tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU, PHỤ ĐẠO HỌC SINH CHƯA HOÀN CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC NĂM HỌC 2017-2018

      PHÒNG GD - ĐT  LÝ NHÂN                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                 Hợp Lý, ngày 28 tháng 9 năm 2017

                       

 KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh

chưa hoàn thành môn học hoặc hoạt động giáo dục

Năm học 2017-2018

 
   

 A. Kết quả đánh giá học sinh năm học 2016-2017

          1. Ưu điểm

          a) Đánh giá chung:

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo bồi học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chương trình môn học và hoạt động giáo dục ngay từ đầu năm học.

- Nhà trường đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo bồi học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

- Giáo viên tích cực bồi dưỡng và kèm cặp học sinh trong các tiết học.

- Một số thành tích đạt được như sau:

- Đa số HS tích cực, chủ động trong học tập, nắm vững kiến thức cơ bản. Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành khá. Chất lượng HS tương đối đồng đều. Chất lượng HS năng khiếu tương đối ổn định.

+ Thi Tiếng Anh trên mạng Internet lớp 5 có 2 em đạt giải: 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.

+ Thi Tiếng Anh trên mạng lớp 4 có 1 em đạt giải khuyến khích.

+ Thi giải Toán bằng Tiếng Anh lớp 4 có 2 em đạt giải khuyến khích

+ Thi giải Toán trên mạng lớp 5 có 1 em đạt giải khuyến khích.

+ Giao lưu Olympic lớp 4 môn Tiếng Việt có 3 em đạt giải: 1 giải ba, 2 giải khuyến khích.

+ Giao lưu Olympic lớp 3 môn Tiếng Việt có 4 em đạt giải: 2 giải ba, 2 giải khuyến khích.

          + Thi TDTT cấp huyện xếp thứ 11/24 trường

b) Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh

  * Đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục

- Đánh giá định kỳ cuối năm học

Môn học

HTT

HT

CHT

SL

%

SL

%

SL

%

Tiếng Việt

347

47,4

381

52

4

0,6

Toán

220

30,1

504

68,9

8

1

Tiếng Anh

140

19,1

592

80,9

0

0

Các môn học khác: Đạt Hoàn thành tốt và Hoàn thành: 100%. Chưa HT: 0

* Kết quả kiểm tra định kỳ

          Tỷ lệ học sinh kiểm tra các môn cuối năm đạt điểm 5 trở lên: 724/732 học sinh đạt 98,9%;

  * Đánh giá định kỳ  về năng lực, phẩm chất

- Năng lực

Năng lực

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

SL

%

SL

%

SL

%

Tự phục vụ, tự quản

425

58.1

307

41,9

0

0

Hợp tác

424

57,9

308

42,1

0

0

Tự học, giải quyết vấn đề

422

57,6

310

42,4

0

0

- Phẩm chất

Phẩm chất

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

SL

%

SL

%

SL

%

Chăm học, chăm làm

496

67,7

236

32,3

0

0

Tự tin, trách nhiệm

496

67,7

236

32,3

0

0

Trung thực, kỷ luật

522

71,3

210

28,7

0

0

Đoàn kết, yêu thương

530

72,4

202

27,6

0

0

  * Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 724/732 = 98,9%, trong đó tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học: 155/156 = 99,3%.

          * Tỷ lệ học sinh được khen thưởng theo Thông tư  hợp nhất số 03/2016/VBHN là: 356/732 = 41,8%.

          2. Tồn tại hạn chế

- Học sinh có năng khiếu nổi bật còn rất ít, việc tiếp thu kiến thức nâng cao của các em còn chậm. Một số em chưa chăm học, nắm kiến thức và vận dụng kiến thức chưa tốt.

- Cơ sở vật chất của nhà trường  phục vụ cho việc bồi dưỡng nâng cao năng lực học sinh tương đối tốt  nhưng trang thiết bị  phục vụ cho việc dạy và học chưa đầy đủ. Tài liệu sách nâng cao, tham khảo giành cho giáo viên và học sinh còn nghèo nàn.

          - Kinh phí chi cho giáo viên  dạy nâng cao năng lực HS hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu của giáo viên.

- Đội ngũ GV chưa ổn định phần nào ảnh hưởng chất lượng giảng dạy của nhà trường.

          - Năng lực GV một số GV còn hạn chế. Y thức trách nhiệm có đồng chí có lúc, có nơi chưa cao.

B. Bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học hoặc hoạt động giáo dục năm học 2017-2018;

I – Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

Căn cứ Công văn số 703/PGDDT-GDTH ngày 12/9/2017về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học  2017 - 2018 cấp Tiểu học; công văn số 743 ngày 14/9/2017 quy định về hồ sơ và công tác chuyên môn năm học 2017-2018; của Phòng Giáo dục và Đào Tạo Lý Nhân. 

Căn cứ kết quả đánh giá học sinh năm học 2016-2017 và kết quả công tác bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa HT.

 Đặc điểm tình hình:

          - Số liệu về giáo viên:

           Cán bộ quản lý: 03 đ/c

           Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 21 đ/c

          + Trình độ đào tạo 12/12: 21 đ/c

            + Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP:10đ/c; CĐ: 9đ/c , THSP: 02 đ/c

           Đảng viên: 14 đ/c

           Đoàn viên: 3 đ/c

          - Số liệu và học sinh:

 

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

6

188

96

31

 

4

1

 

2

5

165

78

33

1

3

6

 

3

5

155

77

31

 

 

4

 

4

4

137

63

34

 

 

6

 

5

4

113

52

28

 

1

1

 

II – Nội dung

1. Mục đích

          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu – phụ đạo học sinh còn hạn chế nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhà trường đề ra trong năm học 2017 - 2018 

      - Bồi dưỡng năng khiếu là nhằm giúp học sinh phát huy hết khả năng học tập, khả năng phát triển. Trong một chừng mực nào đó, việc bồi dưỡng còn đào tạo nhân tài cho đất nước.

    -  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung môn học là một cách bổ sung kiến thức cho những em có khả năng tiếp thu bài chậm, chưa nắm vững kiến thức, kĩ năng cũng như phương pháp học tập, giúp các em theo kịp với bạn bè trong lớp.

       Như vậy mục đích của việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung môn học là góp phần nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng học sinh năng khiếu.

2. Chỉ tiêu, biện pháp

2.1. Chỉ tiêu

* Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu  ở các lớp.

- Thực hiện bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn Tiếng Việt; Toán; Âm nhạc; Mĩ thuật thông qua các buổi học chính khóa, trong các tiết tăng tiết và các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ.

-  Khối lớp 4-5: Có 10-15% học sinh trở lên tham gia giao lưu học sinh năng khiếu môn Toán, TV, Tiếng Anh cấp trường và cấp huyện.

-  Khối lớp 3: Có 15% học sinh trở lên tham gia giao lưu học sinh năng khiếu môn Toán, TV, Tiếng Anh cấp trường và cấp huyện.

- Khối lớp1, 2: Có 15% học sinh trở lên tham gia giao lưu học sinh năng khiếu môn Toán, TV cấp trường.

 

     - Hội khỏe phù đổng Thể dục thể thao cấp huyện

Bóng đá: 15/24

Cờ  vua: 8/24

Bóng bàn 12/24

Xếp chung 11/24

 

- Giao lưu học sinh giao lưu học sinh năng khiếu Tiếng Việt, Toán cấp huyện lớp 3,4,5

Xếp 18/24

 

- Giao lưu học sinh giao lưu học sinh năng khiếu Tiếng Anh cấp huyện lớp 3,4,5

Xếp 17/24

*Về công tác phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học và hoạt động giáo dục:

          Tập trung phụ đạo học sinh chưa hoàn thành ở tất cả các lớp đảm bảo 98%  số học sinh trở lên của nhà trường có đủ kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu chung. Không để học sinh ngồi nhầm lớp.

2.2. Biện pháp, hình thức bồi dưỡng

* Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu

- Thực hiện bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn Tiếng Việt; Toán; Âm nhạc; Mĩ thuật thông qua các buổi học chính khóa, trong các tiết buổi 2 và các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ.

- Giao chỉ tiêu cho các lớp. Lựa chọn, bồi dưỡng học sinh  năng khiếu ở các khối lớp để chọn những học sinh  thực sự có năng khiếu bồi dưỡng trong các tiết học, đặc biệt là buổi 2.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp trực tiếp bồi dưỡng học sinh năng khiếu của lớp mình chủ nhiệm.

- Các đồng chí giáo viên dạy môn Thể dục sẽ bồi dưỡng học sinh có năng khiếu cờ vua, bóng bàn, bóng đá để tham gia thi cấp trường và cấp huyện.

- GV Mỹ thuật, Âm nhạc tạo các sân chơi, các câu lạc bộ để HS được học tập và phát triển toàn diện.

- Họp cha mẹ học sinh ở các lớp để cùng phối kết hợp  tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai  công tác bồi dưỡng học sinh.

- Thời gian tiến hành bồi dưỡng bắt đầu từ tháng 9/2017.

- Cán bộ quản lý huy động số sách nâng cao và các tài liệu tham khảo có trong thư viện cho giáo viên mượn. Số còn thiếu tiếp tục mua bổ sung để giáo viên có tài liệu nghiên cứu tham khảo. Đồng thời các đồng chí giáo viên tự tìm tòi, sưu tầm, nghiên cứu để có tài liệu, phương pháp dạy tốt nhất để nâng cao chất lượng.

- Thường xuyên thăm lớp, dự giờ, kiểm tra vở của học sinh để kiểm tra, đánh giá, kịp thời điều chỉnh cách dạy cho phù hợp. 

- Luôn quan tâm, giúp đỡ giáo viên về kiến thức cũng như cách dạy từng dạng bài, từng  mảng kiến thức, từng chuyên đề .

- Giải đáp trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với GV thường xuyên.

- Tổ chức cho HS luyện các dạng bài, các đề để cho các em dần làm quen

với các dạng đề bài, để HS làm bài có kết quả cao hơn.

- Tổ chức khen thưởng đối với những học sinh  đạt giải ở các cấp  và giáo viên phụ trách để động viên thầy và trò.

*Về công tác phụ đạo học sinh chưa HT chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục:

- Xác định rõ mục tiêu, vai trò của công tác bồi dưỡng  phụ đạo  học sinh chưa HT trong việc nâng cao chất lượng đại trà.

- Tổ chức phân loại HS ngay từ đầu năm học.

- Giao cho các giáo viên chủ nhiệm trực tiếp phụ đạo bằng nhiều hình thức nhằm hạ thấp  tỉ lệ học sinh chưa HT, đảm bảo học sinh nắm chắc kiến thức, kĩ năng và lên lớp đúng trình độ.

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong việc phụ đạo HS chưa HT KT, KN môn học..

          - Khuyến khích ứng dụng CNTT trong phụ đạo HS chưa HT như: Minh họa các hình ảnh bằng máy chiếu kết nối cho HS dễ hiểu, tìm kiếm tài liệu trên mạng internet. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế giúp HS tiếp cận kiến thức và thực hành tốt hơn.

- Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy phụ đạo HS chưa HT KT, KN môn học. với các giáo viên chủ nhiệm.

- Thường xuyên thăm lớp, dự giờ, xem vở của học sinh để kiểm tra, đánh giá, kịp thời điều chỉnh cách dạy cho phù hợp. 

- Khen, động viên kịp thời với những HS có nhiều tiến bộ, những giáo viên có thành tích đặc biệt trong công tác phụ đạo HS chưa HT KT, KN môn học.

3- Tổ chức thực hiện

      Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng, các tổ chuyên môn họp tổ và triển khai đến toàn thể tổ viên thực hiện xây dựng kế hoạch cá nhân. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có những vấn đề thay đổi, vướng mắc, khó khăn cần giải quyết, các tổ chuyên môn cần phản ánh với cán bộ quản lý nhà trường để chỉ đạo và xử lý kịp thời.

          Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chương trình môn học và hoạt động giáo dục  năm học 2017-2018. Yêu cầu các tổ chuyên môn và các đồng chí giáo viên thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:     

    - Hiệu trưởng (để báo cáo); 

    - Các tổ CM, GV (để T/h);

     - Lưu: VT.                                                                             

 

              KT.HIỆU TRƯỞNG

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                        

 

                    Nguyễn Thị Xuân

MỐC THỜI GIAN VÀ MỘT  SỐ CÔNG VIỆC CHÍNH

NĂM HỌC 2017 – 2018

Thời gian

Công việc chính

Ghi chú

8/2017

- Giáo viên chủ nhiệm  phân loại học sinh.

- Phát hiện học sinh có năng khiếu, HS chưa HT KT, KN môn học ở các lớp.

- Các tổ, khối, giáo viên chuẩn bị tài liệu.

 

9/2017

- Họp Cha mẹ HS để có kế hoạch phối hợp.

- Xây dựng các Kế hoạch tổ, cá nhân...

 

10/2017

- Thành lập các CLB.

- Trao đổi chuyên môn chủ đề: Bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh HS chưa HT KT, KN môn học.

- Luyện tập cờ vua, bóng bàn, bóng đá.

 

11/2017

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh HS chưa HT KT, KN môn học..

- Dự giờ, thăm lớp.

- Luyện tập cờ vua, bóng bàn, bóng đá.

- Qua KT giữa kỳ I (L4,5) trao đổi các biện pháp thực hiện.

 

12/2017

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh HS chưa HT KT, KN môn học.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động các CLB.

- Thi TDTT cấp trường môn cờ vua, bóng bàn, bóng đá.

 

01/2018

- Tiếp tục phân loại, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh HS chưa HT KT, KN môn học.

- Qua KT cuối kỳ I  trao đổi các biện pháp thực hiện.

- Phối hợp với CMHS trong việc thực hiện.

 

02/2018

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh HS chưa HT KT, KN môn học.

- Dự giờ, thăm lớp.

- Thi TDTT cấp  cờ vua, bóng bàn, bóng đá.

- Tăng cường hoạt động các CLB.

 

3/2018

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh HS chưa HT KT, KN môn học.

- Dự giờ, thăm lớp.

- Qua KT giữa kỳ I (L4,5) trao đổi các biện pháp thực hiện.

 

4/2018

- Tăng cường phụ đạo học sinh HS chưa HT KT, KN môn học.

- Tăng cường công tác phối hợp với CMHS trong công tác phụ đạo HS chưa HT.

- Dự giờ, thăm lớp.

 

5/2018

Tăng cường phụ đạo học sinh HS chưa HT KT, KN môn học.

- Tổng kết công tác bồi dưỡng và phụ đạo HS..

 

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019