Bạn cần biết

Công khai chất lượng
Công khai chất lượng năm học 2017 - 2018
Biểu mẫu 06
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP. PHỦ LÝ
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM BÌNH
     
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 - 2018
         
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 519 117 104 93 103 102
II Số học sinh học 2 buổi/ngày 519 117 104 93 103 102
III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất 519 117 104 93 103 102
1 Tốt 415 89 82 79 87 78
(tỷ lệ so với tổng số) 79,96 76,07 78,85 84,95 84,47 76,47
2 Đạt 104 28 22 14 16 24
(tỷ lệ so với tổng số) 20,04 23,93 21,15 15,05 15,53 23,53
3 Cần cố gắng            
(tỷ lệ so với tổng số)            
IV Số học sinh chia theo kết quả học tập 519 117 104 93 103 102
1 Hoàn thành tốt 352 81 64 56 65 86
(tỷ lệ so với tổng số) 67,82 69,23 61,54 60,22 63,11 84,31
2 Hoàn thành 167 36 40 37 38 16
(tỷ lệ so với tổng số) 32,18 30,77 38,46 39,78 36,89 15,69
3 Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
V Tổng hợp kết quả cuối năm            
1 Lên lớp 519 117 104 93 103 102
(tỷ lệ so với tổng số) 100 100 100 100 100 100
a Trong đó: 352 81 64 56 65 86
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) 67,82 69,23 61,54 60,22 63,11 84,31
b HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)            
2 Ở lại lớp            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Kim Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)
Vũ Khắc Hiếu
Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 9

Tổng lượng truy cập: 224427