tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CNTT

PGD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ

            Số: 09/KH - CNTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hợp Lý, ngày 11  tháng 10  năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NĂM HỌC 2014 -  2015

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Hướng dẫn số 5041/BGDĐT - CNTT ngày 16/ 9/2014 về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014 - 2015 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo;

Căn cứ Hướng dẫn số 1268/CNTT - CTHSSV ngày 17/9/2014 về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014 - 2015; Kế hoạch số 1269/KH - SGDĐT ngày 17/9/2014 về công tác Công nghệ thông tin năm học 2014 - 2015 của Sở GDĐT Hà Nam

Căn cứ hướng dẫn số 210/PGDDT-GDTH ngày 04/9/2014 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học  2014 - 2015 cấp Tiểu học.

Căn cứ công văn số 240/GDĐT - CNTT ngày  23/9/2014 của PGD& §T Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014 - 2015;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nhà trường;trường tiểu học Hợp Lý xây  dùng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014 - 2015, cụ thể:

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

  1. Lớp - học sinh: 

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

5

143

63

28

 

2

 

 

2

4

119

59

29

 

2

 

 

3

5

158

75

31

 

1

 

 

4

5

160

82

32

 

 

 

 

5

4

126

59

31

 

 

 

 

Cộng

23

706

338

31

 

5

 

 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

  * Tổng số cán bộ giáo viên: 44đ/c

          - Cán bộ quản lý: 4 đồng chí

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 37 đ/c

+ Trình độ đào tạo: 12/12: 44 đ/c

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; 11đ/c, Cao đẳng: 24đ/c, THSP: 2 đ/c

- Nhân viên hành chính: 03đ/c

          - Đảng viên: 12/44đ/c = 27,3%

          - Đoàn viên: 29/44đ/c = 65,9%

3) Cơ sở vật chất

          - Diện tích 11366 m2 đã được cấp quyền sử dụng đất.

          - Số phòng học: 23 phòng.Trong đó cao tầng: 22 phòng, cấp 4: 01. Phòng phòng chức năng: 16 phòng trong đó cao trầng: 02, nhà cấp 4: 14

          - Thư viện: 02 diện tích: 72 m2

          - Bàn ghế 400 bộ đạt chuẩn (800 chỗ ngồi)

          - Thiết bị dạy học: 23 bộ

          - Công trình vệ sinh: 02 ( GV, HS riêng) , nước sạch: Có

          - Sân chơi, bãi tập: 5300m2

1. Thuận lợi:

 - Được UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy tại nhà trường.

- Phòng GD-ĐT đã đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết như máy chiếu, máy tính xách tay, kết nối mạng Lan, Internet trong nhµ tr­êng, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT cho nhà trường.

Việc đưa công nghệ thông tin và truyền thông ứng dụng vào quản lý và giảng dạy  được nhà trường và giáo viên quan tâm và đạt kết quả khả quan.

2. Khó khăn

 - Nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế, chưa đầy đủ về công nghệ thông tin cho nên có tư tưởng “làm được đến đâu thì làm” chưa thấy được ý nghĩa việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chưa có sự đam mê và sáng tạo, thậm chí còn né tránh.

- Ý thức tự học, tự bồi dưỡng, sử dụng CNTT của một số cán bộ, giáo viên chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao.

- Việc sử dụng, khai thác mạng Internet chưa thường xuyên.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤTHỂ

1. Quán triệt các văn bản về CNTT.

           Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP về:

-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

-  Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học-công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.

-  Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin.

                                                                Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về tinh

 thần và nội dung của các văn bản quan trọng đã được ban hành.

2. Xây dựng kế hoạch dạy, học và ứng dụng CNTT; khai thác, quản lý các thiết bị CNTT.

a) Xây dựng kế hoạch dạy, học và ứng dụng CNTT

Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014 - 2015 nhằm đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và ứng dụng CNTT một cách thiết thực và hiệu quả trong công tác quản lý của nhà trường và công tác bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

b) Khai thác, quản lý các thiết bị CNTT

     - Nhµ trường  giao cho 01 giáo viên kiêm nhiệm phụ trách  về CNTT.

     - Nhµ trường có sổ quản lý các thiết bị dạy học liên quan đến lĩnh vực  CNTT.

     - Nhà trường kiểm tra, đánh giá việc soạn giáo án, sử dụng và quản lý việc soạn giáo án của giáo viên dưới nhiều hình thức.

