tin tức-sự kiện

Chất lượng học sinh cuối học kì I

Bảng tổng hợp chất lượng cuối học kì I năm học 2017 - 2018

Trường tiểu học A Kiện Khê
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017-2018
Môn học Tổng số Chia ra
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
Toán 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Hoàn thành tốt 289 84 32 52 62 59
- Hoàn thành 206 24 60 43 34 45
- Chưa hoàn thành 3 0 3 0 0 0
Tiếng Việt 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Hoàn thành tốt 228 64 34 39 29 62
- Hoàn thành 265 44 57 55 67 42
- Chưa hoàn thành 5 0 4 1 0 0
Đạo đức 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Hoàn thành tốt 254 47 44 43 54 66
- Hoàn thành 244 61 51 52 42 38
- Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0
Tự nhiên - Xã hội 298 108 95 95 x x
Chia ra: - Hoàn thành tốt 119 34 41 44 x x
- Hoàn thành 179 74 54 51 x x
- Chưa hoàn thành 0 0 0 0 x x
Khoa học 200 x x x 96 104
Chia ra: - Hoàn thành tốt 141 x x x 58 83
- Hoàn thành 59 x x x 38 21
- Chưa hoàn thành 0 x x x 0 0
Lịch sử & Địa lí 200 x x x 96 104
Chia ra: - Hoàn thành tốt 130 x x x 51 79
- Hoàn thành 70 x x x 45 25
- Chưa hoàn thành 0 x x x 0 0
Âm nhạc 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Hoàn thành tốt 151 28 32 27 31 33
- Hoàn thành 347 80 63 68 65 71
- Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0
Mĩ thuật 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Hoàn thành tốt 147 25 31 26 33 32
- Hoàn thành 351 83 64 69 63 72
- Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0
Thủ công, Kĩ thuật 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Hoàn thành tốt 200 30 39 41 40 50
- Hoàn thành 298 78 56 54 56 54
- Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0
Thể dục 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Hoàn thành tốt 165 27 38 28 38 34
- Hoàn thành 333 81 57 67 58 70
- Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0
Ngoại ngữ 295 0 0 95 96 104
Chia ra: - Hoàn thành tốt 74 35 19 20
- Hoàn thành 220 59 77 84
- Chưa hoàn thành 1 1
Tiếng dân tộc 0 0 0 0 0 0
Chia ra: - Hoàn thành tốt 0
- Hoàn thành 0
- Chưa hoàn thành 0
Tin học 0 0 0 0 0 0
Chia ra: - Hoàn thành tốt 0
- Hoàn thành 0
- Chưa hoàn thành 0
II. VỀ NĂNG LỰC
Tự phục vụ 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Tốt 256 53 48 50 45 60
- Đạt 242 55 47 45 51 44
- Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0
Hợp tác 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Tốt 256 53 48 50 45 60
- Đạt 242 55 47 45 51 44
- Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0
Tự học giải quyết vấn đề 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Tốt 256 53 48 50 45 60
- Đạt 242 55 47 45 51 44
- Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0
III. VỀ PHẨM CHẤT
Chăm học chăm làm 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Tốt 276 53 51 50 50 72
- Đạt 222 55 44 45 46 32
- Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0
Tự tin trách nhiệm 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Tốt 277 53 51 51 50 72
- Đạt 221 55 44 44 46 32
- Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0
Trung thực, kỷ luật 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Tốt 280 53 51 54 50 72
- Đạt 218 55 44 41 46 32
- Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0
Đoàn kết, yêu thương 498 108 95 95 96 104
Chia ra: - Tốt 282 53 51 56 50 72
- Đạt 216 55 44 39 46 32
- Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0
IV. ĐIỂM KIỂM TRA
1. Tiếng Việt 498 108 95 95 96 104
Điểm 10 66 29 5 8 1 23
Điểm 9 162 35 29 31 28 39
Điểm 8 133 19 29 32 30 23
Điểm 7 83 21 15 15 19 13
Điểm 6 36 3 6 7 14 6
Điểm 5 13 1 7 1 4 0
Dưới điểm 5 5 0 4 1 0 0
2.Toán 498 108 95 95 96 104
Điểm 10 112 59 9 10 20 14
Điểm 9 178 25 23 43 42 45
Điểm 8 105 16 19 23 18 29
Điểm 7 46 4 19 8 3 12
Điểm 6 29 1 11 9 5 3
Điểm 5 25 3 11 2 8 1
Dưới điểm 5 3 0 3 0 0 0
3. Khoa học 200 0 0 0 96 104
Điểm 10 80 x x x 34 46
Điểm 9 61 x x x 24 37
Điểm 8 38 x x x 23 15
Điểm 7 14 x x x 10 4
Điểm 6 5 x x x 3 2
Điểm 5 2 x x x 2 0
Dưới điểm 5 0 x x x 0 0
4. Lịch sử và Địa lý 200 0 0 0 96 104
Điểm 10 58 x x x 9 49
Điểm 9 72 x x x 42 30
Điểm 8 48 x x x 25 23
Điểm 7 13 x x x 11 2
Điểm 6 8 x x x 8 0
Điểm 5 1 x x x 1 0
Dưới điểm 5 0 x x x 0 0
5. Ngoại ngữ 295 0 0 95 96 104
Điểm 10 14 14 0 0
Điểm 9 60 21 19 20
Điểm 8 50 10 26 14
Điểm 7 67 5 26 36
Điểm 6 67 15 23 29
Điểm 5 36 29 2 5
Dưới điểm 5 1 1 0 0
6. Tin học 0 0 0 0 0 0
Điểm 10 0
Điểm 9 0
Điểm 8 0
Điểm 7 0
Điểm 6 0
Điểm 5 0
Dưới điểm 5 0
Kiện Khê, ngày 19 tháng 01 năm 2018.
NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Báu Trần Thị Lý
Tác giả: thkienkhea

Xem thêm

Lien khuc chu chim non
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường