tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 1 NĂM HỌC 2014-2015
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A    
Năm học 2014- 2015
Số
TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Ngô Thị Lan Anh x 03/01/2008 Ngô Viết Cương Xóm 7 Cận nghèo
2 Đỗ Thị Ngọc Ánh x 19/01/2008 Đỗ Quang Trung Xóm 4  
3 Nguyễn Chí Bảo   19/12/2008 Nguyễn Văn Luật Xóm 4 Cận nghèo
4 Đỗ Ngọc Diệp x 10/11/2008 Đỗ Thị Vượng Xóm 4 Hộ nghèo
5 Lã Quốc Dũng   26/09/2008 Lã Văn Huấn Xóm 7  
6 Nguyễn Thị Duyên x 02/01/2008 Nguyễn Văn Huấn Xóm 1  
7 Nguyễn Thuỳ Dương x 18/10/2008 Nguyễn Văn Thái Xóm 5 Cận nghèo
8 Nguyễn Văn Hai   14/07/2008 Nguyễn Văn Hoà Xóm 2  
9 Nguyễn Minh Hiếu   16/06/2008 Nguyễn Văn Trung Xóm 2  
10 Nguyễn Quang Hùng   07/12/2008 Nguyễn Quang Lâm Xóm 4  
11 Nguyễn Quang Huy   25/10/2008 Nguyễn Anh Đài Xóm 2  
12 Trần Quang Huy   10/05/2008 Trần Văn Minh Xóm 4  
13 Nguyễn Thị Liễu  x 06/08/2008 Nguyễn Văn Huân Xóm 5 Hộ nghèo
14 Nguyễn Thuỳ Linh x 16/08/2008 Nguyễn Cao Nghĩa Xóm 2  
15 Nguyễn Thùy Linh x 03/10/2008 Nguyễn Văn Kỳ Xóm 4 Hộ nghèo
16 Phạm Nguyễn Thiên Long   09/07/2008 Phạm Hồng Khanh Xóm 1  
17 Phạm Trà My x 01/10/2008 Phạm Văn Thế Xóm 1 Cận nghèo
18 Nguyễn Thị Trà My x 21/04/2008 Nguyễn Văn Xuân Xóm 1  
19 Nguyễn Hải Nam   09/04/2008 Nguyễn Thanh Khôi Xóm 4  
20 Phạm Thành Nam   21/2/2008 Phạm Văn Thao Xóm 1  
21 Nguyễn Quỳnh Như x 06/11/2008 Nguyễn Văn Thìn Xóm 2  
22 Phạm Duy Phát    11/05/2008 Phạm Quang Hoàng Xóm 1  
23 Đỗ Thị Thảo x 12/11/2008 Đỗ Văn Phấn Xóm 3  
24 Nguyễn Thị Thu x 27/09/2008 Nguyễn Trọng Thái Xóm 4  
25 Trần Anh Thư x 09/03/2008 Trần Đình Khánh Xóm 7  
26 Ngô Thị Huyền Trang x 07/02/2008 Ngô Văn Tuy Xóm 3 Cận nghèo
27 Trần Huyền Trang x 10/06/2008 Trần Văn Hà Xóm 8 Cận nghèo
28 Nguyễn Văn Trung   22/08/2008 Nguyễn Văn Hiếu Xóm 5  
29 Đỗ Thị Thuỳ Vân   11/09/2008 Đỗ Văn Huấn Xóm 8  
             
        GVCN: Ngô Thị Thúy Hạnh  
             
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B   
Năm học 2014- 2015
Số
TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Đạt   12/12/2007 Nguyễn Văn Khoa Xóm 11  
2 Nguyễn Đức Huy   07/10/2008 Nguyễn Văn Ánh Xóm 14  
3 Nguyễn Đức Huy   02/10/2008 Nguyễn Văn Luyện Xóm 14  
4 Nguyễn Văn Huy   17/07/2008 Nguyễn Văn Vinh Xóm 13  
5 Trần Thị Ngọc Huyền x 16/07/2008 Trần Ngọc Hiển Xóm 13  
6 Nguyễn Chiến Khải   21/11/2008 Nguyễn Văn Lợi Xóm 9  
7 Hoàng Tuấn Kiệt   18/11/2008 Hoàng Văn Thụy Xóm 12 Cận nghèo
8 Mai Thanh Lê x 09/07/2008 Mai Văn Phong Xóm 11  
9 Trần Thị Lệ x 08/04/2008 Trần Ngọc Trình Xóm 13 Cận nghèo
10 Nguyễn Thủy Bảo Linh x 26/01/2008 Nguyễn Văn Thủy Xóm 17  
11 Hoàng Lưu Phương Linh x 26/02/2008 Hoàng Minh Thịnh Xóm 14 Hộ nghèo
12 Nguyễn Quốc Linh   29/11/2008 Nguyễn Văn Bình Xóm 11  
13 Hoàng Thị Thùy Linh x 24/02/2008 Hoàng Văn Quýnh Xóm 12 Cận nghèo
14 Nguyễn Thị Trà My x 01/08/2008 Nguyễn Văn Hiệp Xóm 10  
15 Trần Kim Ngân x 18/09/2008 Trần Đình Nguyện Xóm 12  
16 Nguyễn Minh Nhật   10/06/2008 Nguyễn Văn Hữu Xóm 12  
17 Nguyễn Thị Tuyết Nhung x 06/03/2008 Nguyễn Văn Thành Xóm 14  
18 Nguyễn Thị Thu Phương x 16/11/2008 Nguyễn Văn Bắc Xóm 12  
19 Hoàng Văn Quang   22/01/2008 Hoàng Văn Hà Xóm 13  
20 Hoàng Minh Quảng   08/02/2008 Hoàng Văn Muồng Xóm 14 Hộ nghèo
21 Hoàng Thị Thu Quyên x 12/01/2008 Hoàng Văn Dũng Xóm 12 Cận nghèo
22 Hoàng Anh Quyền   02/12/2008 Hoàng Văn Vượng Xóm 14  
23 Trần Ngọc Thái   12/09/2008 Trần Ngọc Bình  Xóm 13  
24 Hoàng Văn Thái   16/01/2008 Hoàng Văn Dương Xóm 14  
25 Vũ Huy Thành   15/12/2008 Vũ Đức Hưng Xóm 12 Hộ nghèo
26 Trần Ngọc Thăng   20/12/2008 Trần Ngọc Thắng Xóm 13  
27 Trần Bách Thắng   01/06/2008 Trần Thanh Tùng Xóm 13  
28 Mai Văn Thông   24/03/2008 Mai Văn Nghiêu Xóm 11  
29 Nguyễn Anh Thư x 23/08/2008 Nguyễn Văn Giang Xóm 11  
             
        GVCN: Ngô Thị Ánh Tuyết  
             
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C  
Năm học 2014 - 2015
Số
TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Đỗ Kim Anh x 28/01/2008 Đỗ Kiên Cường Xóm 9 Cận nghèo
2 Đỗ Thị Kim Anh x 13/06/2008 Đỗ Đức Văn  Xóm 6 Cận nghèo
3 Đỗ Thị Lan Anh x 28/04/2008 Đỗ Đức Thăng Xóm 9  
4 Kiều Thị Quỳnh Anh x 31/12/2008 Kiều Mạnh Thắng Xóm 7  
5 Đỗ Hồng Ánh x 10/01/2008 Đỗ Văn Nhất Xóm 8 Hộ nghèo
6 Nguyễn Thanh Bình   15/02/2008 Nguyễn Văn Thế Xóm 5 Cận nghèo
7 Nguyễn Minh Chí   17/05/2008 Nguyễn Mạnh Thường Xóm 8 Hộ nghèo
8 Đỗ Ngọc Diệp x 13/03/2008 Đỗ Huy Hoàng Xóm 9 Hộ nghèo
9 Nguyễn Thị Dung x 12/01/2008 Nguyễn Văn Thủ Xóm 10 Hộ nghèo
10 Nguyễn Tiến Dũng   08/12/2008 Nguyễn Văn Sáu Xóm 5  
11 Nguyễn Khắc Đông   03/12/2008 Nguyễn Văn Dương Xóm 10  
12 Đỗ Văn Đông   15/07/2008 Đỗ Văn Sơn Xóm 9  
13 Đỗ Quốc Hảo   13/02/2008 Đỗ Văn Hoàn Xóm 9  
14 Nguyễn Thu Huyền x 25/11/2008 Nguyễn Văn Thiêụ Xóm 5 Cận nghèo
15 Đỗ Duy Hưng   21/07/2008 Đỗ Văn Ba Xóm 7 Cận nghèo
16 Nguyễn Thị Thảo Hương x 29/09/2008 Nguyễn Văn Nhuận Xóm 5  
17 Lã Thị Thuỳ Linh x 06/11/2008 Lã Văn Cương Xóm 7  
18 Lã Đức Long   08/12/2008 Lã Văn Biên Xóm 6  
19 Đỗ Thành Long   11/08/2008 Đỗ Văn Khoẻ Xóm 8 Cận nghèo
20 Đỗ Quang Minh   02/12/2008 Đỗ Ngọc Hường Xóm 7  
21 Nguyễn Văn Nguyên   12/12/2008 Nguyễn Văn Huyên Xóm 6  
22 Đỗ Văn Quí   05/10/2008 Đỗ Văn Huy Xóm 9 Cận nghèo
23 Lã Thị Lệ Quyên x 30/10/2008 Lã Văn Hướng Xóm 7 Cận nghèo
24 Nguyễn Văn Thành   14/04/2008 Nguyễn Văn Đạt Xóm 9 Hộ nghèo
25 Đỗ Thị Trang x 24/09/2008 Đỗ Văn Tuyển Xóm 6  
26 Ngụy Tuấn Tú   23/08/2008 Ngụy Văn Tuấn Xóm 5  
27 Trịnh Anh Tuấn   22/12/2008 Trịnh Văn Hùng Xóm 6  
28 Trần Thị Ánh Tuyết x 03/06/2008 Trần Văn Hiền Xóm 8 Cận nghèo
29 Nguyễn Thanh Xuân   28/6/2008 Nguyễn Văn Sử Xóm 5  
       GVCN: Nguyễn Thị Phương  
             
             
             
             
             
             
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1D  
Năm học 2014 - 2015
TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Nguyễn Tuấn Anh   03/09/2008 Nguyễn Văn Khải Xóm 12  
2 Trần Thị Kim Chi x 04/10/2008 Trần Văn Thỉnh Xóm 1  
3 Đỗ Minh Chiến    08/08/2008 Đỗ Văn Quân Xóm 11  
4 Nguyễn Thị Mẫu Đơn x 09/01/2008 Nguyễn Văn Thêm Xóm 5  
5 Nguyễn Mạnh Đức   27/10/2008 Nguyễn Mạnh Khởi Xóm 16  
6 Trần Trung Đức   18/02/2008 Trần Ngọc Thắng Xóm 13  
7 Trần Thị Hạnh x 16/06/2008 Trần Đình Phúc Xóm 14  
8 Nguyễn Ngọc Hân x 30/12/2008 Nguyễn Thị Hoa Xóm 5  
9 Hoàng Văn Hiếu   04/10/2008 Hoàng Văn Khoa Xóm 14  
10 Nguyễn Thị Thu Hồng x 27/04/2008 Nguyễn Văn Cường Xóm 5  
11 Hoàng Thuý Hồng x 28/08/2008 Hoàng Văn Phong Xóm 12  
12 Trần Thị Thu Hương x 29/12/2008 Trần Thị Hoa Xóm 4 Hộ nghèo
13 Đỗ Tuấn Kiệt   15/03/2008 Đỗ Văn Tiên Xóm 4 Cận nghèo
14 Đinh Xuân Lâm   06/03/2008 Đinh Văn Truyền Xóm 4  
15 Nguyễn Văn Long   08/02/2008 Nguyễn Văn Hương Xóm 10  
16 Nguỵ Văn Mạnh   12/12/2008 Nguỵ Văn Thọ Xóm 5 Hộ nghèo
17 Nguyễn An Nam   21/04/2008 Nguyễn Văn Của Xóm 3  
18 Lã Thành Nam    10/05/2008 Lã Văn Đông Xóm 7  
19 Trần Văn Phú   11/10/2008 Trần Văn Thú Xóm 1  
20 Phạm Minh Quang   18/09/2008 Phạm Văn Minh Xóm 1  
21 Nguyễn Văn Thảo   04/09/2008 Nguyễn Văn Trưng Xóm 3 Cận nghèo
22 Phạm Thị Thuý x 25/06/2008 Phạm Thị Thu Thuỷ Xóm 1  
23 Nguyễn Văn Thường   11/05/2008 Nguyễn Văn Thực Xóm 17 Cận nghèo
24 Trần Thị Quỳnh Trang x 24/10/2008 Trần Đình Thắng Xóm 14 Hộ nghèo
25 Nguyễn Thu Trang x 21/03/2008 Nguyễn Văn Cương  Xóm 10  
26 Nguyễn Tiến Tú   18/12/2008 Nguyễn Văn Tuấn Xóm 5 Hộ nghèo
27 Nguyễn Đình Tùng   14/06/2008 Nguyễn Đình Thái Xóm 12  
28 Nguyễn Văn Vương   10/12/2008 Nguyễn Văn Thông Xóm 18  
        GVCN: Trần Thị Ánh Hồng  
             
             
             
             
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1E   
Năm học 2014- 2015
Số
TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Anh   23/01/2008 Nguyễn Văn Đồng Xóm 15 Cận nghèo
2 Nguyễn Tuấn Anh   27/12/2008 Nguyễn Văn Khiêm Xóm 2  
3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 20/04/2008 Nguyễn Văn Xuân Xóm 18  
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 19/11/2008 Nguyễn Văn Ngát Xóm 17 Cận nghèo
5 Nguyễn Tiến Bình   26/01/2008 Nguyễn Tiến Dũng Xóm 15  
6 Nguyễn Thị Chi x 06/03/2008 Nguyễn Mạnh Tú Xóm 15 Hộ nghèo
7 Nguyễn Đức Duy   02/07/2008 Nguyễn Văn Dũng Xóm 17 Hộ nghèo
8 Nguyễn Đức Duy   10/02/2007 Nguyễn Văn Phong Xóm 15 Lban
9 Diệp Nguyễn Tường Duy x 28/11/2008 Diệp Phương Đông Xóm 16  
10 Ngô Thị Hoa x 05/04/2008 Ngô Quốc Toản Xóm 17 Cận nghèo
11 Ngô Thị Hoà x 05/04/2008 Ngô Quốc Toản Xóm 17 Cận nghèo
12 Nguyễn Huy Hoàng   04/08/2008 Nguyễn Huy Bình Xóm 15  
13 Đỗ Minh Hưng   24/08/2008 Đỗ Chí Công Xóm 15  
14 Đỗ Văn Khải   27/10/2008 Đỗ Văn Tưởng Xóm 10  
15 Nguyễn Văn Khánh   26/03/2008 Nguyễn Văn Hùng Xóm 15 Hộ nghèo
16 Trần Phương Linh x 03/12/2008 Trần Ngọc Hợi Xóm 13 Hộ nghèo
17 Nguyễn Thành Long   06/08/2008 Nguyễn Mạnh Cường Xóm 15 Cận nghèo
18 Bùi Thị Luyến x 11/08/2008 Bùi Xuân Dần Xóm 17 Cận nghèo
19 Đỗ Đức Mạnh   10/01/2008 Đỗ Văn Cường Xóm 3  
20 Nguyễn Thị Yến Nhi x 23/02/2008 Nguyễn Văn Biển Xóm 18 Cận nghèo
21 Nguyễn Thị Yến Nhi x 17/08/2008 Nguyễn Văn Hữu Xóm 17  
22 Nguyễn Minh Phương   27/09/2008 Nguyễn Thanh Sơn Xóm 16  
23 Nguyễn Minh Phương   12/12/2008 Nguyễn Văn Tuyển Xóm 18  
24 Ngô Hải Quang   25/03/2008 Ngô Văn Tuân Xóm 17  
25 Nguyễn Văn Quân   02/12/2008 Nguyễn Văn Quang Xóm 18  
26 Đỗ Lệ Quyên x 07/02/2008 Đỗ Văn Tình Xóm 16 Hộ nghèo
27 Nguyễn Văn Thành   10/09/2008 Nguyễn Văn Thêm  Xóm 5 Cận nghèo
28 Nguyễn Văn Thắng   11/02/2008 Nguyễn Văn Quyền Xóm 18 Hộ nghèo
             
             
        GVCN: Chu Thị Thủy  
             
Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019