3. Tăng cường sử dụng hệ thống e-mail, tạo Website.

a. Chỉ tiêu:

- Nhà trường có máy tính kết nối Internet, có máy in, webcam và một điện thoại đàm thoại đặt tại phòng họp hội đồng để giáo viên khai thác, sử dụng.

- Sử dụng tối đa phòng học Tiếng đã được lắp đặt trong các giờ học Tiếng Anh.

- Tạo nguồn kinh phí để mua máy ảnh kỹ thuật số để phục vụ việc lấy tư liệu đưa lên website.

b. Biện Pháp:

- Nhµ trường cử cán bộ phô tr¸ch CNTT hàng ngày truy cập địa chỉ e-mail đã được Sở GDĐT cấp để lấy văn bản chỉ đạo, điều hành (mỗi ngày ít nhất 04 lần đầu và cuối các buổi sáng, chiều  mở hòm thư và cập nhật các văn bản mới). Lập sổ theo dõi công văn đi, đến qua mạng internet.

- Nhµ trường đã đựơc tập huấn tạo lập website cho riêng mình nhằm tổ chức quản lý, công khai chất lượng, đội ngũ, tổ chức của trường mình.

- Nhµ trường tổ chức thông báo miễn phí (nếu đã dăng ký) trên website của đơn vị mình qua email, qua kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cho phụ huynh học sinh có nhu cầu.

- Nhµ trường quản lý chặt chẽ mật khẩu hòm thư để đảm bảo bí mật của thông tin đi, đến để phòng chống tin “rác”, tin “xấu” và ngăn chặn việc khai thác thông tin phản tác dụng, chơi game ...

- Nhà trường tạo điều kiện động viên mỗi cán bộ, giáo viên tham gia đi học các lớp do cấp trên mở về sử dụng website cho cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm CNTT nhµ  trường.

- Nhà trường tiết kiệm kinh phí để tạo website riêng, phân công cán bộ giáo viên viết tin bài để đăng trên website của trường.

4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục:

          - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản lý hành chính tại trường học.

Cụ thể:

          -  Phần mềm phổ cập giáo dục: Nhà trường đã làm tốt công tác nhập và quản lý phần mền phổ cập.

          -  Tiếp tục sử dụng các phần mềm để hỗ trợ quản lý, giảng dạy trong nhà trường như: VEMIS, các phần mềm kế toán, phổ cập.

          - Tổ chức công bố công khai trên Website:

          - Đăng tải tất cả các mẫu đơn hành chính, mẫu đơn dịch vụ công (như đơn xin vào lớp đầu cấp).

5. Không tổ chức hoặc tham gia tổ chức các cuộc thi với mục đích quản cáo liên quan đến sản phẩm của các tổ chức kinh doanh.

          Nhà trường chấp hành tốt những quy định quản lý công nghệ thông tin bảo mật những tin xấu không để mọi người biết. Khi có các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước gửi công văn hoặc liên hệ tổ chức các cuộc thi CNTT, nhà trường báo cáo kịp thời về Phòng GD ĐT để được hướng dẫn chi tiết (qua bộ phận CNTT)

6. Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e- Learing:

a. Chỉ tiêu:

          - Tham gia cuộc thi cuộc thi  “Thiết kế hồ sơ bài giảng  e-Lerning” do Bộ GD-ĐT và Quỹ Laurence S. Ting tổ chức, với khẩu hiệu chung “Trong mỗi học kỳ, mỗi giáo viên xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử”.

          - Tham gia đầy đủ các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy và học do cấp trên tổ chức.

          + Phấn đấu tỷ lệ giáo viên soạn giáo án vi tính trên 90%.

          + Nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nam tổ chức như: Giải toán trên Internet, Tiếng anh qua mạng.

          + Tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học .

b. Biện pháp:

          - Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên xây dựng các bài giảng điện tử (E-Learning) ngay sau khi Phòng GD-ĐT tập huấn.

          - Huy động giáo viên tham gia đóng góp các bài trình chiếu, bài giảng e-learning về nhà trường.

          - Giáo viên tích cực soạn bài trình chiếu và bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ e- Learning

7. ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học:

a. Chỉ tiêu:

- Cú 20%  học sinh nhà trường biết giải toán và thi Olympia Tiếng anh qua mạng.

- 50% giáo viên nhà trường thường xuyờn khai thỏc, sử dụng thụng tin trờn mạng để tra cứu tìm tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy đạt kết quả tốt.

b. Biện pháp:

- Nhà trường chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn cụ thể cho giáo viên các môn học tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của người học. 

Tăng cường sử dụng các phần mềm quản lý giáo dục như: quản lý thư viện, quản lý nhà trường, quản lý tài chính...

