Tổ chức

  • Tập thể giáo viên nhà trường

  • Địa chỉ: Khả Phong - Kim Bảng
  • Email: thkhaphongb@gmail.com
  • Điện thoại: 0918081722
TT Thông tin
1
Họ tên: Thái Thị Hảo Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên- Tổ trưởng tổ 4,5
Email: thaithihao@gmail.com
Điện thoại: 01645251654
2
Họ tên: Lê Thị Huế Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: lethihue@gmail.com
Điện thoại: 01656061173
3
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Thanh Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 2,3
Email: Nguyenthihongthanh@gmail.com
Điện thoại: 0988411198
4
Họ tên: Lê Thị Dung Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên - Tổ phó Tổ 4,5
Email: Lethidung@gmail.com
Điện thoại: 0983123807
5
Họ tên: Trần Thị Kim Dung Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthikimdung@gmail.com
Điện thoại: 0978293574
6
Họ tên: Đinh Thị Huệ Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: DDinhthihue@gmail.com
Điện thoại: 01668233297
7
Họ tên: Vũ Thị Thương Huyền Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên Âm Nhạc
Email: Vuthithuonghuyen@gmail.com
Điện thoại: 01656234177
8
Họ tên: Bùi Thị Lan Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên - Tổ phó tổ 2,3
Email: buithilan@gmail.com
Điện thoại: 0918079990
9
Họ tên: Nguyễn Thị Lan Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: Nguyenthilan@gmail.com
Điện thoại: 01679659119
10
Họ tên: Quách Thị Nghĩa Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: Quachthinghia@gmail.com
Điện thoại: 0977588905
11
Họ tên: Nguyễn Thị Nhung Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên Mĩ Thuật
Email: Nguyenthinhung@gmail.com
Điện thoại: 0978656962
12
Họ tên: Bùi Hồng Hải Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên thể dục
Email: buihonghai@gmail.com
Điện thoại: 0918782332
13
Họ tên: Nguyễn Thị Hường Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh
Email: nguyenthihuong@gmail.com
Điện thoại: 0918079610
14
Họ tên: Quản Thị Dung Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: quanthidung@gmail.com
Điện thoại: 01635158776
15
Họ tên: Trần Thị Thanh Hường Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: tranthithanhhuong@gmail.com
Điện thoại: 0919960038
16
Họ tên: Hà Thị Hồng Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên- Tổ trưởng tổ 1
Email: hathihong@gmail.com
Điện thoại: 1688638925
17
Họ tên: Nguyễn Thị Phương Lan Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên - CTCĐ
Email: nguyenthiphuonglan@gmail.com
Điện thoại: 01636164418
18
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Hà Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthihongha@gmail.com
Điện thoại: 0919441223
19
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Thanh Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthikimthanh@gmail.com
Điện thoại: 01627180825
20
Họ tên: Nguyễn Thị Dung Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthidung@gmail.com
Điện thoại: 01662020088
21
Họ tên: Trương Thị Phương Thúy Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: truongthiphuongthuy@gmail.com
Điện thoại: 0977637262
22
Họ tên: Nguyễn Thế Hậu Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên thể dục
Email: nguyenthehau@gmail.com
Điện thoại: 0919898262
23
Họ tên: Nguyễn Hoài Thương Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên mĩ thuật
Email: nguyenhoaithuong@gmail.com
Điện thoại: 01256580133
24
Họ tên: Trần Thị Hiên Không có ảnh
Vị trí: Kế toán
Email: tranthihien@gmail.com
Điện thoại: 0984343865
25
Họ tên: Nguyễn Thị Huệ Không có ảnh
Vị trí: Nhân viên thư viện - Thiết bị
Email: nguyenthihue@gmail.com
Điện thoại: 01638906513
26
Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Hân Không có ảnh
Vị trí: Nhân viên - Thủ quỹ
Email: nguyenthingochan@gmail.com
Điện thoại: 0911419684
27
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Không có ảnh
Vị trí: Nhân viên - văn thư
Email: phuchong1982@gmail.com
Điện thoại: 0986070097
28
Họ tên: Nguyễn Thị Thực Vy Không có ảnh
Vị trí: Tổng phụ trách đội
Email: nguyenthithucvy@gmail.com
Điện thoại: 0916728714
29
Họ tên: Nguyễn Thị Hoài Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên âm nhạc
Email: nguyenrthihoai@gmail.com
Điện thoại: 0984343134
30
Họ tên: Nguyễn Thị Nhung Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthinhung@gmail.com
Điện thoại: 0987231578
31
Họ tên: Vũ Thị Thúy Hà Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên tiếng Anh
Email: Vuthithuyha@gmail.com
Điện thoại: 0985361783

Bài dạy
Ke hoach cong tac thang 11/2016
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường