tin tức-sự kiện

ĐĂNG KÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2014 - 2015

      Kính gửi:        - Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Lý Nhân.

                           - Hội đồng thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân

             Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP, Nghị định 65/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng.

            Hội đồng thi đua:  Trường Tiểu học Hợp Lý đăng ký như sau:

            A/ Danh hiệu thi đua:

- Tập thể:

   + Cờ thi đua của Chính phủ:                                       không

   + Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT:                                    không

   + Cờ thi đua của UBND tỉnh Hà Nam:                       không

   + Tập thể lao động xuất sắc (trường):                         không 

   + Tập thể lao động tiên tiến (trường):      không

             - Cá nhân: (có danh sách kèm theo)

   + Lao động tiên tiến                               26 người.

   + CSTĐ cấp cơ sở:                               2-3 người.

   + CSTĐ cấp tỉnh :                không            người.

             B/ Hình thức khen thưởng:

 1) Đề nghị Nhà nước tặng Huân chương:     + Tập thể:               không

                                                                + Cá nhân:              không

2) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ: + Tặng bằng khen:    - Tập thể:            không 

                                                                                - Cá nhân           không 

3) Đề nghị Bộ GD&ĐT:                + Tặng bằng khen :    - Tập thể:            không 

                                                                                - Cá nhân:          không 

4) Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam:   + Tặng bằng khen :   - Tập thể:            không 

                                                                               - Cá nhân:          không 

5) Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nam:  + Tặng Giấy khen:    - Tập thể:            không 

                                                                              - Cá nhân:           không 

6) Đề nghị UBND huyện tặng giấy khen:                    - Tập thể:             không 

                                                                            - Cá nhân:           không 

                                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Tác giả: THHOPLY

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019