§éng viªn giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập;

           Khuyến khích giáo viên chủ động tự soạn giáo án, bài giảng và tài liệu giảng dạy để ứng dụng CNTT trong các môn học.

Tham khảo mẫu giáo án đã được đưa lên mạng giáo dục;

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các nhà trường nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học.

          - Giáo viên  tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học.

          -  Khuyến khích giáo viên chủ động tự soạn giáo án, bài giảng và tài liệu giảng dạy ứng dụng CNTT trong các giờ học, môn học.

8. Tổ chức họp giao ban, hội thảo, giảng dạy, tập huấn:

          - Nhà trường đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy.

          - Tạo điều kiện để giáo viên có thời gian tham gia học tập các lớp tập huấn về CNTT đạt hiệu quả.

9. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở:

a. Chỉ tiêu:

- Các líp triển khai dạy một số môn học có vận dụng CNTT.

- Chỉ đạo giáo viên và học sinh ưu tiên sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong và ngoài các giờ học tin học.

- Ưu tiên giáo viên, động viên  đảm bảo học sinh sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, e-mail và khai thác Internet phục vụ cho học tập .

b. Biện pháp:               

             Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP về:

- Dành kinh phí tu sửa, bảo dưỡng thường xuyên.

- Bố trí máy tính kết nối Internet tại văn phòng để giáo viên khai thác mạng và dowload các phần mềm miễn phí phục vụ giảng dạy.

 Nhà trường quán triệt quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Khuyến khích cán bộ, giáo viên sử dụng và cài đặt phần mềm mã nguồn mở một cách sáng tạo phù hợp với nhiệm vụ quản lý và giảng dạy trong nhà trường.

10. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

a. Chỉ tiêu

- Thực hiện đủ số lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn Tin học B do Sở GD ĐT Hà Nam , PGD&ĐT huyện Lý nhân tổ chức.

- Tham gia đủ số lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn tin học B do Sở GD - ĐT Hà nam tổ chức khi PGD&ĐT yêu cầu.

b. Biện pháp

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và giáo viên về hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về CNTT.

- Tổ chức thảo luận gắn với các buổi sinh hoạt chuyên môn, Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện về ứng dụng CNTT trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

11. Tăng cường  đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT trong trường học:

a. Chỉ tiêu:

Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT và dạy môn tin học một cách hiệu quả và thiết thực.

Cụ thể:

- Bảo quản và sử dụng tốt phòng học của học sinh, vào những buổi sinh hoạt chuyên môn

 - Sử dụng triệt để hai máy tính kết nối Internet, sử dụng và bảo quản máy in, một điện thoại đàm thoại.

- Để phục vụ công tác dạy và ứng dụng CNTT trong quản lý, trong dạy và học các môn học khác, nhµ trường nối mạng Internet.

b. Biện pháp

- Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng: Mua sắm thêm máy tính và thiết bị ngoại vi cho các trường để giáo viên có điều kiện tiếp cận với CNTT, Internet và phục vụ công tác quản lý giáo dục. Khuyến khích đầu tư trang thiết bị CNTT để giáo viên ứng dụng CNTT theo hướng tích hợp trực tiếp vào trong các môn học do mình giảng dạy.

12. Nâng cấp kết nối mạng giáo dục:

          Nhà trường tiếp tục triển khai nâng cấp gói thuê bao internet tốc độ cao, để hoạt động đạt hiệu quả.

13. Thiết lập và sử dụng hệ thống e-mail:

          Tiếp tục triển khai hệ thống thư điện tử e-mail của ngành theo tên miền hanam.edu.vn.

          Mỗi cán bộ và giáo viên có ít nhất một địa chỉ e-mail, có tên dưới dạng @hanam.edu.vn.

IV. CÔNG TÁC THI ĐUA

- Nhà trường tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên về việc ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, thiết kế bài giảng điện tử.

- Công tác quản lý, sử dụng CNTT, báo cáo qua mạng, kết quả tham gia thi giải toán, thi tiếng Anh qua mạng do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.

 - Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo qua thư điện tử, thực hiện nghiêm túc và đúng thời hạn theo quy định.

Cuối mỗi học kỳ nhà trường tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên có thành tích cao trong việc sử dụng công nghệ thông tin, trong việc soạn giáo án vi tính để động viên khen thưởng và khắc phục những tồn tại trong học kỳ II.

                                                                                                                   Hiệu trưởng

                                                                                               

                                                                                               

  

Tác giả: NGUYỄN THỊ THU HÀ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019