sách hồ sơ tiếp công dân, giải quyết KNTC một cách cụ thể.

          - Lập hồ sơ sổ sách tiếp công dân.

          - Phân công nhiện vụ tiếp công dân cho 01 đồng chí trực văn phòng và báo cáo với người có thẩm quyền để giải quyết.

          - Phối hợp với ban thanh tra nhân dân làm tốt công tác nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề khi nảy sinh.

       -Thực hiện tốt 3công khai đảm bảo dân chủ, xây dựng đơn vị đoàn kết.

          - Xây dựng quy chề chi tiêu nội bộ, thu chi đúng quy định, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đồi với người lao động.

          - Tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC

c. Nội dung

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật PCTN, Luật tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN trong đơn vị.

- Rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hưỡng dẫn cụ thể để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Bố trí địa điểm tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân; có sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo Luật tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC.

- Thực hiện phòng, chống tham nhũng qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu chi ngân sách, thực hiện XHHGD, thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh,... ;tổ chức kê khai thu nhập và tài sản cá nhân trong đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD-ĐT; công khai minh bạch trong xây dựng kế hoạch, kết quả công tác, thu nhập, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật và các quyền lợi khác.

V. Tổ chức thực hiện

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng năm học 2015-2016 của nhà trường sau khi xây dựng xong, hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của nhà trường. 

          - Ngoài các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong quá trình triển khai và thực hiện hiệu trưởng căn cứ vào thực tế nhà trường, tùy tình cụ thể trong quá trình chỉ đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ năm học, cơ quan quản lý cấp trên, Hiệu trưởng nhà trường còn có các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân trong nhà trường nhằm phục vụ công tác quản lý, giải quyết KNTC.

          -  Phó hiệu trưởng, các tổ chức, cá nhân trong nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp quản lý, của đơn vị và hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra của Phòng GD-ĐT và kế hoạch  kiểm tra nội bộ của nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả cao

Nơi nhận:                                                                  

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ trưởng CM         (để thực hiện);

- Ban KTNBTH

 - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thu Hà

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người phụ trách

 

Tháng 9/2015

- Thư viện, thiết bị

- Các khoản thu chi và tuyển sinh.

- Kiểm tra việc chuẩn bị khai giảng.

- Kiểm tra Phổ cập cấp trường, kiểm tra hành chính, 3 công khai.

 - Kiểm tra dạy buổi 2.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách GV, HS.

- Cán bộ thư viện, thíêt bị

- Hiệu trưởng, kế toán.

 

-  PHT, GVCN,

 

- HT, GV

 

 

- Giáo viên

- GV, HS

 

- HT, PHT

- Trưởng Ban TTND

 

- HT, PHT, TPT

 

- HT, PHT, GV

 

 

- Giáo viên

- HT, PHT

- CTCĐ, TTRND


Tháng 10/2015

- Kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách tổ.

- Kiểm tra cuộc vận động, phong trào thi đua.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

-Tổ CM, giáo viên, nhân viên.

- Giáo viên

 

- đ/c: Nguyễn Thị Phương

- đ/c: Nguyễn Thùy Dung  - đ/c: Ngô Thị Nga

- đ/c: Ngô Văn Quynh

- đ/c: Lã Thị Thanh Nga

- đ/c: Bùi Thị Thoa

- HT, PHT

 

- HT, PHT, Tổ trưởng

 


Tháng 11/2015

- Kiểm tra nội dung chương trình.

-  Kiểm tra toàn diện 2 GV

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

- GV

 

- đ/c: Ngô Thị Thúy Hạnh

- đ/c Ngô T Hương Duyên

- đ/c Nguyễn Thị Tâm

- đ/c: Nguyễn Thị Thắm

- đ/c: Hoàng văn Hải

- đ/c: Nguyễn Thị Nga

- HT, PHT

 

- HT, PHT, Tổ trưởng 


Tháng 12/2015

- Kế hoạch tổ   CM, hồ sơ sổ sách.

- Kiểm tra TDTT cấp trường.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV.

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV.

-Tổ CM, giáo viên, nhân viên

- HS

- đ/c: Chu Thị Thủy

- đ/c:  Nguyễn Thị Hồng

- đ/c: Vũ Thị Thu Huyền

- đ/c: Nguyễn Thị Dịu

- đ/c: Nguyễn T Kim Oanh

 - đ/c: Phạm Thị Yến

 

- HT, PHT

 

- HP, Bí thư chi đoàn

- HT, Tổ trưởng.

 


Tháng 1/2016

- Kiểm tra nội dung chương trình.

- Kiểm tra cuộc vận động, phong trào thi đua.

- Kiểm tra học Kỳ I

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

- GV

 

 - Giáo viên

 

- HS

- đ/c:  Trần Thị ánh Hồng

.- đ/c: Phạm T.Thu Hằng

- đ/c: Nguyễn T Hồng Vân

 - đ/c Phạm Văn Hiệp

- đ/c:  Hoàng Thị Dinh

- đ/c:NguyễnTThanh Loan

- HT, PHT

 

- HT, PHT

 

 

- PHT,GV, HS

- PHT, Tổ trưởng


Tháng 2/2016

- Kiểm tra nội dung chương trình.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

- Giáo viên

 

- đ/c: Lê ngọc Tú

- đ/c:  Đỗ Thị Liễu

- đ/c: Nguyễn Khắc trung

- đ/c Đỗ Thị Lan

-đ/c Trần Thị Thu Hằng

- đ/c:  Hoàng Thị Dung

- HT, PHT

 

- HT, PHT, Tổ trưởng


Tháng 3/2016

-Kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách.

- Kiểm tra nội dung chương trình

- Kiểm tra HĐNGLL,

-  Kiểm tra phổ cập cấp trường. kiểm tra hành chính, 3 công khai.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

 

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

-Tổ CM, giáo viên, nhân viên

- GV

 

- HS, GV

 

 

 

- đ/c: Ngô Thị Ánh Tuyết

- đ/c: Nguyễn T.Hồng Yến

- đ/c: Lã Thị Thịnh

- đ/c: Trương T.Thu Hằng

- đ/c: Trần Đình Thùy

- đ/c: Trần Thị Kim Thoa

- HT, PHT

 

- HT, PHT

 

- HT, PHT,BCHCĐ, GV, HS

 

 

- HT, PHT, Tổ trưởng


Tháng 4/2016

- Kiểm tra thực hiện chương trình.

- Kiểm tra chuyên đề 4 GV

- Giáo viên

 

- đ/c: Ngô T. Tuyết Mai

- đ/c: Hoàng Phương Lan

- đ/c: Ng. T. Hồng Nhung

 - đ/c: DươngThanh Thủy

- HT, PHT, BCHCĐ

 

- HT, PHT, Tổ trưởng

Tháng 5/2016

- Kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách.

- Kiểm tra nội dung, TKB

- Kiểm tra cuộc vận động, phong trào thi đua

- Kiểm tra thực hiện chương trình. Thư viện, thiết bị.

- Kiểm tra khoản thu chi và xét  duyệt lên lớp, xét HTCTTH.

-Tổ CM, giáo viên, nhân viên

- GV

 

- Giáo viên

 

-  BGH, GV, VP, KT, BGH.

- đ/c Phạm Thị Thu Hà

- đ/c Nguyễn Thị Xuân

- HT, PHT

 

- HT, PHT

 

- HT, PHT

 

- HT, PHT, BCHCĐ

 

- BCHCĐ, TTRND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thhoply

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019