Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
172/KH-THKP
Kế hoạch công tác tháng 12/2018... Chi tiết
2018-12-01
153/KH-THKP
Kế hoạch công tác tháng 11/2018... Chi tiết
2018-11-01
06/KH-CTT
Kế hoạch công tác tháng 4/2018... Chi tiết
2018-04-01
02/2017
Kế hoạch công tác tháng 10/2017... Chi tiết
2018-03-01
06/KHCTĐ-TrTHKP
Kế hoạch công tác đội năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-09-15
05/KH-TrTHKP
Kế hoach năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-09-15
05/KH-PCGD
Kế hoạch làm PCGD năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-08-01
22/2016
Thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT... Chi tiết
2016-09-22
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07

Bài dạy
Ke hoach cong tac thang 11/2016
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường